Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 maja 2018, Filip, Paulina, Marianna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Jeśli masz roszczenie do instytucji finansowych/ o Rzeczniku Finansowym

Reklamację składa się w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego np. w oddziale banku czy  ubezpieczyciela, obsługującym klientów. Po złożeniu reklamacji podmiot rynku finansowego zobowiązany jest do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w  terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W skomplikowanych przypadkach odpowiedź ta będzie mogła być udzielona w terminie dłuższym, jednak nie może on przekraczać 60 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu 30 dniowego lub terminu wskazanego dla rozpatrzenia reklamacji w szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej konsument może zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o zbadanie swojej sprawy w przypadku nieuwzględnienia roszczeń.

Do zadań  Rzecznika Finansowego należy m.in.:

- rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia reklamacji konsumenta przez podmioty rynku finansowego,

- rozpatrywanie wniosków dotyczących niezrealizowania roszczeń konsumenta zawartych w uwzględnionej reklamacji w terminie wyznaczonym przez podmioty rynku finansowego,

- informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w  funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł na rachunek Rzecznika Finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik może zwolnić klienta z obowiązku uiszczenia opłaty.

Po stronie podmiotu rynku finansowego udział w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym jest obowiązkowy.

W przypadku sporu z bankiem konsument może również zwrócić się do Bankowego Arbtrażu Konsumenckiego z wnioskiem o jego rozstrzygnięcie.

Przez Arbitra Bankowego mogą być rozpatrywane sprawy:

- mające charakter roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta,

-          których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8.000 zł.

Wniosek o wszczęcie postępowania musi mieć formę pisemną. Wniosek podlega opłacie w kwocie 50 zł na rachunek Arbitra Bankowego. Opłata ta jest niższa w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż 50 zł i wynosi 20 zł. Do wniosku powinien być dołączony dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie konsumenta, że nie uzyskał w terminie 30 dni odpowiedzi z  banku  na  swoją  skargę.

 

 

 


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.