Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 września 2014, Tomasz, Maurycy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki

"Bytom Film Festiwal" rozstrzygnięty

„Arena” Martina Ratha najlepszym filmem, Suk-hwa Hong najlepszym reżyserem, a „Father” Edyty Rembały z nagrodą publiczności. W niedzielę poznaliśmy zwycięzców I Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego - „Bytom Film Festiwal”.

Bytom znowu biega!

Już po raz szósty biegacze stanęli na starcie Bytomskiego Półmaratonu. Tym razem było ich ponad 1200. W niedzielę trasę 21,097 km najszybciej pokonał Kenijczyk Too Silas Kiprono.

Nowy sprzęt dla straży pożarnej

Bytomscy strażacy mają nowy sprzęt. Trzy specjalistyczne pilarki do drewna przekazał im 19 września prezydent Bytomia Damian Bartyla wraz z prezesem Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Dawidem Ziębą.

Piszesz o Bytomiu? Zgłoś swoją pracę

Już po raz drugi Towarzystwo Miłośników Bytomia zaprasza absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z lat akademickich 2011/2012 2012/2013 i 2013/2014 do przedstawienia swoich prac.

Uwaga kierowcy!

Będą utrudnienia na drodze krajowej nr 94. Rusza remont skrzyżowania ulic: Wrocławskiej, Miechowickiej i Konstytucji.

Nowe boisko w Łagiewnikach

Na sportowej mapie Bytomia można zaznaczyć kolejny obiekt – wielofunkcyjne boisko przy ul. Adamka, z którego cieszą się już mieszkający w Łagiewnikach amatorzy gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.

W Bytomiu powalczą o 100 tysięcy złotych

Mając pomysł na biznes – można zrealizować swoje marzenie i zawalczyć o 100 tys. złotych! Bytom dołączył do niewielkiego grona śląskich miast, które pomagają założyć własny biznes w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dla kogo medal?

Prezydent Bytomia przypomina o możliwości składania wniosków wraz z uzasadnieniem o przyznanie „Medalu Miasta Bytomia” osobom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia dla miasta w dziedzinach: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej i sportowej.

Ogłoszenia

2014-09-18 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
                         
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zgodnie z art. 10 § 1 tejże ustawy, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

-  budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

zawiadamia się strony o konieczności złożenia przez wnioskodawcę wyjaśnień / uzupełnienia informacji zamieszczonych w przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
 
2014-09-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 104/2014
z dnia 10 września 2014 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Państwa Barbary i Piotra Polak, zam. w Piekarach Śląskich przy ul. Szmaragdowej 21/3/6, wydano decyzję nr 107/2014 z dnia 10 września 2014 r., ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji: „budowa dwóch naziemnych zbiorników gazu LPG (6700 l każdy) dla celów produkcyjnych – produkcja preparatów aerozolowych”, przy ul. Arki Bożka 1/ Krzyżowa 3.
 
W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 401, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
2014-09-17 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu UM
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ofertę PTTK/oddział w Bytomiu realizacji zadania pn. „Światowy Dzień Turystyki w Bytomiu”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl”.

Zobacz treść oferty

2014-09-16 Ogłoszenie Wydziału Geodezji UM
KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

W związku z pracami nad projektem uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania nazwy "Rondo Solidarności” uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały. Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców Bytomia.

Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Pobierz treść uchwały
2014-09-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 12.09.2014r. została wydana

decyzja nr 29/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Modernizacja (przebudowa) lodowiska krytego przy ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu”.
 (AAP.6733.27.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71, na terenie działki nr:

obręb Bytom,        k. m. 4,    działka nr:    2421/60.

