Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
02 lipca 2015, Jagoda, Urban, Otton

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytomianie Mistrzami Polski w hokeju na rolkach!

Bezkonkurencyjni. Tak można powiedzieć o hokeistach Polonii Bytom, którzy w niedzielę, 28 czerwca obronili tytuł Mistrzów Polski podczas odbywających się w Łodzi Mistrzostw Polski w Hokeju na Rolkach. W wielkim finale niebiesko-czerwoni pokonali drużynę Marsjan Opole.

Laureaci konkursów "Policjant z powołania" i "Dzielnicowy roku"

Anna Lenkiewicz – „Policjantem z powołania”, a Piotr Schoppa – „Dzielnicowym roku” – znamy wyniki plebiscytów na najlepszych bytomskich policjantów.

Bytom głosuje na modernizacje!

Trzy bytomskie inwestycje znalazły się w finale Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2014". 
Zwycięży projekt, który uzyska największą liczbę głosów w internetowym głosowaniu.

Gwiazdy na Dni Bytomia

Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od Dni Bytomia, na które z niecierpliwością czekają miłośnicy dobrej zabawy. Wśród tegorocznych gwiazd polskiej sceny muzycznej, każdy znajdzie nutę dla siebie. Start: piątek, 3 lipca w amfiteatrze w Parku Miejskim.

Miasto wciąż jest zainteresowane obiektami GKS-u Rozbark

Spółka Bytomski Sport będzie administrowała obiektami sportowymi GKS-u Rozbark. Trwają właśnie rozmowy z Kompanią Węglowa na temat formy oraz zasad na jakich spółka przejmie kompleks przy ul. Chorzowskiej. Już od jutra, tj. 1 lipca ochronę obiektu przejmuje Bytomski Sport.

Wakacje na sportowo

Ponad 17 tysięcy uczniów bytomskich szkół rozpoczęło wakacje. Wielu z nich wyjedzie na wakacje, ale część pozostanie także w mieście. Aby się nie nudzić, przypominamy wszystkim o bogatej ofercie obiektów sportowych w Bytomiu, gdzie z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Ulgi dla nowych inwestorów

Dwa, trzy, cztery, a nawet pięć lat mogą nie płacić podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, którzy utworzą w Bytomiu nowe miejsca pracy. To udogodnienie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, która może wspierać inwestycje początkowe.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 poz 1182 z pózn. zm.)

Ogłoszenia

2015-06-30 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że w związku z wystąpieniem Pani Dagmary Strach, właścicielki firmy: DMS Dagmara Strach z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 14a - pismo z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz e-mail z dnia 29 czerwca 2015 r., o uwzględnienie uzupełnienia wniosku z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej - w następstwie wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia z dnia 15 czerwca 2015 r. nr WOOŚ.4240.402.2015.JB wyrażającego opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Bytomia, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wystąpił do ww. Organu opiniującego o ponowne wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zajęciu stanowiska przez ww. Organ opiniujący organ wyda postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ewentualnie odstąpi od obowiązku przeprowadzenia tej oceny w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.                     
                         
 z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 Wydziału Ekologii
2015-06-30 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1). wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.16.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Budowa kotłowni z kotłem WR-25 w Fortum Bytom S.A. Elektrociepłownia Miechowice”,

z wniosku Pani Magdaleny Wasilewicz-Kowol Energotechnika-Energorozruch S.A. 44-107 Gliwice, ul. Kozielska 18, z dnia 26 lutego 2015 r. działającej z pełnomocnictwa inwestora, tj. Fortum Bytom S.A. 41-908 Bytom, ul. Elektrownia 18.
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nadano rygor natychmiastowej wykonalności;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500.
              
Termin publicznego ogłoszenia: od  30 czerwca 2015 r. do 13 lipca 2015 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-06-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 26.06.2015r. została wydana
decyzja nr 12/2015

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
 
Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem do budynku usługowo-handlowego
w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 87”.
 (AAP.6733.10.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Dąbrowa,    k. m. 2,    działki nr:    788/43, 899/43.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Krystyna Fryc, adres do korespondencji: Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Krystyna Fryc, ul. Zygmunta Starego 13, 44-100 Gliwice.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-06-25 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Prezydent Bytomia ogłasza wyniki II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz innych patologii społecznych w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., przeprowadzonego w dniu 1 czerwca 2015 r. W związku z ogłoszeniem II edycji konkursu na realizację ww. zadań do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu wpłynęło 14 ofert.
 


