Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
10 lutego 2016, Elwira, Jacek, Scholastyka

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Ekspert radzi - ćwicz z głową!

Czy sport to zdrowie dla każdego? Czy są ćwiczenia niebezpieczne dla naszego organizmu? Jak ćwiczyć, by przywitać wiosnę nowym rozmiarem spodni? O tym w czwartek, 11 lutego rozmawiać będziemy podczas „Spotkania z ekspertem” w Biurze Promocji Bytomia.

Gmina wynajmuje mieszkania

Gmina Bytom informuje, że Damian Bartyla, prezydent Bytomia, wyznaczył w budynkach przy ul. Oświęcimskiej 29 i 31 A lokale mieszkalne do zasiedlenia.

Ferie na sportowo

Choć po zimowej aurze nie ma już śladu, a sanki i inne akcesoria do zabaw na śniegu muszą poczekać na lepszy czas, szkolna brać nie musi się martwić o brak atrakcji podczas zbliżających się ferii. Dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie w domu, przygotowano bogatą ofertę, w której znajdą coś dla siebie młodzi sportowcy.

Książka o Georgu Brüningu w sprzedaży

Interesujące i nowe fakty z biografii Georga Brüninga, jednego z najbardziej zasłużonych włodarzy Bytomia, zawiera wydana niedawno publikacja autorstwa profesora Piotra Obrączki. Książka w cenie 10,50 zł dostępna jest w sprzedaży w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7.

Po śląsku w bytomskich szkołach

W Bytomskich szkołach powraca się do tego, co śląskie. Prowadzone są tu lekcje edukacji regionalnej. Od najmłodszych lat staramy się zaszczepić w młodych bytomianach miłość do małej ojczyzny – mówi Aneta Latacz, wiceprezydent Bytomia, inicjator edukacji regionalnej.

Szukamy talentów! Wyślij demo, zgarnij nagrody!

Powiększa się pula nagród I Przeglądu Bytomskiej Sceny Muzycznej! Do wygrania nie tylko występ przed gwiazdą Dni Bytomia, ale również nagranie teledysku. Niedkryte talenty mają tylko 13 dni na przysyłanie swoich demówek.

Koncert dla zakochanych

Jest taki dzień w środku zimy, kiedy robi się naprawdę gorąco. To Dzień Świętego Walentego, na który czekają zwłaszcza zakochani. Choć jest jeszcze trochę czasu, warto już teraz zaplanować ten wyjątkowy dzień i wybrać się np. na koncert Natalii Szroeder do Beceku.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2016-02-09 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne miasta Bytomia, w dziedzinie kultury i turystyki w 2016 roku (I tura konkursu - oferty złożone do 25 stycznia 2016 roku)
Zobacz treść dokumentu
2016-02-08 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

                       
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą ooś,  z a w i a d a m i a  s i ę strony, że w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i  Radzionków  –  2015-2020”

zlokalizowanego w Bytomiu na działkach określonych w załączniku do niniejszego ogłoszenia, którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 122, 41-902 Bytom, Prezydent Miasta Bytomia pismem nr ZEC.6220.113.2015 z dnia 5 lutego 2016 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 
Po zajęciu stanowiska przez ww. Organ opiniujący zostanie wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.                     

Termin publicznego ogłoszenia: od 8 lutego do 22 lutego 2016 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 Wydziału Ekologii

2016-02-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.01.2016r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami”.
(AAP.6733.1.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Leśnej, na terenie działek nr:

obręb Bytom,        k. m. 1,    działki nr:    2638/2736, 2682/12, 2680/12, 2786/12, 2787/12, 2686/12, 2735, 2635/2734, 2677/12, 2684/12 (działka, która uległa podziałowi na działki nr: 2880/12, 2879/12),

obręb Dąbrowa,    k. m. 2,    działki nr:     497/6, 498/6, 461/6.

Wnioskodawcą jest:

EMITECH Sp. z o. o., ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2016-02-03 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE
o  wszczęciu  postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.01.2016r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza dla budynku mieszkalnego
na działce nr 1702/208 przy ul. Kościuszki w Bytomiu”.
 (AAP.6733.2.2016)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Kościuszki, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,    działki nr:     796/207, 790/208, 799/205, 1386/206, 1702/208.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jerzy Sowa, ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2016-02-02 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Po okresie możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego, Prezydent Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji oferty : „Dzieje budynku szkolnego przy ul. Moniuszki 17 wydanie publikacji dot. historii gmachu z okazji 70-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu.”, złożonej przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych postanowił przyznać dotację w wysokości 9800 zł / słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych/ w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.) – tzw. „mały grant”.
2016-01-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Informacja o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XX/266/16z dnia25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r., dla terenu położonego przy ul. Dalekiej w Bytomiu.

Treść ogłoszenia
2016-01-29 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Miechowicka Grupa Biegowa realizacji zadania pn. „III Miechowicki Bieg Świetlika". Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl.

Treść ogłoszenia
2016-01-29 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - zwanym dalej kpa. i art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach na podstawie postanowienia WOOŚ.4242.106.2015.JB z dnia 22 grudnia 2015 r., firma DMS Dagmara Strach, z siedzibą w Katowicach, działająca przez pełnomocników, została ponownie wezwana do uzupełnienia danych do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Ekologicznego „BIOS” z siedzibą w Iławie z dnia 22 stycznia 2016 r. znak: B/1.139 o uzupełnienie ww. raportu w zakresie dotyczącym, w szczególności:

1)    przedstawienie opisu krajobrazu wraz z uzasadnieniem proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na krajobraz  i przedstawieniem wzajemnego oddziaływania z uwzględnieniem powiązań oddziaływań z krajobrazem,
2)    przedstawienie oddziaływania przedsięwzięcia na ruchy masowe ziemi,
3)    przedstawienie oddziaływania przedsięwzięcia na istniejące dobra materialne,
4)    przedstawienie oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz kulturowy,
5)    przedstawienie oddziaływania przedsięwzięcia na grzyby.

Przedmiotowe uzupełnienie zgodnie z art. 50 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, jest niezbędne dla wykonywania dalszych czynności urzędowych i dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania. Pełnomocnicy inwestora zostali zobowiązani do przedłożenia uzupełnienia raportu w nieprzekraczalnym w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania. Do czasu uzupełnienia sprawa pozostaje bez biegu.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 29 stycznia do 12 lutego 2016 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
 
2016-01-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.01.2016r. została wydana

decyzja nr 2/2016

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Przebudowa (modernizacja) Parku Grota przy ul. 9-go Maja”.


 (AAP.6733.21.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. 9-go Maja, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,        k. m. 1,        działki nr:    2507/275, 2214/275.

Wnioskodawcą jest:

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2016-01-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA
nr AAB.6740.878.2015 z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 687 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Józefa Butryma, dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, działającego na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi bocznej ulicy Wyszyńskiego w Bytomiu.”

Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy: obręb Sucha Góra: karta mapy 2: 316/61, 675/72, 717/79, 945/72, 983/82,
- nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz sieci uzbrojenia terenu: obręb Sucha Góra: karta mapy 2: 316/61, 675/72, 676/72, 677/72, 678/72, 716/79, 674/72, 673/72, 671/72, 670/72, 669/72, 944/72.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 318, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.