Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 maja 2018, Filip, Paulina, Marianna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Jeśli zakupiłeś produkt niebezpieczny

W przypadku wyrządzenia szkody przez produkt niebezpieczny konsument może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego tj. art. 415 i następne, jak również na podstawie szczególnych uregulowań zawartych m.in. w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Ustawa z dnia      12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów stanowi podstawową regulację w tym zakresie, ponieważ przede wszystkim zawiera definicję produktu bezpiecznego, którym zgodnie z art. 4 jest „produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego".

Zgodnie z przepisami do obowiązków producenta należy przede wszystkim wprowadzanie do obrotu produktów bezpiecznych. Jest on zobowiązany dostarczać konsumentom informacje:

  1. umożliwiające im ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne;
  2. dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Organem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej. Konsumenci mogą przekazywać organowi nadzoru lub Inspekcji Handlowej informacje o niespełnianiu wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz zgłaszać wnioski w sprawie działania nadzoru rynku i kontroli ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów.

W przypadku stwierdzenia, że produkt nie jest bezpieczny, organ nadzoru w drodze decyzji, w przypadku produktów nie wprowadzonych jeszcze na rynek, nakazuje wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt, zakazuje wprowadzania produktu na rynek i nakazuje podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu. W przypadku produktów już wprowadzonych na rynek, organ nadzoru nakazuje wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt, natychmiastowe wycofanie produktu z rynku, ostrzeżenie konsumentów (określając termin i formę ostrzeżenia), wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie.

Jeżeli organ nadzoru nakazuje wycofanie produktu od konsumentów, producent jest zobowiązany odebrać produkt dostarczony przez konsumentów i zwrócić kwotę, za jaką produkt został nabyty, bez względu na stopień zużycia produktu. Konsumentowi przysługuje w takim przypadku roszczenie o odkupienie produktu za kwotę za jaką go nabył wobec dystrybutora, od którego konsument nabył produkt (jeżeli posiada dowód zakupu produktu) lub wobec producenta produktu (jeżeli konsument nie dysponuje dowodem zakupu).

Istotne znaczenie ma również prowadzenie przez organ nadzoru rejestru produktów niebezpiecznych, gdzie gromadzone są informacje o produktach, które nie spełniają ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych, którego zadaniem jest szybkie informowanie zainteresowanych instytucji oraz konsumentów o produktach niebezpiecznych. Działa również prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich, który gromadzi dane, w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.