Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 grudnia 2017, Olimpia, Łukasz, Jolanta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Już jest świąteczny rozkład jazdy KZK GOP

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w okresie weekendu przedświątecznego /16-17 grudnia/ oraz w okresie świąt i zimowej przerwy świątecznej 23 grudnia – 1 stycznia wprowadził zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i tramwajowej.

Rzeźba górnika stanęła obok Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

Przez kilkadziesiąt lat była częścią krajobrazu byłej KWK „Centrum” w Bytomiu. Teraz stanęła w sąsiedztwie dawnej Cechowni KWK „Rozbark”, gdzie od kilku lat funkcjonuje Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Mowa o rzeźbie górnika autorstwa Waltera Tuckermanna.

Cleo zaśpiewa na Rynku

Rozświetlone, świąteczne ciężarówki, które znamy z reklam, wirtualna przejażdżka saniami św. Mikołaja oraz koncerty gwiazd – te i wiele innych atrakcji czekać będzie w piątek, 22 grudnia na Rynku na małych i dużych bytomian.

Kolejny odcinek Strzelców Bytomskich przebudowany

Kosztem ponad 730 tysięcy zł przebudowany został kolejny odcinek jednej z głównych ulic naszego miasta. Zakończyły się właśnie prace na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od wiaduktu kolejowego /przy dawnej KWK „Powstańców Śląskich”/ do ul. Objazdowej.

Wokół zdrowia seniora

To temat przewodni konferencji „Zdrowie Seniora”, która 15 grudnia odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Podczas niej poruszone zostaną kwestie związane z chorobą  Alzheimera, chorobami narządu wzroku i słuchu oraz zaburzeniami równowagi ciała.

Prawie 15,5 mln na rewitalizację parków

Aura za oknem może i nie nastraja do długich spacerów, ale warto nawet o tej porze roku poobserwować bogactwo przyrody w bytomskich parkach i zobaczyć jak bardzo na przestrzeni lat zmieniły się zielone płuca naszego miasta. To nie koniec zielonej rewitalizacji! Miasto pozyskało ponad 13 mln zł na odnowę zieleni w parkach miejskich.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szósta edycja Mieszkania dla Młodych

Dziewięć kolejnych lokali mieszkalnych czeka na chętnych do ich wynajęcia w ramach szóstej edycji programu „Mieszkania dla Młodych” w Bytomiu. Są to mieszkania do remontu, który najemca musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu.

Ogłoszenia

2017-06-07 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
2017-06-05 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
           
Zgodnie z art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej kpa., oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszary II-VIII”, z wniosku Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, działającego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Rosiek z dnia 5 grudnia 2016 r., nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa, ze względu na skomplikowany charakter sprawy.
     
W świetle powyższego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 12 czerwca 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 5 do 19 czerwca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-02 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a. zawiadamia się strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, którego inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku.W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia  20 lipca 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 2 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-02 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), z uwagi na uzupełnienie materiału dowodowego, ponownie  zawiadamia się strony, iż tut. Organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, w związku z przedłożonym przez Pana Tomasza Kacprowicza, reprezentującego firmę An Archi Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 64, 44-100 Gliwice – pełnomocnika inwestora: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, wnioskiem z dnia 8 grudnia 2016 r. (data wpływu: 23 grudnia 2016 r.), uzupełnionym
w dniach 3 stycznia 2017 r. oraz 11 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym, z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 28 36 339) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-06-02 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 113 §1, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że Prezydent Miasta Bytomia postanowieniem sygn. ZEC.6220.35.2016 z dnia 2 czerwca 2017 r. sprostował na wniosek strony wydane postanowienie sygn. ZEC.6220.35.2016 z dnia 9 maja 2017 r., stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, ze względu na oczywiste omyłki powstałe w numerycznym wykazie działek terenu realizacji przedsięwzięcia.
 
Mylnie pominięte działki o numerach 2314/42, 5446/42, 5542/124, 1949/139, 1936/59, 1981/58, 17/10, 354/33, 272/22, 71, 87/58, 1810/17, 8292/633, 781/537 zostały ujęte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz zaznaczone w poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Zgodnie z wyjaśnieniami strony obszar realizacji inwestycji nie uległ zmianie.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 28 36 339), w godzinach pracy tut. Urzędu,
tj. poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-01 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a.,w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 15 maja 2017 r., przedłożony przez Panią  Iwonę Sławek, zamieszkałą na os. Rusa 133/190, 61-245 Poznań – pełnomocnika inwestora: Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice, uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniach 18 maja 2017 r. oraz 25 maja 2017 r., zostało wszczęte
 p o s t ę p o w a n i e

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu” przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia.

Podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia (inwestor):
Komarec Spółka Jawna, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice.

Pełnomocnik inwestora:
Pani Iwona Sławek, os. Rusa 133/190, 61-245 Poznań

Rodzaj przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b), § 3 ust. 1 pkt 11 oraz § 3 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako:
 
-   „52) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”;

-   „11) instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 13”;

-   „17) instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik”;
 


2017-05-30 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z późń. zm.), informuje się o:

1)    wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.3.2017 z dnia 30 maja 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Uruchomienie lakierni na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Nowy Dwór 1 w Bytomiu, na działce nr 189/5, obręb 0011 Nowy Dwór”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Niezależny Serwis Forda Bytom Nowy Dwór Sp. z o.o. S.K., z siedzibą przy ul. Nowy Dwór 1, 41-914 Bytom
       
2)    możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339 (tel.: (32) 28 36 339) w godzinach pracy urzędu,
tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30;  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 30 maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r. (14 dni)

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-05-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
           
Zgodnie z art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”, z wniosku spółki: Zakład Energo Mechaniczny Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, z dnia 13 lipca 2016 r., działającej przez pełnomocnika w osobie Pani Anny Jelonek (postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO-OŚW-428/618/17182/16/RN z dnia 21 listopada 2016 r.), nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa - ze względu na konieczność zajęcia stanowiska przez Inwestora, co do zgłoszonych przez strony postępowania żądań i uwag w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia, przed wydaniem rozstrzygnięcia.

W świetle powyższego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 29 lipca 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 maja do 12 czerwca 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-05-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. nr  SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa. - ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 lipca 2017 r. 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 maja do 12 czerwca 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-05-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 25.04.2017r. i uzupełnionego dnia 24.05.2017r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej - Obszar V”
.

 (AAP.6733.15.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 1,    działki nr:     1431/58, 1263/53, 1255/14, 1264/47, 1258/29, 1259/29, 1250/14, 2888/14, 2889/14, 2881/46, 988/25, 2901/27, 2891/27, 2668/26, 2661/27, 2882/46, 947/21, 979/30, 948/32, 981/47, 989/47, 810/49, 813/51, 990/58, 2890/27.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Jendo, os. Wojskowe 16/1, 32-086 Węgrzce.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.