Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
14 października 2015, Liwii, Bernarda, Kaliksta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom bytomskich szkół i placówek oświatowych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia radości i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dzieła jakim jest oświata.

"Spotkanie z ekspertem". Choroba - wstydliwy problem

Chorobom proktologicznym poświęcone będzie „Spotkanie z ekspertem” w czwartek, 15 października, w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7.

Rewitalizacja a wywłaszczenia

Czy zdegradowane budynki i kamienice, których właściciele nie są znani, mają szanse na nowe życie? Taką możliwość daje przyjęta przez Sejm Ustawa o rewitalizacji. Teraz czeka ona na podpis prezydenta, a Bytom – na wcielenie jej w życie, bo w mieście jest ok. 90 takich nieruchomości.

Nie bądź obojętny na los bezdomnych. Zadzwoń!

Jesień i zima to szczególnie trudne okresy dla osób bezdomnych i pozbawionych opieki. Nocne przymrozki dla wielu z nich mogą okazać się tragiczne w skutkach. Dlatego też apelujemy do mieszkańców, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych i informować o miejscach ich pobytu Straż Miejską lub noclegownię.

Koszary od kuchni

Na co dzień zamknięta dla osób postronnych, rozpala wyobraźnię nie tylko małych chłopców. Jednostka wojskowa przy ul. Oświęcimskiej, gdzie stacjonuje 34. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej już w najbliższy piątek /16 października/ otworzy swoje podwoje dla zwiedzających.

Odznaka za wsparcie przedsiębiorczości

Honorową Złotą Odznakę XXV-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach otrzymał Damian Bartyla, Prezydent Bytomia w trakcie trwającego w Katowicach V Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Bytom odNowa. Jest nowe logo

„Bytom odNowa” – takim hasłem będzie promował się Bytom przez kilka najbliższych lat. Tym samym przestaje obowiązywać hasło „Bytom. Energia kultury”. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zadecydowali, że działania rewitalizacyjne miasta będą opatrzone nowym logo.

Jaki ma być Bytom za 7 lat? Bytomianie odpowiadali

Chcielibyśmy, by nasze miasto wyglądało tak ładnie, jak 40 lat temu, w latach 70-tych - mówili bytomianie podczas pierwszych konsultacji w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej rewitalizacji. Rynek zapełnił się dziś ludźmi, którym nie jest obojętny los miasta.

Ogłoszenia

2015-10-13 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 12.10.2015r. została wydana

decyzja nr 17/2015
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Przebudowa wodociągu w ul. Musioła i ul. Dunikowskiego w Bytomiu”.
 (AAP.6733.15.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu, w dzielnicy Stolarzowice, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,    działka nr:     348/11,
obręb Stolarzowice,        k. m. 4,    działki nr:     1145/15, 423/15, 749/15, 421/15, 746/15, 107/10, 120/15, 737/15, 1210/12, 1100/15, 119/15, 547/15, 97/10, 118/15, 750/15, 103/10, 115/15, 106/10, 121/15, 751/15, 745/15, 105/10, 738/15, 99/10, 100/10, 735/15, 195/9, 747/15, 748/15, 116/15, 104/10, 112/15, 1211/12, 546/15, 127/15.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


2015-10-07 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek: Pana Jerzego Białous, Pani Judyty Siuda, Pani Marioli Piszczela oraz Pana Antoniego Puff, przedłożony w dniu 25 września 2015 r. oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 5 października 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:
 
w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie, projektowanym wodociągiem, nad przepustem, potoku Rokitnickiego w km 16+728, w rejonie ulicy Podleśnej w Bytomiu, na działce ewidencyjnej nr 439/79.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-10-05 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 30.09.2015r. zostało wszczęte
postępowanie
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola miejskiego oraz zmianą sposobu użytkowania części poddasza na funkcję gospodarczo-magazynową”.
 (AAP.6733.18.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Czecha w Bytomiu, na terenie działki nr: 269/11 (zabudowa kubaturowa), 519/3 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Gmina Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Magdalena Szyszkowska-Kucia, adres do korespondencji: „SQUARE”, ul. Kościuszki 63/119, 41-500 Chorzów.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-10-05 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie do wód i do ziemi ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi w ramach budowy odcinka Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe w Bytomiu,


zawiadamia się strony, iż na podstawie art. 50 ust 1 ww. ustawy, zobowiązano wnioskodawcę – Pana Adama Biegańskiego, przedstawiciela firmy B.P. A-PROPOL s.c. z siedzibą  w Gliwicach (44-121) przy ul. Gomułki 2 – Pełnomocnika Gminy Bytom – Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, do złożenia, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień/uzupełnienia treści przedłożonej dokumentacji – operatu wodnoprawnego.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
                                         

2015-10-02 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.13.2015 z dnia 2 października 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu - uporządkowanie gospodarki osadowej”

Inwestorem przedsięwzięcia jest Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

2)  możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339 (tel.: 32 28 36 339) w godzinach pracy urzędu,  tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30;  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia: od 2 do 16 października 2015 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2015-09-30 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 29.09.2015r. została wydana

decyzja nr 16/2015
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych szeregowych”.

