Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
28 września 2016, Marek, Waclaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Z liderem o kolejne punkty

Podopieczni Tomasza Demkowicza, hokeiści TMH TEMPISH Polonia Bytom już w najbliższy piątek, 30 września zagrają u siebie z liderem Polskiej Hokej Ligi - GKS-em Tychy.

3 października ruszą konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

Mailowo, pisemnie, ustnie, telefonicznie i w trakcie debaty - za kilka dni każdy będzie mógł wypowiedzieć się na temat Gminnego Programu Rewitalizacji. Mam nadzieję, że bytomianie chętnie wezmą udział w dyskusji nad dokumentem - mówi wiceprezydent Bytomia Andrzej Panek.

Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego

Ponad 5,5 tysiąca głosów oddali bytomianie na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy głosowali na inwestycję w dzielnicy, w której mieszkają. Wybrano po jednym projekcie.

Znamy laureatów nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy

Niosła przez całe życie pomoc drugiemu człowiekowi. Do dziś jest symbolem szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej. Jej imieniem nazwano nagrodę, która przyznawana jest osobom lub instytucjom zajmującym się działalnością na rzecz potrzebujących–Nagrodę Ostoi Pokoju im. Matki Ewy.

Podwójne złoto dla Górnika Bytom

Tenisistki i tenisiści Górnika Bytom po raz kolejny potwierdzili, że są najlepsi w Polsce. Dzisiaj, 25 września męska i żeńska drużyna seniorów sięgnęła po złote medale.

Mamo, tato. Chodź na mecz!

Pod takim hasłem ruszyła kampania promocyjna Fundacji Bytomski sport, która ma zachęcić dzieci wraz z rodzicami do wspólnego kibicowania i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2016-09-20 Ogłoszenie Wydziału Geodezji
PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
   
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w dniach od 16 do 19 września br. przeprowadzono konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania nazwy skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.
 
Zgodnie z § 4 uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXIX/397/14 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie Bytomia w dniach 16 – 19 września 2016 r. informację o przeprowadzanych konsultacjach wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczono na stronie internetowej Gminy Bytom, a projekt uchwały umieszczono na stronie BIP Gminy Bytom.
Termin składania uwag, opinii i innych istotnych informacji dot. projektu uchwały upłynął z dniem 19 września 2016 r.

W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dot. projektu przedmiotowej uchwały.
2016-09-19 Ogłoszenie Wydziału Edukacji
Gmina Bytom informuje, iż zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji Żywego Słowa – Skaczący Słoń na realizację zadania „W drodze do gwiazd” która wpłynęła do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902Bytom lub pocztą elektroniczną na adres: ke@um.bytom.pl oraz wkazior@um.bytom.pl

Więcej tutaj
2016-09-19 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie złożonej przez Fundację ,,Dom Nadziei”, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 9, na realizację zadania publicznego pn. ,,Profilaktyczny koncert Arkadio połączony z Kampanią społeczną ,,Wyloguj się i rób to, co chcesz””, postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 9.050,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych, 00/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 21 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.
2016-09-16 Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
W związku z pracami nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania nazwy skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały. Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców Bytomia.

Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

2016-09-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 09.09.2016r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu śr/c DZ32PE wraz z przyłączem gazu DZ25PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Kofty
na działce nr 1490/15”.


 (AAP.6733.23.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kofty, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 4,        działki nr:    852/15, 1492/15.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Bożek, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2016-09-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 09.09.2016r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu śr/c DZ40PE wraz z przyłączem gazu DZ25PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Zgrzebnioka
na działce nr 1617/188 i 1584/188”.


 (AAP.6733.22.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Zgrzebnioka, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 2 Ptakowice,        działka nr:    649/219,
obręb Górniki,        k. m. 6,            działka nr:    1586/188.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Bożek, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2016-09-09 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia informuje, iż zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji ,,Dom Nadziei”, z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Konstytucji 9, na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyczny koncert Arkadio połączony z Kampanią społeczną ,,Wyloguj się i rób to, co kochasz”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 16 września 2016 r., na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl.

