Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 października 2017, Piotra, Michala, Ziemowita

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Judocy i judoczki powalczą w Memoriale im. Wiśniewskiego

Dla wielu młodych judoków i judoczek to jedna z najważniejszych imprez sportowych w roku. Mowa oczywiście o Otwartym Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo, który 4 listopada odbędzie się w Hali na Skarpie.

Czas - Miejsca - Ludzie

Obozy koncentracyjne, jenieckie i inne miejsca internowania są tematem czesko – polskiej publikacji „Czas – Miejsca – Ludzie. Nazistowski system obozów w latach drugiej wojny światowej”. Zapraszamy na promocję tej książki do Muzeum Górnośląskiego 25 października.

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom. Docelowo znajdzie tu pracę ponad 200 osób. To już kolejny inwestor, który zdecydował się rozpocząć działalność właśnie w Bytomiu.

Śląskie smaki, śląskie wice. Zapraszamy na Biesiadę Rozbarską

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy na pięciogodzinny maraton ze śląskim humorem, śląską kuchnią oraz wieloma innymi atrakcjami. Już 20 października we wnętrzu zrewitalizowanej Cechowni byłej KWK Rozbark odbędzie się kolejna Biesiada Rozbarska.

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Kwartały pilotażu - harmonogram spotkań na październik

Można już zapoznać się z październkowym harmonogramem spotkań w kwartałach pilotażu w ramach projektu pilotażowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rodzina na zakręcie. Kampania przeciw przemocy

Bytom rozpoczął drugą odsłonę projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony jest na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Ogłoszenia

2017-04-10 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
 Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z późń. zm.), informuje się o:
 
1)    wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.2.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  nr ZEC.6220.8.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. orzekającej realizację przedsięwzięcia  i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, pn.:
 
„Wydobywanie kopalin (eksploatacja dolomitu, piasku i gliny jako kopaliny towarzyszącej) w złożu zlokalizowanym w granicach działki o numerze 7595/258 (jednostka ewidencyjna 246201_1 M.Bytom,  obręb ewidencyjny nr 0013 Rozbark)”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:
Just Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95, 42-400 Zawiercie.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - w Wydziale Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339 (tel.: (32) 28 36 339) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30; wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach
: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 10 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. (14 dni)
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-04-10 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 9 marca 2017 r., uzupełniony pismami z dnia 22 marca 2017 r. oraz z dnia 31 marca 2017 r., przedłożony przez Panią Joannę Bruczyńską, przedstawiciela firmy Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 3A – Pełnomocnika BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, w sprawie udzielenia spółce BP Europa SE, pozwolenia wodnoprawnego na:

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstałych w wyniku działalności myjni automatycznej, zlokalizowanej na terenie stacji paliw BP „Radzionków” przy ul. Strzelców Bytomskich 272 w Bytomiu.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-04-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.  poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 06.04.2017 r., zostało wydane

postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności

decyzji nr 9/2017 z dnia 03.04.2017 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa drogi gminnej z chodnikami oraz parkingiem dla samochodów osobowych, siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”

(AAP.6733.9.2017),

zlokalizowanej w Bytomiu w rejonie ul. Orzegowskiej, na terenie działek nr:

obręb Bobrek,    k.m. 3,     dz. nr:    102/30, 105/31, 106/35, 290/30, 214/31, 357/35, 356/35, 355/33, 390/26, 296/26, 415/26, 474/26, 441/26,

obręb Szombierki,    k.m. 3,     dz. nr:    2367, 2366, 2357, 2356, 2372, 1757/113.

Której wnioskodawcą jest:

firma OSIEDLE FAZANIEC GTB INVEST Sp. z o.o. S.K., z siedzibą przy Al. Korfantego 141a w Katowicach.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-04-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 29.03.2017r.
i uzupełnionego dnia 06.04.2017r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa linii kablowych Nn, złączy kablowych nn i przyłączy kablowych
do budynków mieszkalnych”.

 (AAP.6733.13.2017)
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Łagiewnickiej i ul. Krzyżowej w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 1,    działki nr:    3282/51, 3943/51, 2888/45, 3635/50, 2882/51, 3275/90, 3273/48, 3283/51, 3436/90, 3272/48, 3440/51, 3285/51, 3941/47, 3280/48, 3636/50, 3433/90, 3434/90, 3439/48, 3968/42, 2887/45, 2889/17, 3288/51, 3432/90, 2883/44, 3655/44, 3435/90, 3431/90, 3942/47.

