Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 sierpinia 2014, Róza, Apolinary, Filip

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki

Bytom Open 2014 już jutro!

Najlepsi polscy i zagraniczni tenisiści w poniedziałek, 25 sierpnia rozpoczną rywalizację w turnieju głównym Bytom Open 2014. A już jutro na kortach Górnika Bytom rozpoczną się eliminacje, które są przepustką do fazy głównej zawodów.

Lombard na otwarcie muszli

Lombard będzie pierwszą gwiazdą, która wystąpi w nowej muszli koncertowej w Parku Miejskim. Wielkie otwarcie amfiteatru już w sobotę, 23 sierpnia o 14.00.

Zapisz się i weź udział w Półmaratonie!

Już po raz szósty biegacze z Polski i zagranicy wezmą udział w jednej z największych imprez na Śląsku – Bytomskim Półmaratonie. Zawody co roku przyciągają miłośników biegania, chcących nie tylko wygrać cenne nagrody, ale także sprawdzić umiejętności biegowe oraz to, czy są w stanie pokonać trasę liczącą 21 km.

Rowerowy rajd ulicami miasta

Macie ochotę na rowerowy spacer w miłym towarzystwie? Będzie ku temu okazja już w niedzielę, 24 sierpnia. Stowarzyszenie Rowerowy Bytom zaprasza na 9. Rodzinny Rajd Rowerowy. Nie opadniecie z sił. Na jednym z przystanków będzie grochówka.

Oficjalna wizyta nowego burmistrza Recklinghausen

Mam nadzieję, że wybór Christopha Tesche na burmistrza Recklinghausen będzie dla Bytomia szansą na kontynuację współpracy naszych miast przede wszystkim na gruncie gospodarczym – mówi Izabela Domogała, Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich.

Będą zmiany na skrzyżowaniu obok wiaduktu PKP

Duże zmiany organizacji ruchu w okolicy wiaduktu PKP na skrzyżowaniu ul. Miarki, Jagiellońskiej i placu Wolskiego. Pod wiaduktem nie mogą chodzić piesi, a od soboty rano (23 sierpnia) kierowcy inaczej pojadą ulicą Jagiellońską.

Dzierżawa działek inwestycyjnych - najtaniej jest w Bytomiu!

To jest wyjątkowa oferta dla przedsiębiorców – Bytom dzierżawi kolejne tereny w atrakcyjnych punktach miasta za symboliczną kwotę. Cena wywoławcza za metr kwadratowy działki to zaledwie 10 groszy! Jeden teren znajduje się blisko autostrady A-1, drugi – nieopodal Drogowej Trasy Średnicowej.

Trzech naszych na Mistrzostwach Świata!

Ewa Konieczny, Paweł Zagrodnik i Arleta Podolak to trzej reprezentanci Czarnych Bytom, którzy wystąpią w barwach narodowych podczas Mistrzostw Świata Seniorów w Judo w Czelabińsku.

Ogłoszenia

2014-08-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

DECYZJA  NR  459/2014
z dnia 14 sierpnia 2014 roku


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek spółki PETRALANA S.A., 40-732 Katowice ul. Mazowiecka 11, zmieniono decyzję Nr 661/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku, zatwierdzającą projekt  budowlany i udzielającą spółce PETRALANA S.A., 40-732 Katowice ul. Mazowiecka 11 pozwolenia na budowę hali zakładu produkcji wełny skalnej mineralnej wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr ew. 2365/4, 2364/4, 2363/4, 2352/4, 2353/4, 2354/19, 2355/19 przy ulicy Konstytucji w Bytomiu, w związku z wprowadzeniem istotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego oraz zatwierdzono zamienny projekt budowlany.

W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 302, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek  7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                               z up. PREZYDENTA MIASTA
                                                                                               Ewa Kowalik
                                                                                               Naczelnik Wydziału Architektury
2014-08-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Prezydent Miasta Bytomia podaje do publicznej wiadomości informację o:
 
1.    Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i  wszczęciu postępowania w  przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu;
 
2.    Postępowanie zostało wszczęte z wniosku spółki EKOPROD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstytucji 6A w Bytomiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. (sprawa nr ZEC.6220.36.2014);

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie Ośrodka Wdrażania Technologii Innowacyjnych, w ramach  którego planuje się wykonać niezbędną infrastrukturę oraz wdrożyć – jak wynika z wniosku inwestora – firmy EKOPROD Sp. z o.o. - pierwszą technologię innowacyjną w instalacji odzysku odpadów gumowych, planowaną do lokalizacji w Bytomiu przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji, na części działek nr 1468/97 i 2473/97 (działka powstała w wyniku podziału działki ew. nr 1512/97). Działki pod inwestycję będą wykorzystane tylko częściowo, będzie to ok. 16796 m2, a zabudowy (dachu) wynosić będzie ok. 2810 m2, tereny utwardzone to ok. 7144 m2, natomiast tereny biologicznie czynne ok. 6812 m2. W skład przedsięwzięcia wchodzić będą takie elementy jak: hala produkcyjno – magazynowa, pomieszczenie garażowo-magazynowe, budynek socjalno-biurowy, wiaty, zbiornik/zbiorniki oleju surowego, zbiornik/zbiorniki gazu płynnego LPG, zbiornik/zbiorniki peletów/brykietów sadzy, magazyn surowca (odpadów gumowych), drogi i place manewrowe, parkingi, waga samochodowa, zbiornik ppoż., podziemny zbiornik awaryjny oleju surowego.
 
