Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 października 2017, Marleny, Edwarda, Seweryna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rozpoczął się kolejny etap przebudowy ul. Strzelców Bytomskich

720 tysięcy złotych będzie kosztował kolejny etap przebudowy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wiaduktu kolejowego /przy dawnej KWK „Powstańców Śląskich”/ do ul. Objazdowej. Prace rozpoczęte 23 października będą prowadzone dwuetapowo i potrwają do końca listopada.

Trwają inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ponad 1 mln zł kosztują inwestycje drogowe, które w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje MZDiM. Trzy z nich już zostały zrealizowane, zaś pozostałe mają zostać oddane do użytku w październiku i listopadzie. Najważniejsze to: przebudowa ul. Fałata, budowa parkingu przy ul. Modrzewiowej oraz przy ul. Reptowskiej 53-57.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Rodzina na zakręcie. Kampania przeciw przemocy

Bytom rozpoczął drugą odsłonę projektu „Drogowskaz dla rodzin” dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tym razem duży nacisk położony jest na budowanie relacji pomiędzy opiekunami w rodzinach.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Obszar Strategicznej Interwencji

Zgodnie z zapisami KPZK 2030 Bytom kwalifikuje się do obszarów zdefiniowanych jako obszary degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej.

Powyższe znajduje swoje rozwinięcie w KSRR, gdzie wskazano obszary strategicznej interwencji (obszary problemowe) jako m.in. miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji.
W projekcie Umowy Partnerstwa z 8 stycznia 2014 r. podkreślono, że w Bytomiu wskutek eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle wydobywczym i hutniczym doszło do dewastacji obiektów, w tym poprzemysłowych, znacznego zanieczyszczenia środowiska oraz dekapitalizacji substancji mieszkaniowej.

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ wskazuje Bytom jako ośrodek o pilnej potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji (tzw. poziom I) oraz obszar o najwyższym natężeniu problemów w województwie śląskim.

Trudną sytuację Bytomia podkreślono w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zaznaczono, że „wśród miast Unii Europejskiej z największymi problemami społecznymi i najszybciej się wyludniających są Bytom i Sosnowiec. Szczególnie w Bytomiu, oprócz wysokiego bezrobocia, występują znaczne szkody pogórnicze, które powodują m.in. zawalenia budynków, a także postępuje wyludnienie i dekapitalizacja budynków w centrum miasta. Wsparcie obszarów wymagających rewitalizacji zostanie skoncentrowane na ośrodkach o największym natężeniu problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, którymi są w szczególności Bytom oraz funkcjonalnie powiązany z nim Radzionków (będący niegdyś dzielnicą Bytomia)”.

Marszałek Województwa Śląskiego zapowiedział, że środki dla Bytomia na Obszar Strategicznej Interwencji będą przyznawane w trybie pozakonkursowym poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Działania rewitalizacyjne będą koncentrowały się przede wszystkim na dzielnicach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu ciężkiego, tj.: Bobrek-Karb, Rozbark, Miechowice, Łagiewniki, Śródmieście i Szombierki, w których występuje najwyższa kumulacja negatywnych skutków restrukturyzacji w warstwach społecznej, gospodarczej i środowiskowej.

Planowana do przyznania kwota: 100 mln euro dla Bytomia i 5 mln euro dla Radzionkowa (środki w dyspozycji Marszałka Województwa Śląskiego stanowią integralną część całej alokacji składającej się na RPO WSL 2014-2020).

Planowana struktura alokacji:
  • EFRR - 55%
  • EFS - 45%.

Projekty planowane do dofinansowania w ramach OSI muszą:
  • kwalifikować się do wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 (dopuszczalne są wszystkie priorytety),
  • składać się na kompleksową rewitalizację miasta i wynikać z lokalnego programu rewitalizacji,
  • mieć zapewniony wymagany wkład własny na minimalnym poziomie 15% kosztów kwalifikowanych,
  • spełniać założoną powyżej wartość i strukturę alokacji,
  • być ujęte w kompleksowych wiązkach.

Beneficjent musi posiadać prawo do dysponowania obiektem/terenem na cele budowlane lub czas realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości (co najmniej 5 lat).

Uzasadnieniem dla projektów inwestycyjnych podejmowanych w zakresie rewitalizacji jest planowana realizacja projektu „miękkiego” (finansowanego z EFS), przy czym najbardziej oczekiwane są projekty przeciwdziałające zjawisku wykluczenia społecznego.
Nie będzie możliwości budowania nowych obiektów, dopuszczalna jest jedynie adaptacja i rozbudowa obiektów już istniejących.
Nie będzie możliwości dofinansowania projektów generujących dochód lub stanowiących pomoc publiczną.

Dla każdego projektu będzie musiał być przygotowany wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami, jak w trybie konkursowym. Wnioski składane będą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, gdzie poddawane zostaną ocenie formalnej i merytoryczno-technicznej. Uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego.

Bytom 2020+. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju Bytomia jako Obszaru Strategicznej Interwencji

Prezentacje ze spotkania z organizacjami pozarządowymi w sprawie OSI (luty 2014r.):

Kompleksowa rewitalizacja Bytomia a Obszar Strategicznej Interwencji

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych 2014 - 2020


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.