Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 stycznia 2019, Piotr, Malgorzata

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

KOMUNIKAT nr 3/2017

                                                                                                Bytom, 3 kwietnia 2017 r.

 

KOMUNIKAT nr 3/2017

 

w sprawie przygotowania projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.

 

Przed rozpoczęciem pracy nad arkuszem organizacyjnym należy zapoznać się i uwzględnić  wszystkie zasady wynikające z przepisów wprowadzających - Prawo oświatowe (ustawy i akty wykonawcze).

 

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018 dla szkół i przedszkoli

 • Etap pierwszy – dyrektor przedstawia do zaopiniowania radzie pedagogicznej
 • Etap drugi - dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym organizacją związkowym (związki zawodowe mają 10 dni na zaopiniowanie arkusza –
  nie później niż do 19 kwietnia br.)
 • Etap trzeci – dyrektor składa do 21 kwietnia br. arkusz organowi prowadzącemu do zatwierdzenia.
 • Etap czwarty - arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do 29 maja br.
  po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Opinia wydawana jest w terminie 10 dni od otrzymania arkusza organizacyjnego, nie później niż do dnia 20 maja 2017 r.

 

 

 1. Projekt arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny należy opracować w programie PABS. Opracowany przez dyrektora projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018, w formie elektronicznej ze statusem „projektowanie zakończone” wraz z opinią Rady Pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych. Przed zakończeniem projektowania w komentarzu wpisać nr uchwały Rady Pedagogicznej i datę (w przypadku szkół z włączonym gimnazjum należy wpisać numery dwóch uchwał SP i G).

 

 1. O liczbie egzemplarzy wydruku komputerowego arkusza organizacyjnego i jego formie, jaką należy przekazać do organu prowadzącego szkoły i placówki zostaną powiadomione w późniejszym terminie po dokonaniu uzgodnień związanych z przebiegiem opiniowania arkusza organizacyjnego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

 1. Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 dla placówek: MDK, SOW, PPP obowiązują dotychczasowe przepisy.

 

W przypadku szkoły, do której z dniem 1 września 2017 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum.

 

 1. Liczba i liczebność oddziałów

Liczbę klas pierwszych w szkołach podstawowych należy zaplanować na podstawie zgłoszeń/wniosków rodziców. W szkołach ponadgimnazjalnych liczba planowanych klas pierwszych wynika z zatwierdzonych zadań naborowych na rok szkolny 2017/2018.

Liczba uczniów w oddziale w poszczególnych typach szkół:

Wyszczególnienie

Liczba uczniów/słuchaczy w oddziale/grupie

Uwagi

Szkoła Podstawowa

 

 

Klasa I - III

nie więcej niż 25

Zgodnie z właściwym rozporządzeniem MEN

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Klasy IV – VII

minimum 24

szczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie

Szkoły ponadpodstawowe (Szkoły Branżowe I stopnia)

Szkoły ponadgimnazjalne

 

minimum 28

 

 

Szkoły specjalne i oddziały specjalne

 

Zgodnie z właściwym rozporządzeniem MEN
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

minimum 20

 

Liczebność oddziałów integracyjnych oraz prowadzących szkolenie sportowe w ramach oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego musi być zgodna z rozporządzeniami regulującymi organizację tych oddziałów:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671).

 

 

 1. Nabór uczniów do klasy pierwszej szkoły obwodowej określa art.133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 będą brane pod uwagę kryteria lokalne, dla których ustalono odpowiednią punktację, określone w następujących uchwale:

1)      uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/490/17 w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom. 

 

 

 

 1. Podział na grupy należy stosować zgodnie z właściwym rozporządzeniem MEN
  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

 

 1. Pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych:

1)      przy podziale godzin nie należy planować godzin ponadwymiarowych, jedynym wyjątkiem jest niepodzielność godzin z danego przedmiotu. Nierozdzielone godziny należy wykazać  w arkuszu jako wakat – oddzielnie dla każdego rodzaju zajęć edukacyjnych;

2)      pierwszeństwo zatrudnienia na wakaty wykazane w projekcie arkusza organizacyjnego szkoły mają nauczyciele, na których Prezydent Bytomia nałożył obowiązek uzupełnienia etatu, tracący pracę w innych bytomskich przedszkolach, szkołach i  placówkach oświatowych;

3)      w przypadku zatrudnienia nauczycieli nieposiadających kwalifikacji                   do prowadzenia zajęć, wymagana jest zgoda właściwego organu.