 (AAP.6733.14.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,  k. m. 2,    działki nr:    1395/74, 1394/74, 1393/74, 1392/74, 1391/74, 1390/74, 1389/74, 1388/74, 1387/74, 1386/74, 1385/74, 1384/74.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Edward Michalik, adres do korespondencji: Zakład Projektowania Doradztwa Nadzoru Budowlanego Powiernictwa Inwestycyjnego i Wykonawstwa DOMPROJEKT Edward Michalik, ul. Przewieźlika 4a, 42-674 Zbrosławice.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-09-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
                       
Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zawiadamia się strony, że na wniosek Pana Adama Biegańskiego, przedstawiciela firmy B.P. A-PROPOL s.c. z siedzibą w Gliwicach (44-121) przy ul. Gomułki 2 – Pełnomocnika Gminy Bytom – Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodoprawnego na:

wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie do wód i do ziemi ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanej drogi w ramach budowy odcinka Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe w Bytomiu.

Ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:  Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

Zakres przedsięwzięcia:

-    likwidacja istniejących urządzeń wodnych w postaci przepustu, przekroczeń ciepłociągu przez koryto rzeki, rowów, zbiornika wodnego,
-    budowa urządzeń wodnych w postaci wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód i urządzeń wodnych, zbiorników wodnych, obiektów
mostowych, przepustów, muru oporowego, studni chłonnej, rowów oraz konstrukcji
wsporczej dla wykonania przekroczenia rzeki,
-    wprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych:
603/19; 1560/19; 323/58; 320/57; 1790/9; 187/3; 695/3; 1052/9; 1635/9; 1637/9; 1636/9; 21/6; 47/6; 48/6; 5; 4; 46; 701/3; 1801/7; 1802/7; 1712/9; 1053/9; 187/3; 1629/9; 330/54; 325/57; 327/57; 328/57; 324/58; 320/57; 319/57; 7933/7756; 7928/7754; 7927/7754; 7926/631; 7925/631; 4505/631; 4509/633; 425/39; 1385/18; 1384/18; 1332/18; 1333/18; 1383/18; 207/19; 25; 26; 320/57; 86/7; 189/3; 604/19; 2811/166; 1281/70; 1487/89; 1006/73; 1427/73; 1054/9; 1408/50; 1410/50; 1586/184; 1470/184; 1623/311; 2810/166; 2391/4; 2392/4; 3636/99; 3155/99; 2048/184; 1284; 1274; 1396/25;  1382/18; 550/17;  1587/184;  2049/184; 1407/123;  1426/25; 654/25; 1397/25; 1407/126; 2038/2; 1427/61; 1429/50; 1489/89; 1468/114.

W związku z powyższym, informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu – Wydział Ekologii, p.339, w terminie do 7 dni, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2015-09-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 25.09.2015r. została wydana

decyzja nr 15/2015

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej”.


 (AAP.6733.13.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Gombrowicza, na terenie działek nr:

obręb Górniki,            k. m. 6,    działki nr:    566/227, 1683/227, 1681/227,
obręb Stolarzowice,  k. m. 4,   działka nr:  569/4.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Alicja Pawełczyk, adres do korespondencji: BUWAMAT – PRACOWNIA PROJEKTOWA
Sp. z o. o., ul. Narutowicza 2, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-09-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 17.09.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączami”.
 (AAP.6733.17.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej, na terenie działek nr:

obręb Rozbark,    k. m. 1,  działki nr:  7918/605, 7913/605, 7914/605.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Joanna Kubacka, adres do korespondencji: Thermotechnika Sławomir Kubacki, ul. Morcinka 6/6, 42-612 Tarnowskie Góry.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-09-15 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury realizacji zadania pn. „Wzbogacenie Wirtualnego Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i okolic o nowe materiały audiowizualne, fotograficzne i tekstowe.”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Treść ogłoszenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.