Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
14 grudnia 2018, Alfred, Izydor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wigilia ze świątecznym barszczem

Pieką się już pierniki, powstają świąteczne ozdoby, które będzie można zakupić na bożonarodzeniowym stoisku, a młodzi wykonawcy biorą udział w próbach do jasełek. To przygotowania Bytomskiej Wigilii, która odbędzie się w czwartek, 20 grudnia przy ul. Dworcowej 7.

Prezydent Mariusz Wołosz upublicznia wystąpienia pokontrolne NIK

W trosce o przejrzystość administracji, upubliczniamy wystąpienia pokontrolne, jakie sporządziła NIK po kontroli „Wybranych aspektów funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”.  – powiedział podczas dzisiejszej /6 grudnia/ konferencji prasowej, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Uwaga mieszkańcy! W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu będzie nieczynny

W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu /ul. Parkowa 2 i ul. Smolenia 35/ oraz Urząd Stanu Cywilnego /ul. Olejniczaka 22/ będą nieczynne.

Bytomskie projekty rekomendowane do ZIT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – które ubiegają się o dofinansowanie na termomodernizację budynków – zostały wybrane do rekomendacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2014-09-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
                       
Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek spółki AGOS – GEMES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy al. Korfantego 191 – Pełnomocnika Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, (data wpływu do tut. urzędu: 27 czerwca 2014 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
-    budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

Wnioskodawca: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom.

Zakres przedsięwzięcia:
-    budowa i przebudowa rowów,
-    budowa przepustów,
-    przebudowa zbiorników – staw 32, staw Łan,
-    likwidacja zbiorników – staw 29, staw 39, staw 102b.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych:
3469/57, 3468/57, 3944/54, 3941/50, 3612/46, 3611/45, 4419/42, 3942/50, 3943/54, 3944/54, 237/10, 3578/1, 3579/4, 3581/5, 3582/9, 3601/11, 3600/11, 3939/15, 3603/16, 2632/5, 3604/19, 3605/23, 3606/27, 3607/28, 3608/28, 3609/32, 3610/35, 3629/31, 3630/27, 2349/19, 2348/19, 3631/16, 3632/5, 4374/41, 3598/38, 3597/37, 3596/34, 4440,66, 4441/66, 3448/105, 2771/118, 4515/85, 4062/89, 242/91, 4515/82, 3691/66, 2770/118, 1807/145, 2562/155, 2560/154, 2559/155, 2561/155.
 
W związku z powyższym, informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu – Wydział Ekologii, p.339 w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
  
    z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii
2014-09-11 Ogłoszenie Wydziału Spraw Komunalnych UM
Prezydent Bytomia informuje, że dnia 11 września 2014 r. na okres 7 dni, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Podniesienie świadomości społecznej i edukacja mieszkańców Bytomia z zakresu ochrony przyrody i zdrowia oraz działania na rzecz osób z wadą słuchu w związku z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Głuchych" realizowaną w okresie 24.09.2014 – 31.10.2014 roku przez Stowarzyszenie „ZIELONA EDUKACJA” z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kasprowicza 12. Data opublikowania oferty: 11.09.2014 r. Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 17.09.2014 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 (II piętro, pokój 342) nr telefonu: 32 283 63 42 e-mail: zi@um.bytom.pl lub msalepa@um.bytom.pl "

Pobierz treść oferty
2014-09-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10.09.2014r. została wydana

decyzja nr 28/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów przy ul. Worpie w Bytomiu”.
(AAP.6733.22.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Worpie, na terenie działek nr:

obręb Bobrek
,        k. m. 1,        działki nr:    1536/7, 1525/7.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, adres do korespondencji: Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN” S.C., ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Nr AAB.6740.526.2014
z dnia 5 września 2014 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 687 z późniejszymi zmianami ) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Andrzeja Kuli, działającego na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

„Przebudowa fragmentu ul. Generała Władysława Sikorskiego z włączeniem do ul. Strzelców Bytomskich w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy   ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu”.

Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:
 
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy
:
obręb Radzionków:
karta mapy 1:  
 
407/121, 411/121, 412/121, 413/132, 414/132, 1378/132, 5409/38, 5411/38, 5413/38, 5415/38, 5417/134,
karta mapy 20:
498/26, 499/59.
- nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, podlegające   ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu:
obręb Radzionków:
karta mapy :
    
390/130, 407/121, 408/121, 411/121, 412/121, 2654/122, 2656/122, 2657/122, 5408/38, 5410/38, 5412/38, 5414/38, 5416/134,
karta mapy 20:
555/26.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 302, w godzinach 7.30 – 15.00 ( w poniedziałek   7.30 – 17.30 ), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami ) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

2014-09-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 08.09.2014r. została wydana

decyzja nr 13a/05
stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 13/05 z dnia 4 kwietnia 2005r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa sieci gazowej”.
 
(AAP.7331-16/P/05)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 1, na terenie działki nr:

413/213, obręb: Szombierki k. m. 3 d.7

Wnioskodawcą i inwestorem jest:

Pan Robert Hanert, zam. w Bytomiu przy ul. Witosa 1/14.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-04 Ogłoszenie Wydziału Edukacji UM
Gmina Bytom informuje, iż  4 września 2014 r. na okres 7 dni, zgodnie z artykułem 19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń UM w Bytomiu ofertę Fundacji Żywego Słowa - Skaczący Słoń realizacji zadania p.n. "W drodze do gwiazd", która wpłynęła do Wydziału Edukacji UM w Bytomiu 26 sierpnia 2014 r. Ewentualne uwagi dot. oferty można skałdać na adres Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia35, 41 - 902 Bytom lub e-mailem na: ke@um.bytom.pl oraz mafiszer@um.bytom.pl, mskwarczowska@um.bytom.pl.

Pobierz treść oferty
2014-09-04 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 03.09.2014r. została wydana

decyzja nr 27/2014
 
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa linii kablowej niskiego napięcia oraz napowietrznej wraz z przyłączami
do budynków mieszkalnych”.
 (AAP.6733.16.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Łagiewniki, w Bytomiu.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Antoni Szatka, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
 
2014-09-03 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Obwieszczenie Prezydenta Bytomia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospadowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła plnowanej autostrady A4, zwanego  planem "Dąbrowa Miejska"

Pobierz treść ogłoszenia


2014-09-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 02.09.2014r. została wydana
 

decyzja nr 26/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Budowa sieci i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Tęczowej 11”.

(AAP.6733.20.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Tęczowej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,    k. m. 2,    działki nr:    733/23, 913/21, 912/21.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 01.09.2014r. została wydana
decyzja nr 25/2014


ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Pochyłej, dz. nr 1608/166”.
(AAP.6733.23.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Pochyłej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,    k. m. 1,        działki nr:    1482/166, 1608/166.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji:
BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Górnicza.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.