Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
25 listopada 2017, Katarzyna, Erazm, Klemens

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Stroimy choinkę na dworcu PKP

Choć zapewne część z nas sięga po pudło ze świątecznymi ozdobami tuż przed Wigilią, są też tacy, którzy przygotowują się do świąt dużo wcześniej. Możesz do nich dołączyć 9 grudnia o 12.00, przychodząc na dworzec PKP na wielkie strojenie choinki.

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2017-11-23 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację:
 
1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.6.2017 z dnia 23 listopada 2017 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

pn.: „Budowa parku industrialnego składającego się z zespołu hal produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną”

planowanego do realizacji w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej na działce nr ew. 7213/450, z wniosku Pana Petera Christiana Bayer zam. Niemcy, z dnia 23 sierpnia 2017 r., w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Jerzy Wilczek – Studio MODENA Sp. z o.o. Bytom,  ul. Józefczaka 8/4.
 
2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy,  w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i stronie: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 wynosi 14 dni, tj.: od 23 listopada 2017 r. do 07 grudnia 2017 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-11-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.11.2017 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni oraz piwnic na pomieszczenia techniczne (wymiennikownie) dla potrzeb budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej”.

 (AAP.6733.27.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Cyryla i Metodego i ul. Romanowskiego, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 1,    działki nr:    2392/383, 3409/384, 1233/246, 3396/383, 3399/384.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Dawid Fityka, ul. Wagonowa 5, 43-175 Wyry.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-11-20 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZSE.6341.6.2017
 
 Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 
Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 13 października 2017 r. (uzupełniony w dniu 14 listopada 2017 r.), przedłożony przez Pana Andrzeja Szlachetka, przedstawiciela firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 30 – Pełnomocnika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 11,  41-902 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na: „wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej W7, zlokalizowanego na terenie nieruchomości o nr ew. 550/108, 804 w Bytomiu, obręb: Dąbrowa, oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania projektowanym wylotem oczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Szarlejka w km 3+754, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszar VII”.

Termin ogłoszenia: od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 4 grudnia 2017 r.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2017-11-20 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZSE.6341.5.2017

 Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia  się strony, że na wniosek z dnia 13 października 2017 r. (uzupełniony w dniu 14 listopada 2017 r.), przedłożony przez Pana Andrzeja Szlachetka, przedstawiciela firmy Sweco Engineering Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 30 – Pełnomocnika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Pl. Kościuszki 11,  41-902 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na: „wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej W8, zlokalizowanego na terenie nieruchomości o nr ew. 550/108, 804 w Bytomiu, obręb: Dąbrowa, oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania projektowanym wylotem oczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Szarlejka w km 3+732, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszar VIII”.

Termin ogłoszenia: od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 4 grudnia 2017 r.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-11-17 Ogłoszenie Wydziału Geodezji
KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

W związku z pracami nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania nazwy ulica Kazimierza Trampisza uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców Bytomia. Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Treść projektu uchwały


2017-11-15 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405),
 zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LV/674/17 z dnia 30 października 2017 r. zmieniającej uchwałę nr XXVIII/367/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

Zmiana uchwały dotyczy korekty zachodniej granicy opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl, w zakładce BIP.
 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pokój 402) w godzinach od 900 do 1200 w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 6 grudnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
 
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2017-11-14 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., dla terenów położonych przy ulicy Ludwika Pasteura w Bytomiu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9  i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały nr L/615/17 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., dla terenów położonych przy ulicy Ludwika Pasteura w Bytomiu, zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., dla terenów położonych przy ulicy Ludwika Pasteura w Bytomiu

w dniach od 24 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.

 
 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 309, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi wprojekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2018 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Bytomia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Treść projektu uchwały

Rysunek
           
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2017-11-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 09.11.2017 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Planeta w Bytomiu - Stolarzowica
ch”.

 (AAP.6733.26.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Planeta, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,    działka nr:    733/23,
obręb Stolarzowice,        k. m. 4,    działki nr:    1522/15, 1521/15, 1504/15, 1024/15,
850/15, 1278/15, 1285/15.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-11-10 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
  OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),  zawiadamia się strony, iż Organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia, na wniosek z dnia 7 sierpnia 2017 r. (data wpływu: 8 sierpnia 2017 r.), przedłożony przez Pana Leszka Kamińskiego, reprezentującego firmę P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński z siedzibą przy ul. Jana Heweliusza 21, 40-751 Katowice - pełnomocnika inwestora: Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „SURSYS” Sp. z o.o., ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry, uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 16 sierpnia 2017 r.

Teren realizacji przedsięwzięcia:

·    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, obręb: 0013 Rozbark,
   Arkusz mapy: 1, działki nr: 7118/605, 8366/605.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja oraz działki sąsiednie:
·    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, obręb: 0013 Rozbark,
-     Arkusz mapy: 1, działki nr: 8374/605, 8376/605, 8367/605, 8369/605, 7909/605, 7918/605.

W związku z powyższym, z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu w Wydziale Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, pokój nr 342 (tel.: 32 78 68 342) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  730 - 1730;  wtorek - piątek 730 - 1500, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 10 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
 Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-11-10 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

    Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno - Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca
na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy”, przeznaczonego do realizacji na terenie działek nr: 7118/605 oraz 8366/605 – obszar 0013 Rozbark w Bytomiu, na wniosek z dnia 7 sierpnia 2017 r. (data wpływu: 8 sierpnia 2017 r.), przedłożony przez  Pana Leszka Kamińskiego, reprezentującego firmę P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński z siedzibą przy ul. Jana Heweliusza 21, 40-751 Katowice - pełnomocnika inwestora: Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „SURSYS” Sp. z o.o., ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry, uzupełniony w zakresie braków formalnych  w dniu 16 sierpnia 2017 r., Prezydent Miasta Bytomia, po uzyskaniu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu wydał postanowienie nr ZSE.6220.2.2017  z dnia 9 listopada 2017 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.
 
Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko skutkuje brakiem obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie:
Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).
 
Z treścią ww. postanowienia oraz opiniami organów, o których mowa powyżej, strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 342, (tel: (32) 78-68-342), w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek  7.30 - 17.30, wtorek -  piątek  7.30 - 15.00 . 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 10 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r. (14 dni).

 z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.