Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 października 2018, Lucyny, Malgorzaty, Wiktora

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Ponad 41 mln zł dofinansowania na rewitalizację Bobrka

Bardzo się cieszę, że kolejny projekt w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji otrzymał dofinansowanie. Dowodzi to, że proces rewitalizacji Bytomia nie jest zagrożony, a przygotowane przez nas wnioski są dobre – mówi prezydent Bytomia, Damian Bartyla.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Obszar Strategicznej Interwencji

Zgodnie z zapisami KPZK 2030 Bytom kwalifikuje się do obszarów zdefiniowanych jako obszary degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej.

Powyższe znajduje swoje rozwinięcie w KSRR, gdzie wskazano obszary strategicznej interwencji (obszary problemowe) jako m.in. miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji.
W projekcie Umowy Partnerstwa z 8 stycznia 2014 r. podkreślono, że w Bytomiu wskutek eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle wydobywczym i hutniczym doszło do dewastacji obiektów, w tym poprzemysłowych, znacznego zanieczyszczenia środowiska oraz dekapitalizacji substancji mieszkaniowej.

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ wskazuje Bytom jako ośrodek o pilnej potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji (tzw. poziom I) oraz obszar o najwyższym natężeniu problemów w województwie śląskim.

Trudną sytuację Bytomia podkreślono w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zaznaczono, że „wśród miast Unii Europejskiej z największymi problemami społecznymi i najszybciej się wyludniających są Bytom i Sosnowiec. Szczególnie w Bytomiu, oprócz wysokiego bezrobocia, występują znaczne szkody pogórnicze, które powodują m.in. zawalenia budynków, a także postępuje wyludnienie i dekapitalizacja budynków w centrum miasta. Wsparcie obszarów wymagających rewitalizacji zostanie skoncentrowane na ośrodkach o największym natężeniu problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, którymi są w szczególności Bytom oraz funkcjonalnie powiązany z nim Radzionków (będący niegdyś dzielnicą Bytomia)”.

Marszałek Województwa Śląskiego zapowiedział, że środki dla Bytomia na Obszar Strategicznej Interwencji będą przyznawane w trybie pozakonkursowym poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Działania rewitalizacyjne będą koncentrowały się przede wszystkim na dzielnicach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu ciężkiego, tj.: Bobrek-Karb, Rozbark, Miechowice, Łagiewniki, Śródmieście i Szombierki, w których występuje najwyższa kumulacja negatywnych skutków restrukturyzacji w warstwach społecznej, gospodarczej i środowiskowej.

Planowana do przyznania kwota: 100 mln euro dla Bytomia i 5 mln euro dla Radzionkowa (środki w dyspozycji Marszałka Województwa Śląskiego stanowią integralną część całej alokacji składającej się na RPO WSL 2014-2020).

Planowana struktura alokacji:
  • EFRR - 55%
  • EFS - 45%.

Projekty planowane do dofinansowania w ramach OSI muszą:
  • kwalifikować się do wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 (dopuszczalne są wszystkie priorytety),
  • składać się na kompleksową rewitalizację miasta i wynikać z lokalnego programu rewitalizacji,
  • mieć zapewniony wymagany wkład własny na minimalnym poziomie 15% kosztów kwalifikowanych,
  • spełniać założoną powyżej wartość i strukturę alokacji,
  • być ujęte w kompleksowych wiązkach.

Beneficjent musi posiadać prawo do dysponowania obiektem/terenem na cele budowlane lub czas realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości (co najmniej 5 lat).

Uzasadnieniem dla projektów inwestycyjnych podejmowanych w zakresie rewitalizacji jest planowana realizacja projektu „miękkiego” (finansowanego z EFS), przy czym najbardziej oczekiwane są projekty przeciwdziałające zjawisku wykluczenia społecznego.
Nie będzie możliwości budowania nowych obiektów, dopuszczalna jest jedynie adaptacja i rozbudowa obiektów już istniejących.
Nie będzie możliwości dofinansowania projektów generujących dochód lub stanowiących pomoc publiczną.

Dla każdego projektu będzie musiał być przygotowany wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami, jak w trybie konkursowym. Wnioski składane będą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, gdzie poddawane zostaną ocenie formalnej i merytoryczno-technicznej. Uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego.

Bytom 2020+. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju Bytomia jako Obszaru Strategicznej Interwencji

Prezentacje ze spotkania z organizacjami pozarządowymi w sprawie OSI (luty 2014r.):

Kompleksowa rewitalizacja Bytomia a Obszar Strategicznej Interwencji

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych 2014 - 2020


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.