Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 stycznia 2019, Marta, Henryk, Mariusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

komunikat 2016

KOMUNIKAT NR 1/2016 w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2016/2017 w Bytomiu

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 07 marca 2016 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 07 marca 2016 r. natomiast wnioski będzie można składać  w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki od 07 marca do 21 marca  do godz.15.00 w rekrutacji podstawowej oraz od 04 maja do 09 maja do godz.15.00 w rekrutacji uzupełniającej.
 
Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2016/2017 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 26 lutego 2016 r. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

Rekrutacja na rok szkolnych 2016/2017 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny Wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl

Zamieszczono tam również informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

 - Rodzice samodzielnie wypełniają formularz Wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl  Po wypełnieniu Wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz              z załącznikami. W przedszkolu Wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony  w systemie.

- Osoby niemające dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).

4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2016/2017 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr

4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym  nr 8  i w Przedszkolu Miejskim  nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu         na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli  miejskich 2016/2017


Kryteria  ustawowe:

1.       wielodzietność rodziny kandydata – 100 punktów,

2.       niepełnosprawność kandydata – 100 punktów,

3.       niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata – 100 punktów,

4.       niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata – 100 punktów,

5.       niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 100 punktów,

6.       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 punktów,

7.       objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 punktów.

Kryteria  lokalne:

1.      dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 30 pkt;

2.      dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego – 20 pkt,

3.      dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym –    10 pkt,

4.      dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do przedszkola we wcześniejszym postępowaniu  – 4 pkt,

5.      dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych  – 2 pkt,

6.      dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 1 pkt.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

1.kryterium określone w pkt 1, 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje wypełniając wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

2.kryterium określone w pkt 3 rodzic dokumentuje zaświadczeniem o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym  wydanym przez szkołę/uczelnię,

3.kryterium określone w pkt 4 rodzic dokumentuje oświadczeniem  zawierającym klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

4.kryterium określone w pkt 5 rodzic dokumentuje zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek  Pomocy Rodzinie w Bytomiu,

5.kryterium określone w pkt 6 rodzic dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.

Terminarz rekrutacji:

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin                         w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin                                w postępowaniu uzupełniającym

 1

                          2

           3

           4

 

 1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie            do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

07 - 21 marca 2016 r.

do godz. 15.00

 

04 - 09 maja 2016 r.

do godz. 15.00 

 

 

 2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie   do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy OSO*

 

 

22 marca – 06 kwietnia 2016 r.

do godz. 15.00

 

10 - 16 maja 2016 r.             do godz. 15.00 

 

 

 3

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

08 kwietnia 2016 r.

o godz. 15.00

 

24 maja 2016 r.

o godz. 15.00

(art. 20zc ust. 9 ustawy OSO*)

 4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata,     w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola,          do którego dziecko zostało zakwalifikowane 

 

12 - 22 kwietnia 

2016 r.

do godz. 15.00

 

30 maja – 03 czerwca 2016 r.

do godz. 15.00

 

 

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

25 kwietnia 2016 r.

o godz. 15.00

 

06 czerwca 2016 r.

o godz. 15.00

 

*OSO – ustawa o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.