Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 czerwca 2017, Paulina, Jan, Pawel

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Chcesz się ochłodzić? Skorzystaj z basenu odkrytego

Sezon na pływalni odkrytej otwarty! Bytomianie i nie tylko będą mogli z niej korzystać w okresie wakacyjnym codziennie w godzinach od 9.30 do 19.00.

Poznaj Rozbark z przewodnikiem

Wakacje tuż, tuż, więc już zapowiadamy, że od pierwszej soboty lipca /1 lipca/ ruszamy z naszym cyklem wycieczek „Poznaj Bytom z Przewodnikiem”!

Głosuj na Górę Miłości

Po raz kolejny jedna z inwestycji wykonanych przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu bierze udział w Plebiscycie „Modernizacja Roku”. Do konkursu zakwalifikowana została przebudowa zieleni w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu na Górze Miłości.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Zapisy na obozy w Kokotku

"Żyj sportowo wyjazdowo" to hasło tegorocznych miniobozów organizowanych przez Urząd Miejski w Bytomiu. Zapisy na nie ruszają 26 czerwca.

W Bytomiu powstanie nowa hala tenisowa!

Prawie 3,7 mln zł będzie kosztowała nowa hala tenisowa, która jeszcze w tym roku ma powstać na kortach przy ul. Tarnogórskiej. Inwestycję realizowaną przez Górnik Bytom dofinansuje wspólnie gmina Bytom oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, które łącznie przekazały w formie dotacji prawie 3 mln zł.

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

17 czerwca weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Stało się to na podstawie ustawy z 2 czerwca 2017 r.

Przyłącz się do akcji Honorowy Dawca Energii Fortum

Już po raz piąty nasze miasto przyłączyło się do akcji Honorowy Dawca Energii Fortum. W tym roku zbieramy kilowatogodziny dla Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Bytomiu. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji, w której możemy nie tylko zadbać o swoją kondycję fizyczną, ale pomóc potrzebującym.

Ogłoszenia

2017-06-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 23.06.2017 r. została wydana
decyzja nr 18/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

 „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej - Obszar V”.
 

 (AAP.6733.15.2017)

 

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, Leśnej, Topolowej, na terenie działek nr:

 obręb Bytom, k. m. 1,       działki nr: 2901/27 (uległa podziałowi na działki nr: 2920/27, 2921/27), 1431/58, 1263/53, 1255/14, 1264/47, 1258/29, 1259/29, 1250/14, 2888/14, 2889/14, 2881/46, 988/25, 2891/27, 2668/26, 2661/27, 2882/46, 947/21, 979/30, 948/32, 981/47, 989/47, 810/49, 813/51, 990/58, 2890/27.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Jendo, os. Wojskowe 16/1, 32-086 Węgrzce.

 z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-06-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

 

 

Bytom, dnia ..... czerwca 2017 r.

 


 

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie

 

 

          Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a. zawiadamia się strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu
o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, na działkach o nr ewid.: 164/14, 165/14, 180/41, obręb Łagiewniki,
ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”
przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytomia, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu
na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do art. 64
ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia                 31 lipca 2017 r.

 

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 22 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r. (14 dni).

 

 

                              z up. Prezydenta Miasta

 

           (-) Marek Przepióra

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

                                                                                                                                     Wydziału Ekologii

 

 

 


Oprac.: N. Gawłowska

             22 czerwca 2017 r.


2017-06-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

OBWIESZCZENIE

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz
art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 6 czerwca 2017 r., przedłożony przez Pana Mirosława Siemon oraz Panią Małgorzatę Dróżdż – Wiceprezesów Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Spółce Restrukturyzacji
Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pozwolenia wodnoprawnego na:

Budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan, w ramach zadania pn.: „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych – Modernizacja systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia
w rejonach: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan”.

 

Wnioskodawca:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom.

 

Zasięg zamierzonego korzystania z wód:

4515/85, 3596/34, 2112/112, 2106/98, 2921/145, 2110/145, 2110/111, 237/10, 3469/57, 3468/57, 3944/54, 3941/50, 3612/46, 3611/45, 4419/42, 4374/41, 3598/38, 3597/37, 3596/34, 3630/27, 3605/23, 2349/19, 2348/19, 3631/16, 3604/19, 3939/15, 3603/16, 3600/11, 3601/11, 3582/9, 3581/5, 3632/5, 3579/4, 3578/1, 3943/54, 2927/118, 4440/66, 4441/66, 2562/155, 2560/154, 4554/89, 3608/28, 3607/28, 3606/27, 2770/118, 3448/105, 4563/61, 4500/42.

 

Termin ogłoszenia: od dnia 20 czerwca 2017 r. do dnia 4 lipca 2017 r.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

                                Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                  Wydziału Ekologii

 

 

 

 

 

2017-06-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 01.06.2017r. i uzupełnionego dnia 13.06.2017r. zostało wszczęte
 
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej”.

 (AAP.6733.16.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, na terenie działki nr:

obręb Bytom,        k. m. 2,        działka nr:    2415/332.

