Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 maja 2018, Juliusz, Magdalena, Jan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

O udostępnianiu informacji gospodarczych

Od dnia 14 czerwca 2010 r. obowiązuje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która uregulowała problematykę wymiany informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów. Obecna regulacja wprowadziła możliwość umieszczania danych dłużników również przez konsumentów na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego.

Pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych zajmują się biura informacji gospodarczej, których przedmiotem działalności jest przyjmowanie informacji gosopdarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji.

Informacje gospodarcze  dotyczące:

 1. podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 2. osoby fizycznej,
 3. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 4. zobowiązania pieniężnego,
 5. posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem

mogą być przekazywane do biura pod warunkiem wcześniejszego zawarcia w formie pisemnej umowy o ich udostępnianie.

Wierzyciel może przekazać do biura informację gospodarczą o zobowiązaniu konsumenta wyłączenie wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym,
 • łączna kwota zobowiązań konsumenta wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych,
 • świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni,
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura.

Wierzyciel może przekazać do biura informację gospodarczą o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym,
 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych,
 • świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni,
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura.

Poza w/w przypadkami wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 • zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym,
 • upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym pisma zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura
 • wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie.

Przed zawarciem umowy z konsumentem uprawniony przedsiębiorca może wystąpić do biura z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych, jeżeli posiada upoważnienie tego konsumenta. W przypadku odmowy konsumenta na udzielenie upoważnienia oraz na podstawie informacji gospodarczych otrzymanych od biura przedsiębiorca może odmówić zawarcia umowy lub zawrzeć taką umowę na warunkach mniej korzystnych dla konsumenta, w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności wynikających z tej umowy.

Każdy ma prawo wglądu do rejestru zapytań w zakresie dotyczącym ujawniania jego danych. Wgląd do rejestru zapytań jest bezpłatny, jeżeli nie następuje on w odstępach czasu mniejszych niż 6 miesięcy.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.