Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 kwietnia 2017, Maria, Marcelina, Marzena

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Uczcijmy ważne rocznice dla Polski i Górnego Śląska

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku było przełomowym wydarzeniem w dziejach naszego kraju. Dało nadzieję Polakom na utrzymanie niepodległości. Z kolei III powstanie śląskie, które wybuchło 3 maja 1921 roku znacząco przyczyniło się do powrotu części Śląska do macierzy. 3 maja bytomianie będą świętować rocznice tych wydarzeń.

Trwają konsultacje społeczne nt. Metropolii Silesia!

Szczegóły tutaj

15 lat Paki Rycha

Od 15 lat bawią, wzruszają, a przede wszystkim podtrzymują pamięć o kresach. Kabaret Kresowy Paka Rycha świętował dziś okrągłą rocznicę. A jak? Tak jak zawsze nostalgicznie i z humorem.

Z książką mi do twarzy, czyli X Bytomski Festiwal Nauki i Sztuki

Parada bajkowych postaci, książkowy misz-masz, w którym nie zabraknie bibliotecznych quizów i warsztatów z książką w roli głównej, a nawet modny ostatnio escape room, znalazły się w programie jubileuszowej 10. edycji Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Impreza potrwa od 24 do 27 kwietnia.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Zagłosuj na bytomskie Top Inwestycje Komunalne 2017

Do 4 maja potrwa głosowanie w ramach konkursu Top Inwestycje Komunalne 2017 r. Wśród 30 nominowanych obiektów, znalazła się także bytomska inwestycja - realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu.

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

 W Bytomiu ruszyła elektroniczna rekrutacja do przedszkoli miejskich. W naborze podstawowym, który potrwa do 5 maja,  uczestniczy 41 miejskich placówek.

Architektour 2017 w Bytomiu

Ponad setka studentów kierunków projektowych z całej Polski pracujących pod okiem architektów i aktywistów miejskich, spotka się w Bytomiu, by zmierzyć się tematyką szeroko pojętej urbanistyki, także w kontekście rewitalizacji naszego miasta.

Ogłoszenia

2017-04-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
INFORMACJA

o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XLIII/523/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r., dla terenu położonego przy ulicach:

Świętej Elżbiety i Konstytucji w Bytomiu

 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr XLIII/523/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. przyjęła dokument pn.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r., dla terenu położonego przy ulicach: Świętej Elżbiety i Konstytucji w Bytomiu.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w internetowym serwisie Bytomia.
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2017-04-26 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu na 2017 rok, w okresie od dnia 25 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przeprowadzonego w dniach od 12 do 20 kwietnia 2017 r.

W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację ww. zadań do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu wpłynęło 9 ofert.
 
W I etapie przystąpiono do oceny formalnej złożonych ofert. W ośmiu przypadkach stwierdzono braki formalne, które zostały uzupełnione do dnia 18 kwietnia br.

Po spełnieniu wymogów formalnych 9 ofert zakwalifikowano do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Przystąpiono do II etapu postępowania, tj.: merytorycznej oceny ofert.
Ocenę merytoryczną ofert dokonano w karcie oceny merytorycznej oferty, wg następujących kryteriów oceny:
1)    jakość wykonania zadania publicznego, w tym:
a)    zgodność oferty z warunkami konkursu,
b)    liczba osób objętych zadaniem (grupa adresatów zadania),
c)    realizacja działań ujętych w harmonogramie, forma działań liczba/częstotliwość form działania, innowacyjność proponowanych rozwiązań,
d)    kwalifikacje osób realizujących zadanie;
2)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym:
a)    posiadane wyposażenie, materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
b)    doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze,
c)    doświadczenie we współpracy z miastem Bytom (liczonym w latach lub ilości współorganizowanych przedsięwzięć),
d)    rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych przyznanych na realizację zadań publicznych (dotyczy oferentów, którzy w ostatnich 3 latach realizowali zadania z zakresu zdrowia publicznego);
3)    skuteczność realizacji zadania publicznego, w tym:
a)    ocena celu zadania,
b)    wskaźniki wskazujące na stopień realizacji zadania,
c)    posiadane przez oferenta rekomendacje;
4)    kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym:
a)    koszty kalkulacji (koszt jednostkowy, zasadność przyjętych w zadaniu stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, efekty realizacji zadania w stosunku do poniesionych nakładów),
b)    spójność kosztorysu z opisem zadania,
c)    przejrzystość kalkulacji kosztów (szczegółowy opis pozycji kosztorysu, uzasadnienie dla kalkulacji kosztów).


