Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 maja 2018, Juliusz, Magdalena, Jan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1)    Piotr Bula - Wiceprzewodniczący
2)    Mariusz Kurzątkowski,
3)    Michał Napierała - Wiceprzewodniczący
4)    Piotr Patoń,
5)    Alfred Pyrk,
6)    Robert Rabus,
7)    Michał Staniszewski - Przewodniczący
8)    Joanna Stępień,
9)    Tomasz Wac,
10)  Andrzej Wężyk.

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej są zadania zlecone przez Radę Miejską w zakresie kontroli działalności Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta.

Komisja Rewizyjna opiniuje:

 1. wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
 2. wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.

Komisja Regulaminowa Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1)    Henryk Bonk - Przewodniczący
2)    Piotr Bula - Wiceprzewodniczący
3)    Krzysztof Gajowiak,
4)    Michał Glatte,
5)    Andrzej Kostek,
6)    Mariusz Kurzątkowski,
7)    Joachim Nowak,
8)    Piotr Patoń,
9)    Michał Staniszewski,
10)  Andrzej Wężyk,
11)   Marek Wilk.

 1. Przedmiotem działania Komisji Regulaminowej są przede wszystkim sprawy związane z wykonywaniem mandatu radnego w zakresie jego praw i obowiązków, opracowywanie i interpretacja Statutu Miasta, regulaminów organów Rady Miejskiej oraz proponowanie zmian w tych aktach.
 2. Przedmiotem działania Komisji Regulaminowej jest również sprawowanie funkcji zespołu, który przedstawia Radzie Miejskiej opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1)    Michał Bieda,
2)    Henryk Bonk,
3)    Dariusz Laksa,
4)    Michał Lewicki,
5)    Michał Napierała,
6)    Joachim Nowak,
7)    Iwona Pakosz,
8)    Alfred Pyrk - Wiceprzewodniczący
9)    Michał Staniszewski,
10)  Andrzej Wężyk,
11)  Marek Wilk,
12)  Mariusz Wołosz - Przewodniczący
13) Joanna Stępień
14) Piotr Patoń

Przedmiotem działania Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta są sprawy:

 1. budżetu i gospodarki pozabudżetowej miasta,
 2. ładu przestrzennego, nadzoru budowlanego i gospodarki nieruchomościami,
 3. geodezji, kartografii i katastru,
 4. programów gospodarczych,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. zasad nabycia, zbycia i obciążania oraz wydzierżawiania i najmu składników mienia miasta,
 7. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
 8. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich,
 9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 10. promocji miasta.

 Komisja Komunalna i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1)    Michał Bieda,
2)    Piotr Bula,
3)    Krzysztof Gajowiak,
4)    Michał Glatte,
5)    Andrzej Kostek,
6)    Mariusz Kurzątkowski,
7)    Dariusz Laksa,
8)    Michał Lewicki,
9)    Piotr Patoń
10)  Krzysztof Przybylski
11)   Alfred Pyrk - Przewodniczący
12)   Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek,
13)   Tomasz Wac,
14)   Mariusz Wołosz - Wiceprzewodniczący

Przedmiotem działania Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych są sprawy dotyczące:

 1. transportu, dróg publicznych, mostów, placów i oświetlenia ulicznego,
 2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
 3. działalności handlowej i usługowej, a w szczególności targowisk i hal targowych,
 4. zieleni komunalnej i zadrzewień,
 5. cmentarzy komunalnych,
 6. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 7. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 8. najmu lokali użytkowych,
 9. najmu lokali mieszkalnych,
 10. zobowiązań gminy wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1)    Mariusz Janas,
2)    Andrzej Kostek,
3)    Tomasz Kupijaj,
4)    Michał Lewicki,
5)    Joachim Nowak,
6)    Iwona Pakosz,
7)    Piotr Patoń - Przewodniczący
8)    Alfred Pyrk,
9)    Robert Rabus,
10) Joanna Stępień - Wiceprzewodnicząca
11)  Mariusz Wołosz,
12) Krzystof Przybylski.

Przedmiotem działania Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych są sprawy dotyczące:

 1. promocji i ochrony zdrowia,
 2. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 3. edukacji ekologicznej,
 4. polityki prorodzinnej,
 5. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 6. wspierania osób niepełnosprawnych,
 7. współpracy z organizacjami charytatywnymi i miejskimi jednostkami pomocy społecznej.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1)    Michał Bieda,
2)    Piotr Bula - Przewodniczący
3)    Dariusz Laksa,
4)    Michał Napierała,
5)    Iwona Pakosz - Wiceprzewodnicząca
6)    Piotr Patoń,
7)    Alfred Pyrk,
8)    Robert Rabus,
9)    Joanna Stępień,
10)  Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek,
11)  Tomasz Wac,
12)  Krzysztof Gajowiak


Przedmiotem działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji są sprawy dotyczące:

 1. funkcjonowania i rozwoju przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2. edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
 3. funkcjonowania i rozwoju placówek upowszechniania kultury oraz promocji wszystkich dziedzin kultury na terenie miasta,
 4. sportu masowego i wyczynowego oraz powszechnie dostępnej rekreacji mieszkańców,
 5. edukacji kulturalnej, kultury fizycznej i turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. ochrony materialnych dóbr kultury.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:
1)    Henryk Bonk,
2)    Michał Glatte - Wiceprzewodniczący
3)    Andrzej Kostek,
4)    Tomasz Kupijaj,
5)    Mariusz Kurzątkowski - Przewodniczący
6)    Michał Napierała,
7)    Piotr Patoń,
8)    Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek,
9)    Marek Wilk,
10) Piotr Bula,
11) Andrzej Wężyk.

Przedmiotem działania Komisji Prawa i Porządku Publicznego są sprawy dotyczące:

 1. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 2. ochrony przeciwpowodziowej,
 3. ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 4. organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. funkcjonowania Straży Miejskiej oraz współpracy z Policją,
 6. obronności,
 7. ochrony praw konsumenta.
Doraźną Komisję do spraw rewitalizacji  Rady Miejskiej w Bytomiu

Skład:


1)    Michał Bieda,
2)    Krzysztof Gajowiak,
3)    Mariusz Janas,
4)    Tomasz Kupijaj,
5)    Michał Napierała,
6)    Joanna Stępień - Przewodnicząca
7)    Michał Staniszewski - Wiceprzewodniczący
8)    Krzysztof Przybylski


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.