Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
31 października 2014, Łukasza, Urbana, Augusta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki

Akcja Znicz. Zwolnij i noś odblaski

Na drogach całego kraju rozpoczęła się Akcja Znicz. Porządku pilnuje większa liczba policjantów i strażników miejskich. Dbajmy o ostrożną jazdę – apeluje Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy bytomskiej policji.

Mamy nowy obiekt sportowy na Rozbarku

Mieszkańcy dzielnicy Rozbark mają powody do zadowolenia. Tuż obok boiska Orlik powstała nowa mini – siłownia. Zainstalowano także stół do gry w tenisa stołowego, szachy oraz ławeczki. Wszystko - w ramach budżetu obywatelskiego.

Chłopcy z Placu Broni w Beceku

Chyba każdy z nas zna choć kilku wersów hitu „O, Ela” Chłopców z Placu Broni. Pod tym samym tytułem, co słynny przebój, 7 listopada zespół da koncert w Beceku. Wstęp jest darmowy, ale warto już teraz zadbać o bezpłatną wejściówkę.

Utrzymać przewagę nad Odrą

Podopieczni Jacka Trzeciaka, piłkarze Polonii Bytom wciąż utrzymują bezpieczną, trzypunktową przewagę nad wiceliderem tabeli – Odrą Opole. Aby jej nie stracić, w piątek, 31 października muszą pokonać u siebie zespół Skry Częstochowa.

By niemiecki złapać w lot

Gimnazjum nr 15 z Bytomia jest jedną z 16 szkół w Polsce, które zakwalifikowało się do programu „Odznaka jakości Schule im Wandel - Zmieniająca się szkoła” zorganizowanego przez Instytut Goethego oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Inteligentne zarządzanie oświetleniem

Przedstawiciele japońskiego konsorcjum technologicznego Sharp spotkali się z władzami Bytomia, by porozmawiać o inwestycji dotyczącej nowoczesnego oświetlenia miejskiego.

Święto Niepodległości w Bytomiu

11 listopada, to dla wielu już nie tylko dzień wolny od pracy, ale i okazja do zamanifestowania swoich patriotycznych uczuć. Świadczy o tym m.in. coraz więcej powiewających tego dnia w oknach biało-czerwonych flag.

Nowa fontanna w Miechowicach

Po kilku latach przerwy miechowiczanie znów mogą korzystać z uroków fontanny przy ul. Stolarzowickiej. W jej oficjalnym otwarciu brali udział przedstawiciele władz miasta, radni i mieszkańcy dzielnicy.

Ogłoszenia

2014-10-30 Obwieszczenie Wydziału Ekologii
na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a się strony, że w dniu 27 października 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja o sygn. ZEC.6341.19.2014 udzielająca Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207 pozwolenia wodnoprawnego na:

- budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.

2014-10-30 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A l, zwanego planem „Dąbrowa Miejska", przyjętego uchwałą nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r., dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska w Bytomiu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. póz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIII/463/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady Al, zwanego planem „Dąbrowa Miejska", przyjętego uchwałą nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r., dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska w Bytomiu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady Al, zwanego planem „Dąbrowa Miejska", przyjętego uchwałą nr XYI1/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r., dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska w Bytomiu

w dniach od 10 listopada 2014 r. do 10 grudnia 2014 r.

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bytomiu ul. Smolenia 35, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.
Projekt zmiany planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP, internetowym serwisie Bytomia oraz stronie internetowej MPU: www.mpu.bytom.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu l grudnia 2014 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bytomiu, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Bytomia na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Bytomia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. póz. 1235 z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady Al, zwanego planem „Dąbrowa Miejska", przyjętego uchwałą nr XV1I/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r., dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska w Bytomiu.

Stosownie do art. 39 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. póz. 1235 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Prezydent Miasta
Damian Bartyla

2014-10-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu do Urzędu: 05.09.2014 r.), przedłożony przez Pana Michała Goli – Prezesa Zarządu spółki Armada Development S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Srebrnej 1 oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 1 października 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:
 
w sprawie udzielenia spółce Armada Development S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Srebrnej 1 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w Bytomiu – Szombierkach w rejonie ulicy Golfowej, na działkach ewidencyjnych o n-rach: 1589/16 i 1628/13.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-10-28 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Miechowice w Bytomiu, przyjętego uchwalą nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r., dla terenu położonego w rejonie ulic; Elektrownia i Energetyki w Bytomiu,

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. póz. 647 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt, 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. póz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVI/502/14 z dnia 22 września 2014 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Miechowice w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z 28 września 2011 r., dla tereny położonego w rejonie ulic: Elektrownia i Energetyki w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice zmiany planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bytomia (Bytom, ul. Parkowa 2) oraz na stronie internatowej: www.bytom.pl w zakładce BIP. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8:00 do 15:00).

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. zmiany planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Bytomia, 41-902 Bytom, ul, Parkowa 2 oraz ustnie do protokołu (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - Bytom, ul. Smolenia 35 w godzinach od 8:00 do 15:00) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: sekretariat@mpu.bytom.pl) w terminie do dnia 28 listopada 2014 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Bytomia.

