Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 października 2018, Ireny, Kleopatry, Jana

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Jeśli masz roszczenie do instytucji finansowych/ o Rzeczniku Finansowym

Reklamację składa się w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego np. w oddziale banku czy  ubezpieczyciela, obsługującym klientów. Po złożeniu reklamacji podmiot rynku finansowego zobowiązany jest do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w  terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
W skomplikowanych przypadkach odpowiedź ta będzie mogła być udzielona w terminie dłuższym, jednak nie może on przekraczać 60 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu 30 dniowego lub terminu wskazanego dla rozpatrzenia reklamacji w szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej konsument może zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o zbadanie swojej sprawy w przypadku nieuwzględnienia roszczeń.

Do zadań  Rzecznika Finansowego należy m.in.:

- rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia reklamacji konsumenta przez podmioty rynku finansowego,
- rozpatrywanie wniosków dotyczących niezrealizowania roszczeń konsumenta zawartych w uwzględnionej reklamacji w terminie wyznaczonym przez podmioty rynku finansowego,
- informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w  funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego.
Wniosek w polubownym postępowaniu poreklamacyjnym podlega opłacie w wysokości 50 zł na rachunek Rzecznika Finansowego. Natomiast wniosek o interwencję opłacie nie podlega.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik może zwolnić klienta z obowiązku uiszczenia opłaty.
Po stronie podmiotu rynku finansowego udział w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym jest obowiązkowy.
W przypadku sporu z bankiem konsument może również zwrócić się do Bankowego Arbtrażu Konsumenckiego z wnioskiem o jego rozstrzygnięcie.

Przez Arbitra Bankowego mogą być rozpatrywane sprawy:

- mające charakter roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta,
- których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 12.000 zł.

Wniosek o wszczęcie postępowania musi mieć formę pisemną. Wniosek podlega opłacie w kwocie 50 zł na rachunek Arbitra Bankowego. Opłata ta jest niższa w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż 50 zł i wynosi 20 zł. Do wniosku powinien być dołączony dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenie konsumenta, że nie uzyskał w terminie 30 dni odpowiedzi z  banku  na  swoją  skargę.

Więcej informacji na stronie: https://www.rf.gov.pl/, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.