Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
07 marca 2015, Pawel, Tomasz, Felicyta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Zamiast bukietu goździków

Moc atrakcji dla ciała i ducha zaplanowano w naszym mieście z okazji Dnia Kobiet. Utworów z znakomitej oprawie muzycznej będzie można posłuchać  jutro (7 marca)  i w niedzielę (8 marca) w Operze Śląskiej. Nietuzinkowo zapowiada się też niedzielna impreza Szpilki konta bruk.

Dowody osobiste po nowemu

Zmieniły się procedury wydawania nowych dowodów osobistych oraz sam wzór dokumentu. Warto jednak wiedzieć, że bytomianie, którzy posiadają aktualny dowód, nie muszą ich wymieniać.

Chcesz założyć firmę? Odwiedź Inkubator

Bytomski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ma już pół roku. W tym czasie aż 5 firm rozpoczęło tu swoją działalność. To bardzo dobry wynik, jak na początek, zważywszy na to, że Inkubator w Bytomiu nie działa przy uczelni wyższej – przekonuje Mateusz Maik, dyrektor AIP Śląsk.

Koszykarze wciąż w grze o awans do I ligi!

Kolejne zwycięstwo zanotowali podopieczni Radosława Kucińskiego, koszykarze Polonii Bytom. Tym razem pokonali u siebie w sobotę, 28 lutego drużynę Muszkieterowie Nowa Sól 80:59.

Międzynarodowy festiwal modelarski

Już po raz dwunasty modelarze z Polski i zagranicy wystawią efekty swojej pracy w Hali na Skarpie. Zaplanowanej na 14 i 15 marca wystawie towarzyszyć będą warsztaty modelarskie, giełda modelarska oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych.

Europa Wschodnia czeka na Bytom

W Bytomiu powstanie Punkt Informacji Partnerstwa Wschodniego i Współpracy z Regionem Bałkanów. Bytom nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Porozumienie podpisano dzisiaj /26 lutego/ wraz z szefem stowarzyszenia - Grzegorzem Świetlikiem.

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną

Choć do Świąt Wielkanocnych pozostało jeszcze trochę czasu, warto go twórczo wykorzystać np. biorąc udział w konkursie na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną. Te najładniejsze zostaną wyeksponowane wzdłuż ulicy Dworcowej w Bytomiu.

Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej

Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje 4 obszary o łącznej powierzchni 92.965 m2.

Ogłoszenia

2015-03-06 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 lutego 2015 r. znak: NO/021-W-11C/15/2359, wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do udzielenia Miejskiemu Zarządowi Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot WS w km 0+290 potoku Mikulczyckiego,

zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16 lutego 2015 r., przedłożony przez Pana Witolda Sikorę, działającego pod firmą Biuro Projektowo-Handlowe „EKOPROJEKT” Witold Sikora z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Żurawiej 1 – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zabrze, zostało wszczęte postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-03-06 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 9 lutego 2015 r. znak: NO/021-W-11C/15/2359, wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do udzielenia Miejskiemu Zarządowi Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu pozwolenia wodnoprawnego na:
 
szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot WR w km 0+285 potoku Mikulczyckiego,

zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16 lutego 2015 r., przedłożony przez Pana Witolda Sikorę, działającego pod firmą Biuro Projektowo-Handlowe „EKOPROJEKT” Witold Sikora z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Żurawiej 1 – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zabrze, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-03-05 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Na podstawie art. 4 pkt. 9b1  oraz art. 124 ust. 1 i art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
 
Prezydent Bytomia wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w udziale 1/4 części, stanowiącej działkę gruntu nr 2458/239 (k. m. 6 obręb Miechowice) o powierzchni 721 m2, objętej stanem księgi wieczystej nr KA1Y/00035574/1, w której prawo własności wpisane jest między innymi na rzecz nieżyjącej Marii Magiera.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do udziału w nieruchomości stanowiącego uprzednio własność Marii Magiera obowiązane są do zgłoszenia się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Bytom, ul. Parkowa 2) w Wydziale Obrotu Nieruchomościami (pok. 326).
 