Wnioskodawcą jest:

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27 czerwca 2014 r. przedłożony Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie przez Pana Grzegorza Durczyńskiego – Członka Zarządu Firmy „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Wierzbowej 14 – Pełnomocnika Gminy Piekary Śląskie, a następnie przekazany do załatwienia Prezydentowi Miasta Bytomia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu: 11.07.2014 r.) znak: NO/021-W-99/14/12444, oraz uzupełniony przez wnioskodawcę pismami z dnia 20 sierpnia br. (data wpływu: 25.08.2014 r.) oraz z dnia 4 września br. (data wpływu: 4.09.2014 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie udzielenia Gminie Piekary Śląskie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni szczelnej parkingu w obrębie ulic Okrzei i Janty w Piekarach Śląskich istniejącymi urządzeniami wodnymi do wód rzeki Szarlejki.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii
2014-09-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
                       
Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek spółki AGOS – GEMES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy al. Korfantego 191 – Pełnomocnika Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, (data wpływu do tut. urzędu: 27 czerwca 2014 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
-    budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

Wnioskodawca: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom.

Zakres przedsięwzięcia:
-    budowa i przebudowa rowów,
-    budowa przepustów,
-    przebudowa zbiorników – staw 32, staw Łan,
-    likwidacja zbiorników – staw 29, staw 39, staw 102b.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych:
3469/57, 3468/57, 3944/54, 3941/50, 3612/46, 3611/45, 4419/42, 3942/50, 3943/54, 3944/54, 237/10, 3578/1, 3579/4, 3581/5, 3582/9, 3601/11, 3600/11, 3939/15, 3603/16, 2632/5, 3604/19, 3605/23, 3606/27, 3607/28, 3608/28, 3609/32, 3610/35, 3629/31, 3630/27, 2349/19, 2348/19, 3631/16, 3632/5, 4374/41, 3598/38, 3597/37, 3596/34, 4440,66, 4441/66, 3448/105, 2771/118, 4515/85, 4062/89, 242/91, 4515/82, 3691/66, 2770/118, 1807/145, 2562/155, 2560/154, 2559/155, 2561/155.
 
W związku z powyższym, informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu – Wydział Ekologii, p.339 w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
  
    z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii
2014-09-11 Ogłoszenie Wydziału Spraw Komunalnych UM
Prezydent Bytomia informuje, że dnia 11 września 2014 r. na okres 7 dni, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Podniesienie świadomości społecznej i edukacja mieszkańców Bytomia z zakresu ochrony przyrody i zdrowia oraz działania na rzecz osób z wadą słuchu w związku z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Głuchych" realizowaną w okresie 24.09.2014 – 31.10.2014 roku przez Stowarzyszenie „ZIELONA EDUKACJA” z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kasprowicza 12. Data opublikowania oferty: 11.09.2014 r. Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 17.09.2014 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 (II piętro, pokój 342) nr telefonu: 32 283 63 42 e-mail: zi@um.bytom.pl lub msalepa@um.bytom.pl "

Pobierz treść oferty
2014-09-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10.09.2014r. została wydana

decyzja nr 28/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów przy ul. Worpie w Bytomiu”.
(AAP.6733.22.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Worpie, na terenie działek nr:

obręb Bobrek
,        k. m. 1,        działki nr:    1536/7, 1525/7.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, adres do korespondencji: Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN” S.C., ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Nr AAB.6740.526.2014
z dnia 5 września 2014 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 687 z późniejszymi zmianami ) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Andrzeja Kuli, działającego na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

„Przebudowa fragmentu ul. Generała Władysława Sikorskiego z włączeniem do ul. Strzelców Bytomskich w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy   ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu”.

Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:
 
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy
:
obręb Radzionków:
karta mapy 1:  
 
407/121, 411/121, 412/121, 413/132, 414/132, 1378/132, 5409/38, 5411/38, 5413/38, 5415/38, 5417/134,
karta mapy 20:
498/26, 499/59.
- nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, podlegające   ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu:
obręb Radzionków:
karta mapy :
    
390/130, 407/121, 408/121, 411/121, 412/121, 2654/122, 2656/122, 2657/122, 5408/38, 5410/38, 5412/38, 5414/38, 5416/134,
karta mapy 20:
555/26.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 302, w godzinach 7.30 – 15.00 ( w poniedziałek   7.30 – 17.30 ), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami ) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.