Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
16 lipca 2018, Maria, Stefan, Eustachy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Na rewitalizacji wygrywa każdy

Na rewitalizacji wygrywa każdy Data publikacji: 10 października 2017Rozmawiamy z Ministrem Pawłem Chorążym, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju w związku z realizacją przez Miasto Bytom projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych dofinansowanego ze środków POPT 2014-2020.

W wielu regionach Polski może się wydawać, że na Bytom, Łódź i Wałbrzych spadł deszcz pieniędzy, bo jesteśmy najbiedniejszymi, najbardziej zaniedbanymi miastami w Polsce. Naprawdę jest z nami tak źle? A jeśli tak, to z czego to wynika?


Bytom został wskazany w Umowie Partnerstwa jako miasto wymagające szczególnego wsparcia w zakresie rewitalizacji. Dokument ten wprost podaje przykłady miast Bytomia, Wałbrzycha i Łodzi, jako tych w których w wyniku transformacji gospodarczej doszło do kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych o ogromnej skali. W Bytomiu i Wałbrzychu wskutek eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle wydobywczym i hutniczym doszło do dewastacji obiektów, w tym poprzemysłowych i znacznego zanieczyszczenia środowiska . Natomiast Łódź jest przykładem miasta, które w sposób szczególny ucierpiało z powodu upadku przemysłu włókienniczego, w wyniku czego doszło do likwidacji miejsc pracy i odpływu ludności. Wyzwaniem pozostaje zapewnienie warunków dla właściwej rewitalizacji tych miast. Dlatego Bytom jest jednym z trzech miast, w którym realizowany jest projekt pilotażowy. Oznacza on wsparcie finansowe wynoszące ponad 5 mln zł na działania związane z programowaniem działań rewitalizacyjnych w mieście, tj. opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+, wypracowanie Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa – czyli skutecznej i nowatorskiej polityki mieszkaniowej oraz wsparcie kapitału społecznego w mieście, w tym wzmocnienie zdolności instytucjonalnej miasta do prowadzenia działań rewitalizacyjnych oraz rozwój inicjatyw społecznych. Miasto Bytom otrzymało także wsparcie doradcze w postaci ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast, którzy na bieżąco konsultują działania miasta oraz możliwość udziału w organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju warsztatach, szkoleniach, konferencjach i wizytach studyjnych służących zdobywaniu wiedzy i wymianie doświadczeń. Wypracowane przez Bytom narzędzia oraz doświadczenia miasta, mogą okazać się cenne dla innych miast w Polsce, nawet tych o mniejszej skali potrzeb rewitalizacyjnych – jest to wartość dodana projektu pilotażowego.

Propozycje objęcia przez ministerstwo pilotażem otrzymaliśmy w 2014 roku. Do podpisania ostatecznej umowy minęło trochę czasu. Dlaczego tak długo?

Podpisanie umowy na realizację projektu pilotażowego poprzedziły prace związane z wypracowaniem koncepcji tego projektu. Zależało nam aby to nie były działania „narzucone z góry”, ale odpowiadały na faktyczne potrzeby i uwzględniało możliwości miasta. Po przedstawieniu przez miasto pierwszej koncepcji projektu pilotażowego w 2014 r., Ministerstwo aktywnie włączyło się w wypracowanie wspólnie z miastem zakresu działań. Od października 2015 r. Bytom otrzymał wsparcie doradcze w zakresie rewitalizacji. Po zakończeniu prac koncepcyjnych, 8 grudnia 2016 r. podpisano umowę dotacji na realizację projektu pn. Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych. Zakres wskazanych w nim zadań uwzględnia potrzeby, możliwości i aspiracje miasta. Równolegle prowadziliśmy intensywne prace związane z określeniem ram prawnych i finansowych dla procesów rewitalizacyjnych w Polsce – mowa tu o Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dokumenty te decydowały także o ostatecznym kształcie programu rewitalizacji w Bytomiu i możliwości wsparcia projektów rewitalizacyjnych środkami unijnymi. Bytom jako jedno z pierwszych miast w Polsce zdecydowało się przygotować program zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji i „przetestować” narzędzia, które ustawa ta wprowadziła, tj. Specjalna Strefa Rewitalizacji. Jednocześnie w programie miasto „musiało rozdysponować” środki wskazane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pamiętać trzeba także, że proces rewitalizacji rozłożony jest na lata –zaplanowanie i przygotowanie tego procesu wymaga dużego zaangażowania, świadomości oraz przede wszystkim czasu.

