Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
15 października 2018, Jadwigi, Teresy, Brunona

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Pierwszy inwestor w KSSE ruszył z produkcją

Oparta na najnowocześniejszych technologiach hala produkcyjno – magazynowa, w której produkowane są panele do bram segmentowych i ogrodzeń została dzisiaj, /11 października/ oficjalne otwarta przez firmę EPCO Polska Sp. z o.o.

Walka z mafią śmieciową nabiera tempa

Bytom kontynuuję walkę z mafią śmieciową. Dziś /9 października/ prezydent Damian Bartyla złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o zorganizowanej grupie przestępczej, która od co najmniej 10 lat działa na terenie naszego miasta.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Ponad 41 mln zł dofinansowania na rewitalizację Bobrka

Bardzo się cieszę, że kolejny projekt w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji otrzymał dofinansowanie. Dowodzi to, że proces rewitalizacji Bytomia nie jest zagrożony, a przygotowane przez nas wnioski są dobre – mówi prezydent Bytomia, Damian Bartyla.

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Ogłoszenia

2018-10-09 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.. U.z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 8 października 2018 r. została wydana

decyzja nr 42/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej wraz z 7 przyłączami w ramach opracowania: Budowa 7 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Św. Cyryla i Metodego w Bytomiu”.

 (AAP.6733.41.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Cyryla i Metodego, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 2,        działki nr:    1581/41, 1582/41, 1583/41, 1584/41, 1585/41, 1586/41, 1587/41, 1588/41, 546/41, 821/8.

Wnioskodawcą jest:

M&J INVESTMENT Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 11 lok. E6, 40-082 Katowice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Radosław Pacześny, ul. Grunwaldzka 2/40, 99-200 Poddębice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-10-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 5 października 2018 r. została wydana

decyzja nr 41/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji transformatorowej SN/nn nr B239 wraz z przyłączami kablowymi”.

 (AAP.6733.34.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej, na terenie działki nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 1,        działka nr:    3681/377.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, Oddział Gliwice, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Piotr Raczyński, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-10-05 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.11.2018 z dnia 27 września 2018 r., dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Budowa instalacji do przetwórstwa tłuszczów roślinnych na terenie działki 1266/21 AM6, obręb Łagiewniki, M. Bytom”


planowanego do realizacji na terenie na terenie istniejącej hali przemysłowej zlokalizowanej na działce nr 1266/21, AM6, obręb Łagiewniki, M. Bytom;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  283 63 40),  tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 1 października do 15 października 2018 r.
(14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-10-05 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 4 października 2018 r. została wydana

decyzja nr 40/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „56423”
oraz budowa linii zasilającej energią elektryczną”.


 (AAP.6733.33.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bytomskiej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,    działki nr:    867/87, 868/87, 418/114, 416/114.

Wnioskodawcą jest:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Bogusław Machwitz, adres do korespondencji: PPUH Elektromont, ul. Kopalniana 7, 42-605 Tarnowskie Góry.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-10-04 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
o konkursie ofert na rok 2018 w dziedzinie turystyki
2018-10-03 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU DOKUMENTU, STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA DLA DOKUMENTU PN.:

„Plan adaptacji miasta Bytom do zmian klimatu do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam, że przystąpiono do opracowania dokumentu pn.: „Plan adaptacji miasta Bytom do zmian klimatu do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Celem opracowania „Planu adaptacji miasta Bytom do zmian klimatu do roku 2030” jest podniesienie potencjału adaptacyjnego miasta do skutków zmian klimatu zapewniającego realizację ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju oraz wysokiej jakości życia jego mieszkańców. W przedmiotowym dokumencie, na podstawie zagrożeń klimatycznych oraz ich pochodnych mogących powodować negatywne skutki dla środowiska i mieszkańców miasta Bytom, wskazano szereg działań adaptacyjnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.:Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) wszyscy zainteresowani dokumentem pn.: „Plan adaptacji miasta Bytom do zmian klimatu do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, mają prawo zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 – Wydziale Inżynierii Środowiska, składania wniosków, zastrzeżeń i uwag, w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
tj. od dnia 3 października 2018 r. do dnia 24 października 2018 r.

Wnioski można wnosić w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 – Wydziale Inżynierii Środowiska, p. 340 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres mailowy: zs@um.bytom.pl. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
 
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
(-) Marek Przepióra

2018-10-02 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Waterpolowego Towarzystwa Sportowego Polonia Bytom pn. „Organizacja XXI Międzynarodowego Turnieju piłki wodnej młodzików o „Puchar Niepodległości 2-4.11.2018 r.”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztę elektroniczną: kk@um.bytom.pl oraz adnowak@um.bytom.pl.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2018-10-01 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZSE.6220.11.2018                             

OGŁOSZENIE
 
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.11.2018 z dnia 27 września 2018 r., dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Budowa instalacji do przetwórstwa tłuszczów roślinnych na terenie działki 1266/21 AM6, obręb Łagiewniki, M. Bytom”

planowanego do realizacji na terenie na terenie istniejącej hali przemysłowej zlokalizowanej na działce nr 1266/21, AM6, obręb Łagiewniki, M. Bytom;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 1 października do 15 października 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-10-01 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:
 
1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZSE.6220.10.2018 r., decyzji z dnia 7 września 2018 r., o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

zbieraniu odpadów granulatu miedzi i aluminium na powierzchni 100 m² na hali magazynowej udostępnionej przez Conbelts S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Szyby Rycerskie 4,


przeznaczonego do realizacji na terenie działki nr: 1265/21– obręb 0010 Łagiewniki w Bytomiu,k w związku z przedłożonym przez inwestora - PW LEMAR Sp. z o. o., S. k. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Fitznerów 1, wnioskiem z dnia 18 czerwca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  28 36 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 1 do 15 października 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-09-28 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Bytom, dnia 28 września 2018 r.
ZSE.6220.9.2018
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a. -  zawiadamia się strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz z zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o nr ewidencyjnych: 164/14, 165/14, 180/41 obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.).

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia: 29 października 2018 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy, ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia
tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Bytomia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 28 września 2018 r. do 12 października 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.