2015-06-23 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27 maja 2015 r., przedłożony przez Pana Roberta Adamika – Kierownika Stacji Statoil Serwis Bytom 70356, zlokalizowanej przy ulicy Zabrzańskiej 17 w Bytomiu – Pełnomocnika spółki Statoil Fuel&Retail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 86, zostało wszczęte postępowanie administracyjne:
 
w sprawie udzielenia, spółce Statoil Fuel&Retail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 86, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku działalności stacji paliw Statoil nr 70356 (356), zlokalizowanej przy ulicy Zabrzańskiej 17 w Bytomiu. Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii


2015-06-19 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia o naborze do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu
Treść ogłoszenia
2015-06-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz 199) zawiadamia strony, że w dniu 15.06.2015r. została wydana

decyzja nr 39a/2004

stwierdza się wygaśnięcie w części

decyzji nr 39/2004 z dnia 14.07.2004r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami”,

(AAP.7331-35/P/04)

w części dotyczącej następujących działek:

obręb Sucha Góra,    k. m. 1,    działki nr:     1750/247, 1919/244, 1580/247, 1583/247,
1582/247, 1166/247, 1581/247, 1749/247, 1305/247, 1978/247, 1977/247, 1918/244, 1584/247, 776/246, 1530/247,

obręb Bobrowniki,    k. m. 3,    działka nr:     817/248,

Wnioskodawcą jest:

Gmina Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jerzy Sikorski, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-06-11 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, sygn. NO/021-W-79/15/9268 z dnia 22 maja 2015 r., wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z ul. Karola Miarki w Piekarach Śląskich i terenów przyległych poprzez istniejący wylot (współrzędne geograficzne: E: 18º56’18,41”;
N: 50º22’19,35”) do rzeki Szarlejka.

zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu: 29 maja 2015 r.) przedłożony przez Panią Magdalenę Nowocień, działającą jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
   
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-06-11 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, sygn. NO/021-W-79/15/9268 z dnia 22 maja 2015 r., wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów objętych Strefą Aktywności Gospodarczej w Piekarach Śląskich poprzez istniejący wylot (współrzędne geograficzne: E: 18º55’28,70”; N: 50º22’14,48”) do rzeki Szarlejka w km 2+670

zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu: 29 maja 2015 r.) przedłożony przez Panią Magdalenę Nowocień, działającą jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
    
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-06-10 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia    
 na podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych wśród mieszkańców miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015.
 
Do postępowania konkursowego wpłynęły 2 oferty złożone przez:

-    Rzymsko-Katolicką Parafię Św. Jacka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Matejki 1,
-    Polski Czerwony Krzyż Śląski Oddział Okręgowy z siedzibą w Katowicach, przy ul. PCK 8.

W wyniku oceny formalnej oferta Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Jacka została odrzucona. Natomiast oferta Polskiego Czerwonego Krzyża Śląskiego Oddziału Okręgowego została przyjęta do dalszego etapu postępowania konkursowego, tj. oceny merytorycznej.
Przy ocenie merytorycznej oferty brano pod uwagę liczbę osób, które zostaną objęte zadaniem, ilość rozdysponowywanej żywności, możliwość realizacji zadania przez podmiot zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015, jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania, zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, stopień wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji. Przedmiotowej oceny dokonano w karcie oceny oferty. Oferta Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Okręgowy z siedzibą w Katowicach przy ul. PCK 8 uzyskała 35 punktów na 35 możliwych. 

W oparciu o opinię Komisji Konkursowej przyznaję ww. podmiotowi dotację do wysokości 80.594 zł na dofinansowanie dystrybucji artykułów spożywczych wśród mieszkańców miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015, której bezpośrednim realizatorem będzie prowadzony przez podmiot Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu,  ul. Moniuszki 13.
Prezydent Bytomia
Damian Bartyla

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.