Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 grudnia 2017, Laura, Boguslaw, Gracjan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Już jest świąteczny rozkład jazdy KZK GOP

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w okresie świąt i zimowej przerwy świątecznej 23 grudnia – 1 stycznia wprowadził zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i tramwajowej.

Cleo zaśpiewa na Rynku

Rozświetlone, świąteczne ciężarówki, które znamy z reklam, wirtualna przejażdżka saniami św. Mikołaja oraz koncerty gwiazd – te i wiele innych atrakcji czekać będzie w piątek, 22 grudnia na Rynku na małych i dużych bytomian.

Przedsiębiorcze dzieciaki zapraszają na jarmark

Chcesz odetchnąć od domowych obowiązków, których bez liku przed świętami? Nie masz jeszcze stroika i innych choinowych cacek? Przyjdź na Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany w środę, 20 grudnia przez Szkołę Podstawową nr 45 w Szombierkach.

Rzeźba górnika stanęła obok Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

Przez kilkadziesiąt lat była częścią krajobrazu byłej KWK „Centrum” w Bytomiu. Teraz stanęła w sąsiedztwie dawnej Cechowni KWK „Rozbark”, gdzie od kilku lat funkcjonuje Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Mowa o rzeźbie górnika autorstwa Waltera Tuckermanna.

Kolejny odcinek Strzelców Bytomskich przebudowany

Kosztem ponad 730 tysięcy zł przebudowany został kolejny odcinek jednej z głównych ulic naszego miasta. Zakończyły się właśnie prace na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od wiaduktu kolejowego /przy dawnej KWK „Powstańców Śląskich”/ do ul. Objazdowej.

Prawie 15,5 mln na rewitalizację parków

Aura za oknem może i nie nastraja do długich spacerów, ale warto nawet o tej porze roku poobserwować bogactwo przyrody w bytomskich parkach i zobaczyć jak bardzo na przestrzeni lat zmieniły się zielone płuca naszego miasta. To nie koniec zielonej rewitalizacji! Miasto pozyskało ponad 13 mln zł na odnowę zieleni w parkach miejskich.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szósta edycja Mieszkania dla Młodych

Dziewięć kolejnych lokali mieszkalnych czeka na chętnych do ich wynajęcia w ramach szóstej edycji programu „Mieszkania dla Młodych” w Bytomiu. Są to mieszkania do remontu, który najemca musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu.

Ogłoszenia

2017-12-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 15 grudnia 2017 r. została wydana

decyzja nr 27/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego w Bytomiu
przy ul. Tęczowej dz. nr 848/31”.


 (AAP.6733.25.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Tęczowej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,        działki nr:    850/31, 733/23, 848/31.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Justyna Ciwińska, adres do korespondencji: BUWAMAT – Pracownia Projektowa Sp. z o. o., ul. Wandy 10/3, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-12-18 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 15 grudnia 2017 r. została wydana

decyzja nr 28/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Planeta w Bytomiu - Stolarzowicach”.

 (AAP.6733.26.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Planeta, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,    działka nr:    733/23,
obręb Stolarzowice,        k. m. 4,    działki nr:    1522/15, 1521/15, 1504/15, 1024/15, 850/15, 1278/15, 1285/15.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-12-15 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2018 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-12-15 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r.


2017-12-15 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno – paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby.

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia
Wzór oferty
2017-12-14 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 11 grudnia 2017 roku wydana została decyzja Nr 645/2017 Prezydenta Miasta Bytomia, pełniącego funkcję Starosty, udzielająca zarządcy drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

„Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – alternatywna łącznica z ul. Olimpijską.”
 

