Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 grudnia 2017, Olimpia, Łukasz, Jolanta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Już jest świąteczny rozkład jazdy KZK GOP

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w okresie weekendu przedświątecznego /16-17 grudnia/ oraz w okresie świąt i zimowej przerwy świątecznej 23 grudnia – 1 stycznia wprowadził zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i tramwajowej.

Rzeźba górnika stanęła obok Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

Przez kilkadziesiąt lat była częścią krajobrazu byłej KWK „Centrum” w Bytomiu. Teraz stanęła w sąsiedztwie dawnej Cechowni KWK „Rozbark”, gdzie od kilku lat funkcjonuje Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Mowa o rzeźbie górnika autorstwa Waltera Tuckermanna.

Cleo zaśpiewa na Rynku

Rozświetlone, świąteczne ciężarówki, które znamy z reklam, wirtualna przejażdżka saniami św. Mikołaja oraz koncerty gwiazd – te i wiele innych atrakcji czekać będzie w piątek, 22 grudnia na Rynku na małych i dużych bytomian.

Kolejny odcinek Strzelców Bytomskich przebudowany

Kosztem ponad 730 tysięcy zł przebudowany został kolejny odcinek jednej z głównych ulic naszego miasta. Zakończyły się właśnie prace na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od wiaduktu kolejowego /przy dawnej KWK „Powstańców Śląskich”/ do ul. Objazdowej.

Wokół zdrowia seniora

To temat przewodni konferencji „Zdrowie Seniora”, która 15 grudnia odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Podczas niej poruszone zostaną kwestie związane z chorobą  Alzheimera, chorobami narządu wzroku i słuchu oraz zaburzeniami równowagi ciała.

Prawie 15,5 mln na rewitalizację parków

Aura za oknem może i nie nastraja do długich spacerów, ale warto nawet o tej porze roku poobserwować bogactwo przyrody w bytomskich parkach i zobaczyć jak bardzo na przestrzeni lat zmieniły się zielone płuca naszego miasta. To nie koniec zielonej rewitalizacji! Miasto pozyskało ponad 13 mln zł na odnowę zieleni w parkach miejskich.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szósta edycja Mieszkania dla Młodych

Dziewięć kolejnych lokali mieszkalnych czeka na chętnych do ich wynajęcia w ramach szóstej edycji programu „Mieszkania dla Młodych” w Bytomiu. Są to mieszkania do remontu, który najemca musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu.

Ogłoszenia

2017-06-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 01.06.2017r. i uzupełnionego dnia 13.06.2017r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej”.

 (AAP.6733.16.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, na terenie działki nr:

obręb Bytom,        k. m. 2,        działka nr:    2415/332.

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”, ul. Łużycka 7,
41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Elżbieta Gloc, adres do korespondencji: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Separator” Sp. z o. o.,
ul. Boya-Żeleńskiego 105, 40-750 Katowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-06-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49, w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej kpa., oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że:
 
-    Pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. właściciele nieruchomości położonych  przy ul. Czerwionka w Pyskowicach, będący stronami w postępowaniu, złożyli do tut. Organu wniosek o zmianę terminu wydania decyzji w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy” z 29 lipca 2017 r. na wrzesień 2017 r.;
 
-    w dniu 13 czerwca 2017 r. wpłynął do tut. Organu e-mail wraz z pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowice, nr GK/RK.604.001.2017, GK/RK.KW.0490.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., w którym Organ Gminy Pyskowice, jako strona postępowania, mając na względzie dobro 
i troskę  o  mieszkańców ul. Czerwionka w Pyskowicach, będących stronami w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w ww. sprawie, wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku mieszkańców z dnia 9 czerwca 2017 r. i zmianę terminu wydania ww. decyzji.

Jak wynika z uzasadnienia powyższego, powodem wystąpienia stron o zmianę terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w formie decyzji administracyjnej, jest wyznaczenie przez organ prowadzący postępowanie nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do dnia 29 lipca 2017 r., o którym strony zostały powiadomione w drodze publicznego obwieszczenia, w trybie art. 49 kpa. oraz na podstawie odrębnego zawiadomienia nr ZEC.6220.29.2016 z dnia 26 maja 2017 r.

Zdaniem właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Czerwionka w Pyskowicach, jak i Organu Gminy Pyskowice, nowy termin załatwienia sprawy przypada na środek sezonu urlopowo-wakacyjnego. W wystąpieniach wskazano, że biorąc pod uwagę okres urlopowy
i związane z tym okresem zamówione terminy wakacyjne, nie wszystkie osoby uznane za strony postępowania będą mogły zapoznać się w terminie z treścią decyzji i zarazem ustosunkować się do wydanych postanowień, zatem nowy termin wyznaczony przez organ wyklucza mieszkańców Czerwionki z uczestnictwa w przedmiotowej sprawie. Dlatego, korzystając z przysługującego im prawa strony do wypowiedzenia się na każdym etapie prowadzonego postępowania, mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia, wnioskują o przeniesienie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na miesiąc wrzesień 2017 r.
 
