Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
16 grudnia 2017, Albina, Zdzislaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Już jest świąteczny rozkład jazdy KZK GOP

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w okresie weekendu przedświątecznego /16-17 grudnia/ oraz w okresie świąt i zimowej przerwy świątecznej 23 grudnia – 1 stycznia wprowadził zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i tramwajowej.

Rzeźba górnika stanęła obok Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

Przez kilkadziesiąt lat była częścią krajobrazu byłej KWK „Centrum” w Bytomiu. Teraz stanęła w sąsiedztwie dawnej Cechowni KWK „Rozbark”, gdzie od kilku lat funkcjonuje Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Mowa o rzeźbie górnika autorstwa Waltera Tuckermanna.

Cleo zaśpiewa na Rynku

Rozświetlone, świąteczne ciężarówki, które znamy z reklam, wirtualna przejażdżka saniami św. Mikołaja oraz koncerty gwiazd – te i wiele innych atrakcji czekać będzie w piątek, 22 grudnia na Rynku na małych i dużych bytomian.

Kolejny odcinek Strzelców Bytomskich przebudowany

Kosztem ponad 730 tysięcy zł przebudowany został kolejny odcinek jednej z głównych ulic naszego miasta. Zakończyły się właśnie prace na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od wiaduktu kolejowego /przy dawnej KWK „Powstańców Śląskich”/ do ul. Objazdowej.

Wokół zdrowia seniora

To temat przewodni konferencji „Zdrowie Seniora”, która 15 grudnia odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Podczas niej poruszone zostaną kwestie związane z chorobą  Alzheimera, chorobami narządu wzroku i słuchu oraz zaburzeniami równowagi ciała.

Prawie 15,5 mln na rewitalizację parków

Aura za oknem może i nie nastraja do długich spacerów, ale warto nawet o tej porze roku poobserwować bogactwo przyrody w bytomskich parkach i zobaczyć jak bardzo na przestrzeni lat zmieniły się zielone płuca naszego miasta. To nie koniec zielonej rewitalizacji! Miasto pozyskało ponad 13 mln zł na odnowę zieleni w parkach miejskich.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szósta edycja Mieszkania dla Młodych

Dziewięć kolejnych lokali mieszkalnych czeka na chętnych do ich wynajęcia w ramach szóstej edycji programu „Mieszkania dla Młodych” w Bytomiu. Są to mieszkania do remontu, który najemca musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu.

Ogłoszenia

2017-07-05 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
                                       
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwany dalej kpa., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się, że w ramach powtórnie prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. nr SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia), Prezydent Miasta Bytomia wezwał w trybie art. 50 § 1 kpa. Pana Jana Strach - pełnomocnika DMS Dagmara Strach w Katowicach, ul. Ligocka 14a, do uzupełnienia wniosku z dnia 18 maja 2015 r. w zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 i 6 w ustawy ooś - w związku z brakiem skutecznego uzupełnienia wniosku na wezwanie organu nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 20 marca 2017 r.           
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 5 do 19 lipca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-07-03 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że w dniu 3 lipca 2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja   nr ZEC.6220.35.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, którego inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.

2017-07-03 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

OGŁOSZENIE

 

 

            Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.), informuje się o:

 

1)      wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.35.2016 z dnia 3 lipca 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

 

„Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych
na terenie Gminy Bytom”

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom;

       

2)      możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339 (tel.: (32) 28 36 339) w godzinach pracy urzędu,
tj.: w poniedziałek  730 - 1730;  wtorek - piątek 730 - 1500
.

                 

 

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 3 lipca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. (14 dni)

 

 

    z up. Prezydenta Miasta

 

                                           (-) Marek Przepióra

             Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

                                                                                                                   Wydziału Ekologii

 

 

