Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 stycznia 2019, Marta, Henryk, Mariusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

KOMUNIKAT NR 2/2017

  KOMUNIKAT NR 2/2017 w sprawie rekrutacji   
        do przedszkoli miejskich na rok szkolny
2017/2018 w Bytomiu

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się  od 18 kwietnia 2017 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 18 kwietnia 2017 r. natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki od 18 kwietnia br. do 5 maja br. do godz.15.00 w rekrutacji podstawowej oraz od 03 lipca br. do 10 lipca br. do godz.15.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2017/2018 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 11 kwietnia br. 2017 r. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny Wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl

Zamieszczono tam również informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji. W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony w 41  miejskich przedszkolach.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

·    Rodzice samodzielnie wypełniają formularz Wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl  Po wypełnieniu Wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z załącznikami. W przedszkolu Wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony  w systemie i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji.

·    Osoby niemające dostępu do internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

1.    Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.
2.    Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej  w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
3.    Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek  rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).
4.    System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).
5.    Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,  w preferowanej przez siebie kolejności.
6.  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2017/2018 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym  nr 8  i w Przedszkolu Miejskim  nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu  na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji  na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli  miejskich 2017/2018

Kryteria  ustawowe:
1.    wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,
2.    niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,
3.    niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata – 50 punktów,
4.    niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata – 50 punktów,
5.    niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 50 punktów,
6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,
7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

Kryteria  lokalne:
1.    dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 30 pkt;
2.    dziecko mające ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – 20 pkt,
3.    dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym –    10 pkt,
4.    dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu  – 4 pkt,
5.    dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,  za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych  – 2 pkt,
6.    dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 1 pkt.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:
1.    kryterium określone w pkt 1, 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje wypełniając wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
2.    kryterium określone w pkt 3 rodzic dokumentuje zaświadczeniem o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym  wydanym przez szkołę/uczelnię,
3.    kryterium określone w pkt 4 rodzic dokumentuje oświadczeniem  zawierającym klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
4.    kryterium określone w pkt 5 rodzic dokumentuje zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek  Pomocy Rodzinie w Bytomiu,
5.    kryterium określone w pkt 6 rodzic dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.

Terminarz rekrutacji:

Terminarz rekrutacji:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin                          w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin                                w postępowaniu uzupełniającym

 1

                          2

           3

           4

 

 1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie            do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

18 kwietnia – 5 maja

2017 r.

do godz. 15.00

 

03 –10 lipca 2017 r.

do godz. 15.00 

 

 

 2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie   do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy PO*

 

08-26 maja 2017 r.

 

do godz. 15.00

 

11-17 lipca 2017 r.

do godz. 15.00 

 

 

 3

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

29 maja 2017 r.

o godz. 15.00

 

21 liprca 2017 r.

o godz. 15.00

 

 4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata,     w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola,          do którego dziecko zostało zakwalifikowane 

30 maja – 14 czerwca 2017 r.

 

do godz. 15.00

 

24-28 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

19 czerwca 2017 r,

o godz. 15.00

31 lipca 2017 r.

 

o godz. 15.00

 

Podstawa prawna:

-          Art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające  ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
-     *Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

UCHWAŁA NR XXXVIII/492/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie  w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.