Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lipca 2018, Aneta, Bogdan, Aleksy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

3,2 mln zł na termomodernizację dwóch hal sportowych

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace termomodernizacyjne w dwóch halach sportowych w Bytomiu. Remont przejdzie hala przy ul. Kosynierów 15 w Szombierkach oraz przy ul. Strzelców Bytomskich na Stroszku. Realizacja kolejnych inwestycji sportowych możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej.

Muzyczne lato w Parku Miejskim

Przez kolejne dwa miesiące w każdą niedzielę bytomski Park Miejski będzie rozbrzmiewać muzyką: klezmerską, rosyjską, grecką czy włoską.

Wakacje w Bytomiu

Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne! Co roku możemy się o tym przekonać w Bytomiu, w którym kilkanaście instytucji zapewnia dzieciom wakacyjną naukę i rozrywkę na najwyższym poziomie.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Weź udział w jubileuszowym 10. Półmaratonie Bytomskim

Bieganie to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w naszym kraju. W Polsce co roku organizuje się setki imprez, gdzie miłośnicy biegania mogą sprawdzić możliwości swojego organizmu. Jedną z nich jest Bytomski Półmaraton, którego jubileuszowa dziesiąta edycja odbędzie się wyjątkowo w sobotę, 15 września.

Ogłoszenia

2018-01-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 26 stycznia 2018 r. została wydana
 
decyzja nr 4/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ramach zadania: Z2A.5, Z2B.5 – Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w dzielnicy Łagiewniki w rejonie ul. Romanowskiego”.

 (AAP.6733.28.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Cyryla i Metodego i ul. Romanowskiego,
na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 1,    działki nr:    3662/380, 3664/380, 3409/384,
3412/384, 3399/384, 3928/383,
3396/383, 2392/383, 2393/383,
3162/336, 1144/246, 1233/246.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, adres do korespondencji:
ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Główny Specjalista
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Architektury

(-) mgr inż. arch. Tomasz Wróbel
2018-01-25 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
           
Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - zwanej dalej kpa. oraz art. 73 ust. 1 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku  pełnomocnika inwestora znak: AP-386/58/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. (data wpływu: 11.01.2018 r.), uzupełnionego dnia 22 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 64 § 2 kpa. - nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 kpa., ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego obejmującego uzyskanie opinii:
1)    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
2)    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu
- co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 marca 2018 r. 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1)    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie, zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy, wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Bytomia.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 25 stycznia 2018 r. do 8 lutego 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-01-25 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi  wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego znak: AP-386/58/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. uzupełnionego dnia 22 stycznia 2018 r., pełnomocnika inwestora: Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Bytomiu, tut. Organ wystąpił w trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie zmiany ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od dnia 25 stycznia 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-01-25 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
                       
Zgodnie z art. 49 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej kpa, oraz art. 73 ust. 1 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  zawiadamia się strony, że na wniosek pełnomocnika inwestora znak: AP-386/58/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. (data wpływu: 11.01.2018 r.), uzupełniony dnia 22 stycznia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

 
„Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”.

Podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia (inwestor):

Gmina Bytom reprezentowana przez:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 30.

Pełnomocnik inwestora (Wnioskodawca):
Pan Adam Biegański - Biuro Projektów A-PROPOL s.c.
44-121 Gliwice ul. Gomułki 2.

Rodzaj, cechy i skala przedsięwzięcia:
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), planowane przedsięwzięcie, kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako:  

- „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
 
Planowane przedsięwzięcie pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)” dotyczy budowy łącznika ulicy Łagiewnickiej i Chorzowskiej, w ramach budowy Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe na terenie miasta Bytomia, od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Łagiewnickiej. Początek trasy znajduje się w miejscu skrzyżowania trasy BCT z ul. Łagiewnicką (koniec opracowania wg zadania podstawowego). Prowadzi projektowaną trasę od strony południowej ogródków działkowych, a następnie od strony północnej omija tereny ŁKS Łagiewniki. Projektowana droga przebiega na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Krzyżowej w śladzie zdemontowanej drogi szynowej. Przedmiotowy odcinek drogowy będzie miał charakter jednojezdniowej drogi o dwóch pasach ruchu. Na odcinkach zabudowy przewidziano wykonanie chodników i ścieżek rowerowych. Równolegle do projektowanego odcinka drogi, do km 6+700 będzie przebiegać ścieżka rowerowa, dwukierunkowa o szerokości 2,0 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m. Ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem za km 6+700 skręcają na południe i łączą się z chodnikiem na odcinku równoległym do BCT, odseparowanym zieleńcem o szerokości 3,50 m.
 