2017-06-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś,  z a w i a d a m i a  s i ę  strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”, zlokalizowanego  na  terenie   miasta  Bytom,   na   działkach ewidencyjnych:
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 2, działki nr: 351/6, 323/12, 310/6, 309/6, 363/12, 302/12, 370/12, 372/4, 373/10, 374/10, 387/12, 390/12, 391/12, 392/12, 458/14, 457/14, 180/14, 265/12, 266/12
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 1, działki nr: 5008/485, 4914/439, 5989/438
oraz na terenie miasta Piekary Śląskie, na działkach ewidencyjnych:
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 257/3, 205/3, 203/3, 262/3, 2, 208/1, 255/1
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2DĄBR, działki nr: 3248/435, 3304/434, 3292, 976, 273/1, 274/1, 236/2, 380/3, 379/3, 684/91
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-29KAM, działki nr: 679/360,
którego inwestorem jest Pan Bogusław Ulanowski, reprezentujący Przedsiębiorstwo U&R Calor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice, Prezydent Miasta Bytomia pismem nr ZEC.6220.8.2016 z dnia 28 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, ul. Moniuszki 25 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zajęciu stanowiska przez ww. Organ opiniujący zostanie wydane postanowienie  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.                     

Termin publicznego ogłoszenia: od 29 czerwca do 13 lipca 2017 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś,  z a w i a d a m i a  s i ę  strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”, zlokalizowanego   na  terenie   miasta  Bytom,   na  działkach ewidencyjnych:
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 2, działki nr: 351/6, 323/12, 310/6, 309/6, 363/12, 302/12, 370/12, 372/4, 373/10, 374/10, 387/12, 390/12, 391/12, 392/12, 458/14, 457/14, 180/14, 265/12, 266/12

•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 1, działki nr: 5008/485, 4914/439, 5989/438
oraz na terenie miasta Piekary Śląskie, na działkach ewidencyjnych:

•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 257/3, 205/3, 203/3, 262/3, 2, 208/1, 255/1
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2DĄBR, działki nr: 3248/435, 3304/434, 3292, 976, 273/1, 274/1, 236/2, 380/3, 379/3, 684/91
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-29KAM, działki nr: 679/360,

którego inwestorem jest Pan Bogusław Ulanowski, reprezentujący Przedsiębiorstwo U&R Calor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice, Prezydent Miasta Bytomia pismem nr ZEC.6220.8.2016 z dnia 28 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zajęciu stanowiska przez ww. Organ opiniujący zostanie wydane postanowienie  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.                     

Termin publicznego ogłoszenia: od 29 czerwca do 13 lipca 2017 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek inwestora z dnia 13 czerwca 2017 r., zostało wszczęte
           
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów

Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”
Wnioskodawcą jest:

U&R Calor Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice

Rodzaj przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako:

34) „instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków”.

Skala przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja zakłada budowę sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wykonanej w systemie preizolowanym dla zasilania odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Bytom oraz Piekary Śląskie.
Przedsięwzięcie   realizowane  będzie   na  terenie   miasta  Bytom,   na   działkach ewidencyjnych:
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 2, działki nr: 351/6, 323/12, 310/6, 309/6, 363/12, 302/12, 370/12, 372/4, 373/10, 374/10, 387/12, 390/12, 391/12, 392/12, 458/14, 457/14, 180/14, 265/12, 266/12
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 1, działki nr: 5008/485, 4914/439, 5989/438

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Piekary Śląskie, na działkach ewidencyjnych:
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 257/3, 205/3, 203/3, 262/3, 2, 208/1, 255/1
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2DĄBR, działki nr: 3248/435, 3304/434, 3292, 976, 273/1, 274/1, 236/2, 380/3, 379/3, 684/91
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-29KAM, działki nr: 679/360

Obszar potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji:
•    Bytom:
-   obręb: Rozbark, Karta mapy: 2. działki nr: 364/12, 369/12, 371/4, 248/6, 171/12, 182/16
•    Piekary Śląskie:
-    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 271/3, 200/3, 283/3, 256/1
-    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2ĄBR, działki nr: 1001/19, 199/5, 196/5, 4
 
Wobec powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, tel.: (32)-28-36-339, w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00, w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia: od 29 czerwca do 13 lipca 2017 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś,  z a w i a d a m i a  s i ę  strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat ma przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego oraz w Myszkowie kierunek osiedle Mijaczów Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji dla sieci ciepłowniczej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej i w Piekarach Śląskich kierunek osiedle przy ul. Roździeńskiego”, zlokalizowanego   na  terenie   miasta  Bytom,   na   działkach ewidencyjnych:
 
