Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 marca 2018, Gertruda, Patryk, Zbigniew

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Powrót do korzeni. Co łączy dziś Europę? Obywatele Europy dla Europy

Pod taką nazwą dziesięć europejskich miast realizuje dwuletni projekt w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”. Jednym z jego punktów jest organizowana 22 marca w Urzędzie Miejskim w Bytomiu konferencja poświęcona 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej.

Uwaga! Zmiana siedziby Biura Terenowego ZUS w Bytomiu

Ważna zmiana dla klientów bytomskiego Biura Terenowego ZUS. Od 1 kwietnia nowa siedziba biura będzie znajdowała się w budynku przy ul. Karola Miarki 8. Dotychczasowa placówka mieszcząca się w budynku przy ul. Sądowej 8 zakończy działalność 31 marca.

Co kryje wnętrze kościoła Św. Małgorzaty?

Na to pytanie odpowiedzą bytomscy archeologowie, którzy w kwietniu rozpoczną prace badawcze pod posadzką wewnątrz kościoła Św. Małgorzaty. To właśnie tam w 2009 roku dzięki badaniom georadarowym odkryto aż trzy zmiany w podłożu. Czy kryją one archeologiczną sensację?

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Tu Metropolia - przyjdź, posłuchaj, zabierz głos

Na kolejną otwartą debatę z cyklu „Tu Metropolia”, poświęconą tematyce metropolitalnej, zapraszamy w środę, 14 marca, do Bytomia. Cykl spotkań organizowany jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Bytom płaci za pomysły!

10 tysięcy złotych za pomysł! Tyle płaci Bytom osobom kreatywnym, które mają receptę na bolączki miasta w obszarze społecznym. Wystarczy dobra idea i jej uzasadnienie - resztą, czyli realizacją pomysłu zajmie się już ktoś inny.

Weź udział w Bytom Spartan Sprint & Super

Ta jedna z najbardziej ekstremalnych imprez biegowych, która odbywa się w Ameryce Północnej oraz Europie już 24 marca zawita do naszego miasta. Na terenie Armady Golf Club biegacze będą musieli zmierzyć się nie tylko z trudną trasą pełną przeszkód, ale również ze swoimi słabościami.

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Ogłoszenia

2017-09-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 15 września 2017 r. została wydana
decyzja nr 82/2017

o warunkach zabudowy

„Budowa bazy serwisowej PKP PLK S.A. wraz z rampą towarową w Bytomiu w ramach zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”.

 (AAP.6730.88.2017)
 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Towarowej w Bytomiu, na terenie działek nr: 302/14, 301/14, 310/13, 307/13, 307/13, 313/22, 312/22, 349/26, 314/22 (zabudowa kubaturowa), 307/13, 312/22, 83/22 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Gmina Bytom reprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tomasz Kacprowicz, adres do korespondencji: An Archi Group Sp. z o. o., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-09-20 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się strony, że w związku z prowadzonym przez tut. Organ postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy”, Pan Leszek Kamiński, reprezentujący firmę P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński, ul. Jana Heweliusza 21, 40-751 Katowice – pełnomocnik inwestora: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „SURSYS” Sp. z o.o., ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry, został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia sporządzonej dla przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie określonym w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 września 2017 r. nr WOOŚ.4240.491.2017.JB.
 
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych czynności administracyjnych, w tym uzyskania opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 20 września 2017 r. do 4 października 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-09-19 Ogłoszenie Wydziału Geodezji
KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

W związku z pracami nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu zmieniającej uchwałę nr XXIX/397/14 Rady Miejskiej w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, placom  i  parkom na terenie Bytomia uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały.
 
Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców Bytomia. Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Tresć projektu uchwały

2017-09-15 Ogłoszenie Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskiej
Ruszają badania jakości życia i postaw mieszkaniowych

Rozpoczynają się kolejne działania w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji pn. „Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowane przez firmy EU-CONSULT i UTILA na zlecenie Urzędu Miasta Bytomia. Obejmują one dwa badania diagnostyczne dotyczące: - jakości życia na obszarze rewitalizacji, - postaw mieszkaniowych potencjalnych klientów mieszkań.