Tereny zajęte przez projektowaną drogę są siedliskiem powszechnie i licznie spotykanych zwierząt. W związku z występowaniem szlaku migracji płazów wzdłuż zalewisk, który może mieć znaczenie dla lokalnych populacji płazów, wskazuje się konieczność budowy elementów chroniących środowisko przyrodnicze w rejonie planowanej inwestycji, w postaci przepustów oraz trwałych ogrodzeń drogi na odcinku sąsiadującym z opisanym szlakiem migracji.
 
Dla projektowanego fragmentu drogi Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe BCT - NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej została wydana Decyzja Środowiskowa nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 07.08.2017 r. na podstawie przygotowanej karty informacyjnej przedsięwzięcia, która była załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
 
Z uwagi na rozbieżność między częścią opisową, a częścią rysunkową karty informacyjnej przedsięwzięcia, opracowanej w styczniu 2017 r., w zakresie systemu ogrodzeń ochronno – naprowadzających (błędne zapisy w części tekstowej), konieczna jest zmiana zapisów dotyczących kilometrażu grodzenia. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tut. Organ, po uzyskaniu opinii organów opiniujących, określił następujące parametry dotyczące kilometrażu grodzenia w zakresie systemu ogrodzeń ochronno-naprowadzających:

1)    strona prawa: „od km 6+663 do 6+718 oraz od km 6+742 do km 6+785” – wnioskuje się o zmianę na poprawny zapis w brzmieniu: „od km 6+663 do 6+716 oraz od km 6+752 do km 6+785”;

2)    strona lewa: „od km 6+684 do 6+716 oraz …” - wnioskuje się o zmianę na poprawny zapis w brzmieniu: „od km 6+684 do 6+718 oraz ...”.

W opracowaniu do zmiany decyzji przedstawiono fragmenty Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia związane z przepustami oraz kilometrażem grodzeń, wnioskowanymi do zmiany. Działki obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie określa załącznik do zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00 - w terminie siedmiu dni (7 dni) po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Załączniki:
- wykaz działek.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od dnia 25 stycznia 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r. (14 dni).

Wykaz działek
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-01-23 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Teatru Tańca w Bytomiu realizacji zadania pn. „Produkcja spektaklu teatralnego „Bal w Operze” w wykonaniu studentów IV roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Treść oferty
2018-01-18 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Nr AAB.6740.718.2017
z dnia 15 stycznia 2018 roku.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1496) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Józefa Butryma, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:
„Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z przebudową jezdni.” 

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy projektowanej drogi gminnej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)

obręb Bytom, karta mapy 73: 202/1 (163/1), 203/1 (163/1), 205/1 (48/1), 206/1 (48/1), 208/1 (49/1)

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 318, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek   7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
2018-01-18 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
2018-01-17 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 16 stycznia 2018 r. została wydana
decyzja nr 3/2018

 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicy na pomieszczenie techniczne (wymiennikownia) dla potrzeb budynku wielorodzinnego”.

 (AAP.6733.30.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Romanowskiego, na terenie działki nr:

obręb Łagiewniki,  k. m. 1, działka nr: 3396/383.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Dawid Fityka, ul. Wagonowa 5, 43-175 Wyry.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-01-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 12 stycznia 2018 r. została wydana

decyzja nr 2/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni oraz piwnic na pomieszczenia techniczne (wymiennikownie) dla potrzeb budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej”.


 (AAP.6733.27.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Cyryla i Metodego i ul. Romanowskiego, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,  k. m. 1,  działki nr: 2392/383, 3409/384, 1233/246, 3396/383, 3399/384.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Dawid Fityka, ul. Wagonowa 5, 43-175 Wyry.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-01-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 2018 r. została wydana

decyzja nr 1/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nN”.


 (AAP.6733.29.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Elektrownia, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,        k. m. 5,        działki nr:    120/3, 65/3.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marcin Matula, ul. Leśna 22a, 44-177 Paniówki.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.