Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
02 października 2014, Slawa, Dionizy, Teofil

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki

Leopold Kobierski ma skwer

Skwer w pobliżu I Liceum Ogólnokształcącego, w którym przez 45 lat pracował Leopold Kobierski od dziś nosi jego imię. O nadanie temu miejscu imienia wybitnego ekologa i pedagoga zabiegali uczniowie i pracownicy szkoły oraz ludzie zaangażowani w ochronę środowiska w naszym mieście.

PUP bliżej klienta. Punkty konsultacyjne w Agorze

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu wychodzi do klienta. W każdy poniedziałek od października do grudnia eksperci od zatrudnienia będą dyżurować w Centrum Handlowym Agora. Czekają na wszystkich, którzy szukają pracy, chcieliby ją zmienić, albo myślą o założeniu własnej firmy.

Utrudnienia na DK 94

Trwają prace na skrzyżowaniu ulic: Konstytucji, Wrocławskiej i Mechowickiej. Kierowcom proponowane są objazdy.

Nowe atrakcje sportowe w Szombierkach

W Bytomiu powstaje coraz więcej obiektów sportowych i placów zabaw dla dzieci i młodzieży. Dzięki rozwojowi infrastruktury sportowej w mieście, najmłodsi mogą aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu i szlifować swoje talenty - powiedział Damian Bartyla, otwierając dzisiaj nowy obiekt sportowy w Bytomiu–Szombierkach

Taniej do optyka i na koncert...dla Seniora

Nie pytaj, co senior może zrobić dla ciebie, zapytaj co ty możesz zrobić dla seniora. To hasło bez wątpienia przyświeca władzom Bytomia, instytucjom i przedsiębiorstwom miejskim, które włączyły się w program Bytomska Karta Seniora.

Super Lodołamacz dla Centrum DZWONI

Bytomskie stowarzyszenie Centrum DZWONI, które pomaga osobom niepełnosprawnym intelektualnie wejść na rynek pracy, znalazło się w gronie śląskich laureatów konkursu Lodołamacze. Konkurs organizowany jest od 2006 roku przez organizacje wspierające osoby niepełnosprawne.

Osiedle Zalesie. Będą nowe mieszkania w Bytomiu

64 nowe mieszkania, blisko lasu. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom rozpoczyna budowę trzech budynków przy ul. Nowej w Miechowicach. Będą to pięciopiętrowe domy z piwnicami i miejscami do parkowania. W dwóch znajdzie się po 20 mieszkań o różnej powierzchni, a w trzecim wybudowane zostaną 24 mieszkania.

W Bytomiu powalczą o 100 tysięcy złotych

Mając pomysł na biznes – można zrealizować swoje marzenie i zawalczyć o 100 tys. złotych! Bytom dołączył do niewielkiego grona śląskich miast, które pomagają założyć własny biznes w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Ogłoszenia

2014-09-25 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Informacja o podjęciu przez Rade Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVI/503/14 z 22 września w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK "Powstańców" Śląskich w Bytomiu.

Zobacz treść dokumentu
2014-09-18 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
                         
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zgodnie z art. 10 § 1 tejże ustawy, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

-  budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

zawiadamia się strony o konieczności złożenia przez wnioskodawcę wyjaśnień / uzupełnienia informacji zamieszczonych w przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
 
2014-09-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 104/2014
z dnia 10 września 2014 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Państwa Barbary i Piotra Polak, zam. w Piekarach Śląskich przy ul. Szmaragdowej 21/3/6, wydano decyzję nr 107/2014 z dnia 10 września 2014 r., ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji: „budowa dwóch naziemnych zbiorników gazu LPG (6700 l każdy) dla celów produkcyjnych – produkcja preparatów aerozolowych”, przy ul. Arki Bożka 1/ Krzyżowa 3.
 
W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 401, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
2014-09-17 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu UM
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ofertę PTTK/oddział w Bytomiu realizacji zadania pn. „Światowy Dzień Turystyki w Bytomiu”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl”.

