Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 czerwca 2018, Bogna, Florentyna, Rafal

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Gwiazdy zjadą do Bytomia!

Na te kilka dni wypełnionych muzyką z niecierpliwością czekają miłośnicy dobrej zabawy z Bytomia i okolic. Znamy już nazwiska gwiazd, które wystąpią 21-24 czerwca podczas tegorocznych Dni Bytomia.

Chcesz zmienić ogrzewanie? Powiedz jakie masz plany!

Dla tych mieszkańców, którzy sami ogrzewają swoje domy nadszedł czas, kiedy można nie myśleć o opale czy rachunkach za gaz. Bez względu na porę roku Bytom pamięta o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Rozpoczęły się prace nad aktualizacją Programu ograniczenia niskiej emisji.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2014-03-14 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bytomia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

 podaje się do publicznej wiadomości informację o:


1. wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.2.2014 z dnia 14 marca 2014 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

pn.: Rozbudowa stacji aut-gaz o dystrybutor paliw płynnych, zbiornik magazynowy na paliwa płynne o pojemności 20 m³, dwukomorowy, dwupłaszczowy, wiatę nad dystrybutorem paliwowym i rozbudowa pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Piekarach Śląskich przy ul. Śląskiej na działce
nr ewid. 1670/77 i 1673/17.


2.  o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałek: 730 - 1730,  wtorek – piątek: 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 14 marca do 28 marca 2014 r.

 

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Marek Przepióra
2014-03-14 Ogłoszenie o naborze do Biura Związku Subregionu Centralnego
Zobacz treść ogłoszenia
Pobierz wzór oświadczenia
Pobierz regulamin
Pismo przewodnie

2014-03-13 Ogłoszenie
Prezydent Bytomia ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r. Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do dnia 24 lutego 2014 r. wpłynęło 28 ofert.

Czytaj treść ogłoszenia
2014-03-11 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 49, art. 97 § 2, art. 101 § 1 i § 3 oraz art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  w związku z art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm), zawiadamia się strony, że postanowieniem z dnia 11 marca 2014 r. nr ZE.6620.137.2011 Prezydent Miasta Bytomia podjął z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa stacji paliw płynnych – rozbiórka istniejących obiektów i budowa nowoczesnej stacji paliw płynnych i gazowych z myjnią samochodów osobowych zlokalizowanego w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 274.s

Zgodnie z art. 141 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) na postanowienie służy stronie zażalenie, zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Marek Przepióra
2014-03-10 Ogłoszenie o konkursie Wydziału Edukacji UM
Prezydent Bytomia ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytom.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść ogłoszenia

2014-03-10 Ogłoszenie o konkursie Wydziału Edukacji UM
Prezydent Bytomia ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytom.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść ogłoszenia

2014-03-10 Ogłoszenie - mały grant
Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji przedsięwzięcia określonego w projekcie „Gala Bytomianki i Bytomianina Roku” złożonym przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późniejszymi zmianami) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 4 000 zł / słownie: cztery tysiące złotych.

Projekt będzie realizowany w okresie: od 26 lutego 2014 roku do dnia 10 kwietnia 2014 roku.
2014-03-10 Ogłoszenie - mały grant
Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji przedsięwzięcia określonego w projekcie „Cheder. Przestrzeń edukacji społecznej. II etap” złożonym przez Fundację Brama Cukermana postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późniejszymi zmianami) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 6 730 zł / słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych.

Projekt będzie realizowany w okresie: od dnia 10 marca 2014 roku do dnia 6 czerwca 2014 roku.
2014-03-10 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Leśnej w Bytomiu

Zobacz treść ogłoszenia

2014-03-03 Ogłoszenie
Prezydent Bytomia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz innych patologii społecznych w 2014 r., przeprowadzonego w dniach 10 i 11 lutego 2014 r. W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz innych patologii społecznych do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu wpłynęły 34 oferty.

Zobacz treść ogłoszenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.