Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
25 października 2014, Ingi, Darii, Sambora

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki

Nowe miejsca pracy w bytomskiej strefie

W Bytomiu stworzonych zostanie 226 nowych miejsc pracy. Rekrutacja rozpocznie się wkrótce w Bytomskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Umowę dzierżawy działek w bytomskiej strefie podpisały kolejne dwie firmy: Grupa Kapitałowa SKB z Radomska i firma w2w2 z Rudy Śląskiej.

Kolejny plac zabaw dla dzieci

Mieszkańcy osiedla Kolonia Zgorzelec, a zwłaszcza dzieci mają powody do zadowolenia. W środę, 23 października oddano do użytku nowy plac zabaw.

Przedsiębiorcy z Prezydentem

Aby łatwiej prowadziło się działalność gospodarczą w Bytomiu, takie spotkania jak dzisiaj są niezbędne. Wspólnie możemy porozmawiać o problemach gospodarczych i spróbować je razem rozwiązać dla dobra miasta – powiedział Damian Bartyla, Prezydent Bytomia podczas spotkania z przedsiębiorcami w CH Agora.

Bytomskie Koncerty Organowe

Od ponad dziesięciu lat odbywają się w naszym mieście. Cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród mieszkańców. Mowa o Bytomskich Koncertach Organowych. Najbliższy odbędzie się 26 października br. /niedziela/ w Kościele Świętej Trójcy przy ul. Piekarskiej w Bytomiu o godz. 18.00

Weekend z muzyką Verdiego

Największe dzieła Giuseppe Verdiego – „Aida” i „Nabucco” będzie można zobaczyć w najbliższy weekend, 25 i 26 października w Operze Śląskiej. To niecodzienne wydarzenie ma przybliżyć widzom nie tylko postać tego wybitnego artysty, ale przede wszystkim jego wspaniałe opery.

Wielkie Derby Bytomia!

Na ten mecz kibice w Bytomiu czekali od początku sezonu. Już w najbliższą sobotę, 25 października na stadionie miejskim przy Frycza-Modrzewskiego derby Bytomia rozegrają piłkarze Szombierek i Polonii. Emocje gwarantowane!

Muzyka od środka - Wojtek Mazolewski Quintet

Łączą tradycję z nowoczesnością. Pierwszy zespół jazzowy, który dotarł do listy przebojów programu trzeciego, a utwór „Nionio” utrzymywał się na niej przez 41 tygodni. Mowa o grupie „Wojtek Mazolewski Quintet”, którą usłyszymy już w najbliższą sobotę, 25 października w Beceku.

Będą wspinać się na Skarpie

Co jest największą atrakcją Hali na Skarpie w Bytomiu-Szombierkach? Z pewnością jedna z najwyższych na Śląsku, prawie 15-metrowa, ścianka wspinaczkowa. 25 października jej możliwości sprawdzać będą młodzi zawodnicy podczas „Pucharu Polski Młodzików i Dzieci" we wspinaczce sportowej w konkurencji bouldering.

Ogłoszenia

2014-10-22 Ołoszenie Referatu Pozwoleń Budowlanych
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 598/2014
z dnia 16 października 2014 roku

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm. ) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek HILKIM Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska ul. Chorzowska 11, wydano w dniu 16 października 2014 roku decyzję Nr 598/2014, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą spółce HILKIM Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska ul. Chorzowska 11 pozwolenia na budowę Zakładu Produkcji Granulatów i Kruszyw w technologii GEODUR na działce nr ew. 595/12 ( k.m. 2, obręb Bobrek ) przy ulicy Pasteura 18 w Bytomiu.

W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 302, w godzinach 7.30 – 15.00 ( w poniedziałek 7.30 – 17.30 ), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Krystyna Sówka
Kierownik Referatu Pozwoleń Budowlanych
Wydziału Architektury

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

Bytom, dnia 22 października 2014 r.

ZEC.6341.23.2014

ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu: 01.09.2014 r.) znak: NO/021-W-124F/14/15226 wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia sprawy, zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu: 17.09.2014 r.), przedłożony przez Pana Artura Szymańczyka, reprezentującego Pracownię Analiz Środowiskowych EKOVENTUS – Szymańczyk i Węclewski Sp. j. z siedzibą przy ulicy Strumykowej 22a/2 w Zielonej Górze – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 16 października 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne: w sprawie udzielenia Miastu Ruda Śląska pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot Ø 600 mm, zlokalizowany w okolicy ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej, do wód rzeki Kłodnicy.


Z up. Prezydenta Miasta (-)
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.10.2014r. została wydana

decyzja nr 8a/2008

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 8/2008 z dnia 03.03.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa stacji telefonii komórkowej_Bytom 53515_Strzelców Bytomskich”.
( AAP.6733.19.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy pl. Żeromskiego, na terenie działek nr: obręb Radzionków, k. m. 20, działki nr: 1536/5, 1537/5. Wnioskodawcą jest: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Bogusław Machwitz, adres do korespondencji: PPUH „Elektromont” – Leszek Gorol S. J. ul. Asfaltowa 103, 42-289 Woźniki.

