Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 lutego 2018, Maciej, Bogusz, Modest

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Dodatkowy punkt poboru opłat czynny w poniedziałki

Z uwagi na zbliżające się terminy płatności należności budżetowych informujemy, że poza stale funkcjonującymi w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej 2 kasami w pokoju 110A i pokoju 120, uruchomiono w kasie w pokoju 213 dodatkowy punkt poboru opłat.

W Bytomiu przebudują drogi za prawie 14 mln

Jeszcze w tym roku przebudowane zostaną ul. Katowicka, Frenzla, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Reja oraz Aleja Jana Pawła II. W sumie na realizację tych inwestycji miasto wyda prawie 14 mln zł, z czego aż 10 mln pochodzi z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Pierwsze przetargi ruszą już w marcu.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Jeśli planujesz wakacje

Jednym z podstawowych praw konsumentów jest prawo do informacji. W przypadku usług turystycznych pierwszym zetknięciem się konsumenta z ofertą turystyczną jest często folder czy katalog.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych informacja zawarta w broszurach, folderach i katalogach powinna w sposób dokładny i zrozumiały podawać podstawowe dane dotyczące organizowanej imprezy turystycznej i nie może wprowadzać klienta w błąd.

Jeżeli w miejscu do którego się wybieramy istnieje zagrożenie życia i zdrowia organizator turystyki jest obowiązany poinformować o tym klienta a także  o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to również zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej i powinna określać m.in.:

 • organizatora turystyki i numer jego zezwolenia oraz imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu umowę podpisała
 • miejsce pobytu lub trasę wycieczki
 • czas trwania imprezy turystycznej
 • program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług
 • cenę imprezy turystycznej
 • rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela
 • sposób i termin zgłaszania reklamacji
 • podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

Osoba, która zawiera z klientem umowę o świadczenie usług turystycznych jest zobowiązana niezwłocznie dostarczyć klientowi jeden egzemplarz tej umowy. W przypadku odstąpienia klienta od umowy ze względu na zmianę przez organizatora warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru:

 • uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie
 • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

Klient może w tych przypadkach żądać odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba, że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

 • zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie
 • siły wyższej.

Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza niewłaściwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki. Niezależnie od tego zawiadomienia, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żadania, w terminie nie dłuższym niż  30 dni od dnia zakończenia imprezy.

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli tego nie zrobi w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, a w razie reklamacji złożonej  w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Ustawa o usługach turystycznych wyłącza odpowiedzialność organizatora turystyki jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

 • działaniem lub zaniechaniem klienta
 • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

Pomimo wyłączenia odpowiedzialności w wymienionych przypadkach na organizatorze turystyki ciąży obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu klientowi w czasie trwania imprezy turystycznej.

Wykupując usługę turystyczną należy przede wszystkim pamiętać  o dokładnym przeczytaniu (przed podpisaniem) umowy i jej ogólnych warunków, ponieważ w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez organizatora turystyki, właśnie ich postanowienia będą brane pod uwagę przy dochodzeniu roszczeń.

Prowadzenie działalności turystycznej wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonym przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw turystyki. Zatem w razie wątpliwości, czy dana firma działa zgodnie z prawem, każdy może się upewnić co do tego faktu kontaktując się z tymi organami. Ewidencja jest jawna i zapytania można składać w dowolnej formie. Można również skorzystać ze stron internetowych www.turystyka.gov.pl. Uzyskane tą drogą informacje mogą wpłynąć na wybór kontrahenta. Wybierając organizatora turystyki dodatkowo możemy wziąć pod uwagę jego renomę, a także przynależność do Polskiej Izby Turystyki potwierdzoną aktualnym certyfikatem lub innych izb regionalnych bądź zrzeszeń branżowych. Jeśli mamy wątpliwości co do warunków umowy, które proponuje organizator, wyjaśnijmy i ustalmy je w formie pisemnej, a w razie jakichkolwiek problemów możemy po prostu zrezygnować z jej podpisania. Pamiętajmy, że konkurencja na rynku usług turystycznych jest duża i można skorzystać z innej oferty.

W razie "wpadki" możemy złożyć skargę do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne. Nie ogranicza to możliwości dochodzenia przez klienta odszkodowania.

Skargę można także złożyć do organizacji której członkiem jest przedsiębiorca świadczący usługi turystyczne.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.