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”, ul. Łużycka 7,
41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Elżbieta Gloc, adres do korespondencji: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Separator” Sp. z o. o.,
ul. Boya-Żeleńskiego 105, 40-750 Katowice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-06-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49, w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej kpa., oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że:
 
-    Pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. właściciele nieruchomości położonych  przy ul. Czerwionka w Pyskowicach, będący stronami w postępowaniu, złożyli do tut. Organu wniosek o zmianę terminu wydania decyzji w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy” z 29 lipca 2017 r. na wrzesień 2017 r.;
 
-    w dniu 13 czerwca 2017 r. wpłynął do tut. Organu e-mail wraz z pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowice, nr GK/RK.604.001.2017, GK/RK.KW.0490.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., w którym Organ Gminy Pyskowice, jako strona postępowania, mając na względzie dobro 
i troskę  o  mieszkańców ul. Czerwionka w Pyskowicach, będących stronami w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w ww. sprawie, wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku mieszkańców z dnia 9 czerwca 2017 r. i zmianę terminu wydania ww. decyzji.

Jak wynika z uzasadnienia powyższego, powodem wystąpienia stron o zmianę terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w formie decyzji administracyjnej, jest wyznaczenie przez organ prowadzący postępowanie nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do dnia 29 lipca 2017 r., o którym strony zostały powiadomione w drodze publicznego obwieszczenia, w trybie art. 49 kpa. oraz na podstawie odrębnego zawiadomienia nr ZEC.6220.29.2016 z dnia 26 maja 2017 r.

Zdaniem właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Czerwionka w Pyskowicach, jak i Organu Gminy Pyskowice, nowy termin załatwienia sprawy przypada na środek sezonu urlopowo-wakacyjnego. W wystąpieniach wskazano, że biorąc pod uwagę okres urlopowy
i związane z tym okresem zamówione terminy wakacyjne, nie wszystkie osoby uznane za strony postępowania będą mogły zapoznać się w terminie z treścią decyzji i zarazem ustosunkować się do wydanych postanowień, zatem nowy termin wyznaczony przez organ wyklucza mieszkańców Czerwionki z uczestnictwa w przedmiotowej sprawie. Dlatego, korzystając z przysługującego im prawa strony do wypowiedzenia się na każdym etapie prowadzonego postępowania, mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia, wnioskują o przeniesienie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na miesiąc wrzesień 2017 r.
 
Burmistrz Miasta Pyskowice wyrażając poparcie dla wniosku mieszkańców, wyraził  stanowisko, że przedmiotowa sprawa jest na tyle ważna i istotna ze względu na negatywne skutki jakie może nieść za sobą wydana decyzja, że prosi o wyznaczenie nowego terminu, takiego aby strony mogły zapoznać się z wydaną decyzją i wnieść, zgodnie z przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego terminie, odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
 
W świetle powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339, II piętro (tel: 32  2 836 340), w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  godz.: 7.30 - 17.30, wtorek – piątek godz.: 7.30 - 15.00, w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 16 do 30 czerwca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-16 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadanie pn. „Budowa hali sportowej na 4 korty do tenisa ziemnego” w zakresie realizacji w 2017 r. celu publicznego wskazanego w uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom, zmienionej uchwałą nr XXXIII/436/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 r.

Treść ogłoszenia


 
2017-06-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia oraz terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 353, z późn. zm.),

zawiadamiam

 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XVII/222/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia, zmienionej uchwałą nr XXXVIII/482/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. oraz uchwały nr XVII/223/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej w Bytomiu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załączniki graficzne do ww. uchwał szczegółowo określające granice obszaru objętego planem znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu, na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miejski - tablica ogłoszeń.
 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu (pokój 402) w godzinach od 900 do 1200 w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2017-06-13 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o zawieszeniu postępowania na wniosek strony

Na podstawie art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że Pani Anna Jelonek reprezentująca spółkę PKiMSA „CARBOAUTOMATYKA" S.A. w Tychach, ul. Budowlanych 168, działająca w imieniu Zakładu Energo Mechanicznego Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach (Inwestor), pismem nr: PKiMSA/P2/BP/PW/1168/17 z dnia 5 czerwca 2017 r. wystąpiła o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”

prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, stosownie do postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r Nr SKO-OŚW-428/618/17182/16/RN, z wniosku Inwestora z dnia 13 lipca 2016 r.
 
Wobec powyższego informuje się, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, że stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do przedmiotowego wniosku o zawieszenie postępowania. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy kierować na piśmie pod adresem: Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska ul. Parkowa 2, kod: 41-902 Bytom - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
W przypadku braku sprzeciwu, złożonego w wyznaczonym terminie, zostanie wydane postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 101 kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 13 do 27 czerwca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-06-12 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
           
Na podstawie art. 36 §1 z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, którego inwestorem jest Gmina Bytom, reprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, działająca przez pełnomocnika w osobie Pana Adama Biegańskiego - Biuro Projektów A-PROPOL s.c. ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice, nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa, z przyczyn niezależnych od organu.

 
W związku z przedłożeniem uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przez pełnomocnika Inwestora, pismem znak: AP-386/923/2017 z dnia 5.05.2017 r. (data wpływu: 15.05.2017 r.), tut. Organ przesłał ww. uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Katowicach, celem wydania opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 W świetle powyższego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 9 sierpnia 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie www.bytom.pl - w terminie:  od 12 do 26 czerwca 2017 r. (14 dni).
up. Prezydenta Miasta
(-) Anna Selwet
Naczelnik Wydziału Ekologii

2017-06-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
             
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej ustawą ooś zawiadamia się strony, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Bytomia o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.32.2016 z dnia 7 czerwca  2017 r. orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszary II-VIII”,  z wniosku Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, z dnia 5 grudnia 2016 r., w imieniu której występuje Pani Katarzyna Rosiek, reprezentująca spółkę SWECO Polska Spółka z o. o. w Krakowie.

Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy  ul. Parkowej 2: od 9 do 23 czerwca 2017 r.  (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.