Wnioskodawcą jest:

Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Maciej Zarudzki, adres do korespondencji: Instalatorstwo Elektryczne ELZAR, ul. Ciupków 7, 44-100 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska

2017-04-06 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie uproszczonej złożonej przez Bytomskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Odrodzenie” w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 5/13, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Spotkanie integracyjne środowisk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym”, postanowił zlecić w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2016 r., poz. 1817) realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 10 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r.
2017-04-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 05.04.2017r. została wydana
decyzja nr 11/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa gazociągu śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Tęczowej dz. 946/116”.


 (AAP.6733.7.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Tęczowej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,        działki nr:    733/23, 952/116.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Bronkowski, adres do korespondencji: Usługi Projektowe i Geodezyjne INSTALGEO Michał Bronkowski, ul. Wolności 260/4, 41-800 Zabrze.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-04-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 05.04.2017 r., została wydana

decyzja nr 12/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci energii elektrycznej nN w celu zasilania budynków mieszkalnych osiedla Fazaniec”.
(AAP.6733.11.2017)
 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu w rejonie ul. Orzegowskiej, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,     k.m. 3,    dz. nr:    2372, 2356,
obręb Bobrek,     k.m. 3,    dz. nr:    106/35, 357/35, 356/35, 355/33, 296/26, 214/31, 415/26, 480/26, 399/26, 401/26, 404/26.

Wnioskodawcą jest:
firma TAURON Dystrybucja S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 14a w Gliwicach, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pani Agnieszka Klabisz (adres do korespondencji: P.P.U. BUDOMONT-7 Sp. z o.o., 41-704 Ruda Śląska, ul. Hlonda 50).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-04-05 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że w ramach prowadzonego postępowania  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Prezydent Miasta Bytomia przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu uzupełnienie do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn.: złoż„Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)” złożone przez Pana Adama Biegańskiego (B.P. A-PROPOL s.c.  w Gliwicach) - pełnomocnika Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg  i Mostów z siedzibą w Bytomiu, z dnia 24 marca 2017 r znak: AP-386/649/2017.- w zakresie określonym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4242.802.2016.IŁ.3 z dnia 2 marca 2017 r., w celu uwzględnienia przy wydawaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
                 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 5 do 19 kwietnia 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-04-04 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
                 
   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), organ  z a w i a d a m i a  strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania rozstrzygnięcia w formie decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”, z wniosku spółki: Zakład Energo Mechaniczny Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, działającej przez pełnomocnika w osobie Pani Anny Jelonek, z dnia 13 lipca 2016 r., przesłanego przez Prezydenta Miasta Gliwice wraz z aktami sprawy, pismem znak: SR.6220.1.22.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r. znak: SKO-OŚW-428/618/17182/16/RN o wyznaczeniu Prezydenta Miasta Bytomia do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00  -  z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  
Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 4 do 18 kwietnia 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 Wydziału Ekologii
2017-04-04 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej kpa. - w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”, z wniosku Zakładu Energo Mechanicznego Łabędy Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 45, w imieniu którego działa pełnomocnik, Pani Anna Jelonek, z dnia 13 lipca 2016 r., przesłanego pismem Prezydenta Miasta Gliwice znak: SR.6220.1.22.2016 z dnia 29 listopada 2016 r., stosownie do postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r. znak: SKO-OŚW-428/618/17182/16/RN o wyznaczeniu tut. Organu do prowadzenia postępowania administracyjnego w ww. sprawie - po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4240.127.2017.KC z dnia 13 marca 2017 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach znak: NS/ZNS-G-523-46(2)/16-17 z dnia 13 marca 2017 r., Prezydent Miasta Bytomia zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 63 ust. 2 ww. ustawy, wydał postanowienie nr ZEC.6220.29.2016 z dnia 03 kwietnia 2017 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Pouczenie:
Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

Z treścią ww. postanowienia oraz opinią organów, o których mowa powyżej, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek  7.30 - 17.30, wtorek -  piątek  7.30 - 15.00 . 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 04 do 18 kwietnia 2017 r. (14 dni).
   
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.