4)      decyzję w sprawie zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni, nauczycieli nieposiadających decyzji Prezydenta Bytomia o konieczności uzupełnienia etatu, dyrektor może podejmować po 20 sierpnia 2017 r., po uzgodnieniu z organem prowadzącym;

5)      na stanowiska pedagogiczne nie planować zatrudnia emerytów.

6)      nie planować etatów (np. wychowawca świetlicy, pomoc kuchenna itp.), które w minionym roku przyznane były na jeden rok szkolny. Jeżeli nowa organizacja wymaga tych stanowisk, należy ponownie wystąpić o ich przyznanie, umieszczając w piśmie stosowne uzasadnienie.

7)     w przypadku szkoły, do której z dniem 1 września 2017 r. zostanie włączone gimnazjum, dyrektor dotychczasowego gimnazjum staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum, co należy uwzględnić w arkusz organizacyjnym. Natomiast wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz w dotychczasowym gimnazjum odwołuje się ze stanowisk z końcem roku szkolnego. W związku z powyższym należy ww. stanowiska kierownicze wykazać na wakatach. Powołanie nowych wiecyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zostanie uwzględnione na etapie tworzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego (wrzesień) po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego (jedno pismo uwzględniające wszystkie stanowiska kierownicze do zaopiniowania).

 

 1. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne w szkołach ogólnodostępnych oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w szkołach specjalnych.

 

Godziny rewalidacji indywidualnej przyznawane są uczniom na etap edukacyjny, w związku z powyższym wszystkie wydane dotychczas zgody należy wprowadzić do projektu organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z art. 312 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) stosowne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

-          I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,

-          II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w  szkole podstawowej.

 

Zajęcia rewalidacyjne w programie PABS nie przypisujemy do oddziału, w zakładce uzasadnienie należy wprowadzić imię i nazwisko ucznia oraz klasę, należy również odpowiednio zdefiniować rodzaj godzin – RWI (rewalidacja indywidualna),
a w przypadku funkcji należy zaznaczyć  nauczyciel.

 

Pensum dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, a także przez takich specjalistów jak pedagog, psycholog czy logopeda, w ramach powierzonych im zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

W związku z powyższym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa lub logopedy, którzy w ramach powierzonych im zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzą m.in. indywidualne zajęcia rewalidacyjne wynosi 20 godzin tygodniowo.

Natomiast dla nauczycieli zajęć edukacyjnych prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne obowiązuje tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w tabeli zawartej w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

Jeżeli zatrudniamy nauczyciela tylko do prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, wówczas zatrudniamy go jako specjalistę, którego obowiązuje pensum 20 godzin tygodniowo.

 

Przyznane nauczycielowi godziny z tytułu indywidualnych zajęć rewalidacyjnych nie powinny wchodzić w godziny etatowe – szczególne przypadki uzgodnić należy
z organem prowadzącym.

 

 1. Pracownicy administracyjno – obsługowi szkół i placówek oświatowych:

Standard zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych należy utrzymać na dotychczasowym poziomie. W przypadku zmian organizacyjnych wpływających na zwiększenie lub zmniejszenie etatów, wymagane jest uzasadnienie i uzgodnienie z organem prowadzącym.

Umowy na czas określony powinny być zawierane nie dłużej niż do końca danego roku szkolnego.

Na stanowiska pracowników administracyjno – obsługowych nie planować zatrudnia emerytów.

W przypadku szkoły, do której z dniem 1 września 2017 r. zostanie włączone gimnazjum, pracownicy niebędący nauczycielami dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia stają się pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. Natomiast wszystkie stanowiska funkcyjne w administracji przed wprowadzeniem do projektu arkusza organizacyjnego należy uzgodnić z organem prowadzącym.

 

 

 

 

 

10.   Przedszkola

1)      w dziale I w pkt 2 określić dzienny czas pracy przedszkola;

2)      w pkt 3 i 4 – użyć sformułowania „Zgodnie z Harmonogramem pracy przedszkoli miejskich obowiązującym na lipiec – sierpień 2018 r.”;

3)      nie planować etatów administracyjno – obsługowych, które w minionym roku przyznane były na jeden rok szkolny. Jeżeli nowa organizacja wymaga tych stanowisk, należy ponownie wystąpić o ich przyznanie, umieszczając w piśmie stosowne uzasadnienie. Etatyzacja pedagogów wynika z potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola w danym roku szkolnym;

4)      dostosować zatrudnienie pracowników obsługi do potrzeb organizacyjnych (np. liczba wydawanych posiłków)

5)      w notatkach przy oddziałach należy wpisać liczby wydawanych posiłków wraz z podliczeniem.

6)      uwzględnić zmiany w zatrudnieniu pracowników administracyjnych,  w związku z planowanym powołaniem jednostki CUW.

