Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 stycznia 2018, Anastazy, Wincenty, Wiktor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Obszar Strategicznej Interwencji

Zgodnie z zapisami KPZK 2030 Bytom kwalifikuje się do obszarów zdefiniowanych jako obszary degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej.

Powyższe znajduje swoje rozwinięcie w KSRR, gdzie wskazano obszary strategicznej interwencji (obszary problemowe) jako m.in. miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji.
W projekcie Umowy Partnerstwa z 8 stycznia 2014 r. podkreślono, że w Bytomiu wskutek eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle wydobywczym i hutniczym doszło do dewastacji obiektów, w tym poprzemysłowych, znacznego zanieczyszczenia środowiska oraz dekapitalizacji substancji mieszkaniowej.

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ wskazuje Bytom jako ośrodek o pilnej potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji (tzw. poziom I) oraz obszar o najwyższym natężeniu problemów w województwie śląskim.

Trudną sytuację Bytomia podkreślono w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zaznaczono, że „wśród miast Unii Europejskiej z największymi problemami społecznymi i najszybciej się wyludniających są Bytom i Sosnowiec. Szczególnie w Bytomiu, oprócz wysokiego bezrobocia, występują znaczne szkody pogórnicze, które powodują m.in. zawalenia budynków, a także postępuje wyludnienie i dekapitalizacja budynków w centrum miasta. Wsparcie obszarów wymagających rewitalizacji zostanie skoncentrowane na ośrodkach o największym natężeniu problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, którymi są w szczególności Bytom oraz funkcjonalnie powiązany z nim Radzionków (będący niegdyś dzielnicą Bytomia)”.

Marszałek Województwa Śląskiego zapowiedział, że środki dla Bytomia na Obszar Strategicznej Interwencji będą przyznawane w trybie pozakonkursowym poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Działania rewitalizacyjne będą koncentrowały się przede wszystkim na dzielnicach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu ciężkiego, tj.: Bobrek-Karb, Rozbark, Miechowice, Łagiewniki, Śródmieście i Szombierki, w których występuje najwyższa kumulacja negatywnych skutków restrukturyzacji w warstwach społecznej, gospodarczej i środowiskowej.

Planowana do przyznania kwota: 100 mln euro dla Bytomia i 5 mln euro dla Radzionkowa (środki w dyspozycji Marszałka Województwa Śląskiego stanowią integralną część całej alokacji składającej się na RPO WSL 2014-2020).

Planowana struktura alokacji:
  • EFRR - 55%
  • EFS - 45%.

Projekty planowane do dofinansowania w ramach OSI muszą:
  • kwalifikować się do wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 (dopuszczalne są wszystkie priorytety),
  • składać się na kompleksową rewitalizację miasta i wynikać z lokalnego programu rewitalizacji,
  • mieć zapewniony wymagany wkład własny na minimalnym poziomie 15% kosztów kwalifikowanych,
  • spełniać założoną powyżej wartość i strukturę alokacji,
  • być ujęte w kompleksowych wiązkach.

Beneficjent musi posiadać prawo do dysponowania obiektem/terenem na cele budowlane lub czas realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości (co najmniej 5 lat).

Uzasadnieniem dla projektów inwestycyjnych podejmowanych w zakresie rewitalizacji jest planowana realizacja projektu „miękkiego” (finansowanego z EFS), przy czym najbardziej oczekiwane są projekty przeciwdziałające zjawisku wykluczenia społecznego.
Nie będzie możliwości budowania nowych obiektów, dopuszczalna jest jedynie adaptacja i rozbudowa obiektów już istniejących.
Nie będzie możliwości dofinansowania projektów generujących dochód lub stanowiących pomoc publiczną.

Dla każdego projektu będzie musiał być przygotowany wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami, jak w trybie konkursowym. Wnioski składane będą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, gdzie poddawane zostaną ocenie formalnej i merytoryczno-technicznej. Uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego.

Bytom 2020+. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju Bytomia jako Obszaru Strategicznej Interwencji

Prezentacje ze spotkania z organizacjami pozarządowymi w sprawie OSI (luty 2014r.):

Kompleksowa rewitalizacja Bytomia a Obszar Strategicznej Interwencji

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych 2014 - 2020


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.