Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 listopada 2018, Aniela, Klaudyna, Roman

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

Żurawie na Łużyckiej. Trwa budowa nowej strażnicy

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy oraz ceremonia podpisania aktu erekcyjnego przypieczętowały dziś /13 listopada/ realizację ogromnej i wyczekiwanej nie tylko przez bytomskich strażaków inwestycji przy ul. Łużyckiej.

13. Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego

Dwadzieścia jeden koncertów z udziałem artystów polskiej i światowej sceny muzycznej. Już w czwartek, 8 listopada rusza festiwal, który ukaże publiczności bogactwo rodzimej muzyki na czele z dziełami G.G. Gorczyckiego.

Za ponad 4 mln zł zmodernizowano kolejny obiekt sportowy

Pełnowymiarowe boisko piłkarskie z odwodnieniem, trawą syntetyczną, trybunami na 200 miejsc, a także zmodernizowanym oświetleniem. Zakończyła się przebudowa boiska piłkarskiego Silesii Miechowice przy ul. Dzierżonia. Boisko uzyskało certyfikat FIFA Quality PRO.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2018-11-16 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
Zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZSE.6220.2.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r., na wniosek z dnia  17 października 2018 r. Aktualny nr sprawy: ZSE.6220.23.2018

Zobacz treść ogłoszenia

Termin publikacji od 16 do 30 listopada 2018 r.
2018-11-13 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) zawiadamia się, że w dniu 07 listopada 2018 roku wydana została decyzja Nr 643/2018 Prezydenta Miasta Bytomia, pełniącego funkcję Starosty, udzielająca zarządcy drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie gminy Bytom w ramach zadania: „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”

Etap 7 – Rozbudowa ul. Kilara (wewnętrzna gminy), Tuwima (wewnętrzna gminy), Chorzowska (DK 79) – budowa ciągów pieszo-rowerowych w Bytomiu
 
Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi powiatowej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)


obręb Rozbark, karta mapy 1: 8292/633, 5583/633, 8428/633 (7954/633),

- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego istniejącej i projektowanej drogi gminnej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)


obręb Rozbark, karta mapy 1: 7960/633, 7953/633, 7955/633, 7958/633, 8430/574 (7962/574), 7873/605, 7902/560, 7880/560, 8432/560 (7888/560), 8434/560 (7895/560), 8436/560 (7890/560), 8438/560 (8372/560), 8440/560 (8281/560), 8441/560 (8281/560), 8442/574 (7310/574), 7309/574, 7903/574, 7314/574, 7315/574, 8445/562 (7301/562), 2045/574, 7127/565,

- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi krajowej:  (w nawiasie podano pierwotny nr działki)


obręb Rozbark, karta mapy 1: 4536/559, 7131/546, 4530/562, 4531/559, 4529/536, 8447/544 (7335/544),  

- nieruchomości podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)

obręb Rozbark, karta mapy 1: 8292/633, 8427/633 (7954/633), 8444/562 (7301/562), 2045/574, 7127/565, 4536/559, 7131/546, 4530/562, 4531/559, 4529/536, 7336/544, 7337/544.
 
W związku z powyższym zawiadamia się, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, pokój 318 w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek 7.30 – 17.30), a także uzyskać wszelkie informacje w sprawie telefonicznie tel. 32 28 36 318.
 
Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej).

2018-11-13 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie o wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZSE.6220.12.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja układu głównego odwadniania KWK „Centrum” w Bytomiu - Branża powierzchniowa, Etap I” - w terminie od 13 do 27 listopada 2018 r. (14 dni).

TREŚĆ OGŁOSZENIA
2018-11-09 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz 2081) – zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 17 października 2018 r., przedłożony przez Pana Leszka Kamińskiego, reprezentującego firmę P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński z siedzibą przy ulicy Jana Heweliusza 21, 40-751 Katowice - Pełnomocnika Inwestora: Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe „SURSYS” Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Styczyńskiego 6, zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Bytomia  numer ZSE.6220.2.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, polegająca na uruchomieniu kabiny lakierniczej i śrutownicy”

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe „SURSYS” Sp. z o. o.,
ul. Styczyńskiego 6; 42-600 Tarnowskie Góry

Pełnomocnik Inwestora:

Pan Leszek Kamiński,
P.P.B.U.H. „EURO-EKO-POL” Leszek Kamiński
ul. Jana Heweliusza 21;  40-751 Katowice

Rodzaj przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako:
 
„14) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników;”;

Lokalizacja inwestycji:
Inwestycja obejmuje tereny położone w granicach miasta Bytomia, w obrębie istniejącego zakładu przy ul. Bernardyńskiej 1.

Teren realizacji przedsięwzięcia:
•    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, obręb: 0013 Rozbark,
-    Arkusz mapy: 1 działka nr: 7118/605

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja oraz działki sąsiednie:

    Jednostka ewidencyjna:  M. Bytom, Obręb: 0013 Rozbark,
-    Arkusz mapy: 1 działki nr: 7118/605, 8366/605, 8369/605, 8417/605, 7909/605, 7918/605.

