Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 stycznia 2018, Anastazy, Wincenty, Wiktor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Zaplanuj ferie w mieście

Jak dotąd zima w tym roku upodobała sobie inne zakątki świata. Nawet jeśli na ferie nie zrobi się biało, zimowa laba, na którą z niecierpliwością czekają uczniowie, nie musi oznaczać nudy. Warto zapoznać się już teraz z ofertą kulturalną i sportową przygotowaną przez miasto.

Odtworzą tragiczne wydarzenia w Miechowicach sprzed 73 lat!

17 grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Słowacji, ponad 120 osób, które wcielą się w rolę żołnierzy i mieszkańców Miechowic odtwarzając wydarzenia z 1945 roku, pokazy eksponatów i prelekcja na temat wkroczenia Sowietów do Miechowic. Tak zapowiada się 27 stycznia II edycja Rekonstrukcji Walk o Miechowice.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2013-12-30 Konkurs ofert z zakresu kultury i turystyki
Prezydent Bytomia na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu kultury i turystyki w 2014 roku.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz harmonogram
Umowa
Oświadczenie
Oferta realizacji zadania
2013-12-30 Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r
Prezydent Bytomia na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz harmonogram
Umowa
Oświadczenia
Oferta realizacji zadania
2013-12-27 Wyniki konkursu - opieka nad dziećmi do lat 3

Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację w 2014 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z wyłączeniem podmiotów  określonych w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do 12 grudnia 2013 r.,  wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Malucha „KoliKoli" Irena Dobrowolska w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 29. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 13 grudnia 2013 r. Ww. oferent złożył pisemną rezygnację z udziału w konkursie.

Wobec powyższego zakończono postępowanie konkursowe i nie wyłoniono realizatora zadania z zakresu organizacji  w 2014 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 8 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Prezydent Bytomia

Damian Bartyla


2013-12-24 Ogłoszenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamia się strony, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

 

Z up. Prezydenta
Miasta Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra


2013-12-20 Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (zwany dalej „Związkiem") ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść regulaminu
2013-12-20 Opieka nad dziećmi do lat 3
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację w 2014 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz treść ogloszenia
2013-12-20 Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 267) zawiadamiam że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 28 lutego 2014 r

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Marek Przepióra


2013-12-20 Opieka hospicyjno-paliatywna

Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego, realizowanej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w 2014 r.

Zobacz treść ogłoszenia
2013-12-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.12.2013r. i uzupełnionego w dniu 17.12.2013r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia węzłów cieplnych zlokalizowane w budynkach w rejonie ulic: Tuwima, Schenka, Głowackiego, Chorzowskiej, Prokopa w Bytomiu - zgodnie z załącznikiem nr 2".
(AAP.6733.25.2013)

2013-12-19 Ogłoszenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 18.12.2013r. została wydana

decyzja nr 24/2013
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego„Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu".
(AAP.6733.20.2013)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 64,  działki nr: 373/19, 377/19, 379/19, 378/19, 181/20, 344/1, 330/1, 421/1.

Wnioskodawcą jest:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tadeusz Łuszczek, zamieszkały przy
ul. Dambonia 145/9, 45-861 Opole,
adres do korespondencji: ul. Róż 11, 46-060 Winów.
 

 

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz MalczykNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.