Pilotaż rewitalizacji to przede wszystkim finansowanie badań, ekspertyz, planów i wskazówek dla innych miast. Jesteśmy poligonem doświadczalnym i to na nas ewentualnie w konkretnym obszarze mają wzorować się inne miasta. A co, jeśli model, który wypracujemy, nie sprawdzi się? ...znowu może się okazać, że jesteśmy nieudacznikami, którzy niewiele potrafią....

Działania wypracowane w ramach projektu pilotażowego służyć mają przede wszystkim miastu. Opracowane programy, ekspertyzy, badania mają się przyczynić do zwiększenia skuteczności działań w Bytomiu, realnie przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Jednocześnie wypracowane przez Bytom dokumenty i zdobyte doświadczenie – jak już wspomniałem – mogą okazać się przydatne dla innych miast o podobnych problemach. Stanowi to wartość dodaną projektu pilotażowego. Na bieżąco śledzimy postępy miasta, a warte rozpowszechnienia rozwiązania wypracowane w ramach projektu pilotażowego, ukazujące różne aspekty rewitalizacji i indywidualne podejście miasta do problemów przed nim stojących, zasilą Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, prowadzone przez Ministerstwo. Po co miastom pilotażowym eksperci? Czy to oznacza, że w urzędach pracują ludzie, którzy nie potrafią poradzić sobie ze swoimi zadaniami? Przygotowanie zapytań ofertowych czy specyfikacji przetargowych, to zadania realizowane od lat... Eksperci skierowani do miast pilotażowych posiadają szerokie doświadczenie w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w miastach polskich, ale także zagranicznych. Jako osoby z zewnątrz, pomóc mają w spojrzeniu na problemy i dostępne rozwiązania w sposób innowacyjny, nowatorski i kreatywny, wskazując także na doświadczenia i wypracowane narzędzia i mechanizmy w innych ośrodkach miejskich. Tym samym wsparcie eksperckie to znacznie więcej niż konsultacje zapisów zapytań ofertowych czy specyfikacji przetargowych.

W bytomskim projekcie pilotażowym mamy konkretne zadanie do rozwiązania – wypracowanie Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa. Brzmi trochę, jak żart, bo Bytom ma od lat w mediach negatywny PR pod tym względem. Słyszysz „Bytom”, myślisz „waląca się kamienica”. Czy to rzeczywiście realne, żebyśmy w tak krótkim czasie wypracowali model pozyskiwania inwestorów i ściągania do Bytomia klasy kreatywnej?

W ramach pilotażu Bytom wskazał dwa główne wątki tematyczne: mieszkalnictwo oraz aktywizację społeczności lokalnej. Z jednej strony są to kwestie problemowe, krytyczne w mieście, które wymagają pilnej interwencji, z drugiej strony z uwagi na skalę problemów i nasilenie negatywnych zjawisk wymagają niestandardowego podejścia do ich rozwiązania. Temu ma służyć pilotaż, a jego zakres pokazuje ambicje Bytomia, które chce być miastem atrakcyjnym do życia i zamieszkania. Rozwiązania wypracowane i przetestowane w ramach Bytomskiego Modelu Dostępnego Mieszkalnictwa mają przygotować miasto do realizacji celów w zakresie mieszkalnictwa wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+, ale także szerszej polityki mieszkaniowej miasta. Kibicujemy miastu, zapewniając jednocześnie wsparcie eksperckie, czy organizując tematyczne szkolenia i wyjazdy studyjne. Mam nadzieje, że finalnie przykład Bytomia, stanowić będzie mógł inspiracje dla innych miast.

