Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 października 2018, Juliana, Łukasza, Bogumila

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

BYTOM odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

1.    ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, art. 187 i 189 (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
2.    ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397),
3.    ustawę z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).
4.    zarządzenie nr 108 Prezydenta Bytomia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Biura

Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Wydział Administracyjny
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Zadania Biura realizuje:
Wydział Administracyjny
Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
z siedzibą w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pk. 403, III piętro
tel. 32 78 68 421

Biuro pracuje w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30-17.30
wtorek-piątek: 7.30-15.00

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się na podstawie Protokołu odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy/przyjęcia rzeczy oraz na podstawie Poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy/przyjęcia rzeczy

1. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, przedmioty o szacunkowej wartości przekraczającej 100 zł;

2.  rzeczy znalezione w budynkach i obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy;

3. rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, po upływie 3 dni przechowywania przez właściwego zarządcę, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy;

4.    dowody tożsamości i inne dokumenty, które są przekazywane przez biuro do organu wydającego.

Biuro Rzeczy Znalezionych odmawia przyjęcia do depozytu:
1)    rzeczy, w przypadku gdy rzecz:
a)    nie posiada szacunkowej wartości, która nie przekracza wartości 100 zł;
b)    została znaleziona w budynku, miejscu publicznym lub środku transportu innym, niż stanowiący własność gminy Bytom do upływu terminu 3 dni przechowywania przez właściwego zarządcę, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy, 
c)    należy do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych;
d)    ma takie właściwości, że przechowywanie nie jest możliwe, a w szczególności artykuły spożywcze;

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania muszą określić:

1.    jaką rzecz zgubiono, opisać przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;

2.    przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).
Pouczenie:
1. W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę  o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Dz. U. z 2015 r., poz. 397).      

2. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana  staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w
wyznaczonym przez starostę terminie (art. 187 k.c. - Dz. U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.). 
      
Protokół odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy

Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy

 

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.