Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 października 2017, Lucyny, Malgorzaty, Wiktora

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Czas - Miejsca - Ludzie

Obozy koncentracyjne, jenieckie i inne miejsca internowania są tematem czesko – polskiej publikacji „Czas – Miejsca – Ludzie. Nazistowski system obozów w latach drugiej wojny światowej”. Zapraszamy na promocję tej książki do Muzeum Górnośląskiego 25 października.

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom. Docelowo znajdzie tu pracę ponad 200 osób. To już kolejny inwestor, który zdecydował się rozpocząć działalność właśnie w Bytomiu.

Śląskie smaki, śląskie wice. Zapraszamy na Biesiadę Rozbarską

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy na pięciogodzinny maraton ze śląskim humorem, śląską kuchnią oraz wieloma innymi atrakcjami. Już 20 października we wnętrzu zrewitalizowanej Cechowni byłej KWK Rozbark odbędzie się kolejna Biesiada Rozbarska.

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Kwartały pilotażu - harmonogram spotkań na październik

Można już zapoznać się z październkowym harmonogramem spotkań w kwartałach pilotażu w ramach projektu pilotażowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rodzina na zakręcie. Kampania przeciw przemocy

Bytom rozpoczął drugą odsłonę projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony jest na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Co warto wiedzieć o uchwale antysmogowej?

Ważna informacja dla użytkowników kotłów, pieców i kominków opalanych paliwem stałym. Od 1 września b.r. obowiązują w naszym regionie nowe regulacje prawne w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ogłoszenia

2017-05-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zmianie numerów ewidencyjnych działek oraz zawiadomienie o przesłaniu przez organ wyjaśnień do pełnomocnika Inwestora

Termin zamieszczenia od 16 do 30 maja 2017 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zmianie numerów ewidencyjnych działek

Obwieszczenie - zawiadomienie o przesłaniu przez organ wyjaśnień do pełnomocnika Inwestora
2017-05-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury

 O G Ł O S Z E N I E

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu
12.05.2017r. została wydana

 decyzja nr 16/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

 Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Kofty”.


 (AAP.6733.14.2017)

 Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kofty, na terenie działek nr:

 obręb Stolarzowice,                 k. m. 4,                  działki nr:     853/15, 828/15.

 Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice.

  

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Naczelnik Wydziału Architektury

(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

 

2017-05-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 19 kwietnia 2017 r., (data wpływu: 24 kwietnia 2017 r.), przedłożony przez Panią Agnieszkę Płodzik – Pełnomocnika spółki Metro Properties Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-183) przy al. Krakowskiej 61, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. spółce pozwolenia wodnoprawnego na:

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Centrum Handlowego M1, zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich 96 w Bytomiu.


Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-05-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
 OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),  zawiadamia się strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, w związku z przedłożonym przez Pana Tomasza Kacprowicza, reprezentującego firmę An Archi Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 64, 44-100 Gliwice – pełnomocnika inwestora: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, wnioskiem z dnia 8 grudnia 2016 r. (data wpływu: 23 grudnia 2016 r.), uzupełnionym w dniach  3 stycznia 2017 r. oraz 11 stycznia 2017 r.

 
W związku z powyższym, z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 28 36 339) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 9 maja 2017 r. do 23 maja 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-05-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się  strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, na wniosek Tomasza Kacprowicza, reprezentującego firmę An Archi Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 64, 44-100 Gliwice – pełnomocnika inwestora: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, Prezydent Miasta Bytomia, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach wydał postanowienie nr ZEC.6220.35.2016 z dnia 9 maja 2017 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko skutkuje brakiem obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu  na środowisko.

Pouczenie:

Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).
 
Z treścią ww. postanowienia oraz opiniami organów, o których mowa powyżej, strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 28 36 339), w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek  7.30 - 17.30, wtorek -  piątek  7.30 - 15.00 . 
 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 9 maja 2017 r. do 23 maja 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-05-05 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 04.05.2017 r. została wydana
decyzja nr 15/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym do 9 budynków mieszkalnych”.


