Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 marca 2018, Józef, Bogdan, Marek

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Hokeistki z tytułem Mistrza Polski

Bytomskie hokeistki zdobyły dziś /17 marca/ po raz trzeci z rzędu tytuł Mistrza Polski. W decydującym meczu TMH Polonia Bytom pokonała 3:1 zespół GKS Stoczniowiec Gdańsk.

Powrót do korzeni. Co łączy dziś Europę? Obywatele Europy dla Europy

Pod taką nazwą dziesięć europejskich miast realizuje dwuletni projekt w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”. Jednym z jego punktów jest organizowana 22 marca w Urzędzie Miejskim w Bytomiu konferencja poświęcona 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej.

Uwaga! Zmiana siedziby Biura Terenowego ZUS w Bytomiu

Ważna zmiana dla klientów bytomskiego Biura Terenowego ZUS. Od 1 kwietnia nowa siedziba biura będzie znajdowała się w budynku przy ul. Karola Miarki 8. Dotychczasowa placówka mieszcząca się w budynku przy ul. Sądowej 8 zakończy działalność 31 marca.

Co kryje wnętrze kościoła Św. Małgorzaty?

Na to pytanie odpowiedzą bytomscy archeologowie, którzy w kwietniu rozpoczną prace badawcze pod posadzką wewnątrz kościoła Św. Małgorzaty. To właśnie tam w 2009 roku dzięki badaniom georadarowym odkryto aż trzy zmiany w podłożu. Czy kryją one archeologiczną sensację?

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom płaci za pomysły!

10 tysięcy złotych za pomysł! Tyle płaci Bytom osobom kreatywnym, które mają receptę na bolączki miasta w obszarze społecznym. Wystarczy dobra idea i jej uzasadnienie - resztą, czyli realizacją pomysłu zajmie się już ktoś inny.

Weź udział w Bytom Spartan Sprint & Super

Ta jedna z najbardziej ekstremalnych imprez biegowych, która odbywa się w Ameryce Północnej oraz Europie już 24 marca zawita do naszego miasta. Na terenie Armady Golf Club biegacze będą musieli zmierzyć się nie tylko z trudną trasą pełną przeszkód, ale również ze swoimi słabościami.

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Ogłoszenia

2018-03-19 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Władysława Łokietka, Strzelców Bytomskich oraz Franciszka i Wawrzyńca Holeczków w Bytomiu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr LVIII/754/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Władysława Łokietka, Strzelców Bytomskich oraz Franciszka i Wawrzyńca Holeczków w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce BIP.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 309) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach od 900 do 1200  w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom oraz ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta

2018-03-13 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 06.03.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej f 63PE wraz z przyłączem gazu f 25PE”.


 (AAP.6733.4.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wiejskiej, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 3,        działki nr:    510/218, 853/193, 859/193.

Wnioskodawcą jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-03-09 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Miasta Bytomia w dziedzinie kultury w 2018 r.

Treść Zarządzenia Prezydenta Bytomia
Aktualizacja harmonorgamu i kosztorysu zadania 2018
Wzór umowy 2018
Wzór oferty 2018
Wzór sprawozdania 2018
2018-03-09 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 27.02.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 63 mm wraz z przyłączem”.

 (AAP.6733.3.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Radosnej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    1252/182, 1253/182, 884/182, 886/182.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Mariusz Bugajski, ul. Daszyńskiego 152, 44-100 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-03-07 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia
 
ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2018 rok oraz Bytomskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przeprowadzonego w dniach od 21 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r.

Treść ogłoszenia
2018-03-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 12.02.2018 r. i uzupełnionego dnia 26.02.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa linii kablowych SN. Fragment linii kablowej od PGZ POG (Pogoda) w Bytomiu do dzielnicy Brzeziny w Piekarach Śląskich”.


 (AAP.6733.2.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Brzezińskiej, na terenie działek nr:

obręb Rozbark,        k. m. 1,    działki nr:     6395/486, 5989/438, 6393/486, 6019/509, 8389/438, 6023/511, 4924/486, 4923/486, 6394/486, 6025/512, 6056/512, 6059/513, 6392/486, 6021/510.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Bajerkiewicz, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BUDOMONT-7 Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-03-02 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) organ zawiadamia strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia  pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach przy ul. Gomułki 2, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomi, z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: AP-386/58/2018.
 
W świetle powyższego, z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska pokój nr 342, II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 342), tj.: w poniedziałki  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00,  z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy  ul. Parkowej 2: od  02 do 16 marca 2018 r.  (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-03-02 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zwanej kpa - w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.25.2016 z dnia 7 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, z wniosku Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach, działającego z pełnomocnictwa Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: AP-386/58/2018 - po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 lutego 2018 r. znak: WOOŚ.4240.71.2018.JB, Prezydent Miasta Bytomia zgodnie z art. 63 ust. 2 ww. ustawy, wydał postanowienie nr ZEC.6220.25.2016, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Pouczenie:
Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel.: 32  2 836 342), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
 
Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od  02 do 16 marca 2018 r.  (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-02-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 23 lutego 2018 r. została wydana

decyzja nr 8/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy jednorodzinnej
w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich 450 w Bytomiu”.

 (AAP.6733.35.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 1,        działki nr:    2227/203 (część), 2331/201, 2332/201,
obręb Sucha Góra,        k. m. 1,        działki nr:    2569/284, 2590/284, 2608/284, 2609/284, 2610/284.

Wnioskodawcą jest:

Pan Marek Różyło, prowadzący działalność pn.: Firma Ogólnobudowlana Marek Różyło, ul. Kokota 23, 41-935 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-02-23 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa. - ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 maja 2018 r. 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej i www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 23 lutego do 09 marca 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Zastępca Naczelnika Wydziału
Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.