Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
29 sierpinia 2016, Sabina, Beata, Jan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom nagrodzony w Konkursie "Modernizacja Roku 2015"

O najwyższe laury w tym ogólnopolskim konkursie ubiegały się 672 inwestycje z całego kraju. Wśród nich znalazły się także bytomskie przedsięwzięcia - Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz Przebudowa stawu południowego w Parku Miejskim.

Ze źródełka miłości trysnęła woda

Górę MIłości darzy sentymentem wielu mieszkańców naszego miasta. Tym bardziej cieszę się, że udało się zrealizować kolejną inwestycję, która nadała blasku temu miejscu – mówił dziś /25 sierpnia/ Damian Bartyla, prezydent Bytomia, podczas otwarcia zmodernizowanej sadzawki w Parku Miejskim.

Bytomski Półmaraton zbliża się wielkimi krokami

Jedna z największych imprez biegowych na południu Polski zbliża się wielkimi krokami. Już 18 września na ulicach Miechowic zobaczymy biegaczy z Polski i zagranicy, którzy zaprezentują swoje umiejętności podczas Bytomskiego Półmaratonu. Jeśli chcesz sprawdzić się na trasie liczącej 21km weź udział w biegu. Zapisy wciąż trwają!

Międzynarodowe Dni Organizacji Pozarządowych

Organizacje pozarządowe z: Czech, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii, Słowenii, Holandii i Francji przyjadą do Bytomia na I Międzynarodowy Festiwal Organizacji Pozarządowych. Będą prezentacje, występy artystyczne i debaty. Festiwal potrwa od 8 do 11 września.

Szukamy Seniora Roku 2015!

Bytomska Rada Seniorów organizuje plebiscyt na Seniora Roku 2015. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia.

Wyprawka Szkolna 2016 - kto może korzystać?

Do 7 września można składać wnioski o dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach rządowego programu Wyprawka Szkolna. Mogą starać się o nie rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych.

Rewitalizacja miasta. Trwa weryfikacja przedsięwzięć

Bytomianie mają pomysł na Bytom. Na apel o zgłaszanie pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne odpowiedzieli bardzo licznie. Wpłynęło ponad 200 kart. Teraz są one weryfikowane.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2016-08-23 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22 sierpnia 2016 r. została wydana

decyzja nr 77a/07 przenosząca decyzję nr 77/07

ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

„budowa sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przyłączami dla zespołu 25 szt. domów mieszkalnych jednorodzinnych”.


 (AAP.73310 – 63/07)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Rostkowskiego,

na terenie działek nr:
1380/9, 1381/9, 1382/9, 1383/9, 1384/9, 1385/9, 1386/9, 1388/9, 1389/9, 807/9, 808/9, 1524/9 oraz 1538/9.

Wnioskodawcą jest: Pani Zofia Kurkowska przedstawicielka firmy: Usługi Projektowe Zofia Kurkowska, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 273/2, działająca na podstawie pełnomocnictwa inwestora tj.: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu przyul. Szczęść Boże 11.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p.o. Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk - Lipińska
2016-08-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353), organ z a w i a d a m i a strony, że w dniu 22 sierpnia 2016 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.15.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”, zlokalizowanego w Bytomiu na działkach określonych w załączniku do niniejszego ogłoszenia, którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 122.


Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 28 36 339), w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.


Termin publicznego ogłoszenia: od 22 sierpnia do 5 września 2016 r.

Treść załącznika

z up. Prezydenta Miasta
-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-08-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353), informuje się o:
 
1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.15.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 122.       
        
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339 (tel.: (32) 28 36 339) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30;  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
                  

Termin publicznego ogłoszenia:
od 22 sierpnia do 5 września 2016 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-08-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 13 lipca 2016 r. (data wpływu: 14 lipca 2016 r.), uzupełniony w dniu 11 sierpnia 2016 r., przedłożony przez Panią Aleksandrę Pala – Pełnomocnika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu przy Pl. Kościuszki 11, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie udzielenia ww. spółce pozwolenia wodnoprawnego na:
szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu dzielnicy Stolarzowice – Górniki w Bytomiu, wylotami W1, W2, W3, W4, W6, W7, W8, W9, do potoku Rokitnickiego, za pośrednictwem rowów melioracyjnych, oraz wylotem W5 do rowu melioracyjnego.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód:
644/37, 509/8, 1307/45, 645/203, 1261/12, 10, 1312/219, 412/79.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-08-18 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Bytomska Radość Życia, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Dworcowej 7, na realizację zadania publicznego pn. ,,Nie dawaj pieniędzy na ulicy. Pomagaj roztropnie”, postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 2.807,50 zł (słownie: dwa tysiące osiemset siedem złotych, 50/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 19 sierpnia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.
2016-08-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 17.08.2016r. została wydana

decyzja nr 16/2016

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Rozbudowa sieci gazowej śr/c wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce nr 1605/69 przy ul. Koksowej w Bytomiu”.

 (AAP.6733.16.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,  k. m. 6,   działki nr:    1316/105, 1609/69, 1605/69.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jerzy Sowa, adres do korespondencji: Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa, ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska
2016-08-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 03.08.2016r. i uzupełnionego dnia 12.08.2016r., zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 45 i Przedszkola Miejskiego nr 39 w Szombierkach”.
 
(AAP.6733.18.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Mazurskiej i ul. Karpackiej, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,  k. m. 1,    działki nr:    1760/9, 1734/9, 1732/9, 811/9, 1759/9, 1757/9, 1758/9.

Wnioskodawcą jest:

Gmina Bytom, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Józef Butrym, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska
2016-08-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 26 lipca 2016 r. (data wpływu: 27 lipca 2016 r.), przedłożony przez Panią Annę Papiernik, reprezentującą spółkę H2O GROUP Anna Papiernik z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Parkowej 10 – Pełnomocnika spółki Osiedle Fazaniec GTB Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., al. Korfantego 141A, 40-154 Katowice,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia spółce Osiedle Fazaniec GTB Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., al. Korfantego 141A, 40-154 Katowice, pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego w zakresie przebudowy istniejącego przepustu zlokalizowanego pod drogą gruntową, na działkach o nr ew. 356/35, 357/35, 214/31, w rejonie ul. Orzegowskiej w Bytomiu, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem do osiedla Fazaniec w Bytomiu – etap 1 i etap 2”.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii
2016-08-11 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Państwa Doroty i Oswalda Wieszałka, przedłożony w dniu 8 sierpnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne: w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. zarurowanie rowu na całej szerokości działki o numerze ewidencyjnym 1463/138 (obręb: 0008, Górniki), zlokalizowanej przy ulicy Pokoju w Bytomiu, stanowiącej własność Państwa Doroty i Oswalda Wieszałka.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii
2016-08-10 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 04.08.2016r.

zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej”. (AAP.6733.20.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Żółkiewskiego, na terenie działek nr: obręb Rozbark, k. m. 1, działki nr: 5638/614, 5564/614, 5566/615, 5567/615, 3949/618, 3958/597, 3962/626. Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Alicja Pawełczyk, adres do korespondencji: BUWAMAT – PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o., ul. Narutowicza 2, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.