Zobacz treść oferty

2014-09-16 Ogłoszenie Wydziału Geodezji UM
KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

W związku z pracami nad projektem uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania nazwy "Rondo Solidarności” uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały. Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców Bytomia.

Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Pobierz treść uchwały
2014-09-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 12.09.2014r. została wydana

decyzja nr 29/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Modernizacja (przebudowa) lodowiska krytego przy ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu”.
 (AAP.6733.27.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71, na terenie działki nr:

obręb Bytom,        k. m. 4,    działka nr:    2421/60.

Wnioskodawcą jest:

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-09-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27 czerwca 2014 r. przedłożony Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie przez Pana Grzegorza Durczyńskiego – Członka Zarządu Firmy „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Wierzbowej 14 – Pełnomocnika Gminy Piekary Śląskie, a następnie przekazany do załatwienia Prezydentowi Miasta Bytomia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu: 11.07.2014 r.) znak: NO/021-W-99/14/12444, oraz uzupełniony przez wnioskodawcę pismami z dnia 20 sierpnia br. (data wpływu: 25.08.2014 r.) oraz z dnia 4 września br. (data wpływu: 4.09.2014 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie udzielenia Gminie Piekary Śląskie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni szczelnej parkingu w obrębie ulic Okrzei i Janty w Piekarach Śląskich istniejącymi urządzeniami wodnymi do wód rzeki Szarlejki.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii
2014-09-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
                       
Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek spółki AGOS – GEMES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy al. Korfantego 191 – Pełnomocnika Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, (data wpływu do tut. urzędu: 27 czerwca 2014 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
-    budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

Wnioskodawca: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom.

Zakres przedsięwzięcia:
-    budowa i przebudowa rowów,
-    budowa przepustów,
-    przebudowa zbiorników – staw 32, staw Łan,
-    likwidacja zbiorników – staw 29, staw 39, staw 102b.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych:
3469/57, 3468/57, 3944/54, 3941/50, 3612/46, 3611/45, 4419/42, 3942/50, 3943/54, 3944/54, 237/10, 3578/1, 3579/4, 3581/5, 3582/9, 3601/11, 3600/11, 3939/15, 3603/16, 2632/5, 3604/19, 3605/23, 3606/27, 3607/28, 3608/28, 3609/32, 3610/35, 3629/31, 3630/27, 2349/19, 2348/19, 3631/16, 3632/5, 4374/41, 3598/38, 3597/37, 3596/34, 4440,66, 4441/66, 3448/105, 2771/118, 4515/85, 4062/89, 242/91, 4515/82, 3691/66, 2770/118, 1807/145, 2562/155, 2560/154, 2559/155, 2561/155.
 
W związku z powyższym, informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu – Wydział Ekologii, p.339 w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
  
    z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii
2014-09-11 Ogłoszenie Wydziału Spraw Komunalnych UM
Prezydent Bytomia informuje, że dnia 11 września 2014 r. na okres 7 dni, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm) zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Podniesienie świadomości społecznej i edukacja mieszkańców Bytomia z zakresu ochrony przyrody i zdrowia oraz działania na rzecz osób z wadą słuchu w związku z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Głuchych" realizowaną w okresie 24.09.2014 – 31.10.2014 roku przez Stowarzyszenie „ZIELONA EDUKACJA” z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kasprowicza 12. Data opublikowania oferty: 11.09.2014 r. Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 17.09.2014 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 (II piętro, pokój 342) nr telefonu: 32 283 63 42 e-mail: zi@um.bytom.pl lub msalepa@um.bytom.pl "

Pobierz treść oferty
2014-09-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10.09.2014r. została wydana

decyzja nr 28/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów przy ul. Worpie w Bytomiu”.
(AAP.6733.22.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Worpie, na terenie działek nr:

obręb Bobrek
,        k. m. 1,        działki nr:    1536/7, 1525/7.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, adres do korespondencji: Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN” S.C., ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.