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęta procedura kończąca postępowanie oraz zostanie wydana decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
2015-03-04 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów realizacji zadania pn. „Wydanie książki poetyckiej bytomskiego poety Szymona Biry”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Pobierz treść ogłoszenia
2015-03-04 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Towarzystwa Miłośników Bytomia realizacji zadania pn. „Publikacja: „Praca przymusowa jeńców wojennych w Bytomiu w powiecie bytomskim/bytomsko – tarnogórskim w latach II wojny światowej”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Pobierz treść ogłoszenia
2015-03-04 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 2 marca 2015r. została wydana
decyzja nr 4a/09

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

“budowa elektroenergetycznej linii kablowej sN”,

(AAP.73310–  64/08)    

Inwestycja zlokalizowana jest przy: ul. Stolarzowickiej w Bytomiu, na terenie działek nr: 165/11, 226/11, 225/11, 147/11, 148/11, 227/11, 315/11 (obręb Miechowice, km. 1 d. 2 ).

Wnioskodawcą jest:

Arkadiusz Strzodka i Agnieszka Klabisz - P.P.U. „Budomont – 7” Sp. z o.o., 41-704 Ruda Śląska, ul. Kard. A. Hlonda 50 - pełnomocnicy występujący w im. Vattenfall Distribution Poland S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-02-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 24 lutego 2015r. została wydana decyzja nr 10a/07 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

“Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania podcienia szkoły na pomieszczenie do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego”, (AAP.73310– 63/06 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Reptowskiej nr 86, na terenie działek nr: 970/5, 971/5 oraz 952/5, (obręb Miechowice, km. 2 d. 1 ), Wnioskodawcą jest: Szkoła Podstawowa nr 54 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Reptowskiej 86.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-02-24 KOMUNIKAT NR 1/2015 w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2015/2016
2015-02-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
stron o zebranych dowodach i materiałach
                
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) organ
zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00 -  w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu: od  24 lutego do 10 marca 2015 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-02-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
                        
Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek spółki AGOS – GEMES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy al. Korfantego 191 – Pełnomocnika Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

„budowę, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych wchodzących w skład modernizacji istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Karb II, Ws-47, Staw 24, przez pompownię „Karb II” zlokalizowaną pomiędzy ul. Konstytucji i ul. Celną w Bytomiu”,

Wnioskodawca: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom.

Zakres przedsięwzięcia:

-    Budowa urządzeń wodnych w postaci wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do urządzeń wodnych, rowów, budowli regulacyjnej, zbiornika retencyjnego , przepustów,
-    Przebudowa urządzeń wodnych w postaci wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do urządzeń wodnych, rowów, przepustów
i zbiornika Staw 24,
-    Likwidacja urządzeń wodnych w postaci odcinka Rowu Karbowskiego, zbiorników – zalewisko Karb oraz zalewisko Ws-47 (Staw 47).

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych:


5163/313; 4054/325; 5161/313; 3867/268; 4462/329; 4465/329; 4585/396; 4466/329; 4464/329; 5158/308; 5155/308; 5152/305; 5149/302; 5144//299; 3439/298; 1090/295; 1091/295; 5132/294; 1022/286; 1021/286; 1059/276; 5120/275; 5118/274; 3229/273; 3876/271; 3874/270; 986/269; 2798/397; 4498/376; 4392/313; 1179/397; 2936/397; 4581/397; 4583/397; 4585/397; 2321/279; 4579/313; 4503/313; 4502/313; 4468/329; 4059/375; 4506/374; 4580/313; 4584/397; 4582/397; 5046/213; 5045/213; 5044//213; 5043/213; 5047/238; 3707/213; 3171/228; 3172/228; 905/228; 229; 1035/27; 1089/27; 1088/27; 1090/27; 1091/27; 115/27; 1087/29; 1085/29; 55/29; 1086/29; 3963/238; 3903/238; 3904/238; 2454/238; 5048/238; 4993/213; 3864/267; 3863/367; 3758/248; 3869/269; 3870/269; 4413/271; 5188/274; 4236/275; 1058/276; 5124/276; 287; 1304/285; 1305/285; 1138/295; 1092/295; 5166/313; 5177/313;
 
W związku z powyższym, informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu – Wydział Ekologii, p.339, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.