Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
25 września 2018, Aurelia, Wladyslaw, Kamil

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

Nadzieje polskiego boksu na Memoriale Błażyńskiego

Młodzi bokserzy z Polski, Rosji, Ukrainy, Republiki Czeskiej oraz Anglii zaprezentują swoje umiejętności podczas XIII Memoriału im. Leszka Błażyńskiego. Na ringu zobaczymy również młodych, obiecujących zawodników – Damiana Durkacza i Oskara Safaryana. Zapraszamy 6 i 7 października do Teatru Rozbark. Wstęp wolny!

Światowy Dzień Turystyki w bytomskich schronach

„Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się 27 września. Z tej okazji w naszym mieście będzie można zobaczyć schrony „Sosabowski” i „Träger”, które znajdują się na pl. Akademickim.

Lubisz ekstremalne biegi? Zapraszamy do Bytomia

Tym razem przed dwa dni /6 i 7 października/ biegacze będą zmagać się z ekstremalną trasą w Dolomitach Sportowej Dolinie, w trakcie której będą musieli pokonać zasieki, ściankę ruchomą, drabinkę poziomą, mokradła, tunel i wiele innych niespodzianek. Zapraszamy na kolejny bytomski Ekstremalny Bieg Harpagana.

Noc Teatrów Metropolii

Bezsenna, kolorowa i pełna wrażeń. Taka właśnie będzie tegoroczna odsłona Nocy Teatrów Metropolii, która odbędzie się 29 września. Na widzów czeka prawie 100 spektakli i atrakcji specjalnych: na scenie i w plenerze, klasycznie i offowo.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2018-09-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 24 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 39/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej ś/c Dz 50 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Bytomiu przy ul. Sportowej”.

 (AAP.6733.32.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Sportowej, na terenie działek nr: obręb Górniki, k. m. 2Ptakowice,działki nr: 830/219, 1161/219, 1160/219.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Walewski, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 24 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 69a/2005
stwierdzająca wygaśnięcie

decyzji nr 69/05 z dnia 21 listopada 2005 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Dobudowa oświetlenia drogowego”,

 ( AAP.73310-64/05 )

dotyczącej terenu zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich, ul. gen. Sikorskiego i ul. Narutowicza w Bytomiu, obejmującego następujące działki (według numeracji na dzień wydania decyzji nr 69/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 listopada 2005 r.):

obręb Radzionków, k. m. 1, działki nr: 409/38, 1529/38, 1528/38, 1514/31, 134, k. m. 20, działka nr: 614/58, k. m. 21, działki nr: 83/24, 84/24,

w części dotyczącej działek, dla których został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu – etap I, przyjęty uchwałą nr LXV/851/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 czerwca 2018 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 4 lipca 2018 r. pod poz. 4268, wydanej na rzecz: Gminy Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jerzy Sikorski, adres do korespondencji: ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-25 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.3.2018 z dnia 24 września 2018 r., dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Budowa nowej kotłowni szczytowo/rezerwowej w Elektrociepłowni Miechowice” planowanego do realizacji na terenie Fortum Silesia S.A. Elektrociepłownia Miechowice przy ul. Elektrownia 18 w Bytomiu;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy,  w tym z opiniami Marszałka Województwa Śląskiego, jako organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne  oraz uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 25 września do 9 października 2018 r.  (14 dni).
 
z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
 Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-09-24 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/812/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu, zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 października 2018 r. do 29 października 2018 r.

w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 309, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. w sali nr 309 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.00.
 
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom,
ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2018 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), należy wnosić do Prezydenta Miasta Bytomia na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 12 listopada 2018 r.
 
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Bytomia.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta     

2018-09-24 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVIII/367/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu, zmienionej uchwałą nr LV/674/17 Rady Miejskiej  w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 października 2018 r. do 30 października 2018 r.


w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 402, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. w sali nr 309 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2018 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1405, z późn. zm.), należy wnosić do Prezydenta Miasta Bytomia na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 13 listopada 2018 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie
z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Bytomia.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2018-09-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 19 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 38/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa wodociągu DN 110 PE wraz z podłączeniami do budynków w ul. Jagodnik”.


 (AAP.6733.29.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Jagodnik, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    778/218, 1359/166, 1360/166, 809/165, 1414/166, 813/163, 808/165, 1413/166, 289/164.

Wnioskodawcą jest:
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 17 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 33a/07

stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 33/07 z dnia 14 maja 2007 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa wodociągu dn 400mm etap II – spinka od ul. Nieznanego Żołnierza w Radzionkowie
do ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu – w granicach administracyjnych miasta Bytomia”,

(AAP.73310-13/07)
dotyczącej terenu zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. gen. Sikorskiego w Bytomiu i obejmującego następujące działki:

obręb Radzionków,    k. m. 20,    działki nr:     3089/5, 3090/5 (powstałe w wyniku podziału działki nr 940/5), 614/58, 555/26, 556/26,
obręb Radzionków,    k. m. 1,    działki nr:     5416/134, 5417/134 (powstałe w wyniku podziału działki nr 134), 5410/38, 5434/38, 5433/38 (powstałe w wyniku podziału działki nr 409/38), 5431/132, 5432/132 (powstałe w wyniku podziału działki nr 414/132), 5424/121, 5425/121 (powstałe w wyniku podziału działki nr 412/121), 5426/121, 5427/121 (powstałe w wyniku podziału działki nr 407/121),

wydanej na rzecz:

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Józef Matyasik, adres do korespondencji: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 17 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 41a/06

stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 41/06 z dnia 29 listopada 2009 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa stacji telefonii komórkowej UMTS Nr GZB - 0156”,

(AAP.73310-49/06)

dotyczącej terenu zlokalizowanego przy ul. Hlonda 45 w Bytomiu i obejmującego następującą działkę:

obręb Radzionków,        k. m. 1,    działka nr:     5048/11,

wydanej na rzecz:

P4 Sp. z o. o., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, Biuro Katowice ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Józef Mamczarski, adres do korespondencji: Usługi Projektowo-Budowlane P-Constructor, ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-09-17 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 14 września 2018 r. została wydana

decyzja nr 37/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze 6 – dz. nr 1125/9”.


 (AAP.6733.27.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,        k. m. 1,        działki nr:    1401/5, 139/5, 1100/5, 937/9, 750/9, 1219/9, 1125/9.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-14 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, o wydanym przez Prezydenta Miasta Bytomia postanowieniu w sprawie nr ZSE.6220.4.2018 z dnia 14 września 2018 r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz z zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o nr ewidencyjnych: 164/14, 165/14, 180/41 obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”, przeznaczonego do realizacji na terenie działek o nr: 164/14, 165/14, 180/41 – obręb 0010 Łagiewniki w Bytomiu.

Pouczenie:
Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko  w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 340, II piętro (tel.: 32 28 36 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 – 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 – 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz na stronie: www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, wskazuje się na dzień: od 14 września do 28 września 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
 Wydziału Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.