Przedsięwzięcie obejmuje:
Inwestor planuje rozbudowę Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o. o. w Bytomiu, przy ul. Bernardyńskiej 1, w ramach której planowane jest uruchomienie kabiny lakierniczej i śrutownicy, które zostaną uruchomione w istniejącej hali produkcyjno – magazynowej, która obecnie użytkowana jest jako miejsce obróbki elementów stalowych oraz magazynowania materiałów. Kabino - suszarka lakiernicza, w której na elementy stalowe będą nakładane powłoki lakiernicze, ma powstać w miejscu aktualnie funkcjonującej ściany malarskiej, która zostanie zlikwidowana. W tej samej hali zostanie uruchomiona śrutownica tj. komora do strumieniowo – ściernego czyszczenia elementów urządzeń przemysłowych przed lakierowaniem..
 
Wobec powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2
w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340, tel.: (32) 28-36-340, w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00, w terminie do 7 dni po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 9 listopada 2018 r. do 23 listopada  2018r. (14 dni)

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-11-09 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

o przedłużeniu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Cegielnianej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9  i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały nr XX/265/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Cegielnianej w Bytomiu oraz w związku z ustanowieniem 12 listopada dniem wolnym od pracy, i w nawiązaniu do ogłoszenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Cegielnianej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które ukazało się w dniu 12 października 2018 r. w Dzienniku Zachodnim
 
zawiadamiam  o przedłużeniu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Cegielnianej w Bytomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 23 listopada 2018 r.

 
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 309, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt planu udostępniony będzie także na stronie internetowej BIP oraz internetowym serwisie Bytomia.

Ponadto informuję, że przedłużeniu ulega również termin, do którego możliwe jest składanie uwag do projektu planu zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Nieprzekraczalny termin składania uwag upływa dnia 7 grudnia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Bytomia.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie przedłużenia ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

Prognoza MPZP - II wyłożenie

Rys planu
Rys - prognoza
Tekst planu
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta

2018-11-09 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1474) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Józefa Butryma, dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 394 udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

Przebudowa drogi bocznej ulicy Siemianowickiej w Bytomiu w ramach zadania  inwestycyjnego:
„Przebudowa drogi do budynków 105 a, b, e przy ul. Siemianowickiej”

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego projektowanej drogi gminnej: (w nawiasie podano pierwotny nr działki)

obręb Rozbark, karta mapy 1: 8405/450 (7270/450), 8407/485 (6397/485),
obręb Rozbark, karta mapy 2: 465/13 (252/13), 466/13 (252/13), 243/2,

- nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu:

obręb Rozbark, karta mapy 1: 6684/450,
obręb Rozbark, karta mapy 2:  251/13,

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 318, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek   7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
2018-11-09 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej kpa., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) organ zawiadamia strony, że postanowieniem nr ZSE.6220.6.2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Prezydent Miasta Bytomia podjął na wniosek Pana Aleksandra Dudek z dnia 23 października 2018 r., właściciela firmy: EURO-PROJEKT ALEKSANDER DUDEK 50-246 Wrocław, ul. Trzebnicka 12/6, działającego z pełnomocnictwa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Goethego 3, postępowanie, zawieszone na żądanie strony, na wniosek której zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Miechowice w Bytomiu i północne dzielnice miasta Zabrze (osiedle Helenka i osiedle Rokitnica)”, z wniosku pełnomocnika FORTUM SILESIA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 416, z dnia 11 maja 2018 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami - w związku z przeniesieniem praw z dotychczasowego inwestora, tj. Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu na Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

Zgodnie z wnioskiem pełnomocnika z dnia 23 października 2018 r., teren inwestycji obejmuje następujące działki:
-    na terenie miasta Bytom, działki nr: 106/4, 105/4, 127/1, 116/1, 90/4, 104/4, 113/112, 114/112, 131/4, 130/4, 129/4, 128/4, 1785/23, 971/23, 970/23, 966/23, 959/22, 968/23, 960/22, 964/16, 962/16, 961/16, 792/15, 790/14, 1802/1, 265/1, oraz
-    na terenie miasta Zabrze działki nr: 1084/1, 1057/1, 1071/2, 1078/2, 320/6, 308/6, 100/6, 1466/57.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia - w terminie siedmiu dni (7 dni) po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia postanowienia.

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy Urzędu (tel.: 32  28 36 340), tj.:  w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od dnia 9 do 23 listopada 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

2018-11-06 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Treść ogłoszenia
2018-10-31 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
ZSE.6220.15.2018

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.15.2018 z dnia 31 października 2018 r., dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Budowa stacji paliw płynnych”

planowanego do realizacji na terenie działek nr 35/11, 66/11, AM4, obręb Zamłynie, M. Bytom;

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 i 342 - II piętro, w godzinach pracy urzędu (tel.: 32 28-36-340), tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500.

Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 31 października do 14 listopada 2018 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-10-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 19.10.2018 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze 6 – dz. nr 1125/9”.


 (AAP.6733.44.2018)

 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Osiedle Hutnicze, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,        k. m. 1,        działki nr:    138/5, 139/5, 140/5.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Ewa Pawełczyk, ul. Czajki 3/XII, 44-122 Gliwice.


W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.