Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 grudnia 2014, Jan, Honorata, Tomasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Uwaga mieszkańcy!

W Wigilię, 24 grudnia, Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Organizacji Pozarządowych, Biuro Promocji Bytomia oraz Urząd Stanu Cywilnego będą nieczynne.

Wieczerza w Łagiewnikach

Choć temperatura za oknem nie nasuwała skojarzeń z Bożym Narodzeniem, to atmosfera na placu Szalonka w Łagiewnikach była bardzo świąteczna.

Nieobojętne na kartach kalendarza

Jesteśmy artystami życia - to motto z kalendarza wydanego przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych na 2015 rok. Tym wydawnictwem liga podsumowuje jubileusz 10-lecia działalności. Kalendarz jest wyjątkowy, bo pozowały do niego członkinie stowarzyszenia, a zarazem elitarny - wydano go zaledwie w 500 egzemplarzach.

Jest taki dzień... Bytomska Wigilia po raz trzeci

Dziękuję, że w pogoni za codziennymi obowiązkami, zdecydowali się państwo zatrzymać i dołączyć do nas – mówił podczas Bytomskiej Wigilii Damian Bartyla, prezydent Bytomia rozlewając przechodniom świąteczny barszcz. Takie tłumy ulica Dworcowa widuje tylko raz w roku.

Czyste powietrze dla Bytomia

Bytom przyłączył się do programu KAWKA realizowanego przez Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To kolejne proekologiczne przedsięwzięcie miasta, którego celem jest m.in. likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej.

Ogrzewalnia dla bezdomnych

40 osób może przyjąć nowo otwarta ogrzewalnia na terenie noclegowni dla bezdomnych osób w Bytomiu. Dzięki remontowi niewykorzystywanych dotąd pomieszczeń w noclegowni, każda osoba bezdomna szukająca schronienia przed zimnem ma szansę nie tylko przetrzymać mroźne noce, ale także możliwość skorzystania z łaźni i gorącej herbaty

Równaj w górę... w Bytomiu

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu /Bobrek/ wziął udział w projekcie Bank Dziecięcych Uśmiechów, w ramach którego szkoła otrzymała specjalny grant na program „Równaj w górę”. Jego celem są dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia dla uczniów placówki.

Wf z gwiazdami sportu

Uczniowie klasy II a Gimnazjum nr 2 znaleźli się w gronie laureatów ogólnopolskiego fotograficznego konkursu „Wf na zimowym Narodowym”. Udowodnili, że u nich lekcje wf są ciekawe, dzięki czemu mieli okazję spotkać sportowe gwiazdy światowego formatu.

Ogłoszenia

2014-12-19 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu na organizację w 2015 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do 11 grudnia 2014 r., wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Świętochłowickiej 3 a. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 12 grudnia 2014 r.

W I etapie postępowania sprawdzono spełnienie przez oferenta wymogów formalnych. Oferta spełniała wymogi formalne i została przyjęta do dalszego etapu postępowania konkursowego - do oceny indywidualnej. Ocena oferty, oprócz wymogów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywała się w oparciu o kryteria punktowe, w tym:

- kryterium merytoryczne (nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju Bytomia określonych w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów – propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium merytorycznego przyznano 10 pkt,

- kryterium finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udziału środków własnych oraz innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium finansowego przyznano 8 pkt,

- kryterium organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 5 punktów - propozycja członków Komisji 5 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 5 pkt,

- kryterium społeczne (beneficjenci – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 10 pkt. Ww. oferta zyskała ogólną ocenę na poziomie 33 pkt na 35 pkt możliwych. W oparciu o ocenę punktową oferty i opinię Komisji Konkursowej przyznaję dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu, przy ul. Świętochłowickiej 3a, w wysokości 378.000 zł.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla

2014-12-19 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego, realizowanej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w 2015 r.

Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do 11 grudnia 2014 r., wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Diecezji Gliwickiej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ziemowita 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 12 grudnia 2014 r.

W I etapie postępowania sprawdzono spełnienie przez oferenta wymogów formalnych. Oferta spełniała wymogi formalne i została przyjęta do dalszego etapu postępowania konkursowego - do oceny indywidualnej. Ocena oferty, oprócz wymogów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywała się w oparciu o kryteria punktowe, w tym:

- kryterium merytoryczne (nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju Bytomia określonych w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów – propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium merytorycznego przyznano 10 pkt,

- kryterium finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udziału środków własnych oraz innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium finansowego przyznano 8 pkt, - kryterium organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 5 punktów - propozycja członków Komisji 5 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 5 pkt,

- kryterium społeczne (beneficjenci – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 10 pkt. Ww. oferta zyskała ogólną ocenę na poziomie 33 pkt na 35 pkt możliwych. W oparciu o ocenę punktową oferty i opinię Komisji Konkursowej przyznaję dotację Caritas Diecezji Gliwickiej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ziemowita 2, w wysokości 220.000 zł.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla
2014-12-19 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia
    
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2015 – 2019 na terenie miasta Bytomia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, w którym nie więcej niż 65 miejsc będzie przeznaczonych do umieszczania osób na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia. 
 