Innowacyjna technologia odzysku odpadów gumowych przewiduje wykorzystywanie procesów technologicznych mających na celu otrzymywanie pełnowartościowych produktów i półproduktów na sprzedaż. Procesy technologiczne w planowanej instalacji, w odniesieniu do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) inwestor zakwalifikować do termicznego przekształcania odpadów gumowych, wykorzystując proces pirolizy niskotemperaturowej, z którego powstałe produkty i półprodukty zostaną w ok. 90% sprzedane (olej surowy, sadza i złom stalowy), zaś w ok. 10% (gaz procesowy) użyte do własnych potrzeb grzewczych, ograniczając do minimum potrzebę stosowania innych paliw (gazu płynnego LPG). Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjno-magazynowej, w której będą zamontowane trzy reaktory wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak: nowoczesny węzeł chłodzenia i oczyszczania spalin, węzeł chłodzenia i skraplania gazu olejowego, węzeł oczyszczania gazu procesowego, miejsce na przygotowanie substratu oraz linia peletowania/brykietowania, którym towarzyszyć będą: zbiorniki magazynujące powstające produkty i półprodukty, zbiornik /zbiorniki/ na gaz płynny LPG, podziemny zbiornik awaryjny oleju surowego, magazyn surowca , waga samochodowa, pomieszczenie garażowo - magazynowe, budynek socjalno-biurowy, wiaty, drogi dojazdowe, place manewrowe i waga samochodowa.

Maksymalna wydajność instalacji planowana jest na 45 Mg/dobę. Założono pracę instalacji na poziomie ok. 8000h rocznie, wyłączając niezbędne serwisy, konserwacje lub ewentualne awarie.
W wyniku prowadzonego procesu z 1 Mg odpadów gumowych planowane jest odzyskanie: ok. 45-50% oleju surowego, ok. 30-35% sadzy, ok. 7-10% kordu (złomu) stalowego, ok. 5-15% gazu procesowego (do własnych potrzeb technologicznych) i śladowe ilości wody.

3.    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Bytomia. Organami właściwymi do zajmowania stanowiska przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach są:
-    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22 do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
-    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, ul. Moniuszki 25, do wydania opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia.

4.    Niniejszym informuje się o:
a)   możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje:       
-    Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, pn.: jw.,
-    stanowiska właściwych organów opiniujących, jeżeli stanowiska te będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków,
b)   możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu w Wydziale Ekologii przy ul. Parkowej 2 (pok. 339, II piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek - piątek 7.30 – 15.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Wydział Ekologii, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom (tel: 32 2 836 340),
2)    ustnie do protokołu w Wydziale Ekologii (pokój 339), ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: ze@um.bytom.pl, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 10 września 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Bytomia. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone przez społeczeństwo po upływie 21-dniowego terminu, określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-)  Marek Przepióra
2014-08-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że postanawia podjąć postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu, z wniosku spółki EKOPROD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstytucji 6A w Bytomiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. (data wpłynięcia: 28 kwietnia 2014 r.). Na postanowienie, o którym mowa powyżej nie przysługuje zażalenie.

Termin publicznego ogłoszenia: - od dnia 20 sierpnia 2014 r. do dnia 3 września 2014 r.
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-08-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamia się strony, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu wydania opinii dla realizacji przedsięwzięcia, dla którego stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu.

Termin publicznego ogłoszenia: - od dnia 20 sierpnia 2014 r. do dnia 3 września 2014 r.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-08-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Z A W I A D O M I E N I E  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 12.08.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Modernizacja (przebudowa) lodowiska krytego przy ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu”.
 (AAP.6733.27.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71, na terenie działki nr:

obręb Bytom,        k. m. 4,    działka nr:    2421/60.

Wnioskodawcą jest:

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-19 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
 ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 lipca 2014 r. przedłożony przez spółkę AGOS – GEMES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 191 – Pełnomocnika Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 207 oraz uzupełniony w dniu 13 sierpnia br., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach modernizacji systemu odwadniania terenu niecki bezodpływowej „Kościuszko” przez pompownię „Kościuszko”, zlokalizowaną przy ulicy Piłkarskiej w Bytomiu.


Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-08-19 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11 sierpnia 2014 r. przedłożony przez Pana Łukasza Pluta – Pełnomocnika Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ulicy Smolenia 35 w Bytomiu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód deszczowych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa zieleni w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu”.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2014-08-19 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu UM
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę stowarzyszenia Forum Inicjatyw Kulturalnych realizacji zadania pn. „Back to the roots – śląska premiera spektaklu – realizacja kostiumów”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl”.

Pobierz treść oferty
2014-08-14 Ogłoszenie - Referat Ochrony Środowiska
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:

1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.59.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Modernizacja torowiska tramwajowego w Bytomiu w ulicy Katowickiej, na odcinku od Placu Sikorskiego do ulicy Siemianowickiej”

z wniosku Pana Piotra Sośnierz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKBUD” Krystyna Fabian w Katowicach, działającego z pełnomocnictwa spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, z dnia 1 lipca 2014 r.

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 2 836 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek: 730 - 1730, wtorek – piątek: 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 14.08.2014 r. do 28.08.2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii
2014-08-14 Ogłoszenie Referatu Ochrony Środowiska
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), organ z a w i a d a m i a strony, że

w dniu 14 sierpnia 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.59.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Modernizacja torowiska tramwajowego w Bytomiu w ulicy Katowickiej, na odcinku od Placu Sikorskiego do ulicy Siemianowickiej”

z wniosku Pana Piotra Sośnierz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKBUD” Krystyna Fabian w Katowicach, działającego z pełnomocnictwa spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, z dnia 1 lipca 2014 r.

Pouczenie: Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu (tel: 32 2 836 340), tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia: od 14.08.2014 r. do 28.08.2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.