Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 października 2017, Lucyny, Malgorzaty, Wiktora

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Czas - Miejsca - Ludzie

Obozy koncentracyjne, jenieckie i inne miejsca internowania są tematem czesko – polskiej publikacji „Czas – Miejsca – Ludzie. Nazistowski system obozów w latach drugiej wojny światowej”. Zapraszamy na promocję tej książki do Muzeum Górnośląskiego 25 października.

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom

Za kilka miesięcy rusza budowa Centrum Samochodowego Bytom. Docelowo znajdzie tu pracę ponad 200 osób. To już kolejny inwestor, który zdecydował się rozpocząć działalność właśnie w Bytomiu.

Śląskie smaki, śląskie wice. Zapraszamy na Biesiadę Rozbarską

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy na pięciogodzinny maraton ze śląskim humorem, śląską kuchnią oraz wieloma innymi atrakcjami. Już 20 października we wnętrzu zrewitalizowanej Cechowni byłej KWK Rozbark odbędzie się kolejna Biesiada Rozbarska.

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Kwartały pilotażu - harmonogram spotkań na październik

Można już zapoznać się z październkowym harmonogramem spotkań w kwartałach pilotażu w ramach projektu pilotażowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rodzina na zakręcie. Kampania przeciw przemocy

Bytom rozpoczął drugą odsłonę projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony jest na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Co warto wiedzieć o uchwale antysmogowej?

Ważna informacja dla użytkowników kotłów, pieców i kominków opalanych paliwem stałym. Od 1 września b.r. obowiązują w naszym regionie nowe regulacje prawne w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ogłoszenia

2017-10-09 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno - Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy."

Termin publikacji: na okres 14 dni, w terminie od 9 do 23 października 2017 r.

Zobacz treść ogłoszenia
2017-10-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjętego uchwałą nr XVI/204/11
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmienionego uchwałą nr X/120/13
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., dla terenu położonego
w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu
2017-10-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom przyjętego uchwałą nr XVI/204/11
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmienionego uchwałą nr X/120/13
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., dla terenu położonego w rejonie ul. Cegielnianej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2017-10-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5, art. 46 pkt 1 art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały nr VIII/117/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 11 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

w pok. 402 Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Bytomiu o godzinie 15.00.
 
Zgodnie z art. 18 cytowanej powyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bytomia na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 r.
 
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Prezydenta Miasta Bytomia na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 24 listopada 2017 r.
 
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Bytomia. Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Treść projektu uchwały
Prognoza środowiskowa - treść
Porgnoza środowiskowa - mapa
Rysunek planu 
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta

2017-09-29 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie sprawy w powtórnie prowadzonym postępowaniu (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC z dnia 16 grudnia 2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia) - w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach w Katowicach, z dnia 18 maja 2015 r., uzupełnionego dnia 27 maja 2015 r. nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa. - ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

W świetle powyższego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do  22 grudnia 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej i www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 września do 13 października 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-09-29 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się strony, że w ramach powtórnie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC z dnia 16 grudnia 2016 r. o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia), Prezydent Miasta Bytomia wystąpił ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku DMS Dagmara Strach, ul. Ligocka 14a, 40-570 Katowice, dla którego został stwierdzony obowiązek sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 14 lipca 2015 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej i www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 września do 13 października 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-09-28 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 12 września 2017 r., uzupełniony w dniu 22 września 2017 r.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia, Panu Lechowi Breguła, pozwolenia wodnoprawnego na:
 
wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidacji istniejącego rowu przydrożnego, zlokalizowanego na terenie nieruchomości o nr ew. 278/7, 495/28, obręb: Stolarzowice, przy ul. Suchogórskiej w Bytomiu oraz wykonania przepustu na terenie nieruchomości o nr ew. 278/7, obręb: Stolarzowice, przy ul. Suchogórskiej w Bytomiu, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa zjazdu indywidualnego do działki nr 278/7 w Bytomiu – Stolarzowicach”.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-09-26 Ogłoszenie Biura Organizacji Pozarządowych
Prezydent Bytomia na podstawie art. 13 i 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego.

Środki na realizację zadania będą pochodzić z Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Bytomia. W 2017 roku planowane jest wydatkowanie środków na ten cel w wysokości nie większej niż 61 680,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym 21 680,00 na koszty operatora z generatorem wniosków oraz 40 000,00 na mikrodotacje.

W 2018 roku planowane jest wydatkowanie środków na ten cel w wysokości nie większej niż 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym 60 000,00 na mikrodotacje. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy (październik 2017 r.) do 30 września 2018 roku.

Oferty wraz z wymaganym kompletem dokumentów, należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego”, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pokój nr 128, w terminie do dnia 6 października 2017 roku do godz. 15:00.

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia
2017-09-25 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, w szczególności wspierania działań mających na celu tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.

Do postępowania konkursowego wpłynęło 5 ofert, złożonych w terminie do dnia 11 września 2017 r. do godz. 17.30, przez nw. oferentów:

Oferta nr 1
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Bytomiu
ul. Małachowskiego 36
41-907 Bytom

Oferta nr 2

Polski Związek Niewidomych
Okręg  Śląski w Chorzowie
ul. Katowicka 77
41-500 Chorzów
Koło PZN w Bytomiu
ul. Powstańców Warszawskich 14/35
41-902 Bytom

Oferta nr 3
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Intelektualnie „FANTAZJA”
ul. Konstytucji 20-22
41-905 Bytom

Oferta nr 4

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski
ul. Prusa 19
41-902 Bytom

Oferta nr 5
Wspólnota Amazonek „Ostoja”
ul. Łużycka 12
41-902 Bytom.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 12 września 2017 roku.

W I etapie postępowania członkowie Komisji dokonali oceny formalnej ofert.
 

2017-09-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się, że w dniu 15 września 2017 r. została wydana
decyzja nr 82/2017

o warunkach zabudowy

„Budowa bazy serwisowej PKP PLK S.A. wraz z rampą towarową w Bytomiu w ramach zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”.

 (AAP.6730.88.2017)
 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Towarowej w Bytomiu, na terenie działek nr: 302/14, 301/14, 310/13, 307/13, 307/13, 313/22, 312/22, 349/26, 314/22 (zabudowa kubaturowa), 307/13, 312/22, 83/22 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Gmina Bytom reprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tomasz Kacprowicz, adres do korespondencji: An Archi Group Sp. z o. o., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.