Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 stycznia 2019, Marta, Henryk, Mariusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Żałoba narodowa po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, 19 stycznia. Zgodnie z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od piątku, 18 stycznia od godziny 17.00, do soboty, 19 stycznia do godziny 19.00 w kraju będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Bytomianie uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Minutą ciszy bytomianie uczcili dzisiaj, 15 stycznia pamięć zmarłego wczoraj Pawła Adamowicza. Wielu mieszkańców w milczeniu zapaliło znicze i modliło się za prezydenta Gdańska. Przypomnijmy, że w niedzielę, 13 stycznia doszło do brutalnego ataku na Pawła Adamowicza, w wyniku którego kilkanaście godzin później zmarł.

Po raz trzeci zrekonstruują walki o Miechowice w 1945 roku

Ponad 130 rekonstruktorów z 25 grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Słowacji, wystawy oraz możliwość zwiedzania podziemnego przeciwlotniczego schronu. To tylko niektóre atrakcje podczas widowiska historycznego „Walki o Miechowice”, które odbędzie się 26 stycznia.

Rekordowy finał w Bytomiu

W minioną niedzielę, już po raz 27. Bytom i cała Polska, pokazali, że warto pomagać. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku w naszym mieście obfitował w wiele atrakcji.

Zaśpiewają dla Igorka

W świąteczno-noworocznym klimacie utrzymany będzie koncert charytatywny, który zaplanowano na 20 stycznia o 18.00 w kościele p.w. Trójcy Świętej przy ul. Kwietniewskiego 1 w Bytomiu.

Plenerowe lodowisko otwarte

Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. Plenerowe lodowisko na pl. Sobieskiego jest już otwarte. Godzina na tafli kosztuje tylko 3 zł.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2019-01-02 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia, działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr LVI/734/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,

 ogłasza  nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2019 r.


2018-12-31 Ogłoszenia Wydziału Kultury i Sportu
Informacja dotycząca ogłoszeń Zarządu Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego:

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.


Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku
2018-12-31 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Na Rzecz Edukacji i Kultury "Spinka" realizacji zadania pn. „Koncert noworoczny dla seniorów”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Zobacz treść ogłoszenia
2018-12-27 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniach chronionych w 2019 r.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Wzór oferty
2018-12-27 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 21 grudnia 2018 r. została wydana

decyzja nr 52/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa wodociągu wraz ze studnią wodomierzową w ulicy Piłkarskiej w Bytomiu”.


 (AAP.6733.45.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 2,    działki nr:    2002/277 (część), 1711/277, 1705/274, 1425/277, 2928/274, 2934/274, 2408/332, 2789/332, 2410/332, 2936/274.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-12-21 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZSE.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Miechowice w Bytomiu i północne dzielnice miasta Zabrze (osiedle Helenka i osiedle Rokitnica)”, z wniosku z dnia 11 maja 2018 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, złożonego przez Pana Aleksandra Dudek - EURO-PROJEKT ALEKSANDER DUDEK 50-246 Wrocław, ul. Trzebnicka 12/6, działającego
z pełnomocnictwa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Goethego 3, zostało zakończone.

Wobec powyższego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska pokój nr 342, II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 342), tj.: w poniedziałki  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500,  z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 21 grudnia 2018 r. do 04 stycznia 2019 r. (14 dni).

     z up. Prezydenta Miasta
           (-) Marek Przepióra
   Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
                                        Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-12-21 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Obwieszczenie - postanowienie nr ZSE.6220.6.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

ZSE.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej kpa., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) organ zawiadamia strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Miechowice w Bytomiu i północne dzielnice miasta Zabrze (osiedle Helenka i osiedle Rokitnica)” z wniosku z dnia 11 maja 2018 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami złożonego przez Pana Aleksandra Dudek, EURO-PROJEKT ALEKSANDER DUDEK 50-246 Wrocław, ul. Trzebnicka 12/6, działającego z pełnomocnictwa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Goethego 3 - po zasięgnięciu opinii:

1)      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 grudnia 2018 r. znak: WOOŚ.4220.562.2018.EJ,
2)      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr ZNS/523-37-233/18,
3)      Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - RZGW Gliwice  z dnia 13 grudnia 2018 r. znak: GL.ZZŚ.1.435.150.2018.TM,

Prezydent Miasta Bytomia, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 63 ust.1 i 4 ustawy ooś, wydał postanowienie nr ZSE.6220.6.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Pouczenie:
Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy Urzędu (tel.: 32  2 836 340), tj.:
w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 21 grudnia 2018 r. do 04 stycznia 2019 r. (14 dni).

     z up. Prezydenta Miasta
           (-) Marek Przepióra
   Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
                                        Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-12-18 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.2081), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:
 
1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.14.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na uruchomieniu punktu zbierania odpadów na działce nr 982/8 oraz na części działek 1549/174 i 1593/169 przy ulicy Wyszyńskiego 85 w Piekarach Śląskich
 
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach oraz uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu (tel.: 32 28-36-340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

 
Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 18 grudnia 2018 r. do 1 styczenia 2019 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-12-18 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, o wydanym przez Prezydenta Miasta Bytomia postanowieniu w sprawie nr ZSE.6220.23.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy”, planowanego do realizacji w Bytomiu na działce ewidencyjnej o nr 7118/605 – obszar 0013 Rozbark w Bytomiu.

Pouczenie:

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko  w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 340, II piętro (tel: 32 28 36 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 – 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 – 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz na stronie: www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, wskazuje się na dzień:
od 17 grudnia do 31 grudnia 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
 Wydziału Inżynierii Środowiska            
 
2018-12-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamia się, że w dniu 13 grudnia 2018 r. została wydana

decyzja nr 141/2018

o warunkach zabudowy

„Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjno-magazynowej na malarnię elementów wielkogabarytowych”.

 (AAP.6730.118.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej, na terenie działek nr:

obręb Rozbark,    k. m. 1,    działki nr:     7276/605, 7812/605 (działki inwestycyjne), 7918/605 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Pan Piotr Lisek, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Zakład Robót Antykorozyjnych FRYKAR Piotr Lisek, ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.