Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 maja 2018, Juliusz, Magdalena, Jan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Czysty Bytom. Czysty kraj - razem złóżmy petycję!

Tylko zmiana przepisów w Ustawie o odpadach może zatrzymać przemienianie Polski w śmietnisko. Wspólnymi siłami przekonajmy premiera o konieczności przeprowadzenie potrzebnych zmian - mówi prezydent Bytomia, Damian Bartyla.

"Power of Diversity" na bytomskim Rynku

Blisko 40 młodych aktorów z ośmiu europejskich krajów wystąpiło wczoraj /19 maja/ w plenerowym widowisku na Rynku. W przedstawieniu „Power of Diversity (Siła Różnorodności), the Crossing Lines/Bytom” zaprezentowała się też trójka bytomian.

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Gratka dla miłośników militariów

Ponad 20 grup rekonstrukcyjnych, pokazy walk rycerskich, zabytkowych samochodów militarnych, umundurowania i uzbrojenia oraz możliwość zwiedzania podziemnego, przeciwlotniczego schronu z nowymi wystawami. Tak zapowiada się I Śląski Zlot Grup Rekonstrukcyjnych, który 31 maja o 12.00 odbędzie się w Bytomiu – Miechowicach.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Gwiazdy zjadą do Bytomia!

Na te kilka dni wypełnionych muzyką z niecierpliwością czekają miłośnicy dobrej zabawy z Bytomia i okolic. Znamy już nazwiska gwiazd, które wystąpią 21-24 czerwca podczas tegorocznych Dni Bytomia.

Ogłoszenia

2018-05-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 27.04.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami w rejonie ul. Kosynierów i ul. Zabrzańskiej w Bytomiu”.

 (AAP.6733.16.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kosynierów, na terenie działki nr:

obręb Szombierki,  k. m. 1, działki nr: 1876/5.

Wnioskodawcą jest:Pan Zbigniew Kowalczyk prowadzący działalność pod nazwą Studio Art. Zbigniew Kowalczyk, ul. Zabrzańska 7, 41-907 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tadeusz Łuszczek, ul. Róż  11, 45-950 Opole.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-05-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bytomia
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496z późn. zm.),
 
PREZYDENT MIASTA BYTOMIA

zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. wydane zostało postanowienie nr AAB.6740.277.2012 o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej (dotyczącej działek nr 4425/239 i 3911/239 k.m. 6, obręb Miechowice) w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr 356/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznicy południowej węzła Celna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – ETAP III”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Wydział Architektury pokój nr 318 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30-15.00.

Na ww. postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
2018-05-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. została wydana

decyzja nr 13/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 63 mm wraz z przyłączem”.


 (AAP.6733.3.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Radosnej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    1252/182, 1253/182, 884/182, 886/182.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Mariusz Bugajski, ul. Daszyńskiego 152, 44-100 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-04-30 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZSE.6220.4.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., 1257 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1405 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 12 kwietnia 2018 r.), przedłożony przez Pana Leszka Kamińskiego, reprezentującego firmę P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński z siedzibą przy ul. Jana Heweliusza 51, 40-751 Katowice - pełnomocnika inwestora: Zakład Robót Antykorozyjnych „FRYKAR” w Bytomiu przy ulicy Bernardyńskiej 1 –  zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa malarni wyrobów stalowych na terenie Zakładu Robót Antykorozyjnych  „FRYKAR” w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1” przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia.

Podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia (Inwestor):
Zakładu Robót Antykorozyjnych „FRYKAR”
41-902 Bytom
ul. Bernardyńska 1

Pełnomocnik inwestora (Wnioskodawca):
Pan Leszek Kamiński
P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL”
ul. Jana Heweliusza 21
40-751 Katowice

Rodzaj przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako: „14) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników;”;

Lokalizacja inwestycji:
Inwestycja obejmuje tereny położone w granicach miasta Bytomia, w obrębie istniejącego zakładu przy ul. Bernardyńskiej 1.

