Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 października 2016, Iwony, Sabiny, Wincentego

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Kolejna tajemnica Bytomia

Kolejne miejsce, które odwiedzą miłośnicy historii Bytomia z pewnością wywoła dreszczyk emocji. Tym razem wejdziemy do... kostnicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Start 29 października o godz. 18.00

Młodzi hokeiści powalczą o zwycięstwo

Cztery śląskie zespoły – Polonia Bytom, MOSM Tychy, JHK GKS Jastrzębie i Naprzód Janów zagrają w Turnieju Minihokeja, który 29 października odbędzie się na lodowisku przy ul. Pułaskiego 71. W hali zaprezentują się najmłodsi hokeiści z rocznika 2009-2010.

Srebrny pociąg do podziemi

Do 27 listopada będzie kursować Srebrny pociąg na trasie z Katowic do Bytomia, a stamtąd wąskim torem do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Zapraszamy miłośników kolei wąskotorowej i kopalni srebrna na wycieczki w każdą niedzielę października i listopada.

Konsultujemy Gminny Program Rewitalizacji

Jeśli jesteś zainteresowany, w jakim kierunku będzie podążał Bytom – przeczytaj. Jeśli masz jakieś uwagi – powiedz nam o nich. 3 października ruszyły konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+!

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2016-10-26 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Bytomia w 2017 r.
2016-10-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz 778 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 24.10.2016r. została wydana

decyzja nr 39b/2004

stwierdzająca wygaśnięcie w części

decyzji nr 39/2004 z dnia 14.07.2004r.,
wygaszonej w części decyzją nr 39a/2004 z dnia 15.06.2015r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami”,

(AAP.7331-35/P/04)

w części dotyczącej następujących działek:

obręb Sucha Góra,     k. m. 1,    działki nr: 1529/247, 1528/247, 2190/247, 1302/247, 1301/247, 1300/247, 1168/247, 911/247, 1167/247 (działka uległa podziałowi na działki nr: 2514/247, 2515/247).

Wnioskodawcą jest:

Gmina Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jerzy Sikorski, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnika Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2016-10-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zawiadomienie stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, ze względu na konieczność uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Dąbrowskiej 22 oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu ul. Moniuszki 25 w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zobacz treść ogłoszenia

Termin zamieszczenia od 24 października do 7 listopada br.
2016-10-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 20.10.2016 r., została wydana

decyzja nr 21/2016

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn.:

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla powstającego osiedla domów jednorodzinnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ulicy Orzegowskiej”.
(AAP.6733.21.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu w rejonie ul. Orzegowskiej, na terenie działek nr:

w granicach administracyjnych Miasta Bytom:
obręb Szombierki,     k.m. 3,    dz. nr:    2357, 2356, 2365, 2366, 3272,
obręb Bobrek,     k.m. 3,    dz. nr:    106/35, 357/35, 356/35, 214/31, 290/30, 390/26, 419/26, 415/26, 399/26, 404/26, 401/26, 210/31, 188/32, 392/26,

w granicach administracyjnych Miasta Ruda Śląska (działki nieobjęte niniejszym postępowaniem, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na podstawie uchwały
Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r.):
obręb Orzegów,        dz. nr:    833/48, 381/50, 2657, 2373/13, 1417/1001, 2127/15, 1416/1001, 2044/9, 2568/4, 995, 996, 999, 1000, 993, 992, 991, 804/73, 805/73,

Wnioskodawcą jest:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie,
w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pan Sebastian Olszewski (adres
do korespondencji: ENERGO-INWEST s.c., ul. Wolności 318/2, 41-800 Zabrze).

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
Termin ogłoszenia:
od 24.10.2016 r. do 07.11.2016 r.
2016-10-21 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie stron o wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu ul. Moniuszki 25 oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Treść ogłoszenia

Termin zamieszczenia od 21 października do 4 listopada 2016 r.

2016-10-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu.

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 353, z późn. zm.),
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXVIII/367/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar, dla którego będzie sporządzany plan obejmuje teren położony w rejonie ul. Wiejskiej w Bytomiu, ograniczony od północy ul. Blachówka, od południa i zachodu granicą lasu, od wschodu terenami torowiska kolei wąskotorowej i terenami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podlesie”. Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl, w zakładce BIP.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pokój 402) w godzinach od 9.00 do 12.00 w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 14 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.

Prezydent Miasta
 Damian Bartyla
2016-10-13 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Żołnierskiej w Bytomiu
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz.353 z późn. zm.), zawiadamiam o:
 
podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr VIII/120/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Żołnierskiej w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce BIP.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 309) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach od 9.00 do 12.00  w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom oraz ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 7 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
Prezydent Bytomia
Damian Bartyla
2016-10-13 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz.353 z późn. zm.), zawiadamiam o:
 
podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXIX/392/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce BIP.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 309) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach od 900 do 1200  w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom oraz ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 7 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
Prezydent Bytomia
Damian Bartyla
2016-10-07 Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu
W związku z pracami nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania nazwy ulica Ignatza Hakuby uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Gminy Bytom zamieszczony zostanie na okres 3 dni projekt ww. uchwały.
 
Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców Bytomia.Uwagi, opinie oraz inne istotne informacje dotyczące projektu uchwały, mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ukazania się ww. projektu na stronie BIP Gminy Bytom w formie pisemnego stanowiska na adres: Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres: ag@um.bytom.pl (z dopiskiem "konsultacje").
 
Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Bytomiu przed podjęciem ww. uchwały. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

Projekt uchwały2016-10-07 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r., dla terenu położonego przy ulicach: Świętej Elżbiety i Konstytucji w Bytomiu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz.353 z późn. zm.), zawiadamiam o:
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXIX/391/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r., dla terenu położonego przy ulicach: Świętej Elżbiety i Konstytucji w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce BIP.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 309) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach od 900 do 1200  w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. zmiany planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom oraz ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 5 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.