Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
03 maja 2016, Maria, Nina, Aleksander - Swieto Konstytucji 3-Maja

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytomianie świętowali Dzień Flagi

Ponad 250 osób wzięło udział w biegu „Biało-Czerwonym”, który był jedną z głównych atrakcji obchodzonego 2 maja Dnia Flagi. Oprócz biegu bytomianie uczestniczyli także w happeningu, podczas którego zaprezentowano inscenizację historyczną przedstawiającą proces zmian naszych narodowych symboli.

Zieleń, sport i inwestycje drogowe. Tego chcą bytomianie w ramach budżetu obywatelskiego

54 projekty nadesłali Bytomianie w ramach budżetu obywatelskiego. Największą inwencją wykazali się mieszkańcy Śródmieścia. Zaproponowali 13 inwestycji. Do 1 lipca projekty będą weryfikowane pod względem formalnym, prawnym, merytorycznym i finansowym.

Historyczne rocznice przed nami. Uczcijmy je razem!

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach Polski. Innym, nie mniej ważnym, był wybuch z 2 na 3 maja III powstania śląskiego, które przyczyniło się do powrotu Górnego Śląska do macierzy. Zapraszamy wszystkich bytomian do wspólnego uczczenia historycznych rocznic.

Zgłoś kandydaturę do Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy

Do 15 maja można zgłaszać kandydatów do Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. Po raz piąty przyznana ona zostanie osobom i podmiotom zajmującym się działalnością społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców z terenu województw: śląskiego i opolskiego.

Mieszkania dla Młodych po raz drugi

Osiem kolejnych lokali mieszkalnych czeka na młodych w ramach drugiej edycji programu „Mieszkania dla Młodych” w Bytomiu. Tym razem są to mieszkania do remontu, który najemca musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2016-05-02 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że

w dniu 29.04.2016r. została wydana decyzja nr 9/2016 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego „Budowa osiedlowej ciepłowniczej sieci rozdzielczej oraz przyłączy wraz z zabudową węzłów cieplnych”. ( AAP.6733.5.2016 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Hlonda, na terenie działek nr: obręb Radzionków, k. m. 1, działki nr: 2042/7, 2476/7, 2207/7, 2052/7, 2035/7, 2034/7, 2036/7, 2489/7, 2486/7, 2481/7, 2478/7, 2484/7, 2477/7, 2479/7, 5294/7, 5295/7, 5297/7, 5338/11.

Wnioskodawcą jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Krzysztof Gruszka, ul. Zubrzyckiego 7/55, 44-100 Gliwice.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2016-05-02 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 7 kwietnia 2016 r. znak: NO/021-W-49/16/6556, wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do udzielenia Miejskiemu Zarządowi Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, tj. jednostce budżetowej Miasta Zabrze, pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Potoku Rokitnickiego poprzez wylot W1 w km 11+690 oraz do ziemi poprzez wylot W2 zlokalizowany w rejonie ulicy Miczurina w Zabrzu,


zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Urzędu: 13.04.2016 r.), przedłożony przez Pana Witolda Sikorę, działającego pod firmą WTP Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Żurawiej 1 – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zabrze, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.


Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-04-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 28.04.2016r. została wydana
decyzja nr 8/2016

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
oraz kablem monitoringu systemu ciepłowniczego”.

 (AAP.6733.6.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu, w dzielnicy Łagiewniki, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 1,    działki nr:     3951/384, 3952/384, 3929/384, 3663/380, 3662/380, 3664/380, 3188/327, 1054/327, 2572/316, 1046/303, 2015/303, 2300/303, 3225/303, 2297/304, 2293/304, 3233/309, 3710/310, 3446/310, 3728/284, 1042/284, 974/331, 1056/330.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Michał Dusza, adres do korespondencji: NBI Sp. z o. o., ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2016-04-27 Ogłoszenie Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich
Obwieszczenie Prezydenta Bytomia o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu w dniu 26 kwietnia 2016 r. uchwały nr XXIV /313/16 w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Bytomia

2016-04-25 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) – zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek pełnomocnika inwestora z dnia 24 marca 2016 r., uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniach 30 marca 2016 r. oraz 11 kwietnia 2016 r., zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z przebudową jezdni”, na działkach o numerach ewidencyjnych:  252/47, 246/2, 224/46, 96/45, 70/56, 100/88, 87, 118/70, 111/71, 241/91, 54, 56, 55, 57, 97/65, 100/74, 127/30, 155/35, 88, 77, 92, 87, 92/86, 96/89, 95/89, 4, 123/100, 124/99, 117/108, 49/1, 40, 37, 34, 93/32, 360/32, 358/32, 356/32, 359/32, 355/33, 160/26, 157/32, obręb 0002 Bytom.

Podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia (inwestor):
1)    Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom;
2)    Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów.              

Pełnomocnik inwestora:
Krzysztof Fabian, P.U.H. AKBUD Krystyna Fabian,
al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice.              

Rodzaj przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 61 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako:

„61) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne, w tym metro, kolejki linowe lub linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, używane głównie do przewozu pasażerów.”

Przedsięwzięcie obejmuje:
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej w Bytomiu wzdłuż ulicy Piekarskiej. Torowisko na całej długości ul. Piekarskiej oraz ul. Sądowej należy zaprojektować jako jednotorowe wspólne z jezdnią. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do ul. Sądowej oraz na końcowym odcinku ul. Piekarskiej należy zaprojektować torowisko dwutorowe, które umożliwi prowadzenie ruchu mijankowego. Ruch tramwajowy na odcinku jednotorowym zabezpieczyć sygnalizacją międzymijankową. Opracowanie obejmuje doprojektowanie połączenia torowego z ul. Piekarskiej w ul. Sądową, jak również połączenie torowe z ul. Sądowej
w ul. Powstańców Warszawskich w kierunku południowym.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej w Bytomiu wzdłuż ul. Piekarskiej oraz Sądowej w technologii na boso z nawierzchnią asfaltową lub z płyt nawierzchniowych EPT. Torowisko wzdłuż ul. Powstańców Warszawskich jest torowiskiem wydzielonym na drewnianych podkładach z przytwierdzeniem typu K. Całkowita długość przedmiotowego odcinka toru pojedynczego wynosi około 1900 mtp.
 
Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie przepustowości sieci komunikacji publiczno – szynowej, a także poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy, jakości pewności i elastyczności linii tramwajowej.2016-04-25 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zwanej dalej ustawą ooś, organ z a w i a d a m i a strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z podłączeniami przy ul. Sikorskiego i pl. Żeromskiego w Bytomiu” z wniosku inwestora, tj. Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu wniosku: 11 stycznia 2016 r.), uzupełnionego pismem z dnia 29 stycznia 2016 r. - po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. nr WOOŚ.4240.140.2016.JB i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu z dnia 4 kwietnia 2016 r. Nr ZNS/523-10-109/16, Prezydent Miasta Bytomia, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 63 ust.1 i 4 ww. ustawy, wydał postanowienie nr ZEC.6220.1.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Pouczenie:
Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).
 

Z treścią ww. postanowienia oraz opinią organów, o których mowa powyżej, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek  7.30 - 17.30, wtorek -  piątek  7.30 - 15.00.
 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 25 kwietnia do 9 maja 2016 r. (14 dni).
   
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-04-25 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) organ z a w i a d a m i a  strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z podłączeniami przy ul. Sikorskiego i pl. Żeromskiego w Bytomiu”, z wniosku Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu: 11.01.2016 r.), uzupełnionego pismem z dnia 29 stycznia 2016 r.
 
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 25 kwietnia do 9 maja 2016 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2016-04-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.04.2016r. została wydana
decyzja nr 7/2016

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej f 63 PE z przyłączem f 25 PE do budynku mieszkalnego”.


 (AAP.6733.7.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Planeta, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 4,    działki nr:     790/15, 849/15, 1485/15.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2016-04-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego dnia 05.04.2016 r., uzupełnionego w dniu 15.04.2016 r., zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa drogi gminnej z chodnikami oraz parkingiem dla samochodów osobowych.
Budowa sieci energii elektrycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
wraz z siecią wodociągową i oświetleniową”.

(AAP.6733.11.2016)
 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu w rejonie ul. Orzegowskiej, na terenie działek nr: 2357, 2356, 3272, 1757/113, 105/31, 106/35, 357/35, 356/35, 355/33, 214/31, 290/30, 390/26, 391/26, 392/26, 102/30, 296/26.

Wnioskodawcą jest:

firma GTB METROPOLIS Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Korfantego 141a w Katowicach, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pani Katarzyna Szyndlar-Górczok (adres do korespondencji: GTB METROPOLIS Sp. z o.o., 40-154 Katowice, Al. Korfantego 141a).

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2016-04-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 20.04.2016r. została wydana

decyzja nr 6/2016

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego


„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do realizowanego budynku mieszkalnego”.


 (AAP.6733.4.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Podleśnej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice, k. m. 2, działki nr: 439/79, 437/77, 90/27, 860/97, 856/24, 122/27.

Wnioskodawcą jest:

Pani Sabina Bytom zamieszkała w Bytomiu.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.