Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 czerwca 2016, Cyryl, Maryla, Wladyslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Podziękowania za czujność

Damian Bartyla, prezydent Bytomia, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadkom. Mariusz Krzystyniak oraz szef bytomskich policjantów mł. insp. Karol Fajer podziękowali pracownicy ING Banku Śląskiego. Kobieta wykazała się czujnością, dzięki czemu jedna z klientek banku nie straciła swoich oszczędności.

Miniobozy w Kokotku tuż tuż! Zapisy od 27 czerwca

315 uczniów bytomskich szkół podstawowych podczas tych wakacji spędzi wolny czas w Kokotku. Miniobozy w harcerskim ośrodku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Organizowane są już po raz 19. Zapisy ruszają już 27 czerwca.

Uwaga rodzice poszukujący miejsca dla dzieci w przedszkolach miejskich

Zobacz szczegóły w załączonym komunikacie

Coraz mniej czasu na zgłaszanie pomysłów

30 czerwca mija termin zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Każdy może mieć wpływ na zmianę otoczenia w podobszarach rewitalizacji. W tym celu powinien wypełnić specjalny formularz i wysłać go do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Bytom walczy o tytuł "Grunt na Medal"

Teren inwestycyjny przy ul. Strzelców Bytomskich znalazł się w II etapie konkursu „Grunt na Medal”. O tytuł ten starają się gminy z całej Polski. Stawka jest wysoka – zwycięski teren będzie promowany i polecany zagranicznym przedsiębiorcom jako doskonałe miejsce inwestycji.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2016-06-27 Ogłoszenie Wydziału Architektury
o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXVI/345/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Leśnej w Bytomiu

 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353  z  późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr XXVI/345/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. przyjęła dokument p.n.:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Leśnej w Bytomiu.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w internetowym serwisie Bytomia.

Karta informacyjna
Karta informacyjna
Prezydent Bytomia
Damian Bartyla
2016-06-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 778) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 25.05.2016r. i uzupełnionego dnia 16.06.2016r.

zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 500; CN 1,6 MPa relacji Ząbkowice – Łagiewniki na granicy miast Bytomia i Chorzowa w rejonie ulicy Chorzowskiej”. (AAP.6733.15.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej, na terenie działek nr: obręb Łagiewniki, k. m. 1, działki nr: 3332/377, 2111/377, 3780, 513/171.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Janusz Pacut, adres do korespondencji: PE-HYDRO-GAZ S.C., ul. Kondratowicza 24, 41-300 Dabrowa Górnicza.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2016-06-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 778)

zawiadamia strony, że w dniu 21.06.2016r. została wydana decyzja nr 14/2016 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I°/II° zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Pszczelna”. (AAP.6733.14.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Pszczelnej, na terenie działki nr: obręb Łagiewniki, k. m. 2, działka nr: 1235/91.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Aleksandra Żłobińska, adres do korespondencji: Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2016-06-21 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

zawiadamia się strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z przebudową jezdni”, na wniosek z dnia 24 marca 2016 r., przedłożony przez Pana Krzysztofa Fabian, P.U.H. AKBUD Krystyna Fabian, al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice – pełnomocnika inwestorów: Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom oraz spółki Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniach 30 marca 2016 r. oraz 11 kwietnia 2016 r.

2016-06-21 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z przebudową jezdni”, zlokalizowanego w Bytomiu, na wniosek Pana Krzysztofa Fabian, P.U.H. AKBUD Krystyna Fabian, al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice – pełnomocnika inwestorów: Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom oraz spółki Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów,

Prezydent Miasta Bytomia, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, wydał postanowienie nr ZEC.6220.9.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia. Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko skutkuje brakiem obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2016-06-21 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), organ zawiadamia strony, iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji w związku z wnioskiem nr SRK/KCL/2192/2016/EW z dnia 7 kwietnia 2016 r., (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem nr SRK/2827/2016/KCL/EW (data wpływu 29 kwietnia) Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207

w sprawie o ustalenie kierunku rekultywacji dla zdegradowanego terenu bezodpływowej niecki „Kościuszko”.

2016-06-21 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), organ zawiadamia strony, iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji w związku z wnioskiem nr SRK/KCL/2195/2016/JM z dnia 7 kwietnia 2016 r., (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem nr SRK/2829/2016/KCL/JM (data wpływu 29 kwietnia) Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207

w sprawie o ustalenie kierunku rekultywacji dla zdegradowanego terenu bezodpływowej niecki w rejonie zalewiska „Karb II”.

2016-06-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
 Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuje się:

1) o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZEC.6220.10.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne”, zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Składowej 14, na terenie działek gruntu nr 342/28, 343/28, 344/28 i 345/28, obręb: Zamłynie, z wniosku inwestora - NICROMETAL S.A., 87-100 Toruń, ul. Starotoruńska 5, z dnia 17 marca 2016 r.

2) o możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek: 730 - 1730, wtorek – piątek: 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 16 do 30 czerwca 2016 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-06-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), organ zawiadamia strony, iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji w związku z wnioskiem nr SRK/KCL/2191/2016/JM z dnia 7 kwietnia 2016 r., (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem nr SRK/2825/2016/JM z dnia 29 kwietnia (data wpływu 29 kwietnia) Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207

w sprawie o ustalenie kierunku rekultywacji dla zdegradowanego terenu bezodpływowej niecki w rejonie zalewisk: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

2016-06-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), organ zawiadamia strony,

iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji w związku z wnioskiem nr SRK/KCL/2193/2016/JM z dnia 7 kwietnia 2016 r., (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem nr SRK/.../2016/KCL/JM (data wpływu 29 kwietnia) Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207

w sprawie o ustalenie kierunku rekultywacji dla zdegradowanego terenu bezodpływowej niecki „Zachodnia”


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.