Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 października 2017, Piotra, Michala, Ziemowita

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Judocy i judoczki powalczą w Memoriale im. Wiśniewskiego

Dla wielu młodych judoków i judoczek to jedna z najważniejszych imprez sportowych w roku. Mowa oczywiście o Otwartym Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo, który 4 listopada odbędzie się w Hali na Skarpie.

Czas - Miejsca - Ludzie

Obozy koncentracyjne, jenieckie i inne miejsca internowania są tematem czesko – polskiej publikacji „Czas – Miejsca – Ludzie. Nazistowski system obozów w latach drugiej wojny światowej”. Zapraszamy na promocję tej książki do Muzeum Górnośląskiego 25 października.

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom. Docelowo znajdzie tu pracę ponad 200 osób. To już kolejny inwestor, który zdecydował się rozpocząć działalność właśnie w Bytomiu.

Śląskie smaki, śląskie wice. Zapraszamy na Biesiadę Rozbarską

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy na pięciogodzinny maraton ze śląskim humorem, śląską kuchnią oraz wieloma innymi atrakcjami. Już 20 października we wnętrzu zrewitalizowanej Cechowni byłej KWK Rozbark odbędzie się kolejna Biesiada Rozbarska.

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Kwartały pilotażu - zaktualizowany harmonogram spotkań na październik i listopad

Można już zapoznać się z listopadowym harmonogramem spotkań w kwartałach pilotażu w ramach projektu pilotażowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rodzina na zakręcie. Kampania przeciw przemocy

Bytom rozpoczął drugą odsłonę projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony jest na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Ogłoszenia

2017-04-26 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2017 rok, w okresie od dnia 25 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przeprowadzonego w dniach od 12 do 20 kwietnia 2017 r.

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację ww. zadań do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu wpłynęło 9 ofert.
 
W I etapie przystąpiono do oceny formalnej złożonych ofert. W ośmiu przypadkach stwierdzono braki formalne, które zostały uzupełnione do dnia 18 kwietnia br.

Po spełnieniu wymogów formalnych 9 ofert zakwalifikowano do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Przystąpiono do II etapu postępowania, tj.: merytorycznej oceny ofert.
Ocenę merytoryczną ofert dokonano w karcie oceny merytorycznej oferty, wg następujących kryteriów oceny:
1)    jakość wykonania zadania publicznego, w tym:
a)    zgodność oferty z warunkami konkursu,
b)    liczba osób objętych zadaniem (grupa adresatów zadania),
c)    realizacja działań ujętych w harmonogramie, forma działań liczba/częstotliwość form działania, innowacyjność proponowanych rozwiązań,
d)    kwalifikacje osób realizujących zadanie;
2)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym:
a)    posiadane wyposażenie, materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
b)    doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze,
c)    doświadczenie we współpracy z miastem Bytom (liczonym w latach lub ilości współorganizowanych przedsięwzięć),
d)    rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych przyznanych na realizację zadań publicznych (dotyczy oferentów, którzy w ostatnich 3 latach realizowali zadania z zakresu zdrowia publicznego);
3)    skuteczność realizacji zadania publicznego, w tym:
a)    ocena celu zadania,
b)    wskaźniki wskazujące na stopień realizacji zadania,
c)    posiadane przez oferenta rekomendacje;
4)    kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym:
a)    koszty kalkulacji (koszt jednostkowy, zasadność przyjętych w zadaniu stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, efekty realizacji zadania w stosunku do poniesionych nakładów),
b)    spójność kosztorysu z opisem zadania,
c)    przejrzystość kalkulacji kosztów (szczegółowy opis pozycji kosztorysu, uzasadnienie dla kalkulacji kosztów).


2017-04-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 4 kwietnia 2017 r., (data wpływu: 7 kwietnia 2017 r.), przedłożony przez pełnomocników spółki Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach przy Pl. Grunwaldzkim 8-10 – Panią Elżbietę Walkowiak oraz Agnieszkę Ziółkowską, współwłaścicieli spółki Eko – log Ochrona Środowiska Agnieszka Ziółkowska Elżbieta Walkowiak s.c., ul. Lwowska 32, 40-389 Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia spółce Haldex S.A. pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków bytowych, istniejącym wylotem DN 315mm, do rzeki Bytomki w km 17+150, pochodzących z terenu Zakładu Przeróbczego nr 2 „Haldex – Szombierki” przy ul. Zabrzańskiej 7 w Bytomiu.   
 