Do postępowania konkursowego wpłynęła 1 oferta, złożona przez Parafię Ewangelicko –Augsburską w Bytomiu, ul. Matki Ewy 1, prowadzącą Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju”, adres jw.

Oferta spełniła wymogi formalne i została przyjęta do dalszego etapu postępowania.Przy ocenie oferty brano pod uwagę lokalizację placówki, dysponowanie kadrą o odpowiednich  kwalifikacjach, posiadanie stosownego zaplecza lokalowego i sprzętowego do realizacji zadania, posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz zapewnienie odpowiedniego standardu świadczonych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i poziomu opieki szczegółowo określonego rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 964).W wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa z ww. Parafią na realizację przedmiotowego zadania od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Na 2015 r. zaplanowano dotację płatną ze środków budżetu państwa, przeznaczoną dla osób umieszczonych w ww. Domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. do wysokości 200.000 zł. 

Prezydent Miasta
Damian Bartyla


2014-12-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.96.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Instalacja do przetwarzania odpadów poliuretanowych”

planowanego do realizacji w Bytomiu - Łagiewnikach przy ul. Szyby Rycerskie 4, na działce gruntu nr ew. 167/20, przez Spółkę KUMIBEX Sp. z o.o. z siedzibą   w Orzechu, ul. Szkolna 8;
 
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 283 63 40), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia: od 16 do 30 grudnia  2014 r.

z up. Prezydenta Miasta
-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2014-12-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 15.12.2014r. została wydana

decyzja nr 35/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej f 90 PE”.
 (AAP.6733.33.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,    działki nr:    778/218, 1315/105, 1331/106, 1316/105.

Wnioskodawcami są:

Państwo Monika i Jacek Adametz, Państwo Anna i Piotr Susek, Państwo Anna i Jarosław Pamięta, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-12-15 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM w Bytomiu
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamia się strony, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów.

 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Termin publikacji od 15.12.2014 r. do 29.12.2014 r.
2014-12-10 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

uznając celowość i zasadność realizacji zadania określonego w ofercie złożonej przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na „Realizację zadania publicznego miasta Bytomia w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2014”

postanowił, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od 10 grudnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.
2014-12-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu do Urzędu: 26.11.2014 r.), przedłożony przez Pana Ryszarda Kwosek działającego pod firmą „VARICOM Ryszard Kwosek” z siedzibą w Katowicach przy ulicy Północnej 10 – Pełnomocnika spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11, oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 8 grudnia 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie udzielenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych przy ulicy Fabrycznej 29 w Bytomiu (działka ewidencyjna nr 1416/117).

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-12-09 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.12.2014r. zostało wszczęte

postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej śr/c f 50PE wraz z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych”.

 (AAP.6733.35.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Galmanowej, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,    k. m. 1,    działki nr:    1030/134, 1031/134, 1032/134, 1033/140, 1028/134, 1029/134, 932/275.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-12-03 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

                                                       

Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)
, zawiadamia się strony, że w dniu 1 grudnia 2014 r., zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia
i Racjonalizatorów.

Wnioskodawcą jest: Tomasz Kacprowicz, An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64,
44-100 Gliwice posiadający pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bytomia.

Przedsięwzięcie obejmuje:

Budowę nowoprojektowanych kanałów grawitacyjnych i tłocznych zlokalizowanych wzdłuż istniejących i projektowanych dróg do planowanych działek inwestycyjnych
i istniejącej kanalizacji. Trasy kanałów sanitarnych grawitacyjnych zaprojektowane zostaną
w sposób wykorzystujący maksymalnie spadki terenu projektowanego i istniejącego.

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) z wydłużonym kielichem o ściankach litych klasy S uszczelnianych za pomocą uszczelek gumowych (kanalizacja sanitarna grawitacyjna), o średnicach w zakresie ok.: Dz100 -Dz300 mm. Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej planuje się zastosowanie rur PE100 do ścieków o średnicy w zakresie około Dz110 - Dz300 mm.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej stanowić będą: studnie kanalizacyjne prefabrykowane - szczelne, z kręgów betonowych łączonych na uszczelki; studnie rewizyjne; armatura; przepompownia ścieków.

W ramach inwestycji przewiduje się dodatkowo przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci kanalizacyjnych kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami.

Długość projektowanej sieci sanitarnej będzie wynosić ok. 2000 m.

Obszar realizacji przedsięwzięcia na terenie Bytomia obejmuje działki nr:

Stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia (tabela: Zakres inwestycji).

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na terenie Bytomia obejmuje działki nr:

Stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia (tabela: Zakres oddziaływania).

Informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia (U.M. w Bytomiu, Wydział Ekologii, p.339) w terminie
do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

       Z up. Prezydenta Miasta

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

            Wydziału Ekologii

                                                                                                           (-)  Marek Przepióra


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.