Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
11 grudnia 2018, Waldemar, Damazy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wigilia ze świątecznym barszczem

Pieką się już pierniki, powstają świąteczne ozdoby, które będzie można zakupić na bożonarodzeniowym stoisku, a młodzi wykonawcy biorą udział w próbach do jasełek. To przygotowania Bytomskiej Wigilii, która odbędzie się w czwartek, 20 grudnia przy ul. Dworcowej 7.

Prezydent Mariusz Wołosz upublicznia wystąpienia pokontrolne NIK

W trosce o przejrzystość administracji, upubliczniamy wystąpienia pokontrolne, jakie sporządziła NIK po kontroli „Wybranych aspektów funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”.  – powiedział podczas dzisiejszej /6 grudnia/ konferencji prasowej, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Uwaga mieszkańcy! W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu będzie nieczynny

W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu /ul. Parkowa 2 i ul. Smolenia 35/ oraz Urząd Stanu Cywilnego /ul. Olejniczaka 22/ będą nieczynne.

Bytomskie projekty rekomendowane do ZIT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – które ubiegają się o dofinansowanie na termomodernizację budynków – zostały wybrane do rekomendacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2018-12-10 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) zawiadamia się, że w dniu 04 grudnia 2018 roku wydana została decyzja Nr 702/2018 Prezydenta Miasta Bytomia, pełniącego funkcję Starosty, udzielająca zarządcy drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

Przebudowa drogi bocznej ulicy Siemianowickiej w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa drogi do budynków 105 a, b, e przy ul. Siemianowickiej”

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego projektowanej drogi gminnej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)
obręb Rozbark, karta mapy 1: 8405/450 (7270/450), 8407/485 (6397/485),
obręb Rozbark, karta mapy 2: 465/13 (252/13), 466/13 (252/13),

- nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu:
obręb Rozbark, karta mapy 1: 6684/450,
obręb Rozbark, karta mapy 2:  251/13, 243/2

W związku z powyższym zawiadamia się, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, pokój 318 w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek 7.30 – 17.30), a także uzyskać wszelkie informacje w sprawie telefonicznie tel. 32 28 36 318.

Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej).
2018-12-10 Ogloszenie Prezydenta Bytomia
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bytomia
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji   w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),

PREZYDENT MIASTA BYTOMIA

zawiadamia, że w dniu 05 grudnia 2018 r. wydane zostało postanowienie nr AAB.6740.526.2018 o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej (dotyczącej działki nr 7335/544 k.m. 1, obręb Rozbark) w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr 643/2018 z dnia 07 listopada 2018 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie gminy Bytom w ramach zadania: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”

Etap 7 – Rozbudowa ul. Kilara (wewnętrzna gminy), Tuwima (wewnętrzna gminy), Chorzowska (DK 79) – budowa ciągów pieszo-rowerowych w Bytomiu

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Wydział Architektury pokój nr 318 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30-15.00. Na ww. postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
2018-12-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 27.11.2018 r. i uzupełnionego dnia 05.12.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa rurociągów w ramach zadania pn.: Modernizacja (przebudowa) układu głównego odwadniania KWK Centrum – branża powierzchniowa, etap I”.

 (AAP.6733.48.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m. 1,    działki nr:    3058/126, 3056/126, 3054/126, 3053/126, 1474/126, 3051/126, 2944/114, 2975/114, 2941/114, 2943/114, 2945/114, 2952/89, 2951/89, 2818/89, 2950/89, 2922/89, 2915/89, 1482/126, 1475/126, 3059/126, 3057/126, 1471/126, 1466/114, 1463/114, 3052/126, 2989/114.
 

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Bytomiu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum”, ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom, w imieniu której występują pełnomocnicy Pan Michał Rydlewski i Pan Andrzej Siostrzonek, adres do korespondencji: ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 6 grudnia 2018 r. została wydana
 
decyzja nr 51/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze 6 – dz. nr 1125/9”.

 (AAP.6733.44.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze, na terenie działek nr:

obręb Szombierki, k. m. 1, działki nr:138/5, 139/5, 140/5.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno- paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Wzór oferty
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2019 r.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Wzór oferty
2018-12-07 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na organizację w 2019 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia

Treść zarządzenia
Wzór oferty
2018-12-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 30 listopada 2018 r. została wydana

decyzja nr 14a/09

stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 14/09 z dnia 13 lutego 2009 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN”,


(AAP.73310-63/08)

dotyczącej terenu

zlokalizowanego przy ul. Hlonda w Bytomiu i obejmującego następujące działki: obręb Radzionków,        k. m. 1,    działki nr:     2392/2, 5048/11, 5055/11, 5049/11, 5054/11, 5068/11, 5056/11, 2361/7, 2359/7, 2204/7, 2369/7, 2208/7, 2210/7,

wydanej na rzecz:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występują pełnomocnicy Pani Agnieszka Klabisz i Pan Arkadiusz Strzodka, adres do korespondencji: P. P. U. „Budomont – 7” Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-12-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 30 listopada 2018 r. została wydana

decyzja nr 15a/09

stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 15/09 z dnia 16 lutego 2009 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN”,


(AAP.73310-65/08)

w części dotyczącej terenu


zlokalizowanego przy ul. Długiej w Bytomiu i obejmującego następujące działki (według numeracji na dzień wydania decyzji nr 15/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
16 lutego 2009 r.):
obręb Radzionków,    k. m. 1,        działki nr:     131, 5079/9, 5085/8, 5091/1, 5094/1, 2386/1, 2388/1, 2389/1  k. m. 2,        działki nr:     4044/128, 4049/128, 1959/25, 1975/27, 1604/133, 1855/105, 1924/89, 1923/89, 1943/89, k. m. 21,        działki nr:     269/14, 305/14, 879/14, 22,

wydanej na rzecz:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występują pełnomocnicy Pani Agnieszka Klabisz i Pan Arkadiusz Strzodka, adres do korespondencji: P. P. U. „Budomont – 7” Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

W części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu – etap I, decyzja nr 15/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 lutego 2009 r. zachowuje ważność.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-11-29 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Miechowice w Bytomiu i północne dzielnice miasta Zabrze (osiedle Helenka i osiedle Rokitnica)”, z wniosku Pana  Aleksandra Dudka - EURO-PROJEKT ALEKSANDER DUDEK 50-246 Wrocław, ul. Trzebnicka 12/6, działającego z pełnomocnictwa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Goethego 3 (inwestora), na którego przeniesione zostały prawa i obowiązki z dotychczasowego inwestora, tj. Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu i na żądanie którego postępowanie zostało wszczęte na podstawie wniosku z dnia 11 maja 2018 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami, Prezydent Miasta Bytomia, zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 ustawy ooś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od dnia 29 listopada 2018 r. do 13 grudnia 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.