Teren realizacji przedsięwzięcia:
·    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, obręb: 0013 Rozbark,
-    Arkusz mapy: 1, działki nr: 7/605, 7276/605.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja oraz działki sąsiednie:
·    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, Obręb: 0013 Rozbark,
-     Arkusz mapy: 1, działki nr: 7812/605, 7276/605, 7811/605, 7918/605

Przedsięwzięcie obejmuje:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie malarni wyrobów stalowych w istniejącej hali produkcyjno – magazynowej na terenie Zakładu Robót Antykorozyjnych „FRYKAR”. W procesie  lakierowania wykorzystywane będą preparaty do malowania powłok z maksymalną zawartością lotnych związków organicznych ok. 2,5-20%, do czyszczenia stosowane będą rozpuszczalniki z maksymalną  zawartością  lotnych związków organicznych ok. 10-75%. Docelowo instalacja będzie powodowała zużycie preparatów w szacunkowej ilości ok. 6,0 Mg/rok (tj. ok. 4020 litrów) farb, oraz ok. 300kg/rok (tj. 300 litrów) rozpuszczalników, ponadto malarnia będzieeksploatowana maksymalnie przez 1 zmianę, 7 h/dzień lakierowania oraz 1h/dzień czyszczenia pistoletów po malowaniu, co łącznie, daje: ok. 260 dni w roku x 8h/dzień = 2080h/rok. Dla realizacji przedsięwzięcia posłuży istniejąca hala magazynowa o powierzchni użytkowej 300 m2,z której pod inwestycję przeznaczono powierzchnię 100m2.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2
w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 342, tel.: (32) 78-68-342, w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00, w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu:
z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-04-30 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 27.04.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz sieci wodociągowej
w ul. Lipowej w Bytomiu”.

 (AAP.6733.14.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Lipowej, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,  k. m. 6, działki nr: 5617/236, 3707/213, 3711/238.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
Termin zamieszczenia od 30.04.2018 r. do 14.05.2018 r.
2018-04-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. została wydana

decyzja nr 11/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa kanalizacji deszczowej”.


 (AAP.6733.5.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej, na terenie działki nr:

obręb Bobrek,        k. m. 3,        działka nr:    409/26.

Wnioskodawcą jest:

Osiedle Fazaniec GTB INVEST Sp. z o. o. Sp. K., Aleja Korfantego 141A, 40-154 Katowice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-04-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. została wydana

decyzja nr 12/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa kanalizacji deszczowej”.

 (AAP.6733.6.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej, na terenie działki nr:

obręb Bobrek,        k. m. 3,        działka nr:    412/26.

Wnioskodawcą jest:

Osiedle Fazaniec GTB INVEST Sp. z o. o. Sp. K., Aleja Korfantego 141A, 40-154 Katowice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-04-19 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 10.04.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci gazowej ś/c Dz 63PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w Bytomiu przy ul. Blachówka”.

 (AAP.6733.12.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Blachówka, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 3,        działki nr:    1170/198, 817/248 - część.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Walewski, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-04-17 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
             
  Na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. ), zwanej dalej kpa., w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zwanej ustawą ooś zawiadamia się strony, że została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach przy ul. Gomułki 2, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: AP-386/58/2018 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni (14 dni) od daty jej doręczenia.
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a kpa.).

W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 342, II piętro (tel: 32 2 836 342), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od  17 kwietnia do 2 maja 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-04-17 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej kpa., w związku z powtórnie prowadzonym przez tut. Organ postępowaniem (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. nr SKO-OŚ-428/377/11202/16/AC), w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku Pani Dagmary Strach właścicielki firmy DMS Dagmara Strach w Katowicach (inwestor), z dnia 18 maja 2015 r., organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 §1 kpa. strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 342, II piętro (tel: 32 2 836 342),w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  730 - 1730,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od  17 kwietnia do 2 maja 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
 Wydziału Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.