7)      w ramach organizowanych zajęć dodatkowych nie angażować podmiotów zewnętrznych, w zamian zatrudniać i wykorzystać kwalifikacje kadry wewnętrznej.

8)      należy zaplanować 1 godzinę zajęć dodatkowych na każdą grupę.

9)      w arkuszu należy uwzględnić oddziały przedszkolne, uruchomione w ramach projektów unijnych.

10)  zatrudnieni w przedszkolach logopedzi w pierwszej kolejności udzielają wsparcia logopedycznego dzieciom z orzeczeniami PPP, z których wynika taka konieczność.

 

 1. Uwagi ogólne:

1)      kolejne aneksy tworzyć wyłącznie na zatwierdzonym pliku;

2)      aneksy należy sporządzić najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistniałej sytuacji powodującej zmiany, a w sytuacjach planowanych wcześniej zmiany należy wprowadzić z tygodniowym wyprzedzeniem;

3)      należy aneksować zmiany liczebności oddziałów i grup, jeżeli zmiany te powodują zmiany organizacyjne;

4)      przyznane nauczycielowi godziny z tytułu nauczania indywidualnego nie powinny wchodzić w godziny etatowe.

5)      zajęcia z etyki realizowane są zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.), przy szczególnym zwróceniu uwagi na możliwość organizowania grup międzyoddziałowych i międzyszkolnych. W przypadku zgłoszenia się mniej niż  7 uczniów, należy zgłosić ten fakt do organu prowadzącego, który zdecyduje o miejscu realizacji tych zajęć.

6)      dyrektorzy szkół podstawowych proszeni są w miarę możliwości organizacyjnych o udostępnienie sal na potrzeby oddziałów przedszkolnych.

7)      Zgodnie art. 222  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)


1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

 

W związku z powyższym przed wyrażeniem zgody proszę Dyrektorów szkół

i przedszkoli  o rozeznanie konieczności dodatkowego zatrudnienia nauczycieli w innej szkole.


2. W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym że zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora.

 

W związku z powyższym prosimy dyrektorów, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w innej szkole o wystąpienie
z odpowiednim wnioskiem do organu prowadzącego.

 

12. Uwagi dotyczące wersji elektronicznej arkusza organizacyjnego:

1)      W związku z tym, że arkusz podlega opinii Kuratorium Oświaty należy szczególną uwagę zwrócić na zakładkę dotyczącą nauczycieli, dokładnie proszę  wypełnić wszystkie pozycje łącznie z nauczanym przedmiotem, rodzajem zajęć,  kwalifikacjami itp.;

2)      dokładnie określić terminy wynikające z kalendarza roku szkolnego;

3)      jeżeli nauczyciel pracuje w zespole szkół należy wpisać zadanie w każdej szkole, w której nauczyciel prowadzi zajęcia, a w przydziale czynności wskazać szkoły i klasy w których zadania są realizowane;

4)      w przydziale czynność dokładnie oznaczyć rodzaj godzin, zgodnie ze słownikiem w programie;

5)      uzupełnić i uaktualnić zakładkę Projekt - Placówka/Zespół, ze szczególnym uwzględnieniem liczby dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej i stołówki;

6)      usunąć nazwiska nauczycieli bez przydziału czynności i jednocześnie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia  rocznego za rok 2017;

7)      uaktualnić we wszystkich przypadkach formę zatrudnienia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczycieli, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego;

8)      w zakładce „Projekt – Użytkownicy” wpisać osoby do kontaktu w sprawie arkusza;

9)      zakładka wykształcenie - dokładnie określić termin awansu zawodowego nauczyciela, a w aneksie nr 1 zlikwidować daty odbywania stażu, jeżeli nauczyciel uzyskał  akceptację komisji lub zdał egzamin na stopień awansu zawodowego za wyjątkiem nauczycieli, którzy zakończyli staż na stopień n - la dyplomowanego, a nie złożyli wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Ponadto przy nauczycielu, który zmienia stopień awansu zawodowego należy koniecznie zaznaczyć zmianę w „miesiącu” i „stopień awansu”;

10)  jeżeli nauczyciel (dyrektor) w ramach pensum godzin dydaktycznych realizuje zadania z różnych wymiarów, należy uwzględnić to w przydziale czynności, natomiast w zakładce zadanie – plan rozpisać na oddzielne zadania;

11)  w zakładce rodzaj oddziału zaznaczyć odpowiednią specyfikę oddziału (dotyczy również przedszkoli);

12)  uporządkować nazwy przedmiotów, usunąć przedmioty, które nie występują w danej szkole/placówce.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.