2017-04-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 4 kwietnia 2017 r., (data wpływu: 7 kwietnia 2017 r.), przedłożony przez pełnomocników spółki Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach przy Pl. Grunwaldzkim 8-10 – Panią Elżbietę Walkowiak oraz Agnieszkę Ziółkowską, współwłaścicieli spółki Eko – log Ochrona Środowiska Agnieszka Ziółkowska Elżbieta Walkowiak s.c., ul. Lwowska 32, 40-389 Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia spółce Haldex S.A. pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków bytowych, istniejącym wylotem DN 315mm, do rzeki Bytomki w km 17+150, pochodzących z terenu Zakładu Przeróbczego nr 2 „Haldex – Szombierki” przy ul. Zabrzańskiej 7 w Bytomiu.   
 

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
 Naczelnik Wydziału Ekologii
2017-04-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 19.04.2017 r. została wydana

decyzja nr 14/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa gazociągu śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej dz. 2431/165”.


 (AAP.6733.8.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 1,        działki nr:    2317/166, 1541/257, 2432/165.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Bronkowski, adres do korespondencji: Usługi Projektowe i Geodezyjne Michał Bronkowski, ul. Wolności 260/4, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-04-14 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamia się strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, którego inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 2 czerwca 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 14 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. (14 dni).

 z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-04-14 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś,  z a w i a d a m i a  s i ę  strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, którego inwestorem jest  Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom,
Prezydent Miasta Bytomia pismem z dnia 14 kwietnia 2017 r. sygn. ZEC.6220.35.2016, w odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 marca 2017 r., sygn. WOOŚ.4240.159.2017.JB przekazał złożone przez pełnomocnika inwestora uzasadnienie kwalifikacji przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym zestawieniem przebudowywanych odcinków dróg oraz planami sytuacyjnymi, celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w toku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 14 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-04-13 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 9 marca 2017 r., uzupełniony pismem z dnia 5 kwietnia 2017 r.(data wpływu: 6 kwietnia 2017 r.), przedłożony przez Panią Zuzannę Maleska, przedstawiciela Firmy Projektowo Usługowej Zbigniew Lorenc z siedzibą w Tworogu, przy ul. Wierzbowej 11 – Pełnomocnika inwestora – Pani Sabiny Bytom, zamieszkałej w Bytomiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

przekroczenie wodociągiem o średnicy Ø90 mm PE, cieku Rokitnickiego w km 16+646 przy ul. Podleśnej w Bytomiu (dzielnica Stolarzowice).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-04-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji


 Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), organ   z a w i a d a m i a  strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszary II-VIII”, z wniosku pełnomocnika inwestora, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, z dnia 5 grudnia 2016 r., uzupełnionego pismem znak: ZU/SK/14026/63/17 z dnia 5 stycznia 2017 r.
 
Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy urzędu  (tel: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00  -  z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 12 do 26 kwietnia 2017 r. (14 dni).
   
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 Wydziału Ekologii
2017-04-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszary II-VIII”, z wniosku pełnomocnika inwestora, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, z dnia 5 grudnia 2016 r., uzupełnionego pismem znak: ZU/SK/14026/63/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. - po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4240 146.2017.JB z dnia 13 marca 2017 r. i 22 marca 2017 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu Nr ZNS/523-8-80/17 z dnia 13 marca 2017 r. i 22 marca 2017 r., Prezydent Miasta Bytomia zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 63 ust.1 i 4 ww. ustawy, wydał postanowienie nr ZEC.6220.32.2016 z dnia 11 kwietnia 2017 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 

Pouczenie:

Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

Z treścią ww. postanowienia oraz opinią organów, o których mowa powyżej, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek  7.30 - 17.30, wtorek -  piątek  7.30 - 15.00.
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 12 do 26 kwietnia 2017 r. (14 dni).
   
 z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-04-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 10.04.2017 r. została wydana

decyzja nr 13/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji transformatorowej z włączeniem do sieci SN i nN dla zasilania osiedla mieszkaniowego”.


 (AAP.6733.6.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,   k. m. 1,    działki nr:    2607/284, 2608/284, 2609/284, 2610/284, 2585/284, 2586/284.

Wnioskodawcą jest:

Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jarosław Holik, ul. Planetarna 5/4, 44-133 Gliwice.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.