Treść oferty
2016-09-07 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, Prezydent Miasta Bytomia podaje do publicznej wiadomości informację o:

 
1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i  wszczęciu postępowania w  przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego w Bytomiu, ul. Przy Kopalni Bytom, na działkach o numerach: 539/1, 542/1, 551/1, 545/1, 546/1, 552/1, obręb ewidencyjny Bytom.
 
Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2010r., nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako pkt 26 - „instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego lub wyrobów ze szkła”.

Obszar realizacji przedsięwzięcia na terenie Bytomia obejmuje działki nr:

-    539/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    542/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    545/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    546/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    551/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    552/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64.

Obszar potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji na terenie Bytomia obejmuje działki nr:
-    544/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    543/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    550/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    541/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    538/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    342/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    553/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    547/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64,
-    491/1, obręb Bytom, arkusz mapy: 64.


2016-09-07 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu zaprasza do zgłaszania kandydatur do XX edycji Nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury - MUZA.

Nagrodę przyznaje się w trzech kategoriach: osiągnięcia twórcze, upowszechnianie kultury i zarządzanie kulturą. Nagrodę przyznaje się osobom działającym na terenie Bytomia lub związanym z miastem, profesjonalistom lub amatorom, za konkretne osiągnięcia lub za całokształt twórczości, również zespołowo.

Wydział Kultury i Sportu UM w Bytomiu zaprasza serdecznie do współpracy w zakresie wnikliwej analizy dokonań i działań na niwie kulturalnej naszego miasta, na przestrzeni ostatniego roku, a w efekcie do wyłonienia tegorocznych laureatów Nagrody MUZA 2016.

ZGŁOSZENIE o przyznanie Nagrody mogą składać stowarzyszenia, organizacje i instytucje kultury, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Bytomiu, Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Prezydent Bytomia i jego Zastępcy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest na stronie internetowej www.bytom.pl (Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce : urząd miejski - karty usług - druki urzędowe - Wydział Kultury i Sportu – Formularz zgłoszeniowy do medalu oraz nagród Prezydenta – MUZA) oraz w Wydziale Kultury i Sportu UM w Bytomiu z siedzibą przy ul. Smolenia 35, nr tel. 32 77 98 701.

Kompletne formularze zgłoszeniowe
należy składać osobiście w Kancelarii UM w Bytomiu, ul. Parkowa 2 (pok.128 – parter) lub w Kancelarii UM w Bytomiu, ul. Smolenia 35 (pok.16 - parter), bądź przesyłać listownie na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu - ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom (z siedzibą ul. Smolenia 35) , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2016 roku (liczy się data wpływu do Kancelarii UM w Bytomiu).
2016-09-07 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu zaprasza do zgłaszania kandydatur do „MEDALU MIASTA BYTOMIA”.
Medal jest przyznawany osobom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia dla miasta, w następujących dziedzinach :
-    gospodarczej;
-    kulturalnej;
-    naukowej;
-    społecznej;
-    sportowej.
 
ZGŁOSZENIE o przyznanie Medalu mogą składać: stowarzyszenia i organizacje społeczne, kluby sportowe, placówki oświatowe i edukacyjne, zakłady pracy, związki zawodowe, partie polityczne, Prezydent Bytomia i jego Zastępcy, komisje Rady Miejskiej w Bytomiu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dostępny jest na stronie internetowej www.bytom.pl  (Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce : urząd miejski - karty usług - druki urzędowe - Wydział Kultury i Sportu – Formularz zgłoszeniowy do medalu oraz nagród Prezydenta – MEDAL MIASTA BYTOMIA)  oraz w Wydziale Kultury i Sportu UM w Bytomiu z siedzibą przy ul. Smolenia 35, nr tel. 32 77 98 701.

Kompletne Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w Kancelarii UM w Bytomiu, ul. Parkowa 2 (pok.128 – parter) lub w Kancelarii UM w Bytomiu, ul. Smolenia 35 (pok.16 - parter), bądź przesyłać listownie na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu - ul. Parkowa 2 (z siedzibą ul. Smolenia 35), 41-902 Bytom, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2016 roku (liczy się data wpływu do Kancelarii UM w Bytomiu).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM w Bytomiu, pełniący funkcje Sekretarza Kapituły „Medalu Miasta Bytomia”,  tel. 32 77 98 700.Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.