Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 maja 2015, Filip, Paulina, Marianna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Na ten mecz czekają wszyscy kibice. Już 27 maja derby Bytomia!

Tym spotkaniem emocjonują się wszyscy kibice w Bytomiu. W środę, 27 maja o 18.00 przy Olimpijskiej Polonia Bytom będzie podejmować rywala zza miedzy – Szombierki Bytom. Dla obydwu drużyn to nie tylko walka o cenne punkty, ale przede wszystkim spotkanie prestiżowe.

Śladem starego Bytomia

Przeszło trzysta osób zwiedziło dziś /23 maja/ przeciwlotniczy tunel łączący IV LO przy pl. Sikorskiego z komisariatem policji przy ul. Rostka. To jedna z tych wycieczek, która rozpaliła wyobraźnię nie tylko pasjonatów bytomskiej historii.

Charytatywnie u judoków

Dzieci pomagają dzieciom – pod takim hasłem w hali sportowej Czarnych Bytom odbyła się wczoraj (22 maja) impreza dobroczynna, z której dochód przeznaczony został na leczenie i rehabilitację 9-letniego Mateusza.

Masz firmę? Wejdź do klastra

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w rewitalizacji Bytomia mogą zgłaszać chęć udziału w Klastrze Rewitalizacji. Wszystko o odnowie miasta finansowanej z Unii Europejskiej znajduje się na się na stronie bytomodnowa.pl . Uruchomiony został również specjalny profil na facebooku.

Lalki i ludzie, czyli teatralna fiesta w Bytomiu

Najlepsze przedstawienia światowych i polskich zespołów teatralnych, spektakle, które zdobyły uznanie krytyki i publiczności, nowatorskie prezentacje dramatyczne i spektakularne widowiska plenerowe.

Działasz społecznie? Weź udział w Dniach Organizacji Pozarządowych

Trwają przygotowania do XI Dni Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciele trzeciego sektora, którzy chcą wziąć udział w imprezie, mogą do 29 maja zgłaszać swoje oferty do Urzędu Miejskiego.

Nowe technologie interesują licealistów z Bytomia

Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej i I Liceum Ogólnokształcące rozpoczynają współpracę. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w poniedziałek, 18 maja w siedzibie szkoły przy ul. Strzelców Bytomskich 11

Budżet obywatelski - czekamy na projekty

Do 31 maja można zgłaszać propozycje projektów finansowanych z Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Przyjęta w marcu br. uchwala Rady Miejskiej właśnie weszła w życie.

Ogłoszenia

2015-05-25 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 maja 2015 r., przedłożony przez Panią Aleksandrę Mycę – Starszego Asystenta Projektanta, Energotest Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Chorzowskiej 44B – Pełnomocnika spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne: w sprawie udzielenia, spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wód powierzchniowych urządzeniami infrastruktury technicznej, tj. przekroczenie cieku Szarlejka dwiema liniami kablowymi 20 kV w ulicy Strzelców Bytomskich, na działce ewidencyjnej nr 343/49 w Bytomiu.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-05-15 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych realizacji zadania pn.
„Rewitalizacja Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w 2015 r.", która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl”.

Zobacz treść oferty
2015-05-14 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.), zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr VIII/115/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/461/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu terenów położonych w Bytomiu w rejonach ulic: Józefa Nickla i Leśnictwo (teren nr 1), Józefa Nickla i Relaksowej (teren nr 2), Stolarzowickiej i Alojzego Felińskiego (teren nr 3), Stolarzowickiej i Kasztanowej (teren nr 4), Nowej (teren nr 5), Reptowskiej (teren nr 6), z późn. zm.

Jednocześnie informuję, iż strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzona zostanie w granicach wynikających z ww. uchwały.

2015-05-14 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
INFORMACJA
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  z  późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr VIII/114/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. przyjęła dokument pn.: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w obszarze pięciu terenów położonych w rejonie ul. Stolarzowickiej w Bytomiu”.

Zobacz treść uchwały
2015-05-14 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
INFORMACJA

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  z  późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr VIII/113/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. przyjęła dokument pn.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bytomia, zwanego planem "Blachówka” – cześć południowa.

Zobacz treść uchwały

2015-05-14 Ogłoszenie Referatu Ochrony Środowiska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu: 16.04.2015 r.), przedłożony przez Pana Michała Owczarczyka – Pełnomocnika BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 1, uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 12 maja 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie udzielenia, spółce BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 1, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku działalności myjni, zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej 118 w Bytomiu, na działce ewidencyjnej nr 2140/14.


Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-05-13 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych miasta Bytomia w zakresie:

1) prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;

2) organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Zobacz wyniki
2015-05-08 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, w związku z § 9 Programu współpracy Miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, przyjętego uchwałą nr XXXVI/506/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 r. ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz innych patologii społecznych w 2015 r.

Pobierz treść ogłoszenia
Pobierz treść zarządzenia
Pobierz treść oferty

 
2015-05-07 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu - Mały Grant dla Ludowego Klubu Sportowego Tempo Stolarzowice
Ogłoszenie

Wydział Kultury i Sportu informuje, że Pan Damian Bartyla - Prezydent Miasta Bytomia uznając celowość zadania postanowił w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zlecić:

Ludowemu Klubowi Sportowemu Tempo Stolarzowice  realizację  w okresie  od 29.06.2015 r.  do 10.07.2015 r. zadania pn.

„OBÓZ DOCHODZENIOWY WAKACJE Z ŁUKAMI 2015”

Kwota wsparcia wynosi 2.980,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Oferta zgodnie z przepisami była wywieszona przez 7 dni w miejskich publikatorach.
Pod jej adresem nie wniesiono uwag.

Umowa o wsparcie realizacji zadania, która niezwłocznie zostanie zawarta pomiędzy Gminą Bytom a wnioskującym podmiotem określi w szczególności:
1)    szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2)    wysokość dotacji udzielanej Wnioskodawcy wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3)    termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4)    tryb kontroli wykonywania zadania;
5)    termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6)    termin zwrotu niewykorzystanej dotacji;
7)    warunki rozwiązania umowy;
8)    zasady wydatkowania dotacji.
2015-05-05 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 04.05.2015r. została wydana 
decyzja nr 9/2015
 
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.
(AAP.6733.8.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Musioła, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,    k. m. 4,    działki nr:    863/15, 856/12, 844/4, 843/3, 921/3.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rejon Dystrybucji Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.