 

z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.10.2014r. została wydana

decyzja nr 54a/2007

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 54/2007 z dnia 14.08.2007r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do osiedla ul. Przy Kopalni Bytom”.
( AAP.73310-41/07 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu w rejonie ul. Przy Kopalni, na terenie działek nr: obręb Bytom, k. m. 64, działki nr: 336/1, 186/58, 184/58, obręb Bytom, k. m. 65, działki nr: 58/13, 59/13, obręb Bytom, k. m. 63, działki nr: 219/3, 220/3, 221/3, 222/3, 223/3 (powstałe w wyniku podziału działki nr 208/3), 214/4, 207/3, 206/3, 190/4, 112/3, 104/4, 101/4,

Wnioskodawcą jest:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marek Jarosz, adres do korespondencji: ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.


z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.10.2014r. została wydana

decyzja nr 71a/2007

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 71/2007 z dnia 26.10.2007r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu osiedla przy byłej kopalni KWK „Powstańców Śląskich””.
( AAP.73310-54/07 )

w części dotyczącej następujących działek: obręb Bytom, k. m. 64, działki nr: 54, 76/1, 110/48, 112/51, 114/52, 163/1, 167/1, 181/20, 182/58, 206/1, 334/1, 335/1, 337/1, 338/1, 340/1, 351/1, 365/15, 366/15, 367/15, 371/19, 373/19, 374/19, 376/19, 379/19, 381/1, obręb Radzionków, k. m. 64, działki nr: 3095/5, 3096/5 (powstałe w wyniku podziału działki nr 3012/5), 1448/5, 3007/5.

Wnioskodawcą jest:
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tadeusz Niedbajuk, ul. Szenwalda 18/4, 44-113 Gliwice.

 

z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-10-20 Ogłoszenie Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 16.10.2014r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia pralni w budynku mieszkalnym przy ul. Szymały 160 w Bytomiu na pomieszczenie z indywidualnym węzłem cieplnym c. o. i c. w. u.”. (AAP.6733.32.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Szymały 160, na terenie działki nr: obręb Radzionków, k. m. 1, działki nr: 5248/34.

Wnioskodawcą jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Kondrat, adres do korespondencji: PUB „ESBUD” Sp. z o. o., ul. Świerczewskiego 15, 42-504 Będzin.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-10-17 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 16.10.2014r. została wydana

decyzja nr 31/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu śr/c w Bytomiu przy ul. Kofty dz. nr 1287/15”.
( AAP.6733.28.2014 )
 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kofty, na terenie działek nr: obręb Stolarzowice, k. m. 4, działki nr: 850/15, 1102/15, 869/15, 849/15, 1287/15.

Wnioskodawcą jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji: BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Miejska.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-10-15 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 14.10.2014 r. została wydana

decyzja nr 17a/2006

 stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 17/2006 z dnia 26.07.2006 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„budowa drogi do Bytomskiego Parku Przemysłowego – I etap”
(AAP.73310–25/2006)

zlokalizowanej w rejonie ulic Strzelców Bytomskich / Dąbrowa Miejska w Bytomiu (teren byłej KWK „Powstańców Śląskich”), na terenie obejmującym następujące działki:

obręb Bytom    k.m. 63    działki nr:    6, 50/4, 51/4, 101/4, 102/4, 111/4, 123/4, 205/3, 206/3, 207/3, 209/3, 210/4, 211/4, 212/4, 213/4, 214/4, 215/4, 216/4 oraz 219/3 i 220/3 (powstałe w wyniku podziału działki nr 204/3),
k.m. 64    działki nr:    317/1, 427/1, 445/1, 488/1, 489/1, 490/1, 491/1, 492/1, 493/1, 494/1, 495/1, 496/1, 497/1, 498/1,

obręb Radzionków    k.m. 20    działki nr:    1474/5, 1475/5,

wydanej na rzecz:
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, z siedzibą przy ul. Smolenia 25 w Bytomiu.

Z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-10-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 13.10.2014r. została wydana

decyzja nr 6c/2011
 
wygaszająca decyzję nr 6/2011 z dnia 02.03.2011r.,
wygaszonej w części decyzją nr 6a/2011 z dnia 12.12.2011r.
oraz wygaszonej w części decyzją nr 6b/2011 z dnia 29.04.2013r.,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa rurociągu teletechnicznego relacji: Bytom-Bobrek-Radzionków” – w granicach administracyjnych miasta Bytomia,
 (AAP.73310-08/10)
w części dotyczącej następujących działek:

obręb Bytom, k. m. 63, działki nr: 102/4, 6, 25/7, 216/4, 206/3, 207/3, 213/4.

Wnioskodawcą jest:

Polska Telefonia Cyfrowej Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Józefa Gdula FP – Harald Koch, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-10-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 13.10.2014r. została wydana

decyzja nr 23a/2013

wygaszająca decyzję nr 23/2013 z dnia 28.11.2013r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:


„Budowa sieci kablowych SN wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich według załącznika graficznego
i wykazu działek dla części nie objętej mpzp”.

(AAP.6733.19.2014)

w części dotyczącej następujących działek:

obręb Bytom,            k. m. 64,    działki nr:     96/28, 54, 104/37, 56, 100/29, 114/52, 106/46,108/47, 98/26, 112/51, 110/48, 102/36, 94/24,
76/1, 75/1,

obręb Radzionków,  k. m. 20,        działki nr:     3010/5, 1537/5, 3007/5, 3095/5, 1536/5,614/58, 1539/5, 960/20, 935/5, 1448/5,
3094/5.


Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Stanisław Kubala, ul. Ks. Strzody 3/6, 44-100 Gliwice.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.