Burmistrz Miasta Pyskowice wyrażając poparcie dla wniosku mieszkańców, wyraził  stanowisko, że przedmiotowa sprawa jest na tyle ważna i istotna ze względu na negatywne skutki jakie może nieść za sobą wydana decyzja, że prosi o wyznaczenie nowego terminu, takiego aby strony mogły zapoznać się z wydaną decyzją i wnieść, zgodnie z przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego terminie, odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
 
W świetle powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339, II piętro (tel: 32  2 836 340), w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  godz.: 7.30 - 17.30, wtorek – piątek godz.: 7.30 - 15.00, w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 16 do 30 czerwca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-16 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadanie pn. „Budowa hali sportowej na 4 korty do tenisa ziemnego” w zakresie realizacji w 2017 r. celu publicznego wskazanego w uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom, zmienionej uchwałą nr XXXIII/436/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 r.

Treść ogłoszenia


 
2017-06-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia oraz terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 353, z późn. zm.),

zawiadamiam

 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XVII/222/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia, zmienionej uchwałą nr XXXVIII/482/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. oraz uchwały nr XVII/223/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załączniki graficzne do ww. uchwał szczegółowo określające granice obszaru objętego planem znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu, na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miejski - tablica ogłoszeń.
 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pokój 402) w godzinach od 900 do 1200 w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2017-06-13 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o zawieszeniu postępowania na wniosek strony

Na podstawie art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że Pani Anna Jelonek reprezentująca spółkę PKiMSA „CARBOAUTOMATYKA" S.A. w Tychach, ul. Budowlanych 168, działająca w imieniu Zakładu Energo Mechanicznego Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach (Inwestor), pismem nr: PKiMSA/P2/BP/PW/1168/17 z dnia 5 czerwca 2017 r. wystąpiła o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”

prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, stosownie do postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r Nr SKO-OŚW-428/618/17182/16/RN, z wniosku Inwestora z dnia 13 lipca 2016 r.
 
Wobec powyższego informuje się, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, że stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do przedmiotowego wniosku o zawieszenie postępowania. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy kierować na piśmie pod adresem: Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska ul. Parkowa 2, kod: 41-902 Bytom - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
W przypadku braku sprzeciwu, złożonego w wyznaczonym terminie, zostanie wydane postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 101 kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 13 do 27 czerwca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
           
Na podstawie art. 36 §1 z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, którego inwestorem jest Gmina Bytom, reprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, działająca przez pełnomocnika w osobie Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice, nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa, z przyczyn niezależnych od organu.

 
W związku z przedłożeniem uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przez pełnomocnika Inwestora, pismem znak: AP-386/923/2017 z dnia 5.05.2017 r. (data wpływu: 15.05.2017 r.), tut. Organ przesłał ww. uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Katowicach, celem wydania opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 W świetle powyższego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 9 sierpnia 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie www.bytom.pl - w terminie:  od 12 do 26 czerwca 2017 r. (14 dni).
up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii

2017-06-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
             
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej ustawą ooś zawiadamia się strony, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Bytomia o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.32.2016 z dnia 7 czerwca  2017 r. orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszary II-VIII”,  z wniosku Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, z dnia 5 grudnia 2016 r., w imieniu której występuje Pani Katarzyna Rosiek, reprezentująca spółkę SWECO Polska Spółka z o. o. w Krakowie.

Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy  ul. Parkowej 2: od 9 do 23 czerwca 2017 r.  (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuje się:
1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.32.2016 z dnia 7 czerwca 2017 r. orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszary II-VIII”

z wniosku Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, z dnia 5 grudnia 2016 r., w imieniu którego występuje Pani Katarzyna Rosiek, reprezentująca spółkę SWECO Polska Spółka z o. o. w Krakowie;

2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia: od  9 do 23 czerwca 2017 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 06.06.2017 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem gazu
do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Planeta”.

 (AAP.6733.18.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Planeta, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 4,        działki nr:    790/15, 1484/15.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-06-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 06.06.2017 r. zostało wszczęte

 p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

 „Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Wiejskiej”.
 
(AAP.6733.17.2017)
 

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wiejskiej, na terenie działek nr:

 obręb Bobrowniki,          k. m. 3,                  działki nr:     510/218, 1114/197, 1113/197.

 Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice.


W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.