Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 maja 2018, Juliusz, Magdalena, Jan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Czysty Bytom. Czysty kraj - razem złóżmy petycję!

Tylko zmiana przepisów w Ustawie o odpadach może zatrzymać przemienianie Polski w śmietnisko. Wspólnymi siłami przekonajmy premiera o konieczności przeprowadzenie potrzebnych zmian - mówi prezydent Bytomia, Damian Bartyla.

"Power of Diversity" na bytomskim Rynku

Blisko 40 młodych aktorów z ośmiu europejskich krajów wystąpiło wczoraj /19 maja/ w plenerowym widowisku na Rynku. W przedstawieniu „Power of Diversity (Siła Różnorodności), the Crossing Lines/Bytom” zaprezentowała się też trójka bytomian.

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Gratka dla miłośników militariów

Ponad 20 grup rekonstrukcyjnych, pokazy walk rycerskich, zabytkowych samochodów militarnych, umundurowania i uzbrojenia oraz możliwość zwiedzania podziemnego, przeciwlotniczego schronu z nowymi wystawami. Tak zapowiada się I Śląski Zlot Grup Rekonstrukcyjnych, który 31 maja o 12.00 odbędzie się w Bytomiu – Miechowicach.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Gwiazdy zjadą do Bytomia!

Na te kilka dni wypełnionych muzyką z niecierpliwością czekają miłośnicy dobrej zabawy z Bytomia i okolic. Znamy już nazwiska gwiazd, które wystąpią 21-24 czerwca podczas tegorocznych Dni Bytomia.

Ogłoszenia

2018-05-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22 maja 2018 r. została wydana

decyzja nr 16/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej – Obszar IV”.

 (AAP.6733.7.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Dąbrowa Miejska, na terenie działek nr:

obręb Dąbrowa,    k. m. 2,            działka nr:     626/38,

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Jendo, adres do korespondencji: SWECO Engineering Sp. z o. o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-05-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22 maja 2018 r. została wydana
decyzja nr 16/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej – Obszar IV”.


 (AAP.6733.7.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Dąbrowa Miejska, na terenie działek nr:

obręb Dąbrowa,    k. m. 2,            działka nr:     626/38,

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Jendo, adres do korespondencji: SWECO Engineering Sp. z o. o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-05-24 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie
                       
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) - zwanej dalej ustawą ooś,  zawiadamia się strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa malarni wyrobów stalowych na terenie Zakładu Robót Antykorozyjnych „FRYKAR” w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1.”, którego inwestorem jest Zakład Robót Antykorozyjnych „FRYKAR” w Bytomiu przy ulicy Bernardyńskiej 1, w imieniu którego występuje pełnomocnik P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński z siedzibą przy ul. Jana Heweliusza 51,  40-751 Katowice, Prezydent Miasta Bytomia, pismami z dnia 22 maja 2018 r. znak pisma: ZSE.6220.4.2018, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu przy ul. Moniuszki 25 oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza 2, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po zajęciu stanowiska przez ww. Organy opiniujące zostanie wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub postanowienie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Teren realizacji przedsięwzięcia:
·    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, obręb: 0013 Rozbark,
-    Arkusz mapy: 1, działki nr: 7812/605, 7276/605.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja oraz działki sąsiednie:
·    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, Obręb: 0013 Rozbark,
-     Arkusz mapy: 1, działki nr: 7812/605, 7276/605, 7811/605, 7918/605

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach:
Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 24 maja 2018 r. do 7 czerwca 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-05-23 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC z dnia 16 grudnia 2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa. - ze względu na skomplikowania charakter sprawy.
W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 czerwca 2018 r. 

Termin publicznego obwieszczenia udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz na stronie: www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, wskazuje się na dzień: od 23 maja do 06 czerwca 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-05-18 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9  i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/484/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu, zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu, dla terenu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 29 maja 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.

 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 309, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.30.
 
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom,
ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), należy wnosić do Prezydenta Miasta Bytomia na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 11 lipca 2018 r.
 
