Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 marca 2018, Lubomir, Benedykt, Mikolaj

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Utrudnienia drogowe na ul. Wrocławskiej

Kierowcy korzystający na co dzień z ul. Wrocławskiej będą musieli przygotować się na utrudnienia drogowe. Od 21 marca /od godzin porannych/ na ul. Wrocławskiej /odcinek od ul. Reja do ul. Konstytucji/ będzie prowadzony, w związku z występującymi szkodami górniczymi, remont wiaduktu drogowego.

Uwaga mieszkańcy! 30 marca Urząd Miejski i USC będą nieczynne

W dniu 30 marca /Wielki Piątek/ Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Miejski w Bytomiu będą nieczynne za wyjątkiem Powiatowej Komisji Lekarskiej realizującej kwalifikację wojskową, która mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35. Ponadto 31 marca /Wielka Sobota/ USC nie będzie pełnił dyżuru /w sprawie zgonów/.

Hokeistki z tytułem Mistrza Polski

Bytomskie hokeistki zdobyły dziś /17 marca/ po raz trzeci z rzędu tytuł Mistrza Polski. W decydującym meczu TMH Polonia Bytom pokonała 3:1 zespół GKS Stoczniowiec Gdańsk.

Powrót do korzeni. Co łączy dziś Europę? Obywatele Europy dla Europy

Pod taką nazwą dziesięć europejskich miast realizuje dwuletni projekt w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”. Jednym z jego punktów jest organizowana 22 marca w Urzędzie Miejskim w Bytomiu konferencja poświęcona 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej.

Uwaga! Zmiana siedziby Biura Terenowego ZUS w Bytomiu

Ważna zmiana dla klientów bytomskiego Biura Terenowego ZUS. Od 1 kwietnia nowa siedziba biura będzie znajdowała się w budynku przy ul. Karola Miarki 8. Dotychczasowa placówka mieszcząca się w budynku przy ul. Sądowej 8 zakończy działalność 31 marca.

Co kryje wnętrze kościoła Św. Małgorzaty?

Na to pytanie odpowiedzą bytomscy archeologowie, którzy w kwietniu rozpoczną prace badawcze pod posadzką wewnątrz kościoła Św. Małgorzaty. To właśnie tam w 2009 roku dzięki badaniom georadarowym odkryto aż trzy zmiany w podłożu. Czy kryją one archeologiczną sensację?

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Weź udział w Bytom Spartan Sprint & Super

Ta jedna z najbardziej ekstremalnych imprez biegowych, która odbywa się w Ameryce Północnej oraz Europie już 24 marca zawita do naszego miasta. Na terenie Armady Golf Club biegacze będą musieli zmierzyć się nie tylko z trudną trasą pełną przeszkód, ale również ze swoimi słabościami.

Ogłoszenia

2017-10-30 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DOKUMENTU PN.: „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BYTOMIA
NA LATA 2017-2020”.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz  U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r poz. 519 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że przystąpiono do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bytomia na lata 2017 - 2020”.
 
Celem „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bytomia na lata 2017-2020” jest ocena stanu środowiska miasta Bytomia oraz realizacja założeń  dokumentów strategicznych kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa i Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 (WPOŚ).

Zgodnie z  art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.
 
Wobec powyższego wszyscy zainteresowani, mogą zapoznać się z dokumentacją, dostępną  w siedzibie Urzędu Miasta w Bytomiu - Wydział Inżynierii Środowiska, p. 342, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bytomia na lata 2017-2020” w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej i ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: zs@um.bytom.pl. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 30 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r. (21 dni).

Z up. Prezydenta Miasta
(-)  Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-10-30 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu dniu 19.10.2017 r. i uzupełnionego dnia 26.10.2017 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa zasilania do zakładu produkcyjnego przy ul. Racjonalizatorów
dz. nr 1631/23 w Bytomiu”.


 (AAP.6733.24.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Racjonalizatorów, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,    k. m. 3,    działki nr:    878/22, 1621/24, 1607/24, 1608/24, 1625/23, 1631/23, 1352/24, 879/22.

Wnioskodawcą jest:

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Michał Łuczynowicz, ul. Piastów 18/45, 40-868 Katowice.


W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-10-26 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 19 października 2017 r.
Treść obwieszczenia
2017-10-17 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego przez tut. Organ postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy”, Prezydent Miasta Bytomia pismem nr ZSE.6220.2.2017 z dnia 17 października 2017 r. przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przedłożone przez pełnomocnika inwestora - Pana Leszka Kamińskiego, reprezentującego firmę P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński, ul. Jana Heweliusza 21, 40-751 Katowice, obejmujące  zakres określony w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 września 2017 r. nr WOOŚ.4240.491.2017.JB, celem  wydania przez niniejszy Organ opinii w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
                             
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 17 października 2017 r. do 31 października 2017 r. (14 dni).

 z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
 Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-10-09 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno - Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy."

Termin publikacji: na okres 14 dni, w terminie od 9 do 23 października 2017 r.

Zobacz treść ogłoszenia
2017-10-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjętego uchwałą nr XVI/204/11
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmienionego uchwałą nr X/120/13
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., dla terenu położonego
w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu
2017-10-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjętego uchwałą nr XVI/204/11
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmienionego uchwałą nr X/120/13
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., dla terenu położonego w rejonie ul. Cegielnianej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2017-10-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5, art. 46 pkt 1 art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały nr VIII/117/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 11 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

w pok. 402 Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.00.
 
Zgodnie z art. 18 cytowanej powyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bytomia na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 r.
 
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Prezydenta Miasta Bytomia na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 24 listopada 2017 r.
 
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Bytomia. Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Treść projektu uchwały
Prognoza środowiskowa - treść
Porgnoza środowiskowa - mapa
Rysunek planu 
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta

2017-09-29 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC z dnia 16 grudnia 2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa. - ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do  22 grudnia 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej i www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 września do 13 października 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-09-29 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się strony, że w ramach powtórnie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC z dnia 16 grudnia 2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia), Prezydent Miasta Bytomia wystąpił ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach, ul. Ligocka 14a, 40-570 Katowice, dla którego został stwierdzony obowiązek sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 14 lipca 2015 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej i www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 września do 13 października 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.