Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 stycznia 2019, Piotr, Malgorzata

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Żałoba narodowa po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, 19 stycznia. Zgodnie z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od piątku, 18 stycznia od godziny 17.00, do soboty, 19 stycznia do godziny 19.00 w kraju będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Bytomianie uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Minutą ciszy bytomianie uczcili dzisiaj, 15 stycznia pamięć zmarłego wczoraj Pawła Adamowicza. Wielu mieszkańców w milczeniu zapaliło znicze i modliło się za prezydenta Gdańska. Przypomnijmy, że w niedzielę, 13 stycznia doszło do brutalnego ataku na Pawła Adamowicza, w wyniku którego kilkanaście godzin później zmarł.

Po raz trzeci zrekonstruują walki o Miechowice w 1945 roku

Ponad 130 rekonstruktorów z 25 grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Słowacji, wystawy oraz możliwość zwiedzania podziemnego przeciwlotniczego schronu. To tylko niektóre atrakcje podczas widowiska historycznego „Walki o Miechowice”, które odbędzie się 26 stycznia.

Rekordowy finał w Bytomiu

W minioną niedzielę, już po raz 27. Bytom i cała Polska, pokazali, że warto pomagać. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku w naszym mieście obfitował w wiele atrakcji.

Zaśpiewają dla Igorka

W świąteczno-noworocznym klimacie utrzymany będzie koncert charytatywny, który zaplanowano na 20 stycznia o 18.00 w kościele p.w. Trójcy Świętej przy ul. Kwietniewskiego 1 w Bytomiu.

Plenerowe lodowisko otwarte

Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. Plenerowe lodowisko na pl. Sobieskiego jest już otwarte. Godzina na tafli kosztuje tylko 3 zł.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2019-01-16 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że w dniu 16 stycznia 2019 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia zmiana decyzji nr ZSE.6220.2.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy”, którego inwestorem jest PTH „SURSYS” Sp. z o.o., ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry.

Teren realizacji przedsięwzięcia:

Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, obręb: 0013 Rozbark:
-    arkusz mapy: 1, działki nr: 7118/605, 8366/605.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja oraz działki sąsiednie:
Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, Obręb: 0013 Rozbark:
-    arkusz mapy: 1, działki nr: 8374/605, 8376/605, 8367/605, 8369/605, 7909/605, 7918/605.

Pouczenie:
-    Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.
-    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
-    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340,
tel.: (32) 78 68 342, w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 16 stycznia 2019 r. do 30 stycznia 2019 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska


2019-01-16 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
z późn. zm.), informuje się o:

1)    zmianie wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZSE.6220.2.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy.”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „SURSYS” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Styczyńskiego 6, 42-600 Tarnowskie Góry.
       
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. zmiany decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340, tel.: (32) 78-68-342 w godzinach pracy tut. Urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30; 
wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 16 stycznia 2019 r. do 30 stycznia 2019 r. (14 dni)
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2019-01-11 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom realizacji zadania pn. „VIII Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Judo dla Dzieci – SPORT UCZY I WYCHOWUJE”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztę elektroniczną: kk@um.bytom.pl oraz adnowak@um.bytom.pl.

Treść oferty
2019-01-10 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych realizacji zadania pn. „V Charytatywny koncert Świąteczno - Noworoczny”,która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Oferta realizacji zadania publicznego
2019-01-08 Ogłoszenia Wydziału Kultury i Sportu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ
2019-01-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 7 stycznia 2019 r. została wydana

decyzja nr 2/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej wraz z 4 przyłączami
w rejonie ul. Tęczowej w Bytomiu Stolarzowicach”.

 
(AAP.6733.47.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Tęczowej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,    działki nr:    963/28, 952/116, 733/23, 965/28, 947/116, 948/116, 967/28, 950/116.

Wnioskodawcami są:

Państwo Justyna i Adrian Pietrala, Pan Sylwester Kwoczala, Państwo Hanna i Sebastian Siemion, Pani Magdalena Kujawa, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Justyna Pietrala, ul. Grota-Roweckiego 20/20, 41-907 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-01-08 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia strony, że w dniu 7 stycznia 2019 r. została wydana
decyzja nr 1/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa kanału kablowego od rozdzielni 6 kV KWK „Centrum” do szybu „Staszic””.

 (AAP.6733.46.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,    k. m. 1,        działki nr:    1463/114, 1466/114, 1471/126, 1474/126, 3057/126, 3058/126.

Wnioskodawcą jest:

Pan Andrzej Lichota prowadzący działalność gospodarczą pn.: AMTRONICS Andrzej Lichota, ul. Mickiewicza 44, 32-551 Wygiełzów.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2019-01-04 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) - zwanej dalej kpa. oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Miechowice w Bytomiu i północne dzielnice miasta Zabrze (osiedle Helenka i osiedle Rokitnica)”, planowanego do realizacji na terenie Miasta Bytomia i Miasta Zabrze, z wniosku Pana Aleksandra Dudek, właściciela firmy: EURO-PROJEKT ALEKSANDER DUDEK 50-246 Wrocław, ul. Trzebnicka 12/6, działającego z pełnomocnictwa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Goethego 3, z dnia 11 maja 2018 r., uzupełnionego w dniach: 23.07.2018 r., 22.08.2018 r., 24.08.2018 r. i 23.10.2018 r. - nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 kpa., ze względu na konieczność umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań wniosku przed wydaniem decyzji, zgodnie z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego z dnia 21 grudnia 2018 r. nr ZSE.6220.6.2018.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2019 r. 

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 04 do 18 stycznia 2019 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
                                               Wydziału Inżynierii Środowiska
2019-01-03 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu

Prezydent Bytomia działając  na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450, z późń. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Treść ogłoszenia

Wzór oferty
Umowa o realizacje zadania publicznego
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - wzór
Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania

2019-01-03 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 późn. zm.) - w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 późn. zm.) zawiadamia się strony, że po rozpatrzeniu odwołania z dnia 10 lipca 2018 r. Pani Dagmary Strach - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: DMS Dagmara Strach z siedzibą w Katowicach, od decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 22 czerwca 2018 r. orzekającej: „Odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, z wniosku Pani Dagmary Strach właścicielki firmy DMS Dagmara Strach z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 14a” - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 grudnia 2018 r. postanowiło stwierdzić uchybienie terminu do wniesienia przedmiotowego odwołania, zgodnie z postanowieniem znak: SKO.OS/41.9/378/2018/11241/AK z dnia 17 grudnia 2018 r.

Pouczenie:
Stosownie do postanowień art. 50 - 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 1302 z późn. zm.) przedmiotowe postanowienie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, tj. w terminie 30 dni po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23). Wymogi formalne skargi określają art. 46, art. 47 i art. 57 powołanej wyżej ustawy. Wniesienie skargi na ww. postanowienie wymaga uiszczenia wpisu stałego w wysokości 100 zł.
 
Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie jej prawa pomocy, obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Zasady przyznawania prawa pomocy oraz skutki przyznania określają art. 243 – 262 cytowanej powyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 340, II piętro (tel.: 32 28 36 340), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
Sposób udostępnienia odpisu decyzji lub postanowienia, które podlega zaskarżeniu, ogłoszonego przez publiczne obwieszczenie określa art. 49b - Kodeks postępowania administracyjnego.
         
Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 03 do 17 stycznia 2019 r.  (14 dni).
 z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.