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Bytomia.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta

2018-05-15 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Prezydent Miasta Bytomia podaje do publicznej wiadomości informację o:
 
1)    Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa nowej kotłowni szczytowo/rezerwowej w Elektrociepłowni Miechowice”, planowanego do realizacji na terenie FORTUM SILESIA S.A. Elektrociepłownia Miechowice w Bytomiu przy ul. Elektrownia 18, na działkach ew. nr: 104/4, 105/4, 106/4 i 141/3, obręb Miechowice, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie postanowienia organu z dnia 18 kwietnia 2018 r. nr ZSE.6220.3.2018, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś;
 
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: „polegających na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniających kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt.1”;
 
2)    Wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpiło na podstawie zawiadomienia nr ZSE.6220.3.2018 z dnia 7 marca 2018 r., z wniosku Pani Magdaleny Malara - „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. ul. Gen. J. Sowińskiego 3, działającej z pełnomocnictwa FORTUM SILESIA S.A. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 416,
z dnia 9 lutego 2018 r. uzupełnionego 28 lutego 2018 r. i 15 marca 2018 r.;
 
3)    Przedmiot decyzji: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje budowę kotła WR-40 o mocy ciepłowniczej 100% MCR 40 MW z możliwością pracy do 110 % MCR, opalanego węglem kamiennym wraz z instalacjami pomocniczymi. Kocioł ten zabudowany będzie obok istniejącego kotła WR-25 i będzie funkcjonalnie połączony z istniejącymi układami: nawęglania, odżużlania, wody sieciowej (zasilanie i powrót), zasilania elektrycznego, AKPiA w dyspozytorni kotłowni WR-25. Ponadto, dla kotła WR-40 przewiduje się budowę instalacji oczyszczania spalin (odsiarczania i odazotowania spalin). Fortum Silesia S.A. w Elektrociepłowni Miechowice produkuje energię elektryczną i ciepło w instalacji spalania paliw, w skład której obecnie wchodzą 3 kotły pyłowe OP-130 nr 3, 4 i 6 oraz kocioł wodny WR-25 opalane węglem kamiennym. Łączna moc cieplna wprowadzana w paliwie instalacji wynosi 331,64 MWt.
 
Na eksploatację ww. instalacji FORTUM SILESIA S.A. posiada pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Wojewody Śląskiego Nr ŚR.III/6618/PZ/28/9/03/06 z dnia 15 września 2006 r. zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego;

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, na którym brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytomia;

2018-05-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 25.04.2018 r. i uzupełnionego dnia 10.05.2018 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej 90 PE i kanalizacyjnej f 200 PVC”.
 (AAP.6733.15.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Drzewnej na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,        k. m. 1,        działka nr:    1955/263,
obręb Sucha Góra,        k. m. 2,        działki nr:    1045/63, 950/63.

Wnioskodawcą jest:

Pan Dariusz Sasak, ul. Mickiewicza 8/4, 41-700 Ruda Śląska, adres do korespondencji: ul. Miarki 19/10, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-05-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 11 maja 2018 r. została wydana

decyzja nr 15/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia f 63
wraz z przyłączami f 25 przy ul. Kościuszki w Bytomiu”.

 (AAP.6733.9.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kościuszki, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 4,    działki nr:    1024/15, 1285/15, 1280/15, 1271/15, 1281/15, 1272/15, 1282/15, 1273/15, 1283/15, 1274/15.

Wnioskodawcą jest:

KAPSA INVEST Spółka Komandytowa, ul. Gliwicka 162, 42-600 Tarnowskie Góry.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-05-09 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a. -  zawiadamia się strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa malarni wyrobów stalowych na terenie Zakładu Robót Antykorozyjnych „FRYKAR” w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1.” przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1405).

W związku z powyższy m wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia:10 sierpnia 2018 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy, ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Bytomia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 9 maja 2018 r. do 23 maja 2018 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-05-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 7 maja 2018 r. została wydana
 
decyzja nr 14/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej f 63PE wraz z przyłączem gazu f 25PE”.

 (AAP.6733.4.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wiejskiej, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki, k. m. 3, działki nr:510/218, 853/193, 859/193.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.