Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 maja 2018, Joanna, Zuzanna, Milena

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

O kredycie konsumenckim

W dniu 18 grudnia 2011r. weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Niniejsza ustawa zastąpiła regulację uchwaloną 10 lat temu.

Do umów pożyczek i kredytów do kwoty 80.000 zł zawartych przed tą datą zastosowanie mają dotychczasowe przepisy.

Ustawa wprowadza nowe regulacje w zakresie :

  • kwoty kredytu konsumenckiego do wysokości 255 550 zł,
  • terminu do odstąpienia od umowy - wynosi 14 dni,
  • odstąpienia od umowy - będą się należeć odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty,
  • możliwości zaciągania kredytu w bankach Unii Europejskiej,
  • wprowadzenia ujednoliconego formularza kredytowego.

Formularz informacyjny z danymi dotyczącymi kredytu konsumenckiego, kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy przekazuje konsumentowi.

Nowe regulacje mają obowiązek stosować wszystkie instytucje finansowe, m.in. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i parabanki, w tym, w zakresie oceny ryzyka kredytowego konsumentów.

Kredytodawcy i pośrednicy kredytowi, którzy reklamują się w mediach mają  podawać szczegółowe dane na temat kredytu. Nie wystarczą już informacje na temat rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Muszą być także szczegóły na temat nominalnego oprocentowania, dokładnej kwoty do zwrotu (całkowita kwota kredytu) wraz z prowizjami, ubezpieczeniem, opłatami oraz odsetkami. Te dane nie mogą być przedstawione nieczytelnym „maczkiem" na końcu reklamy, ale muszą być przekazane w sposób jednoznaczny, widoczny i w formie zrozumiałej dla klienta. Jest to jedna z ważniejszych zmian. Do tej pory niejednokrotnie te informacje, które stanowiły istotę umowy gdzieś umykały wprowadzając nierzeczywisty obraz ofert.

Istotne pozostaje, by kredytodawca udzielał lub dawał przyrzeczenie udzielenia kredytu w zakresie swojej działalności. Pożyczki niezwiązane z działalnością nie podlegają omawianym regulacjom.

Zarówno banki, jak i inni pożyczkodawcy mają obowiązek informowania klienta już w formularzu wstępnym, że może zrezygnować z kredytu bez podawania przyczyn. Poza tym konsument, zanim dostanie umowę do podpisania, musi zostać dokładnie poinformowany o kosztach kredytu, zasadach spłaty oraz wszelkich konsekwencjach. A w kredytach walutowych - o wszelkich kwestiach na temat ustalania kursu i przeliczania na walutę. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę w umowie powyższych obowiązków, konsument po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez oprocentowania i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminach i w sposób ustalony w umowie.

Na nowych zasadach tylko niektóre regulacje prokonsumenckie będą znajdowały zastosowanie do kredytów hipotecznych. Dotyczą w szczególności  pewnych obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy, m.in. przekazania danych o całkowitej kwocie kredytu, wymaganym wkładzie własnym, zasadach i terminach spłaty, całkowitej kwocie do spłaty oraz koszcie kredytu. Informacje te będą przekazywane na specjalnych formularzach dotyczących kredytów zabezpieczonych hipoteką. Ustawa określa również elementy obowiązkowe takich umów, pod rygorem przekształcenia kredytu w bezodsetkowy i bezkosztowy za okres 4 lat poprzedzających dzień złożenia stosownego w tej kwestii oświadczenia przez konsumenta. Natomiast konsumenci nie będą mogli korzystać z możliwości odstąpienia od umowy o kredyt/pożyczkę hipoteczną, zaś za ich spłatę przed terminem bank lub inny profesjonalny kredytodawca będzie mógł zastrzegać prowizję, co aktualnie w przypadku kredytów konsumenckich nie jest dopuszczalne.

Z  wejściem w życie nowych przepisów o kredycie konsumenckim kredytodawcy zyskali możliwość zastrzegania prowizji od wcześniejszej spłaty pożyczki. W poprzednio obowiązującej ustawie objęte było całkowitym zakazem. Prowizja za wcześniejszą spłatę nie będzie mogła przekraczać poziomu 1% spłacanej przed terminem kwoty, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem jego spłaty przekracza jeden rok. W przypadku zaś gdy okres ten nie przekracza jednego roku, maksymalna prowizja za spłatę kredytu przed terminem może wynosić 0,5% spłacanej kwoty. Prowizja nie będzie mogła być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą ani też wyższa niż wysokość odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem a uzgodnionym terminem zakończenia umowy. Nadto kredytodawca będzie mógł zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Zmianą na korzyść dla konsumentów jest wprowadzenie zakazu uzależniania wcześniejszej spłaty kredytu od poinformowania kredytodawcy przez konsumenta. Dotychczasowe przepisy zobowiązywały konsumenta do poinformowania kredytodawcy o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu najpóźniej w terminie 3 dni przed jej dokonaniem.

Niepokoi fakt, że nowe przepisy nie wskazują maksymalnej wysokości wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Dotychczasowy próg wynosił 5%. Banki będą więc mogły doliczać wyższe opłaty.

Nowością jest to, że zarówno bank, jak i instytucja pozabankowa, w momencie odmowy pożyczenia pieniędzy zobowiązana jest wyjaśnić konsumentowi powody tej decyzji.

Zmianę polskiej ustawy o kredycie konsumenckim wymusiła przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/48/WE.. Dyrektywa zmierza do zharmonizowania zasad udzielania tego rodzaju kredytów i pożyczek w całej Unii. Tym celom służyć ma wprowadzenie tzw. Europejskiego Ujednoliconego Formularza Kredytowego, który zawiera wszystkie podstawowe informacje o kredycie, takie jak koszty pożyczki, ubezpieczenia itp. Na ich podstawie konsumenci mają podejmować świadome decyzje odnośnie zaciąganego zobowiązania. Będą też mogli z łatwością porównywać oferty różnych banków czy innych instytucji finansowych udzielających pożyczek konsumenckich, ponieważ ten standardowy druk zostanie wprowadzony we wszystkich państwach członkowskich. W nieco dalszej perspektywie ma to również ułatwić zaciąganie kredytów i pożyczek także za granicą (w ramach Wspólnoty).

Formularze informacyjne - 4 załączniki do ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim ( Dz.U. Nr126 Poz. 715 z póź.zm.).


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.