Prezydent Miasta
Damian BartylaZałącznik graficzny

2014-10-27 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 24.10.2014 r. została wydana

decyzja nr 42a/2005

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 42/2005 z dnia 05.08.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn.: „budowa drogi głównej do Bytomskiego Parku Przemysłowego wraz z ustaleniem zasad podziału
(sprawa nr AAP.7331–18/P/04)

zlokalizowanej w rejonie ulic Strzelców Bytomskich / Dąbrowa Miejska w Bytomiu (na terenie byłej KWK „Powstańców Śląskich”), na terenie obejmującym następujące działki: obręb Bytom k.m. 63 dz. nr: 210/4, 211/4, 212/4 (powstałe w wyniku podziału działki nr 191/4), 213/4, 214/4 (powstałe w wyniku podziału działki nr 174/4), 215/4, 216/4 (powstałe w wyniku podziału działki nr 192/4), 205/3, 206/3, 207/3, 209/3, 219/3, 220/3, 221/3, 222/3, 223/3 (powstałe w wyniku podziału działki nr 198/3), obręb Bytom k.m. 64 dz. nr: 488/1, 489/1 (powstałe w wyniku podziału działki nr 341/1), 490/1, 491/1, 492/1 (powstałe w wyniku podziału działki nr 346/1), 493/1, 494/1, 495/1 (powstałe w wyniku podziału działki nr 434/1), 496/1, 497/1, 498/1 (powstałe w wyniku podziału działki nr 446/1), obręb Radzionków k.m. 20 dz. nr: 1474/5, 1475/5,

wydanej na rzecz:
Gminy Bytom, w imieniu której działał na podstawie pełnomocnictwa Pan Jan Podgórski, ul. Parkowa 2 w Bytomiu.

 

Z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-10-22 Ołoszenie Referatu Pozwoleń Budowlanych
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 598/2014
z dnia 16 października 2014 roku

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm. ) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek HILKIM Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska ul. Chorzowska 11, wydano w dniu 16 października 2014 roku decyzję Nr 598/2014, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą spółce HILKIM Sp. z o.o., 41-709 Ruda Śląska ul. Chorzowska 11 pozwolenia na budowę Zakładu Produkcji Granulatów i Kruszyw w technologii GEODUR na działce nr ew. 595/12 ( k.m. 2, obręb Bobrek ) przy ulicy Pasteura 18 w Bytomiu.

W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 302, w godzinach 7.30 – 15.00 ( w poniedziałek 7.30 – 17.30 ), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Krystyna Sówka
Kierownik Referatu Pozwoleń Budowlanych
Wydziału Architektury

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii

Bytom, dnia 22 października 2014 r.

ZEC.6341.23.2014

ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu: 01.09.2014 r.) znak: NO/021-W-124F/14/15226 wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia sprawy, zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu: 17.09.2014 r.), przedłożony przez Pana Artura Szymańczyka, reprezentującego Pracownię Analiz Środowiskowych EKOVENTUS – Szymańczyk i Węclewski Sp. j. z siedzibą przy ulicy Strumykowej 22a/2 w Zielonej Górze – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 16 października 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne: w sprawie udzielenia Miastu Ruda Śląska pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot Ø 600 mm, zlokalizowany w okolicy ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej, do wód rzeki Kłodnicy.


Z up. Prezydenta Miasta (-)
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.10.2014r. została wydana

decyzja nr 8a/2008

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 8/2008 z dnia 03.03.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa stacji telefonii komórkowej_Bytom 53515_Strzelców Bytomskich”.
( AAP.6733.19.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy pl. Żeromskiego, na terenie działek nr: obręb Radzionków, k. m. 20, działki nr: 1536/5, 1537/5. Wnioskodawcą jest: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Bogusław Machwitz, adres do korespondencji: PPUH „Elektromont” – Leszek Gorol S. J. ul. Asfaltowa 103, 42-289 Woźniki.

 

z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.10.2014r. została wydana

decyzja nr 54a/2007

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 54/2007 z dnia 14.08.2007r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do osiedla ul. Przy Kopalni Bytom”.
( AAP.73310-41/07 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu w rejonie ul. Przy Kopalni, na terenie działek nr: obręb Bytom, k. m. 64, działki nr: 336/1, 186/58, 184/58, obręb Bytom, k. m. 65, działki nr: 58/13, 59/13, obręb Bytom, k. m. 63, działki nr: 219/3, 220/3, 221/3, 222/3, 223/3 (powstałe w wyniku podziału działki nr 208/3), 214/4, 207/3, 206/3, 190/4, 112/3, 104/4, 101/4,

Wnioskodawcą jest:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marek Jarosz, adres do korespondencji: ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.


z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-10-22 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.10.2014r. została wydana

decyzja nr 71a/2007

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 71/2007 z dnia 26.10.2007r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu osiedla przy byłej kopalni KWK „Powstańców Śląskich””.
( AAP.73310-54/07 )

w części dotyczącej następujących działek: obręb Bytom, k. m. 64, działki nr: 54, 76/1, 110/48, 112/51, 114/52, 163/1, 167/1, 181/20, 182/58, 206/1, 334/1, 335/1, 337/1, 338/1, 340/1, 351/1, 365/15, 366/15, 367/15, 371/19, 373/19, 374/19, 376/19, 379/19, 381/1, obręb Radzionków, k. m. 64, działki nr: 3095/5, 3096/5 (powstałe w wyniku podziału działki nr 3012/5), 1448/5, 3007/5.

Wnioskodawcą jest:
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tadeusz Niedbajuk, ul. Szenwalda 18/4, 44-113 Gliwice.

 

z up. Prezydenta Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.