Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 marca 2017, Pelagia, Feliks, Zbyslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Pierwszy inwestor w KSSE

Opartą na najnowszych technologiach halę produkcyjno – magazynową wybuduje w Bytomiu Firma Epco Polska zajmująca się produkcją paneli do bram segmentowych. Zakład powstanie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2017-03-21 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. i zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., dla terenu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVIII/483/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą  nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. i zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., dla terenu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany Studium.
 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego zmianą studium znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce ogłoszenia i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce tablica ogłoszeń.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,  w  terminie  do  dnia  1 maja 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.). Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Prezydenta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,  w terminie do dnia 1 maja 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pok. nr 309.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Bytomia.
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
Załacznik 1
Załącznik 2

2017-03-21 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz.353 z późn. zm.), zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XXXVIII/484/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl w zakładce ogłoszenia i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce tablica ogłoszeń.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 309) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach od 900 do 1200  w dniach pracy tut. Urzędu Miejskiego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom oraz ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl) w terminie do dnia 1 maja 2017 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.

Załącznik do ogłoszenia
z up. Prezydenta Miasta
Robert Dederko
Zastępca Prezydenta
2017-03-21 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
                                       
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwany dalej kpa., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się, że w ramach powtórnie prowadzonego postępowania (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2016 r. nr SKO - OŚ - 428/377/11202/16/AC o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia), Prezydent Miasta Bytomia wezwał ponownie inwestora - firmę: DMS Dagmara Strach w Katowicach, w trybie art. 50 § 1 kpa., do uzupełnienia wniosku z dnia 18 maja 2015 r. i złożenia wyjaśnień w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, w związku ze stwierdzeniem przez organ, że zakres uzupełnienia przedłożony przy piśmie z dnia 27 lutego 2017 r. na wezwanie organu nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 26 stycznia 2017 r., nie wyczerpuje w pełni wszystkich kwestii niezbędnych do przeprowadzenia właściwej oceny oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 21 marca do 4 kwietnia 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-03-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z późn. zm.), informuje się o:
 
1)    wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.27.2016  z dnia 20 marca 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”

Inwestor przedsięwzięcia:

Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów.
       
2)    możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339, tel.: (32) 28 36 339,  w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  730 - 1730;  wtorek - piątek 730 - 1500.
                 

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu: od 20 marca 2017 r. do 3 kwietnia 2017 r. (14 dni)

 z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 Wydziału Ekologii
2017-03-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), organ z a w i a d a m i a strony, że w dniu 20 marca 2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.27.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”, którego inwestorem jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą: ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów.

Treść ogłoszenia
2017-03-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 17.03.2017r. została wydana

decyzja nr 4/2017

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Przebudowa wodociągu DN 600 na wodociąg DN 350 przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu”.

 (AAP.6733.1.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 4,    działki nr:     2027/14, 2434/14, 2037/2, 2033/14, 2025/14, 1919/14, 2023/14, 2014/14, 2150/14, 2035/14,
obręb Karb,        k. m. 1,    działki nr:     1398/64, 1399/64.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-03-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 09.03.2017r. i uzupełnionego dnia 16.03.2017r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym do 9 budynków
mieszkalnych”.

 (AAP.6733.12.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kawki, na terenie działek nr:

obręb Bobrowniki,        k. m. 1,    działka nr:     2329/201,
obręb Sucha Góra,        k. m. 1,    działki nr:     2616/284, 2615/284, 2413/284, 2412/284, 2617/284, 2618/284, 2619/284, 2621/284.

Wnioskodawcą jest:

Pan Piotr Gacki.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-03-17 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o przesłaniu do organów opiniujących, złożonego przez pełnomocnika inwestora uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Publikacja w terminie od 17 do 31 marca 2017 r.

Zobacz treść obwieszczenia
2017-03-14 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) organ zawiadamia strony, że w związku z prowadzonym przez tut. Organ postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT-NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej - na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Chorzowskiej (DK-79)”, Pan Adam Biegański – BP A-PROPOL s.c. w Gliwicach - pełnomocnik Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu (inwestor) został wezwany do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia sporządzonej w styczniu 2017 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie ooś, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. - w zakresie określonym w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 marca 2017 r. nr WOOŚ.4242.802.2016.IŁ.3.
 
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych czynności administracyjnych, w tym uzyskania opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Do czasu uzupełnienia, sprawa pozostaje bez biegu.
                         
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 14 do 28 marca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-03-13 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
           
Zgodnie z art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa – Obszary II-VIII”, z wniosku Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu, Pl. T. Kościuszki 11, działającego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Rosiek z dnia 5 grudnia 2016 r. (data wpływu) nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 5 kpa, ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organy opiniujące.

W świetle powyższego wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 5 maja 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 13 do 27 marca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.