Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 listopada 2015, Konrad, Leonard, Sylwester

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Ostatni mecz rundy jesiennej

Już w najbliższą sobotę, 28 listopada podopieczni Jacka Trzeciaka zagrają ostatni mecz rundy jesiennej II ligi sezonu 2015/2016. Poloniści podejmą u siebie wicelidera tabeli zespół Wisły Puławy. Początek meczu przy Olimpijskiej o 18.00.

Już niebawem rozbłysną świąteczne iluminacje

Prawie 165 tysięcy złotych będą kosztowały tegoroczne iluminacje świąteczne, które w pierwszych dniach grudnia rozbłysną w Bytomiu. Będzie kilkunastometrowa choinka na Rynku, ozdobione latarnie, skrzyżowania dróg i dworzec autobusowy oraz dekoracje przy Urzędzie Miejskim.

Zobacz najlepszych karateków w akcji

Ponad 300 zawodników z kilkunastu krajów europejskich, w tym najlepsi polscy karatecy, którzy należą do czołówki światowej, zaprezentuje się podczas Mistrzostw Europy Karate Kyokushin /27-28 listopada/. Dwudniowe zawody zostaną rozegrane w Tarnowskich Górach i Bytomiu, a więc miastach mających bogate tradycje karate

Książki dla dzieciaków w szpitalu

Dobra wiadomość dla dzieci leczących się na oddziałach pediatrycznych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Już wkrótce w ramach ogólnopolskiej akcji "Zaczytani", powstaną tam Biblioteki Małego Pacjenta. To, czy będą bogate, zależy od nas.

Bytom ruszył z "Akcją zima"

Czekający przy telefonie dyspozytor „Akcji zima”, przyjmujący wszystkie sygnały dotyczące zimowego utrzymania ulic i chodników należących do gminy, a także zabezpieczone ponad 2500 ton soli, 850 ton piasku, czternaście koksowników oraz niezbędny sprzęt do odśnieżania. W Bytomiu uruchomiono zimowe utrzymanie miasta.

Pedagog z Bytomia walczy w ogólnopolskim konkursie

Grzegorz Rzeszutek, pedagog I LO w Bytomiu, walczy w ogólnopolskim internetowym konkursie o 5 tys. zł na realizację warsztatów dla niewidomych ojców oraz ojców niewidomych dzieci. Plebiscyt organizuje fundacja Szansa dla Niewidomych, która od 23 lat wspiera osoby, które straciły wzrok.

Komputery w "szpitalu górniczym" ułatwiają leczenie

Szybka diagnoza, elektroniczne skierowania na badania, natychmiastowy dostęp do historii choroby – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu przeszedł proces informatyzacji. Choć początki nie były łatwe, po 5 miesiącach od wdrożenia zmian, personel nie wyobraża sobie powrotu do poprzedniego systemu.

Bytom zaoszczędzi na prądzie

Ponad 500 tys. zł w skali roku zaoszczędzi Bytom dzięki zbiorowemu zakupowi energii elektrycznej. Łącznie wszyscy uczestnicy /miasta wchodzące w skład GZM/ wydadzą na prąd 11 mln.  zł mniej, niż gdyby dokonywali zakupów indywidualnie.

Ogłoszenia

2015-11-26 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Prezydent Bytomia na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2016 r.
2015-11-26 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Prezydent Bytomia na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, w związku z § 9 Programu współpracy Miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, przyjętego uchwałą nr XVII/219/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2015 r.

ogłasza otwarty konkurs


ofert na realizację zadań publicznych miasta Bytomia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz innych patologii społecznych w 2016 r.
2015-11-26 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek: Pana Krzysztofa Markowskiego (Markowski) oraz Pana Bogdana Pabiszczaka (Pabiszczak) – Pełnomocników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Czeladzi Zakład Odwadniania Kopalń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
 
- na odwadnianie wyrobisk górniczych zlikwidowanej kopalni przez Pompownię „Szombierki”, przy dopuszczalnej rzędnej piętrzenia - 498,0 m n.p.m.,

- na odprowadzanie wód kopalnianych, pochodzących z odwadniania wyrobisk górniczych zlikwidowanej kopalni przez Pompownię „Szombierki”, do rzeki Bytomki w km 15+920,  w ilości: Qmax h = 490,0 m3/h, Qśr d = 7 920,0 m3/h, Qmax h = 2 890 000,0 m3/h oraz o następujących wskaźnikach zanieczyszczeń: zawiesina ogólna – do 35,0 mg/l, chlorki – do 3 700 mg/l, siarczany – do 2 000,0 mg/l,

dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Odwadniania Kopalń, ul. Kościuszki 9, 41-253 Czeladź.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-11-26 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Prezydent Bytomia na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1457), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na organizację w 2016 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015-11-26 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Prezydent Bytomia na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2016 r. zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno – paliatywnej i rehabilitacji domowej
na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby.
2015-11-25 Ogłoszenie Wydziału Obrotu Nieruchomościami
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
 
Na podstawie art. 4 pkt. 9b1  oraz art. 124 ust. 1 i art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), Prezydent Bytomia wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości która, w udziale 1/2 części ma nieuregulowany stan prawny oraz w udziale 1/2 części należy do osoby fizycznej o nieustalonym adresie, stanowiącej działkę gruntu nr 257 (k. m. 6, obręb Miechowice) o powierzchni 0,4260 ha, objętej stanem księgi wieczystej nr KA1Y/00000705/5,w której prawo własności wpisane jest między innymi na rzecz nieżyjącej Anieli Madejskiej oraz Marii Stanienda (bądź Stanieda).

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do udziałów w nieruchomości stanowiących uprzednio własność Anieli Madejskiej oraz Marii Stanienda (bądź Stanieda), obowiązane są do zgłoszenia się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu (, ul. Parkowa 2) w Wydziale Obrotu Nieruchomościami (pok. 326).

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęta procedura kończąca postępowanie oraz zostanie wydana decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
2015-11-24 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Kopalnia Aktywności przy Gimnazjum Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Józefa Szafranka w Bytomiu realizacji zadania pn. „Teatr otwiera głowy. Cykl warsztatów teatralnych rozwijających kompetencje twórcze uczniów..”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Treść ogłoszenia
2015-11-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 23.11.2015r. została wydana

decyzja nr 20/2015

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

"Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola miejskiego oraz zmianą sposobu użytkowania części poddasza na funkcję gospodarczo-magazynową" .
 (AAP.6733.18.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Czecha w Bytomiu, na terenie działki nr: 269/11 (zabudowa kubaturowa), 519/3 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Gmina Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Magdalena Szyszkowska-Kucia, adres do korespondencji: „SQUARE”, ul. Kościuszki 63/119, 41-500 Chorzów.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-11-23 Ogłoszenie Wydziału Architektury

Z A W ℑ A D O M ℑ E N ℑ E  
o  wszczęciu  postępowania
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 12.11.2015r. zostało wszczęte 

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. ℜomanowskiego w Bytomiu”.

(AAP.6733.20.2015)

 ℑnwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. ℜomanowskiego, na terenie działek nr:

 obręb Łagiewniki,            k. m. 1,         działki nr:     3772/384, 3769/384, 3952/384,3951/384

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym inƒormuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

 z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

 

2015-11-20 Ogłoszenie Wydziału Organizacyjnego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Bytomia w 2016 r.

Treść zarządzenia
Treść Ogłoszenia
Wzór oferty

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.