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 2, działki nr: 351/6, 323/12, 310/6, 309/6, 363/12, 302/12, 370/12, 372/4, 373/10, 374/10, 387/12, 390/12, 391/12, 392/12, 458/14, 457/14, 180/14, 265/12, 266/12
•    obręb: Rozbark, Karta mapy: 1, działki nr: 5008/485, 4914/439, 5989/438
oraz na terenie miasta Piekary Śląskie, na działkach ewidencyjnych:
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1MICH, działki nr: 257/3, 205/3, 203/3, 262/3, 2, 208/1, 255/1
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-2DĄBR, działki nr: 3248/435, 3304/434, 3292, 976, 273/1, 274/1, 236/2, 380/3, 379/3, 684/91
•    obręb Brzeziny Śląskie, Karta mapy: 1-29KAM, działki nr: 679/360,
którego inwestorem jest Pan Bogusław Ulanowski, reprezentujący Przedsiębiorstwo U&R Calor Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice, Prezydent Miasta Bytomia pismem nr ZEC.6220.8.2016 z dnia 28 czerwca 2017 r., wystąpił do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy.
 
Przedsięwzięcie wymagające decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy będzie realizowane w granicach przestrzeni obejmującej miasta Bytom i Piekary Śląskie, przy czym większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie obejmuje obszar gminy Bytom.

Termin publicznego ogłoszenia: od 29 czerwca do 13 lipca 2017 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 23.06.2017 r. została wydana
decyzja nr 18/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

 „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej - Obszar V”.
 

 (AAP.6733.15.2017)

 

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej, na terenie działek nr:

 obręb Bytom, k. m. 1,       działki nr: 2901/27 (uległa podziałowi na działki nr: 2920/27, 2921/27), 1431/58, 1263/53, 1255/14, 1264/47, 1258/29, 1259/29, 1250/14, 2888/14, 2889/14, 2881/46, 988/25, 2891/27, 2668/26, 2661/27, 2882/46, 947/21, 979/30, 948/32, 981/47, 989/47, 810/49, 813/51, 990/58, 2890/27.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Jendo, os. Wojskowe 16/1, 32-086 Węgrzce.

 z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-06-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

 

 

Bytom, dnia ..... czerwca 2017 r.

 


 

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie

 

 

          Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a. zawiadamia się strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu
o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki,
ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”
przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu
na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do art. 64
ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia                 31 lipca 2017 r.

 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 22 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r. (14 dni).

 

 

                              z up. Prezydenta Miasta

 

           (-) Marek Przepióra

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

                                                                                                                                     Wydziału Ekologii

 

 

 


Oprac.: N. Gawłowska

             22 czerwca 2017 r.


2017-06-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

OBWIESZCZENIE

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz
art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 6 czerwca 2017 r., przedłożony przez Pana Mirosława Siemon oraz Panią Małgorzatę Dróżdż – Wiceprezesów Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Spółce Restrukturyzacji
Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pozwolenia wodnoprawnego na:

Budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan, w ramach zadania pn.: „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych – Modernizacja systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia
w rejonach: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan”.

 

Wnioskodawca:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom.

 

Zasięg zamierzonego korzystania z wód:

4515/85, 3596/34, 2112/112, 2106/98, 2921/145, 2110/145, 2110/111, 237/10, 3469/57, 3468/57, 3944/54, 3941/50, 3612/46, 3611/45, 4419/42, 4374/41, 3598/38, 3597/37, 3596/34, 3630/27, 3605/23, 2349/19, 2348/19, 3631/16, 3604/19, 3939/15, 3603/16, 3600/11, 3601/11, 3582/9, 3581/5, 3632/5, 3579/4, 3578/1, 3943/54, 2927/118, 4440/66, 4441/66, 2562/155, 2560/154, 4554/89, 3608/28, 3607/28, 3606/27, 2770/118, 3448/105, 4563/61, 4500/42.

 

Termin ogłoszenia: od dnia 20 czerwca 2017 r. do dnia 4 lipca 2017 r.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

                                Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                  Wydziału Ekologii

 

 

 

 

 


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.