Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
30 stycznia 2015, Martyna, Maciej, Marcin

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

92 mln. na poprawę ciepła

W Bytomiu modernizowanych jest 28 km sieci ciepłowniczych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych. Budowanych lub remontowanych jest 138 węzłów cieplnych grupowych i indywidualnych. Koszt całkowity projektu to 92 mln. zł. Bytom przygotowuje się do wprowadzenia unijnych dyrektyw dotyczących ograniczenia  niskiej emisji.

Nowy sprzęt i nowe sale chorych

Pacjenci Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu /ul. Żeromskiego/ leczą się w coraz lepszych warunkach. Dzisiaj /29 stycznia/ do użytku oddane zostały wyremontowane dwa oddziały: reumatologii i rehabilitacji oraz chorób wewnętrznych i diabetologii.

Szybowcowy mistrz świata patronem uczniów z Bytomia

Pracownia awioniczna w Technikum nr 4 od dziś nosi imię Edwarda Makuli. Polski pilot szybowcowy i samolotowy, mistrz świata w klasie otwartej mistrz i rekordzista Polski, sędzia międzynarodowy w sporcie szybowcowym, w latach 60-tych pracował w bytomskim technikum. I to uczniowie wyszli z inicjatywą, by upamiętnić mistrza.

22 mln na walkę z bezrobociem

Ponad 4 mln. zł. z dotacji unijnych zaplanowano na pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. 6 mln. zł. zarezerwowano na aktywizację młodzieży niepracującej oraz  nieuczącej się. W tym roku w Bytomiu prawie 22 mln złotych przeznaczone będzie na walkę z bezrobociem.

Ferie w mieście nie muszą być nudne

Zima zaatakowała, ku uciesze szkolnej braci, która 2 lutego rozpocznie dwutygodniową labę. Jednak bez względu na to czy biała aura za oknem się utrzyma, przygotowania do akcji „Zima w mieście” – corocznego cyklu imprez dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie w domu, trwają na całego.

Kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Przed nami, jak co roku, kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia. Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku, Mikrofirmę Roku oraz Produkt Roku

Do kogo trafi Sportowy Laur Bytomia?

Urząd Miejski w Bytomiu, wzorem lat ubiegłych, organizuje uroczyste podsumowanie roku sportowego 2014 połączone z wręczeniem Nagrody Prezydenta w dziedzinie sportu "Sportowy Laur Bytomia".

Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej

Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje 4 obszary o łącznej powierzchni 92.965 m2.

Ogłoszenia

2015-01-30 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bytomia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o:
 
1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.110.2014 z dnia 30 stycznia 2015 r. orzekającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
Instalacja do prowadzenia przetwarzania odpadów,
zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 4,
na części działki o numerze ewidencyjnym 168/20, obręb Łagiewniki.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek: 7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia: od 30 stycznia do 13 lutego 2015 r.
z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2015-01-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH
DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI


Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów na wniosek Pana Tomasza Kacprowicza, An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice posiadającego pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpłynięcia wniosku: 1 grudnia 2015 r.).
 
Z całością materiałów sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:30, wtorek - piątek 7:30 – 15:00, z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie do 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
  (-) Marek Przepióra
2015-01-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów,


z wniosku Pana Tomasza Kacprowicza, An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice posiadającego pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bytomia – po uzyskaniu opinii właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Prezydent Miasta Bytomia, wydał postanowienie nr ZEC.6220.108.2014 z dnia 29 stycznia 2015 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na postanowienie, o którym mowa powyżej nie przysługuje zażalenie

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339 (tel.: 032 283 63 40), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 7:30 – 17:30, wtorek-piątek: 7:30 – 15:00.

Termin publicznego ogłoszenia:
- od dnia 29 stycznia 2015 r. do dnia 12 lutego 2015 r.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra

2015-01-27 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz innych patologii społecznych w 2015 r.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Wzór oferty
2015-01-27 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 6 września 2010 r., sygn. ZE.6210-12/10 udzielającej Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa zieleni zabytkowego Parku Miejskiego im. F.Kachla w Bytomiu”.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2015-01-26 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2015-01-26 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych w 2015 r.

Treść ogłoszenia
Treść zarządzenia
Pobierz wzór oferty

 
2015-01-26 Prezydent Bytomia ogłasza nabór na członków Bytomskiej Rady Seniorów
Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/505/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu - Prezydent Bytomia ogłasza nabór na członków Rady.

2015-01-23 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w obszarze pięciu terenów położonych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu.

Pobierz dokument
2015-01-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie o wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22 grudnia 2006 r., sygn. ZS.6210-8/06; KS.6210-8/06 w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-    odprowadzanie do rzeki Bytomki w km 15+800 wód dołowych w łącznej ilości Qśrd = 9216 m3/dobę (Qhmax = 492 m3/h), po ich oczyszczeniu w zbiorniku Ws5/65.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.