Treść ogłoszenia
2017-09-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 12 września 2017 r. została wydana
decyzja nr 23/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”.


 (AAP.6733.22.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 1,    działki nr:     1017/130, 1021/54, 1025/51, 1029/49, 1033/48, 1037/47, 1040/45, 1043/44, 1046/43, 1050/42, 1054/40, 1058/39, 1062/38, 1066/37, 1070/35, 1073/33, 1078/25, 1082/24, 1086/23, 1090/14 (część), 1415/46, 2668/26, 2669/26, 2891/27, 2921/27,

obręb Bytom,        k. m. 2,    działki nr:     1455/150, 1456/152, 1459/157, 1460/158, 1463/158, 1464/158, 1467/164, 1587/184 (część), 1589/311, 1621/311, 1624/149, 1626/143, 1628/142, 1630/128,

obręb Radzionków,     k. m. 1,        działka nr:     5340/23,

obręb Radzionków,    k. m. 20,    działki nr:     3088/9, 3089/5 (część), 3090/5 (część),

obręb Radzionków,    k. m. 21,    działki nr:     165/16, 168/16, 173/15, 175/15, 178/12, 1100/12, 1102/15, 1104/15, 1105/15, 1107/15, 1109/15, 1111/16, 1113/16, 1242/15, 1243/15, 1250/1000, 1251/1000,

obręb Sucha Góra,    k. m. 1,    działki nr:     510/264, 1324/263, 1614/263, 1616/263, 2408/263, 2491/263, 2492/263.

Wnioskodawcą jest:

Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Damian Kłosek, adres do korespondencji: NJN Kłosek Damian, ul. 1-go Maja 51, 44-194 Knurów.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-09-14 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, dla terenów położonych w dolinie rzeki Bytomki.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz.1405), zawiadamiam o:

 
podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LI/629/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, dla terenów położonych w dolinie rzeki Bytomki, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce ogłoszenia
i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce tablica ogłoszeń.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 309) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach od 9.00 do 12.00  w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom oraz ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 16 października 2017 r.
 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.

Załącznik graficzny
 z up. Prezydenta Miasta
 Robert Dederko
Zastępca Prezydenta

2017-09-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 13 września 2017 r. została wydana
decyzja nr 24/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy bocznej do Podleśnej w Bytomiu”.

 (AAP.6733.20.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Podleśnej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,        działki nr:    935/80, 681/80, 439/79.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-09-12 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zgodnie z art. 36 ww. ustawy, zawiadamia się strony, że rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pozwolenia wodnoprawnego na:

Budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan, w ramach zadania pn.: „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych – Modernizacja systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia w rejonach: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan”,

z przyczyn niezależnych od organu, tj. z uwagi na konieczność złożenia przez wnioskodawcę kolejnych wyjaśnień do przedłożonej dokumentacji, tj. operatu wodnoprawnego, konieczność analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego oraz obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Wobec powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy,  tj. do dnia 8 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1257), stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1)    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie, zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy, wnosi się do organu wyższego stopnia – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Bytomia.

Termin i miejsce publicznego ogłoszenia zawiadomienia: od 12 września 2017 r. do 26 września 2017 r.; Biuletyn Informacji Publicznej, strona internetowa www.bytom.pl oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-09-11 Ogłoszenie Wydziału Architekruty
 O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 6 września 2017 r. została wydana

decyzja nr 22/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej – Obszar V”.

 (AAP.6733.21.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, Węglowej, Topolowej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 1,        działki nr:    2881/46, 2889/14, 2888/14, 1264/47,
981/47, 2882/46, 1258/29, 1263/53, 1259/29, 1255/14, 1250/14, 947/21, 2637/14, 1431/58, 948/32, 979/30.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Jendo, adres do korespondencji: SWECO Engineering Sp. z o. o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402,
w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-09-04 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – zwanej dalej k.p.a. zawiadamia się strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy” przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1405).

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 4 października 2017 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1)    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy, ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia  tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Bytomia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.