Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 stycznia 2017, Agnieszka, Inez, Jaroslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Spotkanie z NGO

Damian Bartyla, prezydent Bytomia, Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz liczni przedstawiciele bytomskich organizacji pozarządowych spotkali się w piątek /20 stycznia/, aby podsumować miniony rok oraz porozmawiać o bieżących inicjatywach.

Miłośnicy historii zrekonstruują walki o Miechowice z 1945 roku!

Grupy rekonstrukcyjne z Polski, Czech i Słowacji. Ponad 80 osób, które wcielą się w rolę żołnierzy i mieszkańców Miechowic. Pokazy eksponatów z czasów II wojny światowej. Tak zapowiada się rekonstrukcja walk o Miechowice z 1945 roku, którą będzie można zobaczyć 28 stycznia w Bytomiu-Miechowicach

Ferie tuż tuż

Patrząc na aurę za oknem, miłośnicy białego szaleństwa zacierają już ręce na myśl o zimowym wypoczynku. Nawet jeśli śnieg nie utrzyma się do połowy miesiąca, młodzi bytomianie rozpoczynający ferie 16 stycznia, nie powinni narzekać na nudę.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Bytomia

Przed nami, jak co roku, kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia. Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2017-01-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Obwieszczenie

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, na wniosek przedłożony przez Pana Tomasza Kacprowicza, reprezentującego firmę An Archi Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 64, 44-100 Gliwice – pełnomocnika inwestora: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

Termin zamieszczenia: od 20 stycznia do 3 lutego 2017 r.

Zobacz treść obwieszczenia

2017-01-19 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, organ zawiadamia strony, że w toku prowadzanego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”, Pan Damian Kłosek reprezentujący firmę „NJN” Kłosek Damian, ul. 1 Maja 51, 44-194 (pełnomocnik inwestora – spółki Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów) został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dołączonej do wniosku o wydanie decyzji z dnia 14 października 2016 r. - w związku ze zmianami w ustawie ooś, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Uzupełnienie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami jest niezbędne z uwagi  na konieczność zawarcia w decyzji – w myśl art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, informacji o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które zgodnie z art. 62a ustawy ooś należy zawrzeć w treści karty informacyjnej przedsięwzięcia. Do czasu uzupełnienia, sprawa pozostaje bez biegu.
                         
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 19 stycznia 2017 r. do 2 lutego 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-01-19 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych zadania pn. „Rozbark-Nikiszowiec: Na wspólnym szlaku". Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Treść oferty
2017-01-19 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 18.01.2017 r., została wydana

decyzja nr 13b/2016

zmieniająca decyzję nr 13/2016 z dnia 10.06.2016 r.,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa drogi gminnej z chodnikami oraz parkingiem dla samochodów osobowych.
Budowa sieci energii elektrycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z siecią wodociągową i oświetleniową”,

 (AAP.6733.11.2016)
 

wydaną dla:
firmy GTB METROPOLIS Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Korfantego 141A w Katowicach, w imieniu której działała na podstawie pełnomocnictwa Pani Katarzyna Szyndlar-Górczok (adres do korespondencji: GTB METROPOLIS Sp. z o.o., 40-154 Katowice, Al. Korfantego 141A),
 
i przeniesioną decyzją nr 13a/2016 z dnia 15.07.2016 r. na rzecz:

firmy OSIEDLE FAZANIEC GTB INVEST Sp. z o.o. Sp.K., z siedzibą przy Al. Korfantego 141A w Katowicach, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pani Katarzyna Szyndlar-Górczok (adres do korespondencji: OSIEDLE FAZANIEC GTB INVEST Sp. z o.o. Sp.K., 40-154 Katowice, Al. Korfantego 141A)

oraz
firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Portowej 14a w Gliwicach, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pani Agnieszka Klabisz (adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a).

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu w rejonie ul. Orzegowskiej, na terenie obejmującym następujące działki:

obręb Szombierki,    k.m. 3,    działki nr:    1757/113, 2372, 2356, 2357,
obręb Bobrek,    k.m. 3,    działki nr:    441/26 (powstała w wyniku podziału działki nr 392/26), 474/26 (powstała w wyniku podziału działki nr 419/26, która z kolei powstała w wyniku podziału działki nr 391/26), 415/26 (powstała w wyniku podziału działki nr 391/26), 390/26, 290/30, 214/31, 296/26, 355/33, 356/35, 357/35, 105/31, 106/35, 102/30.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Architektury
mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska
2017-01-19 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA


Nr AAB.6740.878.2015/2017
z dnia 18 stycznia 2017 roku.

Na podstawie art. 11d ust. 5 oraz art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 2031 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Józefa Butryma, dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, działającego na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na zmianę decyzji nr 115/2016 z dnia 11.03.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi bocznej ulicy Wyszyńskiego w Bytomiu” w zakresie załącznika nr 2 tj. projektu podziału nieruchomości w części dotyczącej użytku projektowanej działki nr 1400/72 (k.m. 2, obręb Sucha Góra).
 
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 318, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek   7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
2017-01-17 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia informuje, iż zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Stanisława Małachowskiego 36, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych w 2017 r. pn. Zapewnienie całodobowej opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie w mieszkaniach chronionych „Mieszkania Chronione – szansa na niezależne funkcjonowanie”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 24 stycznia 2017 r., na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub elektronicznie na adres: kz@um.bytom.pl.

Treść oferty
2017-01-13 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zawiadomienie stron o wezwaniu pełnomocnika inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa łącznika drogowego na odcinku od ul. Łagiewnickiej (DK-11) do ul. Chorzowskiej (DK-79) w ramach budowy Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe na terenie miasta Bytomia (tzw. BeCeTki)”, którego inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.

Termin zamieszczenia na okres 14 dni, w terminie od 13 do 27 stycznia 2017 r.

Zobacz treść
2017-01-13 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zawiadomienie stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”, którego inwestorem jest spółka Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów.

Termin zamieszczenia na okres 14 dni, w terminie od 13 do 27 stycznia 2017 r.

Zobacz treść
2017-01-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 11.01.2017r. została wydana

decyzja nr 1/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci elektroenergetycznych SN i nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej”.


 (AAP.6733.26.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, na terenie działek nr:

obręb Rozbark,    k. m. 2,    działki nr:    366/12, 369/12, 370/12, 302/12, 323/12, 372/4, 371/4, 248/6, 243/2, 367/12.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Matula, ul. Leśna 22a, 44-177 Paniówki.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-01-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
           
 Zgodnie z art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszary II-VIII”, z wniosku Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, działającego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Rosiek z dnia 5 grudnia 2016 r. (data wpływu) nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa, ze względu na skomplikowany charakter sprawy.

W świetle powyższego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 5 marca 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 9 do 23 stycznia 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.