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

1.   Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy projektowanej drogi gminnej
     (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Bytom, karta mapy 2: 2910/274, 2901/274, 2934/274 (2902/274), 2935/274 (2902/274), 2908/274, 2928/274 (2909/274), 2932/274 (2316/274), 2930/274 (2334/274),
 
obręb Bytom, karta mapy 1: 1385/130, 2919/130 (1386/130), 2936/89 (1380/89), 2937/89 (2743/89), 1450/89, 1451/89, 1452/89, 1453/89, 2941/114 (1456/114), 2939/114 (1457/114), 1444/89, 1445/89, 2943/114 (1467/114), 2945/114 (2824/114), 2951/89 (2820/89), 2812/89, 2818/89, 2822/114, 2947/114 (2823/114), 2949/89 (2819/89)

2.      Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu:
obręb Bytom, karta mapy 1:    2812/89, 2818/89, 2822/114,
obręb Bytom, karta mapy 2: 2910/274.

W związku z powyższym zawiadamia się, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się      w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, pokój 318 w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek 7.30 – 17.30), a także uzyskać wszelkie informacje w sprawie telefonicznie tel. 32 28 36 318.
 
Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej).

2017-12-13 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 października 2017 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 24.10.2017 r.), uzupełniony pismem z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 30 listopada 2017 r.), przedłożony przez Pana Tomasza Trela, działającego pod firmą Ecoclima Tomasz Trela z siedzibą w Dobczynie przy ulicy Mazowieckiej 57 – Pełnomocnika spółki AMIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 
- udzielenia spółce AMIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie do ziemi, poprzez dwa wyloty kanalizacji deszczowej Ø200mm każdy, usytuowane na działce o numerze ew. 776/75 (obręb: Dąbrowa), do zbiornika retencyjno-chłonnego, podczyszczonych ścieków deszczowych, pochodzących z terenu stacji paliw Lukoil 003, zlokalizowanej przy ulicy Strzelców Bytomskich 66F w Bytomiu,

- legalizacji urządzeń wodnych, tj. zbiornika retencyjno-chłonnego oraz dwóch wylotów kanalizacji deszczowej Ø200mm każdy, usytuowanych na działce o numerze ew. 776/75 (obręb: Dąbrowa), odprowadzających podczyszczone ścieki deszczowe do w/w zbiornika retencyjno-chłonnego.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2017-12-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 11 grudnia 2017 r. została wydana

decyzja nr 26/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa zasilania do zakładu produkcyjnego przy ul. Racjonalizatorów
dz. nr 1631/23 w Bytomiu”.


 (AAP.6733.24.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Racjonalizatorów, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,        k. m. 3,    działki nr:    878/22, 1621/24, 1607/24, 1608/24, 1625/23, 1631/23, 1352/24, 879/22.

Wnioskodawcą jest:

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Michał Łuczynowicz, ul. Piastów 18/45, 40-868 Katowice.z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-12-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 11 grudnia 2017 r. została wydana

decyzja nr 25/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa sieci nN będącej w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu
w ramach opracowania: „Budowa 7 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
przy ul. Św. Cyryla i Metodego na działce nr 1537/41”.
 (AAP.6733.23.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Cyryla i Metodego, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,        k. m. 2,        działki nr:    1537/41, 546/41, 821/8.

Wnioskodawcą jest:

M&J INVESTMENT Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 11 lok. E6, 40-082 Katowice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Radosław Pacześny, adres do korespondencji: SETIN Sp. z o. o., ul. Dywizji Kościuszkowskiej 12a, 41-907 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-12-11 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.12.2017 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 
„Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Magistralę Spinającą 2xDN700 z Magistralą Miechowice 2xDN500 poza terenem EC „Miechowice” w ramach zadania: Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c. w. u. z sieci ciepłowniczej”.
 (AAP.6733.31.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Elektrownia, na terenie działek nr:

obręb Miechowice,        k. m. 11 Biskupice,        działka nr:    117/10,
obręb Miechowice,        k. m. 5,            działki nr:    58/3, 87/3 (część), 125/3 (część), 127/3.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marcin Całka, adres do korespondencji: Energoekspert Sp. z o. o., ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice.


W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.