 (AAP.6733.12.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kawki, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 1,    działka nr:     2329/201,
obręb Sucha Góra,        k. m. 1,    działki nr:     2616/284, 2615/284, 2413/284, 2412/284, 2617/284, 2618/284, 2619/284, 2621/284.

Wnioskodawcą jest:

Pan Piotr Gacki.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska
2017-04-28 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
            OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. nr SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa, wskazanym w zawiadomieniu z dnia 26 stycznia 2017 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy (konieczność poddania analizie prawnej materiału dowodowego uzupełnionego przez inwestora pismami z dnia 27 lutego i 6 kwietnia 2017 r., na wezwanie organu z dnia 26 stycznia i 20 marca 2017 r.).

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 maja 2017 r. 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 28 kwietnia do 12 maja 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-04-28 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuje się:
 
1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.1.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Budowa zakładu produkcji paneli do bram segmentowych na terenie KSSE w Bytomiu w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich, działki ewidencyjne nr 534/1, 236/3”

z wniosku spółki EPCO POLSKA Sp. z o.o. 00-078 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 1, z dnia 10 lutego 2017 r., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adrian Kopczyk PRO-INVEST, w Katowicach przy ul.Grabowej 2;
 
2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia: od  28 kwietnia do 12 maja 2017 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-04-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
INFORMACJA

o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XLIII/523/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r., dla terenu położonego przy ulicach:

Świętej Elżbiety i Konstytucji w Bytomiu

 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr XLIII/523/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. przyjęła dokument pn.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r., dla terenu położonego przy ulicach: Świętej Elżbiety i Konstytucji w Bytomiu.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w internetowym serwisie Bytomia.
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2017-04-26 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2017 rok, w okresie od dnia 25 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przeprowadzonego w dniach od 12 do 20 kwietnia 2017 r.

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację ww. zadań do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu wpłynęło 9 ofert.
 
W I etapie przystąpiono do oceny formalnej złożonych ofert. W ośmiu przypadkach stwierdzono braki formalne, które zostały uzupełnione do dnia 18 kwietnia br.

Po spełnieniu wymogów formalnych 9 ofert zakwalifikowano do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Przystąpiono do II etapu postępowania, tj.: merytorycznej oceny ofert.
Ocenę merytoryczną ofert dokonano w karcie oceny merytorycznej oferty, wg następujących kryteriów oceny:
1)    jakość wykonania zadania publicznego, w tym:
a)    zgodność oferty z warunkami konkursu,
b)    liczba osób objętych zadaniem (grupa adresatów zadania),
c)    realizacja działań ujętych w harmonogramie, forma działań liczba/częstotliwość form działania, innowacyjność proponowanych rozwiązań,
d)    kwalifikacje osób realizujących zadanie;
2)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym:
a)    posiadane wyposażenie, materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
b)    doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze,
c)    doświadczenie we współpracy z miastem Bytom (liczonym w latach lub ilości współorganizowanych przedsięwzięć),
d)    rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych przyznanych na realizację zadań publicznych (dotyczy oferentów, którzy w ostatnich 3 latach realizowali zadania z zakresu zdrowia publicznego);
3)    skuteczność realizacji zadania publicznego, w tym:
a)    ocena celu zadania,
b)    wskaźniki wskazujące na stopień realizacji zadania,
c)    posiadane przez oferenta rekomendacje;
4)    kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym:
a)    koszty kalkulacji (koszt jednostkowy, zasadność przyjętych w zadaniu stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, efekty realizacji zadania w stosunku do poniesionych nakładów),
b)    spójność kosztorysu z opisem zadania,
c)    przejrzystość kalkulacji kosztów (szczegółowy opis pozycji kosztorysu, uzasadnienie dla kalkulacji kosztów).Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.