Mówi się, że w centrum rewitalizacji jest człowiek. Musimy zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Wydaje mi się, że ta rewitalizacja to po trosze rewolucja. A każda rewolucja pociąga za sobą ofiary... Kto tutaj straci? Czy ludzie, którzy do tej pory ciężko pracowali na swój status materialny nie mają prawa czuć się pokrzywdzeni, że rewitalizacja skierowana jest do osób z wyuczoną i dziedziczoną niezaradnością życiową?

Rewitalizacja jest sytuacją typu win-win, to znaczy że w niej każdy wygrywa, wygrywa miasto jako społeczność. Miasto określając w programie rewitalizacji interesariuszy wskazuje z jednej strony kto wymaga wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, do kogo w pierwszej kolejności adresować działania, z drugiej strony wskazuje kogo zaangażować w realizację działań – jakie podmioty, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje. W działaniach rewitalizacyjnych służących przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wykorzystuje się lokalne potencjały. Tym samym zaangażowanie mieszkańców i podmiotów, którzy dobrze sobie radzą jest kluczowe dla powodzenia całego procesu. Dlatego w ramach działań rewitalizacyjnych duży nacisk kładziemy na włączanie interesariuszy w działania rewitalizacyjne i stąd też drugi ważny komponent tematyczny projektu pilotażowego – aktywizacja społeczności lokalnej.

Czy Pana zdaniem zamożniejsi mieszkańcy będą chcieli wziąć udział w rewitalizacji? Czy centra miast będą w stanie zaoferować im takie warunki, by opłacało im się rezygnować z przestrzeni, jakie oferują im przedmieścia?

Dobrze przeprowadzona rewitalizacja jest odpowiedzią na zjawisko niekontrolowanej suburbanizacji, czyli rozlewania się miasta. Chaotyczny rozrost miasta podnosi koszty jego funkcjonowania – związane m.in. z koniecznością budowy nowych ulic, czy sieci wodno-kanalizacyjnych oraz wydłużenia tras komunikacji publicznej, , ale także utrzymania pustoszących centrów miast. Rewitalizacja sprzyja postrzeganiu miasta, jako miasta dla ludzi, w ludzkim wymiarze – czyli także miasta bliskich odległości, czemu służy powrót do centrum. Kolejnym zadaniem do wykonania w ramach projektu pilotażowego to innowacyjne projekty społeczne. W dużym skrócie, mamy zaktywizować społeczeństwo i skłonić do tego, by samo nauczyło się walczyć o środki na realizację projektów.

Nie uważa Pan, że po tylu latach, kiedy Unia Europejska sponsorowała wiele działań, będzie trudno?

Drugi ważny filar projektu pilotażowego to aktywizacja społeczności lokalnej. Nie chodzi o walkę o środki na realizację projektów , ale o aktywizację organizacji, przedsiębiorców czy samych mieszkańców do aktywnego poszukiwania rozwiązań służących poprawie własnej czy pozostałych mieszkańców sytuacji. Zgodzę się, że w Polsce pokutuje myślenie projektowe – oznaczające dostosowywanie zakresu działania do dostępnych środków, zwłaszcza środków unijnych. W ramach pilotażu miasto chce na swoim gruncie odwrócić tę tendencję, czyli wychodząc od faktycznych potrzeb, dostrzegając potencjały organizować adekwatne formy wsparcia.

Na realizację projektu pilotażowego mamy dwa lata. A ile może potrwać sama rewitalizacja?

Rewitalizacja to proces wieloletni, zarówno na etapie przygotowania – co wskazywałem we wcześniejszej odpowiedzi, jak i na etapie wdrażania konkretnych projektów. Rezultaty działań mogą być częściowo widoczne dopiero po pewnym czasie od zakończenia realizacji przedsięwzięć. Tym samym podejmując się rewitalizacji, władze miasta, urzędnicy, oraz mieszkańcy muszą mieć świadomość, że jest to działanie na lata. Pokazują to także przykłady państw zachodnich, u których rewitalizację prowadzi się często przez nawet 20 czy 30 lat. Tytuł Waszego programu rewitalizacji - Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+, potwierdza że w Bytomiu jest świadomość jaki jest to długofalowy i wieloletni proces.

logotypy odnowa.jpg

Autor: Iwona Wronka

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.