Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 maja 2016, Juliusz, Magdalena, Jan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Domowe Melodie wystąpią w Bytomiu

Już po raz dwudziesty piąty do Bytomia zjadą wykonawcy z kręgu krainy łagodności. W najbliższy piątek /27 maja/ w Beceku rozpocznie się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej „Kwiaty na Kamieniach”. Gwiazdą tegorocznej edycji imprezy będą Domowe Melodie.

Staw łabędzi nagrodzony Budową Roku 2015

Przebudowa stawu południowego w Parku im. Franciszka Kachla została doceniona przez jurorów ogólnopolskiego konkursu „Budowa Roku 2015”. Inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej zdobyła nagrodę III stopnia w kategorii obiektów ocenianych indywidualnie.

Weekend z boksem w Bytomiu tuż tuż

Ponad 80 zawodników z Polski, Austrii, Niemiec i Ukrainy. Bokserskie walki mężczyzn i kobiet, a także walka wieczoru w kickboxingu o pas Mistrza Świata. Tak zapowiada się XI Memoriał im. Leszka Błażyńskiego, który już w najbliższy weekend /28-29 maja/ odbędzie się w Teatrze Rozbark w Bytomiu.

Targi książki w Bytomiu

Wykładem o. Wincentego Polka, przeora Opactwa Cysterskiego w Wąchocku, zainaugurowane zostaną 4 czerwca o 11.00 Bytomskie Targi Polskiej Książki. Dwudniowa /4-5 czerwca/ impreza zorganizowana w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski odbędzie się w Beceku.

IX Metropolitalne Święto Rodziny w Bytomiu

Choć do czerwca pozostało jeszcze trochę czasu, warto już teraz zarezerwować sobie czas na... Bytomia Rodzinne Muzykowanie. Niecodzienny koncert, podczas którego wystąpią młodzi muzycy wraz z rodzicami, odbędzie się 4 czerwca o 15.30 w ramach IX Metropolitalnego Święta Rodziny.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2016-05-25 Ogłoszenie Wydziału Edukacji
Gmina Bytom informuje, iż zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Bytomskiego Hufca im. hm Józefa Kwietniewskiego na realizację zadania „Program edukacyjny Kartka z kalendarza” która wpłynęła do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub pocztą elektroniczną na adres: ke@um.bytom.pl oraz wkazior@um.bytom.pl

Treść oferty
2016-05-24 Ogłoszenia Wydziału Ekologii

Zawiadomienia dotyczące niecki "Kościuszko"


Zawiadomienia dotyczące niecki "Północna - Zielona"


Zawiadomienia dotyczące niecki w rejonie zalewiska Karb II


Zawiadomienia dotyczące niecki "Zachodniej"

Zawiadomienia dotyczące niecki w rejonie zalewisk: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan
2016-05-23 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu
 
Na podstawie art. 17 pkt 9  i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały nr XV/199/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z  dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Miechowice, obejmującego zabudowę pomiędzy ulicami Ks. Jana Frenzla i Jana Dzierżonia, przyjętego uchwałą nr XLV/627/09 Rady Miejskiej  w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Leszczynowej w Bytomiu

w dniach od 1 do 29 czerwca 2016 r.

w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 401, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.30.
 
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom,
ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2016 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Bytomia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.
 
Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla

2016-05-23 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic”, przyjętego uchwałą nr VIII/87/11 Rady Miejskiej  w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r., dla terenu położonego przy ulicy Karbowskiej w Bytomiu

Na podstawie art. 17 pkt 9  i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały nr XV/198/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z  dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic”, przyjętego uchwałą nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r., dla terenu położonego przy ulicy Karbowskiej w Bytomiu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic”, przyjętego uchwałą nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r., dla terenu położonego przy ulicy Karbowskiej w Bytomiu

 w dniach od 1 do 29 czerwca 2016 r.

 
 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 401, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.00.
 
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom,
ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2016 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Bytomia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.
 
Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla
2016-05-20 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Prezydent Bytomia
 
na podstawie art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239), § 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. nr 29, poz. 172 z późn. zm.), lp. III załącznika do uchwały nr XXII/296/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2016 roku, oraz rozdziału 4, § 9 załącznika do uchwały nr XVII/219/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”
 
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2016 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – w zakresie zajęć rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej, poradnictwa, kursów i szkoleń.

Treść ogłoszenia

Treść zarządzenia
Wzór oferty
2016-05-19 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Rozwoju Tańca realizacji zadania pn. „sezon artystyczny eferte_Rozbark 2016”. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Treść oferty
2016-05-19 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości informację o:
 
1)    wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.1.2016    z dnia 18 maja 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z podłączeniami przy ul. Sikorskiego i pl. Żeromskiego w Bytomiu”, z wniosku Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11.
 
2)    możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel.: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00 .

Termin publicznego ogłoszenia: od 19 maja do 2 czerwca 2016 r.
 
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-05-19 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
             
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zwanego dalej kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zwanej ustawą ooś zawiadamia się strony, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.1.2016 z dnia 18 maja 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z podłączeniami przy ul. Sikorskiego i pl. Żeromskiego w Bytomiu”, z wniosku Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu: 11.01.2016 r.), uzupełnionego pismem z dnia 29 stycznia 2016 r.

Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 19 maja do 2 czerwca 2016 r.  (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii


2016-05-18 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie
                       
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś,  z a w i a d a m i a  s i ę  strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z przebudową jezdni” realizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach: 252/47, 246/2, 224/46, 96/45, 70/56, 100/88, 87, 118/70, 111/71, 241/91, 54, 56, 55, 57, 97/65, 100/74, 127/30, 155/35, 88, 77, 92, 87, 92/86, 96/89, 95/89, 4, 123/100, 124/99, 117/108, 49/1, 40, 37, 34, 93/32, 360/32, 358/32, 356/32, 359/32, 355/33, 160/26, 157/32, obręb 0002 Bytom, którego inwestorami są Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom oraz Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, Prezydent Miasta Bytomia pismami nr ZEC.6220.9.2015 z dnia 18 maja 2016 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy ooś wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22 oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu ul. Moniuszki 25 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po zajęciu stanowiska przez ww. Organy opiniujące zostanie wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.                     

Termin publicznego ogłoszenia: od 18 maja do 1 czerwca 2016 r.

 

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-05-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 17.05.2016r. została wydana
 
decyzja nr 12/2016
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Budowa sieci gazowej s/c f 63 do budynków mieszkalnych wraz z przyłączami gazu s/c f 25”.
(AAP.6733.8.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Tęczowej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice, k. m. 2, działki nr: 831/17, 830/17, 733/23, 929/22.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Grzegorz Towarek, ul. Widokowa 13, 44-321 Marklowice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.