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
 Naczelnik Wydziału Ekologii
2017-04-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 19.04.2017 r. została wydana

decyzja nr 14/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa gazociągu śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej dz. 2431/165”.


 (AAP.6733.8.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 1,        działki nr:    2317/166, 1541/257, 2432/165.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Bronkowski, adres do korespondencji: Usługi Projektowe i Geodezyjne Michał Bronkowski, ul. Wolności 260/4, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-04-14 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamia się strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, którego inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 2 czerwca 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 14 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. (14 dni).

 z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-04-14 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś,  z a w i a d a m i a  s i ę  strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, którego inwestorem jest  Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
Prezydent Miasta Bytomia pismem z dnia 14 kwietnia 2017 r. sygn. ZEC.6220.35.2016, w odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 marca 2017 r., sygn. WOOŚ.4240.159.2017.JB przekazał złożone przez pełnomocnika inwestora uzasadnienie kwalifikacji przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym zestawieniem przebudowywanych odcinków dróg oraz planami sytuacyjnymi, celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w toku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 14 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-04-13 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 9 marca 2017 r., uzupełniony pismem z dnia 5 kwietnia 2017 r.(data wpływu: 6 kwietnia 2017 r.), przedłożony przez Panią Zuzannę Maleska, przedstawiciela Firmy Projektowo Usługowej Zbigniew Lorenc z siedzibą w Tworogu, przy ul. Wierzbowej 11 – Pełnomocnika inwestora – Pani Sabiny Bytom, zamieszkałej w Bytomiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

przekroczenie wodociągiem o średnicy Ø90 mm PE, cieku Rokitnickiego w km 16+646 przy ul. Podleśnej w Bytomiu (dzielnica Stolarzowice).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-04-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji


 Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), organ   z a w i a d a m i a  strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszary II-VIII”, z wniosku pełnomocnika inwestora, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, z dnia 5 grudnia 2016 r., uzupełnionego pismem znak: ZU/SK/14026/63/17 z dnia 5 stycznia 2017 r.
 
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00  -  z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 12 do 26 kwietnia 2017 r. (14 dni).
   
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 Wydziału Ekologii
2017-04-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszary II-VIII”, z wniosku pełnomocnika inwestora, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, z dnia 5 grudnia 2016 r., uzupełnionego pismem znak: ZU/SK/14026/63/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. - po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4240 146.2017.JB z dnia 13 marca 2017 r. i 22 marca 2017 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu Nr ZNS/523-8-80/17 z dnia 13 marca 2017 r. i 22 marca 2017 r., Prezydent Miasta Bytomia zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 63 ust.1 i 4 ww. ustawy, wydał postanowienie nr ZEC.6220.32.2016 z dnia 11 kwietnia 2017 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Pouczenie:

Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

Z treścią ww. postanowienia oraz opinią organów, o których mowa powyżej, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek  7.30 - 17.30, wtorek -  piątek  7.30 - 15.00.
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 12 do 26 kwietnia 2017 r. (14 dni).
   
 z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-04-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10.04.2017 r. została wydana

decyzja nr 13/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji transformatorowej z włączeniem do sieci SN i nN dla zasilania osiedla mieszkaniowego”.


 (AAP.6733.6.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,   k. m. 1,    działki nr:    2607/284, 2608/284, 2609/284, 2610/284, 2585/284, 2586/284.

Wnioskodawcą jest:

Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jarosław Holik, ul. Planetarna 5/4, 44-133 Gliwice.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-04-11 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
           
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, którego inwestorem jest Gmina Bytom, reprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, działająca przez pełnomocnika w osobie Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice, nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa, ze względu na skomplikowany charakter sprawy (konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko).

W świetle powyższego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 9 czerwca 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2:  od 11 do 25 kwietnia 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.