Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 lutego 2018, Leon, Ludmila, Eustachy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Utrudnienia drogowe na ul. Katowickiej

Od 1 lutego w związku z przebudową wodociągu w ul. Katowickiej wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Odnowę rozpoczynamy od Rozbarku i Żabich Dołów

Trzy projekty na prawie 28 mln zł. Bytom startuje m.in. z realizacją projektów w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Rewitalizacji Żabich Dołów i odnowie Rozbarku poświęcona została dzisiejsza /26 stycznia/ konferencja prasowa w Biurze Promocji Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Kontrakt Terytorialny

25 września 2014 r. w Katowicach Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, Członek Zarządu Arkadiusz Chęciński i Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło podpisali dokument pn. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego. >Śląskie jest pierwszym regionem, który podpisał tę wieloletnią umowę z rządem, będącą zwieńczeniem prowadzonego od zeszłego roku procesu negocjacji.

Dokument ten reguluje służy uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa śląskiego.

Pozwoli on na lepszą integrację źródeł finansowania pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetów samorządowych, co przełoży się na komplementarność podejmowanych przez różne szczeble działań rozwojowych. Oznacza to także konkretne oszczędności i wzrost efektywności działań publicznych. Po wynegocjowaniu z Komisją Europejską programów regionalnych, do kontraktu zostaną wprowadzone zapisy dotyczące zasad ich realizacji. Źródłami finansowania projektów będą m.in. środki krajowe, budżet województwa oraz środki przeznaczone na realizację  regionalnego programu operacyjnego.

Szacuje się, że w skali całego kraju, zaangażowanie środków na działania z zakresu polityki rozwoju w latach 2014 - 2023 może wynieść ok. 400 mld zł, w tym na Śląsku ok. 40,9 mld zł. Kontrakt Terytorialny obejmuje działania realizowane na poziomie krajowym (przez stronę rządową) oraz na poziomie regionalnym (przez województwo, powiat, gminę). W dokumencie zapisano najistotniejsze przedsięwzięcia, służące realizacji celów rozwojowych kraju i regionu, m.in. takie jak:

-  poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, w tym:

  • wzmacnianie innowacyjnego potencjału uczelni oraz podmiotów sektora B+R,
  • rozwój współpracy instytucji nauki, B+R i przedsiębiorstw na rzecz tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych i kreatywnych, w tym patentów;
 • modernizacja istniejących systemów transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów południowej i północnej części województwa:
  • modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych, zarówno drogowych jak i kolejowych,
  • modernizacja linii kolejowych, zwłaszcza w kontekście rozwoju transportu multimodalnego,
  • wzmocnienie powiązań komunikacyjnych obszaru północnego oraz południowego z obszarami węzłowymi,
  • zapewnienie warunków dla mobilności mieszkańców przez inwestycje infrastrukturalne na liniach kolejowych znaczenia regionalnego;
 • zwiększenie mocy wytwórczych energii elektrycznej w województwie;
 • zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu;
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie:
  • działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • upowszechnianie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3,
  • poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników;
 • redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
  • zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu,
  • poprawa dostępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne do realizacji usług społecznych i usług aktywnej integracji społecznej,
  • rozwój ekonomii społecznej;
 • podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:
  • upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
  • wsparcie edukacji ogólnej w zakresie kompetencji kluczowych dla funkcjonowania na rynku pracy,
  • upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy;
 • podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia:
  • podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia oraz efektywności systemu zarządzania, rozszerzenie zakresu usług medycznych i podniesienie jakości obsługi pacjentów,
  • rozwój profilaktyki zdrowotnej, w tym działania na rzecz ograniczania chorób i uzależnień cywilizacyjnych oraz promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, z uwzględnieniem zmian demograficznych,
  • optymalizacja dostępu do specjalistycznych placówek ochrony zdrowia,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników związanych z ochroną zdrowia i kształcenie nowych kadr;
 • rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych;
 • kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, w szczególności dotyczy to rewitalizacji na terenie Bytomia;
Lista projektów w razie potrzeb będzie aktualizowana i zmieniana.

Całość inwestycji planowanych jako strategiczne w naszym regionie zapisane są nie tylko w Kontrakcie Terytorialnym. Obowiązujące są również rekomendacje zawarte w Mandacie Negocjacyjnym Województwa Śląskiego (wersja 2.1) odnoszące się do wsparcia z poziomu RPO WSL oraz  inwestycje wskazane przez subregiony w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dają one pełny obraz inwestycji zidentyfikowanych jako priorytetowe w regionie, zarówno z pozycji krajowej, jak i regionalnej i lokalnej. Wśród nich jest m.in. projekt dotyczący budowy Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe BCT N-S.

Kontrakt Terytorialny przyczyni się do wzrostu efektywności działań podejmowanych z poziomu krajowego i samorządowego oraz ich lepszego ukierunkowania na rzecz realizacji najważniejszych priorytetów rozwojowych i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa.

Mandat Negocjacyjny Województwa Śląskiego (wersja 2.1)
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.