Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
11 grudnia 2016, Waldemar, Damazy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim

 

Kibiców w grudniu wciąż czekają emocje!

Mimo że rozgrywki piłkarskie już się zakończyły, bytomskich kibiców wciąż czekają sportowe emocje w naszym mieście. A wszystko za sprawą hokeistów, koszykarzy i tenisistów, którzy rywalizują o ligowe punkty.

Wigilia pod gołym niebem

Trwają przygotowania do V Bytomskiej Wigilii, która tradycyjnie odbędzie się przy ul. Dworcowej 7. W piątek,16 grudnia o 14.00 nie zabraknie świątecznych przysmaków: 800 litrów barszczu i 400 kg uszek, które przyrządzają pracownicy bytomskiego DPS dla Dorosłych.

Otwarto Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu

Około 23 mln zł pochłonęła budowa Śląskiego Centrum Perinatologii i Chirurgii Płodu. Nowoczesną placówkę, w której będą otoczone opieką matki oraz ich nowonarodzone dzieci, otwarto wczoraj /24 listopada/ przy ul. Batorego.

Mieszkanie dla Młodych po raz trzeci

Dziesięć kolejnych lokali mieszkalnych czeka na młodych w ramach trzeciej edycji  programu „Mieszkania dla Młodych” w Bytomiu. Są to mieszkania do remontu, który najemca musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu.

Świąteczna pomoc rodakom na Kresach

Już po raz kolejny bytomianie włączają się w świąteczną pomoc rodakom na Kresach. Do 16 grudnia potrwa  zbiórka produktów żywnościowych, z których zostaną przygotowane świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2016-12-08 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z późń. zm.), informuje się o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.83.2015 z dnia 8 grudnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Stan-Szkło Sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 34a, 41-946 Piekary Śląskie
       
2)    możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339 (tel.: (32) 28 36 339) w godzinach pracy urzędu,
tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30;  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia: od 8 do 22 grudnia 2016 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-12-05 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

    Działając na podstawie art. 4 pkt 9b1 oraz art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Bytomia wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę gruntu nr 3607/28 o pow. 0,4203 ha (obr. Bytom, k.m. 3), położoną w Bytomiu przy ul. Dworskiej, zapisaną w księdze wieczystej KA1Y/00001502/9. W księdze wieczystej jako właściciel ujawniony jest nieżyjący Bernard Swierc.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do  powyższej nieruchomości, obowiązane są do zgłoszenia się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Bytom, ul. Parkowa 2) w Wydziale Obrotu Nieruchomościami (po. 326). Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe dno nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie, a następnie wydana decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
2016-12-05 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 29 listopada 2016 r., przedłożony przez Panią Ilonę Smyczyńską, prowadzącą działalność pn. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JAN” Ilona Smyczyńska, przy ul. Blachówka 2 w Bytomiu (41-935), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. zakładowi pozwolenia wodnoprawnego na:

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów podczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstałych w wyniku działalności Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „JAN” Ilona Smyczyńska, przy ul. Blachówka 2 w Bytomiu.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-12-05 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 24 listopada 2016 r., przedłożony przez Pana Sławomira Chromik – Prezesa Zarządu „MERITUM” Sp. z o.o. z siedzibą  w Rybniku (44-203) przy ul. Przemysłowej 3, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ww. spółce pozwolenia wodnoprawnego na:

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów podczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstałych w wyniku działalności Zakładu Produkcji Galwanicznej MERITUM Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu.
   
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-12-01 Ogłoszenie Wydziału Edukacji
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 20 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 20 – 22. (do konsultacji)

Treść projektu uchwały
2016-12-01 Ogłoszenie Wydziału Edukacji
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 20 – 22. (do konsultacji)

Treść projektu uchwały
2016-12-01 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytom
w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 12 stycznia 2017 r.

 
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 309, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt zmiany studium udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.00.

Przedmiotowa zmiana studium dotyczy ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin, zbiorników wód podziemnych oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Bytomia. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. wymienionego projektu zmiany studium.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Prezydent Miasta
Damian Bartyla

2016-11-30 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
W związku z możliwością przystąpienia miasta Bytomia do realizacji w 2017 r. programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn.: Program wyrównywania różnic między regionami III  w nw. obszarach:

-   obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
-   obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
-    obszar D – likwidacja barier transportowych,

informuję, że kompletne wnioski w ww. sprawie należy składać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Smolenia 35 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

Kierunki działań, warunki brzegowe oraz zasady dotyczące wyboru dofinansowania (...) są dostępne na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro

Treść pisma

2016-11-30 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent BYtomia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Bytomia 2017 r.

Treść ogłoszenia
2016-11-29 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent  Bytomia
                                        
w związku z art. 25 ust. 1, ust. 4 i ust. 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, późn. zm.) na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817), zwanej dalej ,,ustawą”,
ogłasza otwarty konkurs ofert

na prowadzenie w latach 2017 – 2021 na terenie miasta Bytomia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, w którym nie więcej niż 67 miejsc będzie przeznaczonych do umieszczania osób na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację ww. zadania w projekcie budżetu miasta Bytomia na 2017 rok zaplanowano w ramach środków własnych gminy z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca miasta umieszczonego w domu pomocy społecznej na terenie miasta Bytomia oraz poza nim kwotę w łącznej wysokości 4.985.701 zł, tj.: w kwocie odpowiadającej dofinansowaniu do średniego miesięcznego kosztu utrzymania osób (art. 60 ustawy o pomocy społecznej) przyjętych do domów pomocy społecznej, zgodnie z art. 59-64 ustawy o pomocy społecznej, po dniu 31 grudnia 2003 r. W roku 2015 przeznaczono na ten cel kwotę 6.385.404 zł, w 2016 r.- 6.508.361 zł.

Środki na realizację zadania na lata 2018 – 2021 zostaną zaplanowane w budżecie miasta Bytomia ustalanego na poszczególne lata, według ww. zasad.
Przewidywany termin realizacji zadania od 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej zgodnie ze wzorem oferty, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.